Profile

Cover photo
Gossip lanka
18 followers|76,023,337 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

Gossip lanka

Shared publicly  - 
 
Vasudewa Nanayakkara and ranil wickramasinghe's yesterday in Parliament
l;d kdhl;=ud ug wjir ÿkakdu fï ñksyd fl<f.k fl<f.k hkjd jdiqfoaj kdkdhlaldr Tn;=ud /jq, lm,d tkak"B,. ief¾ rks,a úl%uisxy Bfha Èk md¾,sfïka;= újdOhla w;r;=r w.%dud;Hjrhd yd jdiqfoaj kdkdhlaldr uy;d w;r WKqiqï ixjdohla we;s ú ;sfnkjd'fuysÈ tu ixjdoh wiNH jpk...
1
Add a comment...

Gossip lanka

Shared publicly  - 
 
Four SLFP Ministers resigned from their respective ministerial portfolios
" ;j ÿrg;a wmsg bjikak nE " weu;s ;k;=re j,ska bj;a jq uka;%sjreka bj;a úug fya;= lshhs ^úäfhda& kj rcfha wud;H Oqr ,nd.;a tlai;a ck;d ksoyia ikaOdk uka;‍%Sjreka isõfofkl= ish wud;H Oqrj,ska b,a,d wiafjk nj uOH yuqjla leojñka ä,dka fmf¾rd" mú;%d jkakswdrÉÑ"...
1
Add a comment...

Gossip lanka

Shared publicly  - 
 
Yolan find her sri lankan real mother - video
;ju;a uf.a wïud fidhd .kak ug neß jqKd uf.a wïud ug yßu jeo.;a fko¾,ka;fha isg ;u iEnE wïud fidhdf.k ,xldjg wdj fhd,ka óg jir 30 lg fmr fko¾,ka; hqj,la úiska ,xldfõka yodjvd .eksug /f.k .sh orejl= ish uj fidhd.k ,xldj meñK we;s w;r weh kñka fhd,ka jka vhsfk...
1
Add a comment...

Gossip lanka

Shared publicly  - 
 
War Heroes' Day ceremony at Viharamahadevi Park with Mahinda Rajapaksa
ksoyfia mykajeg ysgmq ckm;sf.a m‍%Odk;ajfhka úydruydfoaú WoHdkfhaÈ oe,ajqK whqre ^PdhdrEm"úäfhda& hqO ch.%yKfha 06 jeks ieureu fjkqfjka ud;DNQñ ixúOdkh mj;ajk ieureï Wf<,la Bfha úYd, msßilf.a odhl;ajfhka fld<U úydruydfoaú t<suyka rx.mSGfha § meje;aúKs'fuu w...
1
Add a comment...

Gossip lanka

Shared publicly  - 
 
Two Policemen were killed as a van collided with a tipper lorry at hunnasgiriya
fmd,Sisfha fofofkl= ñh.sh udrdka;sl ßh wk;=frka ydks jQ jEka r:h lvd ñksiqka fír.kak yok yeá ^úäfhda& wjux.,H wjia:djlg iyNd.s ù kej; meñfKñka isá f;,afoKsh fmd,Sisfha ks,OdÍka msßila /.;a jEka r:hla yqkakia.sßh ) fiakdmsáh m%foaYfha§ ám¾ r:hl .eáfuka udrka...
1
Add a comment...

Gossip lanka

Shared publicly  - 
 
President maithripala sirisena participate "Javana Shakthi Yatra" Programme
n,Yla;s m‍%;s{djla iu.ska " cjk Yla;s hd;%d " Odjk ;r.hg ckdêm;s;=ud tlajq whqre ^PdhdrEm& cd;sl n,Yla;s ixrlaIK udih fjkqfjka fygla fjkqfjka rgla f;audj hgf;a l%shd;aul flfrk n,Yla;s ixrlaIK jevigyfka ux., mshjr jYfhka cjk Yla;s hd;%d  m%o¾Ykd;aul Odjk ;r....
 ·  Translate
1
Add a comment...
In their circles
13 people
Have them in circles
18 people
Maria Del Carmen Martin Hernandez's profile photo
akeem rainudeen's profile photo
shaakya pannilage's profile photo
NADUN BANDARA's profile photo
Sanjee Nirosha fernando's profile photo
Gossip lanka's profile photo
A BOY NAMED tsu's profile photo
Lahiru Piumwardena's profile photo
Ruwan Kumara's profile photo

