Profile

Cover photo
gossip7865
2 followers|24,045,562 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

gossip7865

Shared publicly  - 
 
Awrudu with Stars - 2014 photo collection

1
Add a comment...

gossip7865

Shared publicly  - 
 
Surgery for snake
kd.hl=g l=,shdmsáfhaÈ ie;alula lrhs ysfiys f.ähla ygf.k ;snQ kd.hl= l=,shdmsáh mYq ffjoH ld¾hd,hfha § wo ^02& id¾:l ie;alulg ,la l< nj mYq ffjoH ks,OdßkS reúks úfc–isxy uy;añh mejiqjdh' riSudjdisl mYQ ffjoH ks,OdÍ rejka ÿñ÷ l=udr uy;df.a o iydfhka l=,shdmsá...
1
Add a comment...

gossip7865

Shared publicly  - 
 
sri lankan scientist help find malaysian flight (Prof Charitha Pattiaratchi )
MH370 fiùug iyh jk Y%S ,dxlsl úoHd{hd hdkh ;=< isá ish,a,kau isysiqka ù ;sfnkjd mqoa.,hka 239 fofkl= iu. óg i;s ;=klg fmr w;=reoka jQ uef,aishdkq .=jka fiajhg wh;a MH370 hdkh uqyqÿ m;=f,a ie.ù we;s ia:dkh cd;Hka;rhg i,l=Kq lr fmkaùu Y%S ,dxlSh id.r úoHd{fhl...
1
Add a comment...

gossip7865

Shared publicly  - 
 
Saranga Umali - Hindu traditional wedding Photos

1
Add a comment...

gossip7865

Shared publicly  - 
 
Saranga disasekara & umali home comming day

1
Add a comment...
In their circles
1 person
Have them in circles
2 people
gossip7865's profile photo

gossip7865

Shared publicly  - 
 
Dananjaya siriwardana wedding day photo album

1
Add a comment...

gossip7865

Shared publicly  - 
 
Derana Kalagama Aurudu 2014

1
Add a comment...

gossip7865

Shared publicly  - 
 
sri lankan elephant
w,skaf.a msfÜ ke.s weu;s;=ud yuqúug hhs Y%S ,xldfõ yS,E w,s we;=ka yÿkd .ekSfï ksis l%u fõohla y÷kajd fokakehs lshñka yS,E w,s we;=kaf.a ix.uh w,s fmryrlska me,j;af;a isg  f.dia jkÔù weue;sg wo ^26& ikafoaYhla ndr §ug hhs' uykqjr o<od ud,s.dfõ   Èhjvk ks<fï...
1
Add a comment...

gossip7865

Shared publicly  - 
 
Dayasiri jayasekara
nqÿoyu wkq.ukh lrkjd kï wuq;=fjka Okd;aul Ñka;kh bf.k .kak ´fka kE Okd;aul Ñka;kh y÷kajd ÿka m<uq flkd f,i uu úYajdi lrkafka nqÿrcdKka jykafia' wms ta O¾uh yodrkjd kï Okd;aul Ñka;kh .ek wuq;=fjka yeoEßh hq;= kE hkqfjka jhU m%Odk wud;H kS;s{ ohdisß chfialr u...
1
Add a comment...

gossip7865

Shared publicly  - 
 
Thisara and wife Sherami photo collection
Sri Lanka all-rounder Thisara Perera and his wife Sherami
Sri Lanka all-rounder Thisara Perera and his wife Sherami
1
Add a comment...
People
In their circles
1 person
Have them in circles
2 people
gossip7865's profile photo
Links