മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ 29,000 ലേഖനങ്ങളായി.

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ മുപ്പതിനായിരാമത്തെ ലേഖനം എന്നു പിറക്കും?

കൃത്യമായി പ്രവചിക്കുന്നവർക്ക്  ഒരു വിക്കി താരകം സമ്മാനം

പ്രവചനം 29,500 ലേഖനങ്ങൾ തികയുന്നതു വരെ മാത്രം!
Shared publiclyView activity