Gossip lanka

Shared publicly  - 
 
Nathasha Perera and prihan Wedding day
k;dId fmf¾rd iy m%sydka iu. hq. Èúhg ^PdhdrEm& iq<.la ù ux hkjd ÿr wyfia weúÈkakg' .S;fhka buy;a ckm%sh;ajhg m;ajQ k;dId fmf¾rd iy ckm%sh fhdjqka .dhk Ys,amS m%sydka uvmamq,sf.a újdyh Bfha w;s W;al¾Ij;a whqßka mej;s nj jd¾;d fjhs' Y%S ,xldj fukau f,dalfha o...
1
Add a comment...

Gossip lanka

Shared publicly  - 
 
Conjoined twins surgery in karapitiya hospital
lrdmsáh frdayf,aÈ isÿl, foìä orejka fjka lsÍfï Y,Hl¾uh id¾:lhs ^úäfhda& Bfha  .d,a,  lrdmsáh YslaIK frdayf,a  m<uq j;djg foìä orejka fjka lsßfï ie;alu id¾:lj isÿl, nj tu ie;alug tlajq úfYaI{ Y,H ffjoH lKavdhu mjid isákjd' fuu ie;alu mqrd meh yhla ;siafia lr...
1
Add a comment...

Gossip lanka

Shared publicly  - 
 
That people in other countries must be thinking now that Sri Lanka is a paradise for thieves and crooks - Geetha Kumarasinghe
" fydre lshk jpfka kslka yßhg iqN Woeikla lshkjd jf.a ryia fmd,sishg hk tl oeka fIdmska hkjd jf.a fj,d " .S;d l=udrisxy fï ojiaj, fydre lshk jpkh yßhg Wfoag iqN Woeikla lshkjd jeks hehs ckm%sh ks<s .s;d l=udrisxy uy;añh mjid isákjd'fï úÈhg .sfhd;a fjk;a rgj...
1
Add a comment...

Gossip lanka

Shared publicly  - 
 
Lochana Imashi's husband talk about Lochana
f,dapkd .ek úia;r oek.;af; Google i¾É lr,d lmqlu lf,a fiañKs fjf,a iqodg ;shd lsisu flfklag fuh;a tlal ìiakia kï lrkak nE f,dapkdf.a ieñhd ,ika; ckm%sh ks<s f,dapkd budIs miqq.sh Èkl újyd jq w;r wehf.a w;.;af; fko¾,ka;fha mÈxÑ ,ika; kjr;akhs' fï w;r ,ika; m...
1
Add a comment...

Gossip lanka

Shared publicly  - 
 
Nathasha perera and prihan Pre Wedding Photo Shoot at Maldives
k;dId fmf¾rd iy m%sydka pre wedding shoot tl lrkak ud,Èjhskg .syska ckm%sh rx.k Ys,amsKs k;dId fmf¾rd iy .dhk Ys,amS m%sydka <.§u újdy Èúhg t<öug iqodkï jk mqj; oeka ryila fkdfõ'weh újyd úug n,dfmdfrd;a;= jk  m%sydka ld w;r;a ckm%sh jqfKa Tyq .dhkd l, hdhg ...
1
Add a comment...

Gossip lanka

Shared publicly  - 
 
Wasp under akbar bridge in peradeniya
b;sydifha m%:u j;djg nUreka ms,siaisulska f;drj nUr jo 20la meh 2lska bj;a lrmq yeá ^úäfhda& fmardfoKsh úYajúoHd,hSfha wland¾ md,u nUrekaf.a ksc Nqñhla f,i neÆne,aug isf;kqfha tys neo we;s nUr m%udKh ÿgqúghs'iEu jirlu nUreka úiska fuu md,fï úYd< jo ;eksu is...
1
Add a comment...
People
In their circles
13 people
Have them in circles
18 people
Maria Del Carmen Martin Hernandez's profile photo
akeem rainudeen's profile photo
shaakya pannilage's profile photo
NADUN BANDARA's profile photo
Sanjee Nirosha fernando's profile photo
Gossip lanka's profile photo
A BOY NAMED tsu's profile photo
Lahiru Piumwardena's profile photo
Ruwan Kumara's profile photo
Links