Profile cover photo
Profile photo
Suchada Kuaseng
7 followers
7 followers
About
Suchada Kuaseng's posts

Post has attachment
สอบปลายภาค
ข้อสอบปลายภาค คำสั่งข้อสอบมีทั้งหมด  7   ข้อ ให้นักศึกษาทำทุกข้อ
ห้ามลอกกันเขียนคำตอบโดยใช้สำนวนเหมือนกันถือว่ามิใช่ความคิดของนักศึกษาเอง
ปรับให้ตกทั้งคู่ ข้อละ  10  คะแนน __________________________________________________ 1.  กฎหมายทั่วไปกับกฎหมายการศึกษ...

Post has attachment
อนุทิน 11
ให้นักศึกษาอ่านระเบียบต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษ าธิการ เมื่อนักศึกษาอ่านระเบียบแล้วให้สรุปประเด็นที่สำคัญ
เช่น ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยเรื่องอะไร  ประกาศใช้เมื่อใด
ใครเป็นผู้ลงนามในระเบียบนั้น  เนื้อหาสาระที่ได้หรือค้นพบจากระเบียบนี้ ที่จะต้องนำไปปฏิบัติคือปร...

Post has attachment
อนุทิน 10
ให้นักศึกษาศึกษาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546   เมื่อนักศึกษาอ่านพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546   ตอบคำถามดังต่อไปนี้ 1.   พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ประกาศใช้เมื่อใด
 และม...

Post has attachment
อนุทิน 9
ให้นักศึกษาอ่านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและตอบคำถามต่อไปนี้ 1.  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กมีการบังคับใช้กำหนดไว้กี่วัน ตอบ       พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 2.  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด...

Post has attachment
อนุทิน 8
ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดของ
พรบ.เงินเดือนเงินวิทยะฐานฯ แล้วตอบคำถาม 1. พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด     ตอบ   พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งขอ...

Post has attachment
อนุทิน 7
      ให้นักศึกษาศึกษารายละเอียดพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   แล้วตอบคำถาม 1. พรบ. สภาครูฯ 2546 ประกาศใช้และบังคับเมื่อใด  
    ตอบ   ประกาศ  11  มิถุนายน  2546  บังคับใช้  12  มิถุนายน  2546 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้แก่ใครบ้าง    
  ตอ...

Post has attachment
อนุทิน 6
ตอบคำถามต่อไปนี้ ( 1-3 พ.ร.บ.ภาคบังคับ ,
4 พ.ร.บ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 1. เหตุผลทำไมต้องประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545       ตอบ เพราะ   เหตุผลที่ต้องประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 กฎหมายบังคับบิดา
มารดาหรือผู้ปกค...

Post has attachment
อนุทิน5
แบบฝึกหัดทบทวน เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. นักศึกษาอธิบายคำนิยามต่อไปนี้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542  ก.การศึกษา ข. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค.
การศึกษาตลอดชีวิต ง. มาตรฐานการศึกษา จ. การประกันคุณภาพภายใน ช. ก...

Post has attachment
อนุทิน 4
แบบฝึกหัดทบทวน 1.  ใครเป็นผู้ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก
และมีเหตุผลอย่างไร และประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
เป็นอย่างไร อธิบาย ตอบ         รัฐธรรมนูญฉบับแรก ซึ่งเรียกว่า “ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช 2475” ผู้ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบั...

Post has attachment
อนุทิน 3
แบบฝึกหัด คำสั่ง หลังจากนักศึกษาได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว
จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. ท่านคิดว่าทำไมมนุษย์เราต้องมีกฎหมายหากไม่มีจะเป็นอย่างไร ตอบ      เนื่องจากมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม   การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง มีการทะเลาะวิวาท
ทำร...
Wait while more posts are being loaded