Profile cover photo
Profile photo
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK
7 followers
7 followers
About
Posts

Post has attachment
ZAPRASZAMY NA KURS - JĘZYK ANGIELSKI FINANSOWY - POZIOM B2

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do pracy w języku angielskim finansowym. Uczestnicy kursu zostaną przygotowani do pracy w szeroko rozumianym sektorze finansowym. Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Common European Framework of Reference for Languages na poziomie B2. Kurs wykorzystuje materiały z praktyki biznesu. Język jest ćwiczony w autentycznym kontekście finansowym.

Łączna liczba zajęć wynosi 50 godzin (25 godzin w semestrze).
Kurs rozpocznie się w październiku.

Przykładowe zagadnienia:
1. The organization of the financial industry
2. Retail banking
3. Loans and credit
4. Accounting
5. Central banking
6. Financing international trade
7. Foreign exchange
8. Stocks and shares
9. Bonds
10. Mergers and acquisitions
11. Derivatives
12. Asset management

Oferujemy możliwość płatności w ratach.
Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, tel.: 56 611 42 12
http://www.spnjo.umk.pl/kursy_doskonalace/

fot. A. Romański
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ZAPRASZAMY NA KURS - NEGOCJACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM - POZIOM B2

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do prowadzenia negocjacji w języku angielskim o profilu biznesowym. Program kursu zakłada kształcenie kompetencji komunikacyjnej, kulturowej i językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Common European Framework of Reference for Languages. Kurs przygotowujący do prowadzenia negocjacji o profilu biznesowym zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące umiejętności językowych i objaśnienie podstawowych pojęć, których zrozumienia i opanowania wymagają poszczególne części procesu negocjacyjnego oraz zapewnia systematyczne ćwiczenie wszystkich etapów tego procesu. Program kursu odzwierciedla rzeczywistą strukturę negocjacji (opartą na modelu Gavina Kennediego)
i na ich potrzebę umożliwia rozwinięcie wszystkich 4 umiejętności językowych - czytania, pisania, rozumienia ze słuchu i mówienia, oraz poszerza znacznie zasób słownictwa. Uczestnik kursu zdobędzie umiejętność uzasadniania swojego zdania w dyskusji, a także nauczy się odpowiednio dobierać styl i rejestr wypowiedzi do sytuacji.

Łączna liczba zajęć wynosi 50 godzin (25 godzin w semestrze).
Kurs rozpocznie się w październiku.

Przykładowe zagadnienia:
- Zapoznanie się ze strukturą procesu negocjacyjnego o profilu biznesowym oraz szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi umiejętności językowych, których opanowania wymagają specyficzne pożądane zachowania w trakcie realizacji poszczególnych części procesu negocjacyjnego o profilu biznesowym.
- Typy negocjacji i struktura procesu negocjacyjnego: negocjacje integracyjne i dystrybutywne, cztero-etapowy model procesu negocjacyjnego w ujęciu Gavina Kenendiego
- Prowadzenie dyskusji w zespole i w trakcie negocjacji: role, wyrażanie opinii, argumentacja, spisanie protokołu, podział zadań
Inne formy komunikacji w trakcie procesu negocjacyjnego: telefonowanie, e-maile, notatki
- Prezentacja danych: opracowanie i prezentowanie danych w formie wizualnej, prowadzenie prezentacji, odpowiadanie na pytania, prowadzenie dyskusji nad wnioskami z przedstawionego materiału
Etap 1 - Przygotowanie do negocjacji: zbieranie informacji, opis
i kategoryzacja celów, budowa zespołu negocjacyjnego, analiza sytuacji
Etap 2 - Prowadzenie rozmów wstępnych: opracowanie pytań ogólnych i szczegółowych, sygnały, impas
Etap 3 - Formułowanie propozycji: definiowanie celów zgodnych
i rozbieżnych, formy warunkowe, precyzowanie propozycji warunkowych
Etap 4 - Rozwiązanie problemu: szczegółowe oferty/warunki, łączenie warunków, formułowanie umowy
- Zawieszanie negocjacji: sytuacje konfliktowe, rozwiązania alternatywne, renegocjacja
- Style negocjacyjne: polaryzacja od stylu ‘niebieskiego’ do stylu ‘czerwonego’
- Negocjowanie z agresywnym stylem negocjatora: zasada wymiany argumentów, dopasowanie i kontrastowanie,
- Techniki manipulacyjne: cele manipulacji, techniki manipulacyjne, identyfikacja i metody przeciwdziałania technikom manipulacyjnym
- Aktywne słuchanie: metody komunikacji, przeszkody w uważnym słuchaniu, trening aktywnego słuchania
- Negocjacje trójstronne: mediacja, arbitraż, pojednanie, doradztwo
- Rola relacji w negocjacjach: budowanie relacji, różnice kulturowe, wpływ relacji na proces negocjacji
• Komunikacja w trakcie procesu negocjacyjnego: telefonowanie, e-maile, notatki
Struktury gramatyczne nauczane są w połączeniu z funkcjami językowymi w zależności od poziomu grupy i specyfiki danego języka.

