Profile cover photo
Profile photo
آژانس هواپیمایی تابان
4 followers
4 followers
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment
مراکز و فستیوال خرید در آنتالیا
.
اگر چه خرید در آنتالیا مانند خرید در استانبول نیست، اما با هر سلیقه‌ای که باشید مراکز خرید متنوع آنتالیا رضایت شما را کسب می‌کنند. مراکزی چون؛ تراسینی، فروشگاه تانساش، دپو، میکروس، اوزدیلک، شی مال و ….در ادامه به معرفی چند مرکز خرید معروف آنتالیا می‌پردازیم.
بازار اورینت
در این بازار انواع متنوعی از گلیم، فرش‌های آنتیک، قالی و …با کیفیت‌های مرغوب به فروش می‌رسد.
بازار قدیمی
بازار قدیمی آنتالیا روبروی میدان ساعت قرار گرفته است. این بازار که یکی از آثار تاریخی این شهر به حساب می آید گزینه‌ی خوبی برای خرید کالاهای سنتی است.
مرکز خرید مارک آنتالیا
با رفتن به این مرکز خرید انواع مارک‌های ترکی و اروپایی با قیمت‌های مناسب‌تر از دیگر مراکز خرید پیش روی شما هستند. پس از کلی گشت و گذار در این مرکز می‌توانید به یکی از کافه‌ها ورستوران‌های طبقه‌ی بالای آن مراجعه کنید و خودتان را میهمان یک غذای خوشمزه ترکی کنید.
پاساژ میگروس
مرکز خرید بزرگ میگروس نیز با اجناس مختلفی لذت خریدتان را در سفر به آنتالیا کامل می‌کند. این مرکز خرید دارای چندیدن سالن سینما و رستوران است.
دوگو گاراژی
در دوگو گاراژی می‌توانید صنایع دستی ترکیه به علاوه سبزی‌ها، میوه‌ها و ادویه‌های ترکی متنوعی را خریداری کنید.

Photo
Add a comment...

