Profile cover photo
Profile photo
IS CNFR
REPUBLICA MOLDOVA, INTREPRINDEREA DE STAT "CENTRUL NAŢIONAL PENTRU FRECVENŢIE RADIO"
REPUBLICA MOLDOVA, INTREPRINDEREA DE STAT "CENTRUL NAŢIONAL PENTRU FRECVENŢIE RADIO"
About
Posts

Post has attachment
Public
Reprezentanții HCT CO din Korea de Sud în vizită la SNMFR

La 14 septembrie 2018, a avut loc o întrevedere oficială între reprezentanții Serviciului Național de Management al Frecvențelor Radio și delegația HCT CO.,LTD din Korea de Sud (laborator acreditat de testare, etalonare și certificare al produselor cu cel mai mare volum al testelor de conformitate FCC din Korea de Sud.)
Această vizită a avut ca scop atât cunoașterea cerințelor specifice Republicii Moldova în evaluarea conformității produselor din domeniul TIC pentru a face schimb de experiență în sfera tendințelor regulatorii globale, cât și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu IP ”SNMFR”.
Agenda întrunirii a cuprins discuții directe între reprezentanții celor două părți pentru a face cunoștință cu cerințele legislației RM în domeniul evaluării conformității produselor, evoluția sistemelor de certificare, acreditare și standardizare, activitatea Direcției evaluare a conformității produselor și a Laboratorului de Încercări din cadrul SNMFR, standardele din Republica Moldova, precum și cele din Korea de Sud și schimbul de informații despre tendințele moderne în domeniul de reglementare tehnică.
Acest eveniment are valoare adăugată datorită posibilității de evaluare concretă a perspectivei de creștere a rețelei de parteneri strategici transnaționali ai IP”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”.
Cu acest prilej părțile au convenit asupra necesității cooperării reciproce în domeniul certificării și testării produselor și s-au pronunțat asupra întocmirii unui Memorandum de cooperare, ce urmează a fi semnat în viitorul apropiat și are drept obiectiv principal dezvoltarea relațiilor de colaborare, care vor pune bazele unor parteneriate viitoare.
Photo
Add a comment...

Public
Modificarea denumirii IP ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio și Securității Cibernetice” în Instituția Publică ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Econimiei și Infrastructurii al RM nr.361 din 19.07.2018, Agenția Servicii publice a Republicii Moldova a înregistrat și a consemnat în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările de constituire ale Instituției Publice”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio și Securității Cibernetice”. Astfel, din data de 24.07.2018 statutul întreprinderii va fi prezentat în redacție nouă :
Instituția Publică ” Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”
Amintim, că în data de 24.02.2017, ÎS ”Centrul Național de Frecvențe Radio” a fost reorganizată prin transformare în IP„Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio și Securității Cibernetice”(Hotărârea Guvernului RM nr. 100 din 24.02.2017) , fiind succesorul de drepturi și obligații al ÎS”CNFR”.
Add a comment...

Public
Realizările IP ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” în semestrul I al anului 2018

