Profile

Cover photo
ยุติธรรมชุมชน
12 followers|123,688 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
"ยุติธรรมชุมชน" เป็นกระบวนการ (Process) ที่เปิดโอกาสให้ประชาชน ที่มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน มาทำงานร่วมกัน ตั้งแต่กระบวนการร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันตรวจสอบประเมินผล และปรับเปลี่ยนเป้าหมาย เพื่อให้การทำงานร่วมกันนั้นบรรลุเป้าหมายหรือเข้าไปใกล้หมายให้มากที่สุด การทำงานในกระบวนการเช่นนี้ บ่อยครั้ง จะทำให้กำแพงกั้นระหว่างบุคคลบางลงและแคบลง กระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่นยิ่งขึ้น ๆ นอกจากจะได้ทักษะหรือความเชี่ยวชาญอันเกิดจากประสบการณ์การทำงานแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งเมื่อเจอปัญหาเช่นนั้นอีกในภายหลังก็จะทำให้ชุมชนแก้ปัญหาของตนเองได้ดียิ่่งขึ้น ผลสุดท้ายคือทำให้ชุมชนเข้มแข็งนั่นเอง"
 ·  Translate
1
Add a comment...
Story
Tagline
"ยุติธรรมชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน"
Introduction

ข้าราชการบำนาญ อดีตรองอธิบดีกรมคุมประพฤติและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ปัจจุบันเป็นกรรมการ มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด กระทรวงยุติธรรม

Contact Information
Contact info
Email