Post has attachment
مناطق گردشگری آنتالیا

منطقه گردشگری سیده Side Tourist Region
از تفریحــات آنتالیــا مــی تــوان بــه ســیده اشــاره کــرد کــه یکــی از دیدنی تریــن مناطــق گردشــگری ترکیــه بــه شــمار مــی آیــد. ایــن منطقــه بنــدری، در عیــن حــال منطقــه ای تاریخــی و باســتانی نیــز محســوب گردیــده، و در معنــای لغــوی بــه معنــای درخــت انــار مــی باشــد. امــروزه ایــن منطقــه بــه دلیــل ویرانــه هــای باســتانی، ســاحل ماســه ای، مغــازه هــای بــی شــمار و امکاناتــی کــه جهــت رفــاه گردشــگران ارائــه مــی دهــد بــه یــک مرکــز توریســتی مهــم تبدیــل شــده اســت. تعــداد بــی شــمار مغــازه، کافــه و رســتوران، کــه همگــی دارای چشــم انــداز زیبــا از دریــا مــی باشــد، زیبایــی ایــن منطقــه را دو چنــدان نمــوده اســت. مغــازه هایــی کــه در اطــراف خیابــان هــای پــارک قــرار گرفتــه انــد بــا فــروش جواهــرات زیبــا و وســایل چرمــی متنــوع خدمــات خوبــی را بــه مشــتریان ارائــه مــی نماینــد. تــالار تآتــر تزئیــن شــده بــا ســتون هــای زیبــا، در ایــن منطقــه از جملــه زیباتریــن و بــزرگ تریــن تالارهــا بــه شــمار مــی آیــد. بــازار معبــد آپولــو و گورســتان کــه در نزدیکــی دریــا قــرار دارد از مناطــق تاریخــی دیگــر ایــن منطقــه بــه شــمار مــی آیــد.
آبشارهای ماناوگات Manavgat Waterfall
آبشــارهای مانــاوگات اگــر چــه دارای ارتفــاع بلنــدی نیســتند، امــا آب شــیری رنــگ و کــف آلــود آن بــا قــدرت هــر چــه تمام تــر بــا صخــره هــا برخــورد کــرده و صحنــه هــای زیبایــی را بــه وجــود مــی آورد. وجــود آبشــارها، باغــات چــای و رســتوران هــا، ایــن منطقــه را بــه محلــی دلپذیــر و اســتراحتگاهی خنــک خصوصــا بعــد از یــک روز گــردش و تفریــح در آنتالیــا تبدیــل نمــوده اســت.
پارک ملی کاراتپه National Park Kartepe
در ایــن پــارک بقایایــی از اقامتــگاه باســتانی پادشــاه آســیتاوادا، کتیبــه هــای هیــت هیــت هــا و فنیقــی هــا کــه بــرای پــی بــردن بــه زبــان (هیــت هیــت هــا) نقــش مؤثــری داشــت وجــود دارد. در مــوزه فضــای بــاز ایــن منطقــه، آثــار زیــادی متشــکل از ســنگ هــای حجــاری شــده و برجســته کاری هــا کــه همگــی بیانگــر اهمیــت و جــلال ایــن تمــدن بــوده وجــود دارد. دو مجســمه گاو و یــک مجســمه بــا بــدن انســان و ســر شــیر نیــز در ایــن منطقــه بــه چشــم مــی خــورد. ایــن ناحیــه معمــولا در طــول جنــگ هــای صلیبــی همــواره صحنــه نبــرد و پیــکار بــوده اســت و در ایــن راســتا در گذشــته قلــه تپــراک کالــه همــواره از طــرف ارتــش اروپائــی هــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفتــه اســت.
تور کشتی آنتالیا Ship Tour Antalya
تــورهای آنتالیا قیمــت مناســبی دارد و شــامل گشــت دریایــی بــر روی آب هــای گــرم مدیترانــه مــی باشــد. شــما از هتــل خــود توســط اتوبــوس بــه بنــدر زیبــای شــهر کمــر در کیلومتــری آنتالیــا حرکــت کــرده و پــس از ســوار شــدن بــه کشــتی ضمــن تماشــای ۴۵ طبیعــت زیبــای اطــراف ، مــی توانیــد در توقــف هــای کوتــاه در دریــا بــه شــنا پرداختــه و از صــرف ناهــار بــر روی عرشــه کشــتی لــذت ببریــد. در پایــان پــس از بازگشــت بــه اســکله شــهر کمــر، مــی توانیــد مــدت زمانــی را بــه بازدیــد از شــهر زیبــای کمــر بپردازیــد.
سواحل آنتالیا Beaches in Antalya
طــول ســواحل آنتالیــا بــا در نظــر گرفتــن ناهمواریهایــش ۶۵۰ کیلومتــر و طول مســتقیمش ۵۰۰کیلومتــر مــی باشــد. عمــق دریــا در بخــش هــای غربــی ســاحل آنتالیــا بــه خاطــر شــیب تنــد کــوه هــای مشــرف بــه ایــن قســمت هــا بیشــتر مــی باشــد. علــی رغــم ایــن در ســاحل هــای قــاش، دمــره، فینیکــه، کوملوجــا، تکیــراوا و کمــر پلاژهــای طبیعــی بســیار خوبــی وجــود دارد. پلاژهــای رشــیدآوا وکونیــا آلتــی در غــرب آنتالیــا قــرار دارد. در بخــش هــای شــرقی اســتان یــک جلگــه در میــان مــوازات کــوه و دریــا تشــکیل شــده اســت و بــه ایــن ترتیــب، از آنتالیــا تــا نزدیکــی هــای قاضــی پاشــا، پلاژهــای باشــکوهی در ســواحل شــنی ساخته شده اســت که می توان به پلاژهــای کونــوو، بلــک، لارا، کارپوزکالدیــران اشاره کرد. شــهر آنتالیــا مهمتریــن مرکــز توریســتی ترکیــه مــی باشــد، در آنتالیــا تعــداد زیــادی از پلاژهایــی کــه برنــده پرچــم آبــی شــده انــد وجــود دارد. پرچــم آبــی نــام جایــزه ای اســت کــه از ســوی اوقــاف آمــوزش محیــط زیســت اروپــا از اوایل بــرای بــالا بــردن کیفیــت خدمــات رســانی پلاژهــا، تمیــزی آبهــای دریــا و ۱۹۸۷ســال دریاچــه هــا و ســواحل بــه کشــورها اعطــا مــی شــود. اوقــاف آمــوزش محیــط زیســت ترکیــه کــه عضــو آمــوزش محیــط زیســت اروپــا اســت بــر فعالیــت هــای کمپانــی هــا نظــارت دارد (از ســال ۱۹۹۲). وجــود خلیــج هــای کوچــک دیدنــی و پلاژهــای شــنی و نــرم آنتالیــا در کنــار گــرم شــدن دریــا و آب و هــوای منطقــه، باعــث افزایــش توریســم دریــا در میــان ماههــای مــارس تــا دســامبر می گردد.
ساحل لارا Lara Beach
ســاحل لارا، کــه یکــی از پرطرفدارتریــن ســواحل آنتالیاســت در شــرق شــهر واقــع شــده و بیشــتر هتل هــای شــهر هــم در همیــن منطقــه هســتند. در آنتالیــا بهتــر اســت نگــران جــای اقامت تــان نباشــید؛ در شــلوغ ترین روزهــای تعطیــلات هــم هتــل پیــدا می شــود. هزینــه ی اقامــت در آنتالیــا کلا ارزان اســت، یعنــی حتــی لوکس تریــن و گران تریــن هتل هــای آنتالیا هــم در مقایســه بــا مشابه شــان در شــهرهای دیگــر دنیــا، ارزان تــر بــه نظــر می رســند.
حمام رومی ها Roman Baths
حمــام رومــی آنتالیــا دارای فضــای آرامــش بخشــی اســت. عــلاوه بــر ایــن کلیــه امکانــات تفریحــی و آسایشــی نیــز در ایــن منطقــه وجــود دارد. در ایــن حمــام کــه امــروزه از آن بــه عنــوان مــوزه اســتفاده مــی شــود، مجموعــه ای از بهتریــن آثــار باســتان شناســی گــرد هــم آورده شــده اســت.در شــرق منطقــه ســیده و در میــان جنــگل هــای درختــان کاج، اقامتــگاه ســورگون کــه شــامل تیترییــن گل بــه معنــای گل لــرزان بــا (پرچــم آبــی و دارای ســاحل آرام) و(کیزیــل آگاچ) بــوده قــرار گرفتــه اســت کــه بــه دلیــل دارا بــودن ســواحل ماســه ای و دریــای آرام و آبــی خــود بســیار مــورد توجــه گردشــگران قــرار گرفتــه اســت.
مسجد مراد پاشا Morad Pasha
مســجد مــراد پاشــا عثمانــی کــه بیــرون از محوطــه کاخ هــا در خیابــان کاظــم اوز آلــپ آنتالیــا قــرار دارد. بــه دســتور صدراعظــم، مــراد پاشــا در ســال ۱۵۷۰ ســاخته شــده اســت. ســتون هــای بخــش انتهایــی مســجد کــه باریــک و ســه گنبــدی مــی باشــند بــا ســنگ هــای رنگیــن تزییــن شــده انــد. دیوارهــای ایــن مســجد نمونــه هــای زیبایــی از خطاطــی تــرک ســلجوق را بــر خــود جــای داده انــد.
شهر فینیکه Finike Antalya
ایــن منطقــه بــه واســطه پرتقــال هایــش مشــهور مــی باشــد. طبیعــت و دریــا و تاریــخ در کنــار همدیگــر باعــث جــذب جهــان گــردان شــده اســت. بقایــای بــه جــای مانــده از شــهرهای قدیمــی و تاریخــی لیمیــرا و آریکانــدا بســیار تماشــایی مــی باشــد.
آبشار دودن Düden Waterfalls
آبشــار زیبــای دودن در ۲۸ کیلومتــری جــاده قدیــم آنتالیــا – بــوردور واقــع شــده اســت. سرچشــمه ایــن آبشــار دو چشــمه جوشــان بنــام پینارباشــی در منطقــه کیــرک گوزلــر در ۴۰کیلومتــری آن اســت. آب ایــن دو چشــمه پــس از طــی مســیری کوتــاه یکــی شــده و رود دودن را مــی ســازد. دودن پــس از طــی مســیری ۱۴کیلومتــری از زیرزمیــن، در گودالــی بنــام وارســاک در روی زمیــن جــاری شــده و پــس از یــک جریــان کوتــاه دوبــاره در طــرف دیگــر گــودال، در اعمــاق زمیــن فــرو مــی رود.
روستای دیلک کایا Dilek Kaya Village
روســتای باســتانی دیلــک کایــا در شــمال رودخانــه جیحــان قــرار دارد. از مــکان هــای دیدنــی ایــن روســتا مــی تــوان بــه شــهر رومــی و کاخــی زیبــا اشــاره کــرد. در مــوزه کوچــک موجــود در آن، ۲ نمونــه از هنــر موزائیــک کاری ترکیــه کــه در آن زمــان در حمــام هــای رومــی اســتفاده مــی شــده، وجــود دارد .