Pornind de la analiza cuprinsă în Raportul de activitate al IP”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” pentru semestrul I al anului 2018, prezentăm o sinteză a rezultatelor obținute, precum și o analiză a tendințelor de viitor, care sunt reprezentate de creșterea interesului față de noile platforme tehnologice și implicit pentru noile tipuri de servicii, iar activitatea IP„SNMFR” constituie un suport valoros pentru dezvoltarea, distribuirea și promovarea acestora.
Vă prezentăm cele mai importante rezultate ale activității colaboratorilor celor trei direcții principale ale IP„SNMFR”: Direcția Management Tehnic al Spectrului Frecvențe Radio, Direcția Radiomonitoring și Direcția Evaluare a Conformității Produselor și Laboratorul de Încercări , obținute în realizarea obiectivelor trasate în ”Planul de activitate și de dezvoltare al IP”SNMFR” pentru anul 2018”.
DIRECȚIA MANAGEMENT TEHNIC AL SPECTRULUI FRECVENȚE RADIO
Pentru a asigura utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio pentru necesitățile economiei naționale și a populației în prestarea serviciilor de telecomunicații, în semestrul I al anului 2018, colaboratorii DMTSFR au efectuat un șir de măsuri tehnice, organizatorice și economice.
Sarcina principală a activității Direcției este calculul compatibilității electromagnetice pentru asignările de frecvențe și canale radio noi, care impulsionează dezvoltarea sectorului de radiocomunicații în RM cu destinație civilă, dar și pentru a asigura protecția internațională a frecvențelor radio. În acest context, pe parcursul primelor șase luni ale anului 2018 au fost întreprinse următoarele activități: au fost calculate, coordonate și avizate 206 asignări de frecvență, conform solicitărilor, pentru diverse servicii de comunicație: radiodifuziune analogică și digitală terestră, linii de radioreleu, rețele din cadrul serviciului mobil de bandă largă, satelit, amator, mobil terestru,etc. Pentru a asigura funcționarea acestor rețele, Direcția management tehnic al spectrului frecvențe radio a efectuat operațiuni de coordonare cu statele vecine cu notificarea ulterioară în Registrul internațional de frecvențe al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT).
În scopul implementării și asigurării funcționării fără interferențe a dividendelor digitale I și II, DMTSFR a organizat activități de consultare și coordonare cu administratorii resurselor radioelectrice din statele vecine: România și Ucraina. Reprezentanții Direcției au participat la lucrările grupului de lucru BSDDIF (Forumul de implementare a dividendului digital al statelor din bazinul Mării Negre), care a precedat întâlnirea bilaterală cu reprezentanții ANCOM (România). În rezultatul acestor întruniri, au fost coordonate o serie de alocări și asignări suplimentare pentru televiziunea digitală terestră, în scopul asigurării cu resurse de spectru suplimentar planului GE06 în banda 470-694 MHz, pentru compensarea excluderii din uz a canalelor din banda 694-790 MHz. Totodată eliberarea benzii 694-790 MHz (Dividendul digital) de către alocările și asignările de televiziune digitală terestră, va facilita implementarea serviciului mobil de bandă largă, în conformitate cu Programul privind tranziția de la televiziunea analogică la televiziunea digitală terestră în corespundere cu legislația și practicile europene.