Oferujemy możliwość płatności w ratach.
Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, tel.: 56 611 42 12
http://www.spnjo.umk.pl/kursy_doskonalace/

fot. A. Romański
Photo
Add a comment...

ZAPRASZAMY NA KURS PRAWNICZY - JĘZYK ANGIELSKI W KONTEKŚCIE PRAWA POLSKIEGO - POZIOM B1/B2

Kurs przeznaczony jest dla prawników, doktorantów i studentów prawa oraz wszystkich innych osób, które chciałyby zapoznać się z tematyką prawa polskiego w języku angielskim. Kurs umożliwia działanie i porozumiewanie się w różnych sytuacjach zawodowych, przygotowuje do pracy w instytucjach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w firmach międzynarodowych działających w oparciu o prawo polskie.

Łączna liczba zajęć wynosi 50 godzin (25 godzin w semestrze).
Kurs rozpocznie się w październiku.

Przykładowe zagadnienia:
PRAWO CYWILNE
• prawo zobowiązań umownych: umowy pisemne, zdolność do czynności prawnych, wzajemna zgoda, prawa stron trzecich, wzajemne obietnice świadczenia, wykonanie umowy, naruszenie praw umownych, nielegalność umów
• prawo rzeczowe: klasyfikacja własności, przekazywanie własności osobistej, przekazywanie własności nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, prawna kontrola nieruchomości, wstęp do prawa spadkowego
PRAWO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
• uczestnicy postępowania cywilnego
• czynności i pisma przedprocesowe
• przebieg procesu
• alternatywne rozstrzyganie sporów
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
• prawa autorskie i własności przemysłowej
• ochrona praw własności intelektualnej
PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE
• formy prowadzenia działalności gospodarczej
• organizacja przedsiębiorstw handlowych
• międzynarodowe transakcje handlowe
• wstęp do prawa upadłościowego i naprawczego
PRAWO PRACY
• stosunki pracy
• warunki pracy
• nieuczciwe praktyki w stosunkach pracy
PRAWO PODATKOWE
• przedmiot opodatkowania
• klasyfikacja podatków
• odpowiedzialność podatkowa
• organy podatkowe
• zaległości podatkowe i nadpłaty
Struktury gramatyczne nauczane są w połączeniu z funkcjami językowymi w zależności od poziomu grupy i specyfiki danego języka.

Oferujemy możliwość płatności w ratach.
Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, tel.: 56 611 42 12
http://www.spnjo.umk.pl/kursy_doskonalace/

fot. A. Romański
Add a comment...

Post has attachment
ZAPRASZAMY NA KURS JĘZYK OBCY W FIRMIE - POZIOM A2/B1

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do funkcjonowania w firmie obcojęzycznej lub polskiej z językiem obcym w mowie i piśmie, jak również słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, poprawienie pewności siebie
w kontekście stosowania języka obcego.

Łączna liczba zajęć wynosi 50 godzin (25 godzin w semestrze).
Kurs rozpocznie się w październiku.

Przykładowe zagadnienia:
1. Poszukiwanie pracy
2. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
3. Rozmowa kwalifikacyjna ( przygotowanie, przebieg)
4. Początki w firmie, powitanie
5. Urządzenie oraz funkcjonowanie biura
6. Rozumienie struktur firmy
7. Zadania jednostki w firmie, prezentacja swojego zawodu
8. Różne sytuacje w firmie, problemy i ich rozwiazywanie
9. Rozumienie poleceń, wskazówek i odpowiednie reagowanie
10 .Udział w naradzie
11. Telefonowanie
12. Znajomość programów komputerowych
13. Hierarchia w firmie
14. Terminy ( odmowa, zmiana)
15. Zapytanie , oferta
16. Umowa o pracę
17. BHP w miejscu pracy / niebezpieczeństwa
18. Wypadek w miejscu pracy
19. Konflikty- rozumienie przyczyn, strategie, reagowanie