Photo
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Post has attachment
مجانی برید آنتالیا
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
سفر هزار کیلومتری هم با یک قدم شروع میشود
Photo
Add a comment...

Post has attachment
جزیره فی فی (phi phi island)
این جزیره یکی از زیباترین جزایر گرمسیری در جهان و یکی از اصلی ترین جاذبه های توریستی تایلند است. سراسر جزیره فی فی صخره های آهکی، سواحل شنی و غار های پنهان قرار دارند و از پوکت به صورت روزانه قایق به اونجا میرود. فی فی که در ۴۸ کیلومتری پوکت واقع شده است، در کل شش جزیره رو شامل می شود ولی دو جزیره اصلیش، فی فی کوچک Phi Phi Lei و فی فی بزرگPhi Phi Don هستند.
آدرس: تایلند – پوکت Unnamed Road، Tambon Ao Nang، Amphoe Mueang Krabi، Chang Wat Krabi ۸۱۰۰۰، Thailand

Photo
Add a comment...

Post has attachment
جزیره جیمز باند پوکت (James Bond Island)
در فاصله ۱۵ کیلومتری شهری پوکت، جزیره جیمز باند است. دلیل نام گذاری این منطقه به جیمز باند این است که یک بار راجر مور هنرپیشه انگلیسی در دهه ۱۹۶۰ در این جزیره در فیلمی از سری فیلم های ۰۰۷ بازی کرد. در قلب این جزیره غار زیبایی وجود دارد و بازدیدکنندگان با سوار شدن بر کایاک ها (قایق های بادی ) لحظات خوشی رو سپری میکنند.
آدرس: تایلند – پوکت Unnamed Road، Tambon Laem Sak، Amphoe Ao Luek، Chang Wat Krabi ۸۲۰۰۰، Thailand

Photo
Add a comment...

Post has attachment
ساحل لائم سینگ
در جزایر غربی پوکت می‌توانید به سراغ لائم سینگ بروید، این ساحل در شمال پاتونگ قرار گرفته است و قطعا قطعه‌ای از بهشت است که در زمین جا مانده است. ساحل «آواز شیر»، خلیجی است کوچک و منحنی شکل بین سواحل کامالا و سورین با پرتگاه‌های سخت در صخره‌های پوشیده از درخت که جزو زیباترین جاذبه‌های پوکت به شمار می‌آید.
آدرس: ۹۹ Kamala, Kathu District, Phuket 83120, Thailand

Photo
Add a comment...

Post has attachment
معبد چالونگ پوکت در اوایل قرن ۱۹ میلادی ساخته شده و از بزرگترین و پربازدید ترین معابد پوکت به شمار می رود. این معبد که در لنگرگاه چالونگ در فاصله ی نه چندان دوری از شهر پوکت واقع شده از محبوب ترین جاذبه های گردشگری تایلند محسوب می شود، دیوار ها و سقف این معبد با نقاشی های حماسی بی نظیری آراسته شده و تندیس هایی از جنس طلا از بودا و سایر بزرگان آیین بودایسم در آن به چشم می خورد.
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded