Profile

Cover photo
Gossip lanka
41 followers|143,244,264 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

Gossip lanka

Shared publicly  - 
 
sri lankan actress, actress, models, images, sri lanka, bikini actress, fashion, miss sri lanka, females , Aksha Sudari ,Ameesha Kavindi ,Anarkalli Aakarsha ,Anusha Rajapaksha ,Anusha Sonali ,aruni rajapaksha ,Ayodya Dakshika ,Bhagya Gurusinghe ,Buwani chapa ,Chamudika ,Chandi Anupama ,Channa ...
1
Add a comment...

Gossip lanka

Shared publicly  - 
 
sri lankan actress, actress, models, images, sri lanka, bikini actress, fashion, miss sri lanka, females , Aksha Sudari ,Ameesha Kavindi ,Anarkalli Aakarsha ,Anusha Rajapaksha ,Anusha Sonali ,aruni rajapaksha ,Ayodya Dakshika ,Bhagya Gurusinghe ,Buwani chapa ,Chamudika ,Chandi Anupama ,Channa ...
1
Add a comment...

Gossip lanka

Shared publicly  - 
 
Unexpected Explosion inside salawa army camp
fldia.u lEïma tl bÈßmsg ud¾.h újD; ù mehlg miq l|jqr ;=< isÿjQ msmsÍu wyïfnka leurdfõ igyka jQ yeá fldia.u" id,dj l|jqr iñmfha we;s fld<U  wúiaidfõ,a, m%Odk ud¾.h .ukd.uk lghq;= i|yd újD; lr we;s w;r bka mehlg muK miq l|jqr ;=<ska iq¿ msmsÍula isÿj we;s nj ...
1
Add a comment...

Gossip lanka

Shared publicly  - 
 
Awisawella kosgama camp fire (Kosgama camp blast )
fldia.u lEïma tfla .skak ;ju;a úáka úg msmsßï isÿjk yeá lsf,dañg¾ 6la we;=,; ck;dj bj;a lrhs wúiaidfõ,a, fldia.u ) id,dj hqO yuqod l|jqf¾ wú .nvdfõ yg.;a .skak ;ju;a uevmeje;aùug yelsù we;s nj jd¾;d fjhs'fuu .skak uev meje;aùug .sks ksùfï yuqodj .skak uevme...
1
Add a comment...

Gossip lanka

Shared publicly  - 
 
Tillakaratne dilshan talk about minister dayasiri jayasekara
ohdisß weu;s;=ud udi .dklska ug yuqjqfka kE lsisu .egqula we;s jqfKa kE ä,aIdkaf.ka úfYaI m%ldYhla ;uka l%Svd wud;H ohdisß chfialr uy;d iu. lsisÿ whqrlska .egqula we;s lr fkd.;a nj l%Svl à'tï ä,aIdka mjik w;r ;uka l%Svdfjka iuq.kakd njg iudc cd, fjí wvú yry...
1
Add a comment...

Gossip lanka

Shared publicly  - 
 
A foringner who ride motorcycle through Ravana Ella water fall
rdjKd we,a, fudag¾ ihsl,hlska ;rKh l, úfoaYslhd fudag¾ ihsl,a fhdod .ksñka Èh we,s " lÿ ;rKh lsßu l%Svdjla f,i lsßu úfoaYa rgj, i‍dukH fohla jqj;a ,xldfõ wmsg tjeks wjia:djla oeln,d .eksu ÿ,N fohla jk w;r th w;sYh ìysiqKq fukau ðú;h mjd ke;súh yels wjOdkï f...
1
Add a comment...
Have them in circles
41 people
Premaseeli Samantha's profile photo
Ruwan Kumara's profile photo
NADUN BANDARA's profile photo
Ahesh Prabuddha's profile photo
Rosmani Karunarathne's profile photo
Maithripala Weeratunga's profile photo
Nipuna Sanjeewa's profile photo
Maria Del Carmen Martin Hernandez's profile photo
A BOY NAMED tsu's profile photo

Gossip lanka

Shared publicly  - 
 
sri lankan actress, actress, models, images, sri lanka, bikini actress, fashion, miss sri lanka, females , Aksha Sudari ,Ameesha Kavindi ,Anarkalli Aakarsha ,Anusha Rajapaksha ,Anusha Sonali ,aruni rajapaksha ,Ayodya Dakshika ,Bhagya Gurusinghe ,Buwani chapa ,Chamudika ,Chandi Anupama ,Channa ...
1
Add a comment...

Gossip lanka

Shared publicly  - 
 
sri lankan actress, actress, models, images, sri lanka, bikini actress, fashion, miss sri lanka, females , Aksha Sudari ,Ameesha Kavindi ,Anarkalli Aakarsha ,Anusha Rajapaksha ,Anusha Sonali ,aruni rajapaksha ,Ayodya Dakshika ,Bhagya Gurusinghe ,Buwani chapa ,Chamudika ,Chandi Anupama ,Channa ...
1
Add a comment...

Gossip lanka

Shared publicly  - 
 
Kosgama salawa army camp after blast
id,dj yuqod l|jqf¾ msmsßfuka miq Woeik ;snqK yeá ^PdhdrEm& id,dj yuqod lojqf¾ we;s jq msmsßu .ek ldf.;a wjOdkh fhduqj ;sfnk w;r isoaêhg fya;=j fuf;la wkdjrK ú fkdue;'fï w;r isÿjq msmsßfuka miqj wo Woeik Èiajq whqre oelafjk PdhdrEm /ila wka;¾cd,hg uqod yer w...
1
Add a comment...

Gossip lanka

Shared publicly  - 
 
Mp harin fernando ready to introduce new internet package
Tn jhi 18;a 35;a w;r kï wvq.dkg wka;¾cd, myiqlï wjreÿ 18;a" 35;a w;r mqoa.,hskag iykodhs wka;¾cd, meflac ,nd§ug úÿ,s ixfoaY há;, myiqlï wud;H yÍka m%kdkaÿ uy;d iqodkï jk nj jd¾;d fjhs úÿ,s ixfoaY iy äðg,a há;, myiqlï wud;H yÍka m%kdkaÿ uy;d fï iïnkaOfhka  Y...
1
Add a comment...

Gossip lanka

Shared publicly  - 
 
Bajaj qute ready to ready to introduce sri lanka
;%S ú,a ñ, by, hoaÈ Bg;a jvd wvqfjka .kak mq¿jka ,laI 3l ld¾ tlla ,xldjg ;%sfrdao r:hg;a jvd wvq uqo,lg frdao y;f¾ jdykhla rfÜ ck;djg ñ,§ .ekSug wjia:dj ,ndfok nj uqo,a wud;H rù lreKdkdhl uy;d mjikjd' Tyq fuh frdao y;f¾ jdykhla nj mejiqjo th ldrhla nj mejiq...
1
Add a comment...

Gossip lanka

Shared publicly  - 
 
Aranayaka unseen photo collection
wrKdhl kdh.sh m%foaYfha fuf;la fkdÿgq PdhdrEm wrKdhl kdh.sh m%foaYfha wdmodjg ,la jQ msßig ksjdi bÈlr §fï jevms<sfj, wdrïN lsÍu i|yd  wud;H ið;a fma%uodi uy;d  tys ixpdrh lr we;s w;r tu ixpdrfha§ leurdjg yiqjQ wrKdhl kdh.sh m%foaYfha fuf;la fkdÿgq úkdYldÍ ;...
1
Add a comment...
People
Have them in circles
41 people
Premaseeli Samantha's profile photo
Ruwan Kumara's profile photo
NADUN BANDARA's profile photo
Ahesh Prabuddha's profile photo
Rosmani Karunarathne's profile photo
Maithripala Weeratunga's profile photo
Nipuna Sanjeewa's profile photo
Maria Del Carmen Martin Hernandez's profile photo
A BOY NAMED tsu's profile photo
Links