Profile cover photo
Profile photo
apichat wat
About
apichat wat's interests
View all
apichat wat's posts

Post has attachment
Photo

Post has attachment
ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ

http://goo.gl/maps/vpLd1

Post has attachment
ข้อสอบ
ข้อสอบปลายภาค คำสั่งข้อสอบมีทั้งหมด 7   ข้อ ให้นักศึกษาทำทุกข้อ ห้ามลอกกันเขียนคำตอบโดยใช้สำนวนเหมือนกันถือว่ามิใช่ความคิดของนักศึกษาเอง
ปรับให้ตกทั้งคู่ ข้อละ 10 คะแนน ____________________________________________________ 1. กฎหมายทั่วไปกับกฎหมายการศึกษา ...

Post has attachment
ข้อสอบ
ข้อสอบปลายภาค คำสั่งข้อสอบมีทั้งหมด 7   ข้อ ให้นักศึกษาทำทุกข้อ ห้ามลอกกันเขียนคำตอบโดยใช้สำนวนเหมือนกันถือว่ามิใช่ความคิดของนักศึกษาเอง
ปรับให้ตกทั้งคู่ ข้อละ 10 คะแนน ______________________________________________________________________________________...

Post has attachment
อนุทิน 11
ให้นักศึกษาอ่านระเบียบต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อนักศึกษาอ่านระเบียบแล้วให้สรุปประเด็นที่สำคัญ เช่น ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยเรื่องอะไร  ประกาศใช้เมื่อใด ใครเป็นผู้ลงนามในระเบียบนั้น  เนื้อหาสาระที่ได้หรือค้นพบจากระเบียบนี้ ที่จะต้องนำไปปฏิบัติคือประ...

Post has attachment
อนุทิน 10
ให้นักศึกษาศึกษาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เอกสารพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                    เมื่อนักศึกษาอ่านพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจก...

Post has attachment
อนุทิน 9
ให้นักศึกษาอ่านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและตอบคำถามต่อไปนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 1.มีการบังคับใช้กำหนดไว้กี่วัน 2.ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ให้นักศึกษาอ่านและสรุปและให้    ความหมายที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว มีดังนี้    เด็ก  เด็กเร่ร่อน  เด...

Post has attachment
อนุทินที่่ 8
ให้นักศึกษาศึกษารายะเอียดพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  แล้วตอบคำถาม พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้นักศึกษาตอบคำถามดังนี้ 1. พรบ.สภาครูฯ 2546 ประกาศใช้และบังคับเมื่อใด  2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้แก่ใครบ้าง  3. คุรุสภามีวัตถุป...

Post has attachment
อนุทินที่ 7
ให้นักศึกษาศึกษารายะเอียดพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  แล้วตอบคำถาม พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้นักศึกษาตอบคำถามดังนี้ 1. พรบ.สภาครูฯ 2546 ประกาศใช้และบังคับเมื่อใด  2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้แก่ใครบ้าง  3. คุรุสภามีวัตถุป...

Post has attachment
อนุทินที่ 6
ให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาแล้วตอบคำถาม 1.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545         มีรายละเอียดเนื้อหาดังนี้ 2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎกระทรวง     มีรายะเอียดเนื้อหาดังนี้     กฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน     กฎกร...
Wait while more posts are being loaded