Pentru continuitatea procesului de asigurare cu resurse de spectru pentru tehnologiile radio noi și emergente, inclusiv rețelele de comunicații de bandă largă de generația a 5-ea (5G), dar și a protejării rețelelor existente, este necesară participarea administratorilor resurselor radioelectrice din diferite țări la lucrările grupului de lucru CPG19-6 (Conference Preparatory Group) ale CEPT. În perioada 25-30 iunie 2018, reprezentanții SNMFR au participat la lucrările grupului de lucru pentru pregătirea către conferința internațională pentru radiocomunicații CMR-19. În cadrul lucrărilor au fost definitivate obiectivele preliminare ale CEPT pentru fiecare punct al agendei WRC-19 , în final fiind aprobat proiectul preliminar al ECP (propuneri europene comune) pentru agenda conferinței.
La compartimentul protecției internaționale a alocărilor și asignărilor naționale, au fost examinate circularele BR IFIC ale UIT și transmise observații pentru 397 de asignări de frecvențe publicate și remise în adresa UIT și a administrațiilor responsabile de gestionarea spectrului de frecvențe radio din România și Ucraina. Totodată au fost examinate solicitări de coordonare directă pentru 68 de asignări de frecvențe din cadrul serviciilor de radiodifuziune, mobil și fix prin satelit.
DIRECȚIA RADIOMONITORING
În semestrul I al anului 2018, Direcția Radiomontoring din cadrul SNMFRSC a îndeplinit și a depășit pe unele segmente principalele obiective planificate pentru anul 2018, efectuând monitorizarea continuă a spectrului de frecvențe radio, în scopul menținerii sub control a situației electromagnetice pe întreg teritoriul republicii, precum și în scopul protejării asignărilor de frecvențe (repartizarea frecvențelor de lucru p/u diferite stații de radiocomunicații ) la nivel național și internațional.
Astfel, în rezultatul monitorizării spectrului de frecvențe radio pe parcursul primelor șase luni ale anului au fost fixate mai multe cazuri de utilizare neautorizată a frecvențelor radio:
• 17 rețele de radiocomunicații în serviciul mobil terestru în benzile 150-170 MHz și 400-470 MHz, în diferite localități ale Republicii Moldova;
• 1 stație de radiodifuziune în or. Vadul lui Vodă;
• 4 rețele WAS/RLANs în banda 2,4 GHz și 5 GHz în diferite localități din RM;
În toate aceste situații, SNMFRSC a informat utilizatorii despre necesitatea intrării în legalitate prin autorizare. În rezultat, în majoritatea cazurilor utilizatorii au demarat procedura de autorizare sau au stopat emisia, iar în privința celor 3 utilizatori, care nu s-au conformat, a fost sesizată ANRCETI pentru demararea procedurii de sancționare.
Un alt obiectiv important al activității Direcției Radiomonitoring este efectuarea măsurătorilor tehnice de evaluare instrumentală a parametrilor tehnici de emisie ai SRC la darea în exploatare, modificarea parametrilor, sau la solicitare. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv pe parcursul celor șase luni (ianuarie-iunie) au fost efectuate măsurări tehnice pentru punerea în exploatare a următoarelor stații :
• 2 stații de radiodifuziune pe frecvența 97,5 în or. Orhei și 97,8 MHz în or. Bălți;
• 1 stație de televiziune analogică terestră pe ch42 în or. Nisporeni;
• 19 rețele de radiocomunicații în serviciul mobil terestru în diferite localități ale republicii;
• 7 stații de transport date WAS/RLANs în benzile de frecvențe 2,4 GHz și 5GHz;
• 22 segmente de linii radioreleu din cadrul rețelelor de comunicații mobile celulare;
• 2 stații de tip VSAT;
• 109 stații de bază (GSM,UMTS,LTE) din cadrul rețelelor de comunicații mobile celulare .
Dezvoltarea diverselor mijloace de comunicație conduce la partajarea mediului de comunicație și inevitabil, la apariția interferențelor. Pentru investigarea cazurilor de perturbații și/sau interferențe prejudiciabile, la solicitarea utilizatorilor stațiilor/rețelelor de radiocomunicații pe parcursul semestrului I au fost investigate mai multe cazuri de perturbații prejudiciabile. Cele mai multe au fost raportate de ÎM ”Moldcell” S.A.: perturbarea a 41 stații de bază UMTS2100. În majoritatea situațiilor deranjamentele au fost provocate de echipamentele DECT 6.0, utilizate ilegal de populație. În toate cazurile au fost sesizați utilizatorii cu privire la folosirea aparatelor neconforme, fapt pentru care art. 251 al Codului contravențional prevede aplicarea sancțiunilor.
În total pe parcursul Semestrului I au fost recepționate 15 solicitări, care vizau perturbarea a 51 stații de radiocomunicații.
În aceiași ordine de idei se înscrie solicitarea OFCOM (Marea Britanie) cu privire la prezența unor perturbații prejudiciabile în benzile de frecvențe 1080-1990MHz și 1991-1995 MHz, care afectează serviciul mobil prin satelit Inmarsat-S. În rezultatul investigațiilor desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost fixate emisii perturbatoare în benzile menționate.
DIRECȚIA EVALUARE A CONFORMITĂȚILOR PRODUSELOR ȘI LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI
Pe parcursul semestrului I al anului 2018, DECP și LÎ și-a desfășurat activitatea de certificare a produselor de comunicații electronice, informatică și poștă conform procedurii de certificare și a prevederilor Legii comunicațiilor electronice nr.241 din 15.11.2007, precum și a Reglementărilor tehnice aplicabile.
În această perioadă de timp au fost eliberate 150 de certificate de conformitate și au fost întocmite 106 rapoarte de încercări.
Prin decizia nr. 96 din 22.06.2018 a Centrului Național de Acreditare ”MOLDAC” se menține statutul de Organism Acreditat al OC TIP. Acest obiectiv a fost realizat grație actualizării și modificării documentelor Sistemului de management în conformitate cu standardul SM SR EN ISO/CEI 17065 și prin asigurarea conformității lucrărilor de evaluare a produselor cu cerințele standardului dat.
Trebuie menționat faptul, că Centrul Național de Acreditare MOLDAC prin Decizia nr.79 din 30.05.2018 a menținut și statutul de ”Laborator acreditat” a LÎ CEM din cadrul SNMFR. Acest lucru a devenit posibil datorită realizării încercărilor de laborator în conformitate cu cerințele standardului SM SR EN ISO/CEI 17025.
Implementarea standardelor europene în evaluarea conformității produselor de comunicații electronice împune exigențe deosebite privind echipamentele utilizate pentru realizarea metodelor de încercări.
Apare necesitatea unui proces de modernizare prin introducerea unor servicii inovatoare. Noutatea cea mai importantă a constituit-o construirea Camerei semianecoice.
În vederea instalării Camerei semianecoice a fost desfășurat un șir de activități de instruire pentru realizarea acestui proiect , a fost organizată o ședință comună cu reprezentanții R&S (Germania) pentru a analiza gradul de pregătire a colaboratorilor pentru construirea camerei semianecoice în sediul nou al SNMFR din or. Durlești. Au fost stabilite obiectivele Laboratorului de Încercări pentru implementarea metodelor de încercări, iar pentru a asigura dotarea acestuia cu echipament performant, au fost elaborate caietele de sarcini pentru achiziția echipamentelor în limbile română și engleză.
Pe data de 2 iulie 2018 au demarat lucrările de construire a camerei Semianecoice.

