Profile cover photo
Profile photo
Sathainphong Jaiyen
About
Posts

Post has attachment
หน่วยการเรียนที่ 1 ความเป็นมาของอาเซียน
คำชี้แจง      1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน                             2. ศึกษาเนื้อหาในหน่วยการเรียน                    3. ทำแบบทดสอบหลังเรียน   แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1              เราในฐานะประชาชนชาวไทย ก็รับรู้ถึงความร่วมมือร่วมใจที...
Add a comment...

Post has attachment
คำชี้แจง
                การศึกษาบทเรียนผ่านฐานการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Blog ในรายวิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา สค 02015 ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติตามลำดับ
ดังต่อไปนี้        
              1.  ผู้เรียน  จะต้องมีลักษณะโดยทั่วไป
ดังนี้              1.1.   มีความรู้ ทักษะ
และประ...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded