Theo báo cáo cập nhật của Chứng khoán Bản Việt (VCSC) về CTCP Bourbon Tây Ninh (Mã CK: SBT), trong đợt đại hội đồng cổ đông vừa rồi, công ty đã ghi nhận lợi nhuận từ việc đầu tư vào Sacombank và Sacomreal.
Shared publiclyView activity