Realizarea tuturor acestor obiective ale SNMFR în semestrul I al anului 2018 a fost posibilă, grație eforturilor susținute ale întregului colectiv al instituției în pofida complexității contextului tehnologic în care activează, demonstrând în continuare un înalt potențial de dezvoltare și o mare deschidere pentru implementarea celor mai noi tehnologii.


Add a comment...

Public
25 de ani ai IP ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”

Declararea independenței Republicii Moldova a generat un șir întreg de procese complexe de edificare a structurilor statului nou format. Una din cele mai importante structuri avea să devină întreprinderea responsabilă de gestionarea spectrului de frecvențe radio. Astfel, la 1 iulie 1993, anul în care a fost creată Întreprinderea de Stat ”Inspectoratul de Stat pentru Frecvențe Radio” a început istoria instituției. A urmat o perioadă de organizare, stabilire a priorităților, a obiectivelor,crearea cadrului normativ. S-a format nucleul viitorului colectiv.
În anul 2008, întreprinderea a fost redenumită, devenind ÎS ”Centrul Național pentru Frecvențe Radio”, iar la 24 februarie 2017 prin Hotărârea nr.100 a Guvernului RM a fost constituită Instituția Publică ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio ”.
Spectrul de frecvențe radio, este o resursă naturală limitată,care asigură dezvoltarea tuturor sectoarelor economiei naționale, inclusiv și a serviciilor de comunicații mobile, comunicații fără fir în bandă largă, transmisiunile de radio și televiziune, transportul, radiolocația, precum și aplicațiile pentru alarme, comanda la distanță, protezele auditive, microfoane, echipamentele medicale ș.a. Deasemenea spectrul radio este esențial pentru comunicațiile serviciilor speciale, cum ar fi serviciile de securitate,de urgență și protecție civilă.
A trecut un sfert de veac de muncă și succese obținute în realizarea celei mai importante sarcini a colectivului instituției - gestionarea spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării raționale și eficiente a acestuia.
Pe parcursul celor 25 de ani, colectivul SNMFR a desfășurat o activitate prodigioasă în pas cu dezvoltarea fulminantă a noilor tehnologii, a competiției între diverse platforme tehnologice, pe care sunt vehiculate noile servicii ale convergenței și tradiționalele servicii de telecomunicații, mărind astfel evantaiul noilor servicii pentru consumatori.
Acest colectiv de profesioniști de înaltă calificare, care este format din colaboratori cu experință și tineri specialiști cu aspirații mari, a reușit să implementeze pachete de programe specializate moderne, a creat Sistemul Național de Radiomonitoring al Spectrului de Frecvențe Radio bazat pe echipament modern și tehnologii avansate. Grație participării active a reprezentanților instituției la diverse programe de instruire organizate de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, Institutul de Training în Telecomunicații din SUA, ”Rohde&Schwarz”din Germania, ATDI, Franța ș.a., profesionalismul de care dau dovadă angajații instiuției, este menținut la un nivel foarte înalt .
De la începutul activității instituției până în prezent numărul stațiilor de radiocomunicații înregistrate a crescut de la 229 la 16 914 staţii de radiocomunicații utilizate în sectorul civil.
În această perioadă de timp funcțiile instituției au suportat mai multe modificări , însă obiectivele de bază au rămas neschimbate:
• Managementul tehnic al spectrului de frecvențe radio.
• Radiomonitoringul frecvențelor radio - asigurarea compatibilității electromagnetice a stațiilor/rețelelor de radiocomunicații (SRC).
• Certificarea produselor de telecomunicații, informatică și poștă,încercări de certificare la compatibilitatea electromagnetică .
Dezvoltarea continuă a tehnologiilor avansate generează provocări noi, impune cerințe tot mai mari organizațiilor specializate în managementul frecvențelor radio, și în mod special IP”SNMFR”. Din acest motiv obiectivele strategice ale colectivului instituției sunt următoarele:
• Dezvoltarea și modernizarea continuă a sistemelor și echipamentelor tehnice;
• Creșterea calității serviciilor prestate cetățenilor;
• Eficientizarea sistemului de formare a personalului calificat;
• Îmbunătățirea condițiilor de muncă și protecție socială a angajaților .
În această zi deosebită pentru toți angajații și conducerea IP”SNMFR”, le dorim tuturor realizări mari, sănătate, fericire și bunăstare. Munca pe care o fac zi de zi să fie apreciată, iar speranțele și planurile de viitor să se împlinească!
La Mulți ani, SNMFR!
Add a comment...

Post has attachment
Public
Întâlnirea bilaterală între Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice din Republica Moldova şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii din România.

În perioada 19-21 iunie 2018, la Iaşi, a avut loc întâlnirea bilaterală, la nivel de experţi tehnici, între Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice din Republica Moldova (SNMFRSC) şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii din România (ANCOM) pe chestiuni de management al spectrului radio.
În cadrul întâlnirii, experţii tehnici au abordat mai multe probleme, ce ţin de utilizarea frecvenţelor radio din serviciile de televiziune digitală terestră şi mobil terestru în zonele de frontieră, precum şi monitorizarea calităţii serviciilor furnizate în cadrul reţelelor de telefonie mobilă celulară.
Ca rezultat al sesiunilor de lucru petrecute, SNMFRSC şi ANCOM:
• au coordonat reciproc un set de frecvenţe radio pentru alocările/asignările de televiziune digitală terestră în scopul rearanjării Planului digital anexat la Acordul Geneva-2006 coordonat între administrațiile implicate și optimizarea utilizării benzii de frecvenţe 470-694 MHz pentru implementarea DVB-T2, în scopul valorificării dividendelor digitale I și II;
• în urma analizei aspectelor tehnice din reglementările tehnice relevante ale Comitetului pentru Comunicaţii Electronice (ECC) din cadrul Conferinţei Europene a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT) cu utilizarea actuală și planificată a benzilor de frecvențe 694-790 MHz, 790-862 MHz, 1452-1492 MHz, 1920-1980 MHz/2110-2170 MHz, 2500-2690 MHz, 3400-3800 în fiecare dintre cele două țări, experții celor două instituţii au agreat de principiu aplicarea criteriilor tehnice, metodelor și principiilor privind coordonarea utilizării frecvenţelor în zonele de frontieră în benzile aflate în discuție, prevăzute de:
• Recomandarea ECC/REC/(15)01 privind coordonarea transfrontalieră pentru rețele de comunicații mobile/fixe (MFCN) în benzile de frecvențe: 694-790 MHz, 1452-1492 MHz, 3400-3600 MHz și 3600-3800 MHz (ediția revizuită în 5 februarie 2016);
• Recomandarea ECC/REC/(11)04 privind coordonarea transfrontalieră pentru rețele de comunicații mobile/fixe (MFCN) în banda de frecvențe 790-862 MHz (ediția revizuită în 3 februarie 2017);
• Recomandarea ECC/REC/(01)01 privind coordonarea transfrontalieră pentru rețele de comunicații mobile/fixe (MFCN) în benzile de frecvențe 1920-1980 MHz și 2110-2170 MHz (ediția revizuită în 2016);
• Recomandarea ECC/REC/11(05) privind coordonarea transfrontalieră pentru rețele de comunicații mobile/fixe (MFCN) în banda de frecvențe 2500-2690 MHz (ediția revizuită în 3 februarie 2017).
Schimbul de experienţă privind măsurarea parametrilor de calitate ai staţiilor şi reţelelor celulare de comunicaţii electronice a fost realizat prin discutarea şi aprofundarea de ambele părţi a următoarelor aspecte:
• aspectele legale ce ţin de măsurarea parametrilor de calitate a serviciilor de comunicaţii mobile;
• metodologia de efectuare a acestor tipuri de măsurători;
• parametrii din licenţe pe baza cărora se face evaluarea calităţii serviciilor de comunicaţii mobile;
• echipamentele şi software-ul necesare în vederea realizării acestui tip de măsurători,
• software-ul necesar prelucrării rezultatelor obţinute;
• perioadele de timp în care se efectuează efectiv verificările parametrilor de calitate;
• metode de evaluare/interpretare a rezultatelor obţinute.
Şedinţele au decurs într-o atmosferă colegială, fapt, ce a permis atingerea obiectivelor trasate pentru întâlnirea bilaterală menţionată.
În final, cele două părţi au reiterat necesitatea de a organiza în mod regulat reuniuni bilaterale pe chestiuni de management şi monitorizare al spectrului radio, în general, şi, în special, de coordonare a utilizării frecvenţelor radio în zonele de frontieră în diverse benzi de frecvenţe.
Photo
Add a comment...

Public
17 mai – Ziua Mondială a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale

În fiecare an, pe data de 17 mai, este aniversată Ziua mondială a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale.

Este o sărbătoare profesională care, de fapt, unește două sărbători internaționale: Ziua mondială a telecomunicațiilor, marcată din anul 1969 pentru a aniversa semnarea Convenției Telegrafice Internaționale și crearea Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) în anul 1865 și Ziua Mondială a Informației, adoptată de Adunarea Generală a ONU ca urmare a Conferinței Plenipotențiare a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor din 27.03.2006. Prin rezoluția nr.68 Conferința Generală a invitat toate statele membre să sărbătorească anual acest eveniment în data de 17 mai.

UIT are în componența sa 191 de state membre și 567 membri de sector . Amintim, că Republica Moldova a devenit stat membru al UIT la 21 septembrie 1992,demonstrînd o promițătoare aliniere la tendințele actuale și de perspectivă de pe piața internațională a telecomunicațiilor.

UIT este un organism specializat al ONU, cu sediul la Geneva, în cadrul căreia guvernele și sectorul privat realizează coordonarea la nivel global a serviciilor de rețele de telecomunicații. Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor este divizată în trei sectoare importante: Standardizarea în Telecomunicații (ITU-T), Radiocomunicații (ITU-R) și Dezvoltarea Telecomunicațiilor (ITU-D).

17 mai este o zi specială pentru persoanele care activează în cadrul Serviciului Național de Management al Frecvențelor Radio, al căror devotament și angajament profesional este de admirat. Această activitate asigură baza legală pentru utilizatrea eficientă a spectrului ca patrimoniu naţional şi un teren favorabil pentru dezvoltarea ascendentă a sectorului TIC, valorificîndu-i rolul de catalizator al creşterii economiei naţionale.Cu acest prilej, ne exprimăm gratitudinea pentru efortul pe care îl depuneți și de devotamentul de care dați dovadă și Vă adresăm sincere felicitări cu ocazia sărbătorii profesionale. Vă urăm multă sănătate, fericire, optimism și noi realizări remarcabile în munca pe care o faceți.
Add a comment...

Post has attachment
Public
Photo
Add a comment...

AVIZ DE REORGANIZARE

În temeiul Hotărârii Guvernului RM nr. 100 din 24.02.2017 privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” (publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 67-71/158 din 01.03.2017), Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” (nr. înregistrării de stat 1003600042163) se reorganizează prin transformare în Instituţia publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice”. Instituţia publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice” este succesorul de drepturi şi obligaţii al Întreprinderii de Stat „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”. Creanţele creditorilor se vor adresa în decurs de o lună pe adresa juridică str. Drumul Viilor, nr. 28/2, mun. Chişinău, MD-2021.

Vicedirector general
Alic GOBJILA
Add a comment...

Post has attachment
Echipa CNFR a participat la Spartachiada lucrătorilor din ramura comunicaţiilor

În scopul promovării unui mod sănătos de viaţă în colectivele de muncă, propagării sportului drept mijloc de fortificare a sănătăţii şi profilaxie a morbidităţii şi pentru a atrage cît mai mulţi membri ai sindicatului în activităţile cultural-sportive, Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii în comun cu organizaţiile membre au organizat cea de - a XVI ediţie a Spartachiadei din ramura comunicaţiilor.
Sărbătoarea sportivă s-a desfăşurat în perioada 13-14 mai curent, în cadrul bazei de odihnă “Camping” din localitatea Vadul lui Vodă. La eveniment au participat peste 300 de sportivi.
Echipa CNFR a concurat la probele sportive volei, şah şi joc de dame.
În urma evaluării prestaţiei sportivilor de către un colegiu de arbitri, echipa CNFR la proba joc de dame a ocupat locul II şi a fost menţionată cu diplomă, cupă şi premiu bănesc.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Modificări şi completări în Tabelul Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe

Prin Hotărârea nr. 4 din 9 martie 2017 a Comisiei de Stat pentru Frecvenţe Radio a Republicii Moldova au fost aprobate modificările şi completările Tabelului Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe (TNABF), publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 128-132 din 21 aprilie 2017.
Modificările şi completările TNABF au ca scop armonizarea cadrului normativ naţional în domeniul gestionării spectrului de frecvenţe cu cel internaţional.
Majoritatea modificărilor şi completărilor în TNABFau fost efectuate pentru armonizarea cu modificările şi completările Regulamentului Radiocomunicaţiilor (art. 5) a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, aprobate prin deciziile Conferinţei Mondiale de Radiocomunicaţii 2015.
Prin modificările şi completările Reglementărilor naţionale (Anexa nr.2 a TNABF), TNABF se conformă deciziilor şi recomandărilor europene în domeniul gestionării spectrului. Anexa nr.2 conţine 65 Decizii şi Recomandări ale Conferinţei Europene a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT).
Totodată, în scopul realizării prevederilor pct. 235 din Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin HG 808 din 07.10.2014, în TNABF a fost introdusă coloana „Aplicaţii posibile”, care conţine aplicaţii radio posibile spre utilizare în cadrul benzii de frecvenţe radio. Propunerile pentru aplicaţii posibile în cadrul benzilor de frecvenţe se conformă în întregime Tabelului european alocărilor şi aplicaţiilor în banda de frecvenţe 8,3 kHz – 3000 GHz (ERC Report 25).
Este necesar de menţionat, că modificările şi completările în TNABF din anul 2017 sunt reflectate în Sistemul de informare al ERO (Oficiul European de Radiocomunicaţii) referitor la frecvenţe (EFIS - European Spectrum Information Portal) (http://www.efis.dk/).
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded