#قیمت_تابلو_مغازه
خدمات و محصولات تمام مشاغل با توجه به نوع خدمات و محصولات، مطابق با لیست اتحادیه های هر صنف قیمت گذاری می شوند که حرفه و شغل تابلو سازی نیز یکی از اصنافی می باشد که با توجه به نوع تابلو و متریال های به کار رفته در آن قیمت گذاری می شوند.
https://novinlight.com/blog/115-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87.html
Shared publicly