Shared publicly  - 
 
Mức đỏng bảo hiểm xã hội năm 2016 mới nhất
Translate
Tỷ lệ trích nộp mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí kinh đoàn mới nhất năm 2016 (34.5%)
2
Hoa Tiểu Muội's profile photo
 
Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2016 mới nhất ( BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)
Translate
Add a comment...