Oferujemy możliwość płatności w ratach.
Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, tel.: 56 611 42 12
http://www.spnjo.umk.pl/kursy_doskonalace/

fot. A. Romański
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ZAPRASZAMY NA KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW

Kursy mają na celu przygotowanie językowe uczestników do odbywania studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz do zdawania międzynarodowych certyfikatów językowych. Umożliwiają one również czynną codzienną komunikację w środowisku obcojęzycznym oraz pomagają podnieść kwalifikacje zawodowe poprzez nabycie nowych kompetencji językowych. Podczas trwania kursów kształcone są wszystkie umiejętności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, mówienie, pisanie oraz opanowanie struktur gramatycznych.

W ofercie:
• 2-miesięczny kurs języka angielskiego na poziomie B1 lub B2 – 200 godz.
• 1-miesięczny kurs języka angielskiego na poziomie B1 lub B2 – 100 godz.
• semestralny kurs języka angielskiego na poziomie B1 lub B2 – 200 godz.
• semestralny kurs języka angielskiego Business English na poziomie B2 – 180 godz.
• 1-miesięczny kurs języka angielskiego Business English na poziomie B2 – 100 godz.

Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, tel.: 56 611 42 12
http://www.spnjo.umk.pl/kursy_doskonalace/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
KURSY JĘZYKA OGÓLNEGO - POZIOM A1, A2, B1, B2, C1

W ofercie:

• angielski
• fiński
• francuski
• hiszpański
• łacina
• niemiecki
• rosyjski

Kursy systematycznie rozwijają znajomość języka, umożliwiają swobodne posługiwanie się nim oraz doskonalą wymowę i znajomość gramatyki. Kursy stanowią przygotowanie
do egzaminu telc na danym poziomie językowym oraz pomagają podnieść kwalifikacje zawodowe poprzez nabycie nowych kompetencji językowych.

Łączna liczba zajęć wynosi 100 godzin (50 godzin w semestrze).
Kursy rozpoczynają się w październiku.

Przykładowe zagadnienia:
•informacje osobiste
• dom
• hobby, czas wolny, podróżowanie, zakupy, rozrywka
• edukacja, praca
• zdrowie, zdrowy styl życia, środowisko

Oferujemy możliwość płatności w ratach.
Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, tel.: 56 611 42 12
http://www.spnjo.umk.pl/kursy_doskonalace/

Fot. A.Romański
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ZAPRASZAMY NA KURS JĘZYKA OBCEGO W PODRÓŻY - POZIOM A2

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do funkcjonowania w obcojęzycznym środowisku podczas wyjazdów zagranicznych (zarówno turystycznych, jak i służbowych, czy naukowych). Program kursu obejmuje liczne ćwiczenia leksykalno-konwersacyjne, podczas których uczestnicy będą mieli okazję przećwiczenia typowych sytuacji komunikacyjnych, z jakimi można spotkać się podczas podróży. Będą one dotyczyły zarówno komunikacji ustnej jak i pisemnej. W tracie kursu zostanie również zwrócona uwaga na różnice kulturowe mające wpływ na charakter komunikacji w języku obcym.

Łączna liczba zajęć wynosi 50 godzin (25 godzin w semestrze).
Kurs rozpocznie się w październiku.

Przykładowe zagadnienia:
• formalności związane z wjazdem i pobytem
• podróż samolotem. Usługi na lotnisku, zagubiony bagaż
• podróż pociągiem. Zamawianie i opłata biletów przez Internet
• poruszanie się po mieście, wskazywanie drogi
• komunikacja miejska
• wynajem samochodu
• zwiedzanie miasta, zakup pamiątek
• zakupy w sklepie spożywczym
• usługi gastronomiczne
• rezerwacja noclegów i usługi hotelowe
• wizyta u lekarza: objawy chorób, lekarstwa, ubezpieczenie medyczne
• prognoza pogody. Nazwy miesięcy, określanie daty i godziny
• struktury gramatyczne nauczane są w połączeniu z funkcjami językowymi

Oferujemy możliwość płatności w ratach.
Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, tel.: 56 611 42 12
http://www.spnjo.umk.pl/kursy_doskonalace/

Fot. A. Romański
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ZAPRASZAMY NA KURS JĘZYKA OBCEGO Z ELEMENTAMI BIZNESU I PRAWA - POZIOM B1

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do posługiwania się językiem obcym w sferze biznesu i prawa handlowego. Jest on skierowany do przedsiębiorców, utrzymujących stosunki handlowe z partnerami obcojęzycznymi, a także do studentów uczelni i szkół o profilu ekonomicznym. Uczestnictwo w kursie umożliwi rozwinięcie wszystkich sprawności językowych z uwzględnieniem języka specjalistycznego: ekonomicznego i prawniczego oraz znacznie poszerzy zasób leksykalny. Uczestnicy kursu zapoznani zostaną z wzorami podstawowych pism handlowych w języku obcym, nabędą umiejętność ich samodzielnego sporządzania oraz poznają zasady ustnej etykiety komunikacyjnej, charakterystycznej dla sfery biznesu.

Łączna liczba zajęć wynosi 100 godzin (50 godzin w semestrze).
Kurs rozpocznie się w październiku.

Przykładowe zagadnienia:
• prezentacja firmy, nazwa firmy, jej struktura, forma prawna, data utworzenia, kapitał, zakres działalności, różne stanowiska i działy w firmie
• wystąpienia publiczne
• charakterystyka produktu firmy i jego reklama
• służbowa rozmowa telefoniczna
• nawiązanie kontaktów handlowych
• korespondencja handlowa: struktura i forma różnych rodzajów listów, np. zapytania, prośby, podziękowania
• umowa handlowa: obligatoryjne elementy na gruncie prawa handlowego
• struktury gramatyczne nauczane są w połączeniu z funkcjami językowymi

Oferujemy możliwość płatności w ratach.
Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, tel.: 56 611 42 12
http://www.spnjo.umk.pl/kursy_doskonalace/

fot. A. Romański
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ZAPRASZAMY NA KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KONWERSACYJNO-DOSKONALĄCY - POZIOM B2

Kurs ma na celu doskonalenie użycia języka angielskiego w mowie, jak również słuchania ze zrozumieniem. Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do funkcjonowania
w anglojęzycznym środowisku zawodowym lub akademickim, przygotowywanie do wyjazdu za granicę, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, poprawienie pewności siebie
w kontekście stosowania języka angielskiego. Plan kursu obejmuje liczne ćwiczenia leksykalno - konwersacyjne, podczas których uczestnicy będą mieli okazję prezentacji siebie
i swoich poglądów, nawiązania dyskusji, przećwiczenia komunikacji w różnych kontekstach społecznych oraz poznania różnic kulturowych mających wpływ na charakter komunikacji
w języku angielskim.

Łączna liczba zajęć wynosi 30 godzin (1 semestr nauki).
Kurs rozpocznie się w październiku i w lutym.

Przykładowe zagadnienia:
• hobby i zainteresowania
• hierarchia i administracja na uczelni
• kultura i społeczeństwo
• stereotypy
• bieżące wydarzenia na świecie
• gadżety i technologia
• Internet i inne media

Oferujemy możliwość płatności w ratach.
Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, tel.: 56 611 42 12
http://www.spnjo.umk.pl/kursy_doskonalace/

Fot. A. Romański
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ZAPRASZAMY NA KURS - KONWERSACJE - ROZWIJANIE SWOBODNEJ KOMUNIKACJI - POZIOM B1

W ofercie:
• angielski
• francuski
• niemiecki
• rosyjski

Kurs ma na celu doskonalenie użycia języka obcego w mowie, tzn. doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w różnych sytuacjach życiowych, umożliwiających swobodne wypowiadanie się oraz udział w rozmowach i dyskusjach na tematy ogólne oraz związane z aspektami akademickimi i zawodowymi. Plan kursu obejmuje liczne ćwiczenia leksykalno - konwersacyjne, podczas których uczestnicy będą mieli okazję prezentacji siebie i swoich poglądów, nawiązania dyskusji, przećwiczenia komunikacji
w różnych kontekstach społecznych oraz poznania różnic kulturowych mających wpływ na charakter komunikacji
w języku obcym.

Łączna liczba zajęć wynosi 30 godzin (1 semestr nauki).
Kurs rozpocznie się w październiku i w lutym.

Przykładowe zagadnienia:
• uzyskiwanie i udzielanie informacji i wskazówek
• rozmowy telefoniczne – ustalanie terminów spotkań
• wskazywanie drogi
• opis miejsc, przedmiotów, osób i wydarzeń
• wyrażanie opinii
• udzielanie rad
• udział w dyskusji

Oferujemy możliwość płatności w ratach.
Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, tel.: 56 611 42 12
http://www.spnjo.umk.pl/kursy_doskonalace/

fot. A. Romański
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded