Profile cover photo
Profile photo
namfonchonratda bualoy
About
namfonchonratda bualoy's posts

Post has attachment
**
4.Creative Chapter 4 on mind mappingstyle                                                                                                                                                                                                                        ...

Post has attachment
**
           4.Creative Chapter 4 on mind mappingstyle

Post has attachment
**
คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 1.จงอธิบายความหมายของการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม   ตอบ       ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมประกอบด้วย   1.การวิเคราะห์ปัญหา   2.การออกแบบโปรแกรม   3.การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์   4.การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม   5.กา...

Post has attachment
**
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมีที่1  ให้นักเรียนเลือกปัญหาในชีวิตประจำวันมา 1 ปัญหา แล้วเขียนอธิบายการถ่ายทอดความคิด                     ในการแก้ปัญหาด้ยการใช้ข้อความหรือคำบรรยาย รายละเอียดของปัญหา : ไม่รู้ลำดับขั้นตอนการทำแกงจืดไข่น้ำ

Post has attachment
**
            2.การออกแบบขั้นตอนวิธี จากมุมเทคโนโลยี ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ 1.รับข้อมูลจากส์่อต่างๆและแสดงผลไปยังสื่อต่างๆ 2.คำนวณทางคณิตศาสตร์ 3.เปรียบเทียบค่าสองค่า 4.เคลื่อนย้ายข้อมูนในหน่อวยความจำ ความสามารของคำพิวเตอร์ตามลำดับก่อน-หลัง 1.การกำหน...

Post has attachment
**
                                                          การออกแบบขั้นตอนวิธี                             ก่อนจะออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรรู้จักความสามารถของคอมพิวเตอร์ และความสามารถของคอมพิวเตอร์ตามลำดับ ก่อน-หลัง ดัง...

Post has attachment
**
   ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลนีสารสนเทศ         การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา ( State the problem)     ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกสุดก่อนที่จะลงมือแก้ปัญหา
แต่ผู้แก้ปัญหามักจะมองข้ามความสำคัญของขั้นตอนนี้ อยู่เสมอ จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้
ค...

Post has attachment
**
             สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวชนรัตน์ดา  บัวลอย  อายุ16ปี เกิดวันที่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/5 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม คุณตรูที่ปรึกษา คุณครู สุเทพ ชื่นบาน สายการเรียน วิทย์-คนิต(EIS) ชอบเรียนวิชา ศิลปะ คอมพิวเตอร์ คณ...
Wait while more posts are being loaded