Profile cover photo
Profile photo
BUNAYYA TKIT
29 followers -
BUNAYYA SHOLEH, BUNAYYA CERDAS
BUNAYYA SHOLEH, BUNAYYA CERDAS

29 followers
About
Posts

PROFIL TKIT BUNAYYA YPSDI BINA UL UMMAH
PADANGSIDIMPUAN
PROFIL YPSDI BINA UL UMMAH DAN TKIT BUNAYYA
PADANGSIDIMPUAN
 
 
I.         LATAR BELAKANG
 
Sesungguhnya Islam telah menetapkan bahwa tujuan kehidupan manusia di permukaan bumi ini adalah untuk mencapai kebahagian hidup di dunia dan  kebahagiaan hidup di akhirat.
Kebahagian abadi ini hanya dapat diraih dengan salah satunya adalah menempuh jalan menuntut ilmu- ilmu keislaman yang diintegrasikan dengan ilmu-ilmu alam, kemudian memahaminya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu tidak akan tercapai kecuali dengan mendirikan sarana pendidikan dan pengajaran yang sesuai tuntutan zaman, yaitu Sekolah Islam Terpadu (SDIT, SMPIT, SMUIT) atau sekolah plus yang akhir-akhir ini sudah menjadi tren di kota-kota besar, karena di dalamnya dipelajari berbagai ilmu-ilmu alam yang diintegrasikan dengan ilmu-ilmu keislaman yang dituntut dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Menjadi perhatian kita bersama adalah bahwa kondisi akhlak dan moral remaja/pelajar pada saat ini telah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan yang menyebabkan perlunya sarana pendidikan yang menyediakan waktu yang lebih banyak berada di sekolah dan dibimbing oleh tenaga pendidik yang mentranformasikan keteladan Islami.
Untuk menghadirkan sekolah yang berkualitas maka diperlukan sumbangan dan partisipasi semua pihak, baik berupa moril dan material untuk membangun suatu sarana Pendidikan yang dinamai dengan SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) BUNAYYA YPSDI BINA UL-UMMAH Padangsidimpuan.
Tentunya sarana pendidikan dan pengajaran apapun, pasti membutuhkan dana/biaya, bahkan semakin baik dan semakin berkualitas sarana pendidikan dan pengajaran tersebut, maka semakin banyak pula dana/biaya yang dibutuhkan.
Apalagi jika dilihat dari perkembangan TK BUNAYYA yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah murid yang pesat, sehingga dengan demikian semakin dipandang perlu untuk segera merealisasikan pembangunan gedung Sekolah Dasar  Islam Terpadu (SDIT) yang juga merupakan kebutuhan mendesak untuk berdirinya gedung permanen bagi TK DAN SDIT BUNAYYA.
 
II.           NAMA SEKOLAH
 
Adapun nama sekolah yang akan didirikan adalah TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) BUNAYYA PADANGSIDIMPUAN.
 
 
 
III.     TEMPAT/LOKASI SEKOLAH
 
Sekolah ini berada di Jl. Sabungan, Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara – Kota Padangsidimpuan.
 
IV.      VISI DAN MISI
 
VISI            :  MENCETAK GENERASI TANGGUH DI ZAMANNYA
 
MISI           :  -  MELETAKKAN DASAR-DASAR PENDIDIKAN IMAN DAN ISLAM.
                     -  MENUMBUH KEMBANGKAN POTENSI ANAK.
                     -  MENINGKATKAN PERAN SERTA SEGITIGA PENDIDIKAN (ORANG TUA, GURU, DAN SISWA).
 
V.        PROFIL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) BUNAYYA YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL DAN DAKWAH ISLAM (YPSDI) BINA UL-UMMAH
 
Adalah sebuah yayasan/lembaga yang bergerak dalam bidang Pendidikan, Sosial Dan Da’wah Islam. Yayasan ini didirikan pada bulan Desember 1999 dengan Akta Notaris Indra Syarif Halim, SH No. 27 tanggal 13 Desember 1999.
Pendiri yayasan ini adalah  :
-                Drs. Sularno, MPd.
-                M. Damrin, Lc
-                Sulhan Fauzi, SP
-                Sasongko, A.MD
-                Khoiruddin Rambe, S. Sos.
Kiprah yayasan ini diawali dengan mengembangkan da’wah Islam di Kota Padangsidimpuan, yakni menyediakan tenaga-tenaga da’i/trainer pada pesantren-pesantren kilat di SMA- SMA. Saat liburan semester dan bulan ramadhan, mengadakan seminar- seminar untuk kalangan remaja dan pelajar seperti seminar tentang ”Problematika Remaja” pada tahun 2002. Dalam bidang sosial aktif memberikan bantuan kepada anak-anak yatim di panti asuhan.
Perkembangan selanjutnya, ketua harian yayasan periode 1999-2000 ini yaitu Bapak Sularno (yang saat ini menjabat sebagai ketua jaringan sekolah-sekolah Islam terpadu Indonesia untuk Sumatera Utara) dan ketua divisi pendidikan Bapak Khoiruddin Rambe, memandang perlu didirikannya suatu lembaga pendidikan pra-sekolah dengan kurikulum terintegrasi yakni memadukan kurikulum umum dan agama.
Pada tanggal 1 Agustus 2000 pilot project lembaga pendidikan pra-sekolah ini mulai dirintis dengan nama lembaga Tamki/TK Bunayya yang berlokasi di Jalan Sutan Soripada Mulia Gg. Ikhlas No. 2a.
Pengelola Tamki/TK Bunayya pada tahun berdirinya yaitu T.A. 2000/2001 adalah :
1.   Mahlina Munthe                                               :  Kepala Sekolah
2.   Yenni Febriani                                                 :  Tata Usaha
3.   Nur ihsan                                                       :  Guru
4.   Doharni                                                          :  Guru
Dengan jumlah anak didik sebanyak 15 orang
 
Sambutan cukup baik dari masyarakat, dalam waktu 6 bulan kemudian jumlah murid bertambah menjadi 40 orang. Pertambahan murid ini diikuti dengan pertambahan guru yaitu sebanyak 3 orang  :
1.         Farida
2.         Yanti Walentina
3.         Lailatul Mutmainnah
 
Seiring dengan pertambahan murid, lokasi sekolah kemudian pindah dengan mengontrak gedung baru di Jalan Merdeka pada bulan Januari 2001.
Memasuki T.A. 2002/2003 jumlah murid sebanyak 75 orang, maka lokasi sekolah berpindah lagi ke area yang lebih luas yaitu di Jl. Zubeir Ahmad II  pada bulan Juni 2002 dengan status gedung tetap mengontrak. Disamping itu juga terjadi penyegaran di tubuh Yayasan yaitu :
Pengurus Lama
1.         Sularno, M.Pd (Ketua)
2.         Khoiruddin Rambe S.Sos (Kabid.Pendidikan)
Pengurus Baru
1.         H. M. Danmrin Hsb, LC (Ketua)
2.         Zainal Arifin, S.St (Sekretaris)
3.         Riswan  (Bendahara)                                  
Pada tahun 2004/2005 yaitu pada tanggal 7 maret 2005 Tamki/TK Bunayya pindah lokasi ke tempat yang lebih luas lagi yaitu Jalan Sutan Sori Padamulia Gg. Melati, dengan status mengontrak. Dan pada bulan Desember 2010 TKIT BUNAYYA / PAUD BINA UL UMMAH PSP pindah lokasi ke gedung permanen yaitu Jl. Ompu Toga Langit Kel. Losung Batu P.Sidimpuan Utara, dengan status milik sendiri.
 
a. Tenaga Pendidik
Saat ini jumlah murid Tamki/TK Bunayya pada tahun ajaran 2012/2013 adalah 142 orang dengan tenaga pendidik 13 orang  :

1.         Elva Wardani Hrp, A.Md                                                                                         Kepala Sekolah
2.         Fahma Sari Nst, S. Si                                                                                                                               KTU
3.         Agustina Deliana, S.Th.I                                                                                             PKS
4.         Syawaluddin                                                                                        Staff TU
5.         Misnar Pasaribu, S.Th.I                                                                                      Guru
6.         Samsida Rambe                                                                                      Guru
7.         Komala Sari Sihombing                                                                       Guru
8.         Rahmi Yusni                                                                                 Guru
9.         Maria Ulfa, SPd                                                                                    Guru
10.      Safitriani Sihombing, SPd                                                                       Guru
11.      Rabiah Rambe                                                                                      Guru
12.      Duma Sari Rambe                                                                                Guru
13.      Rizki Muliani Nasution                                                                           Guru
 
 
b.    Jumlah Siswa
Jumlah seluruh siswa SDIT Bunayya Padangsidimpuan saat ini adalah sebanyak 142 siswa dengan rincian sebagai berikut :
 
Kelas
Jumlah Siwa
Total Siswa
Laki-Laki
Perempuan
(1)
(2)
(3)
(4)
Kelas TK B1
7
9
16
Kelas TK B2
9
8
17
Kelas TK B3
8
8
16
Kelas TK B4
9
7
16
Kelas TK B5
12
4
16
Kelas TK A1
9
9
18
Kelas TK A2
9
9
18
Kelas PG
12
13
25
 
 
 
 
Jumlah
75
67
142
 
c.     Metode Pembelajaran TKIT Bunayya Padangsidimpuan
TKIT (Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu) adalah :
Bentuk satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan berdasarkan kurikulum nasional yang diperkaya dengan system pendekatan islami melalui pengintegrasian antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, antara sekolah, orangtua & masyarakat dengan mengoptimalkan ranah kognitif, afektif dan psikomotor.
 
VISI
Diakui sebagai sekolah yang terbaik dalam membina generasi yang berkualitas dan berkepribadian Islami (Generasi Robbani)
MISI
1.   Menyediakan pendidikan terbaik bagi masyarakat sekitar
2. Menghasilkan siswa yang berprestasi tinggi, mampu bersaing dengan sekolah lain
3. Mengintegrasikan kurikulum, metodologi dan program yang berkesinambungan sehingga lulusannya menjadi insan yang gemar belajar, kreatif, mandiri dan berakhlak mulia
4. Berorientasi pada pengembangan siswa, pendekatan discovery learning dan menerapkan pendayagunaan IMTAQ dan IPTEK yang optimal dan seimbang.
 
KONSEP PEMBELAJARAN
Belajar tidak hanya belajar di kelas, di mana saja, Kapan saja, pada siapa saja, dari siapa saja dan berlangsung sepanjang hidup. Proses belajar tidak hanya terjadi pada anak tetapi pada guru, orangtua dan masyarakat yang terlibat dalam proses pembelajaran. Ada saatnya anak belajar dari guru dan orangtua tetapi ada saatnya guru dan orang tua belajar dari anak. Ada saatnya anak belajar dari lingkungan masyarakat sekitar (individu/lembaga) karena ilmu dan pengalaman tidak sepenuhnya ada pada guru dan orang tua, karenanya setiap bagian selalu meningkatkan kapasitas pribadi dan pengetahuannya. Alam yang sangat kaya menyediakan berbagai jenis benda yang bisa digunakan sebagai media dan bahan ajar yang diperlukan untuk mendukung efektivitas program pembelajaran. Media dan bahan ajar buatan digunakan dengan mengacu pada prinsip : reduce-reuse-recycle.
Proses pembelajaran melalui pengamatan dan uji coba terhadap gejala-gejala alam mengasah daya kritis dan kepekaan anak yang membawa mereka pada kesadaran akan keMahaKuasaan Allah SWT, Rabb Semesta Alam.
-         Guru (Fasilitator)
Setiap kelas akan didampingi oleh 1 orang guru yang memiliki kualifikasi sarjana (Sedang Kuliah) & berkompetensi tinggi
-         Observasi
Observasi dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan anak secara kontinyu melalui Buku Laporan (Penghubung, Prestasi Ibadah, Agenda Shalat, Prestasi Kompetensi Al-Quran)
-         Kegiatan Rutin
Welcoming
Membuat anak merasa diterima dan diharapkan kedatangannya. Disambut dengan HANGAT DAN HEBOH
Zero Mind process
Tinggalkan semua masalah dan kehebohan di rumah..
Siap memulai hari di sekolah..
 
Morning activities
Cyrcle time : character/akhlak, Berbaris, Farming, Al-Barqy, Tahfidz, News & talk, Dll.
 
Snack time
Learning/Thematic Learning, Dissmissal, Refleksi & doa
-         Kelas
Kelas bukan sekedar ruang yang membosankan
Kelas mempunyai jiwa yang berkembang sesuai kegiatan di dalamnya
Kelas mentransformasi suasana positif  (tanggung jawab, toleransi , dll)
Kelas merupakan pusat ekspresi peserta didik
Kelas merupakan pusat informasi yang tertata rapi
Kemudahan kerja guru dan anak
-         Kemampuan dasar yg akan ditanamkan
Kemampuan membangun jiwa keingintahuan, melakukan observasi, membuat hipotesa serta kemampuan berfikir ilmiah.
Siswa tidak hanya mendengar penjelasan guru tapi melihat, menyentuh, merasakan dan mengikuti keseluruhan proses dari setiap pembelajaran.
Anak diarahkan memahami potensi dasarnya sendiri, setiap anak dihargai kelebihannya dan difahami kekurangannya.
Berani menyatakan pendapatnya walaupun berbeda pendapat dengan guru, bukanlah hal tabu.
Tingkat kecerdasan bukan satu-satunya factor yang menentukan bisa/tidaknya anak bersekolah di TKIT BUNAYYA.
-         Prioritas 3 pokok materi
Pengembangan akhlak (akhlaqul karimah/afektif)
 Menjadikan anak memiliki akhlak yang baik dengan metode keteladanan (Guru, Orangtua, semua komponen sekolah) yang berdasar pada Al-Quran & Hadits
Pengembangan logika & daya cipta (falsafah ilmu pengetahuan / kognitif)
 Menjadikan anak memiliki logika berfikir yang baik, mencermati alam lingkungan menjadi media belajarnya dengan metode action learning (belajar langsung) & diskusi
Kepemimpinan/leadership
 Menjadikan anak memiliki semangat kepemimpinan yang baik dengan metode kepanduan & dynamic group
-         Komposisi Materi Pelajaran
80:20 (Akhlaq:Kognitif)
 Keberhasilan seseorang ditentukan oleh kecerdasan emosi (emotional quoetion)         
 Kecerdasan Intelektual (IQ) sebatas syarat minimal meraih keberhasilan
-         Suasana di Sekolah
1.   Ketergantungan kepada Allah                                
2.   Ilmiah
3.   Menyenangkan & penuh kasih sayang, ACTIVE & FUN LEARNING, Learning is Fun (Sekolah identik dengan kegembiraan), belajar sambil bermain
4.   Melatih hidup tertib & disiplin
5.   Amal sholeh (melibatkan anak-anak membersihkan dan merapikan kelas, kamar mandi, halaman, menghadapi tantangan yang kompetitif melalui life skill)
6.   Menciptakan hubungan yang hangat (Interaksi Mawaddah warahmah), perhatian, kasih sayang dan cinta.
-         Kurikulum
Berlandaskan kepada kurkulum nasional yang diperkaya dengan system pendekatan islami dengan mengoptimalkan ranah koognitif, afektif dan psikomotorik.
 
1.   Religion/Dienul Islam             : Aqidah, Ibadah, Akhlaq, Al-Quran, hadits, tahfiz
2.   Bahasa (Language)                : Indonesia, English, Arabic
3.   Daya Pikir                             : Mathematic, Science
4.   Seni & Daya Cipta                  : Kesenian (Seni Rupa,   Seni Musik, Seni Gerak)
5.   Pendidikan jasmani                : Olahraga & Kesehatan
6.   Pendidikan Lingkungan
7.   Life Skill                                :
n  Outing
Memperdalam pembelajaran yang disampaikan di sekolah, mengunjungi tempat-tempat yang sesuai dengan tema
n  Pengenalan profesi
berkunjung ke instansi, individu
n  Melukis/Kaligrafi
mengembangkan potensi seni anak
n    Sempoa
Metode berhitung cepat untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri
n  Mabit
mendekatkan anak kepada Allah
n  Home visit
                        Berkunjung ke salah satu rumah murid
n  Manasik Haji
n  Water Play
 
n  Menabung / Infak
membiasakan anak untuk hidup hemat
n  Super Camp
n  Games
n  Silaturrahim Antar Sekolah
n  Farming
Berkebun & Beternak, membangun kecintaan anak pada lingkungan, media pembelajaran untuk materi pelajaran lain secara terpadu
n  Market Day
Perencanaan, promosi dan penjualan produk siswa, orangtua dan masyarakat diundang
n  Enterpreneurship
melatih jiwa keterampilan,kreatifitas, wirausaha & bisnis, melahirkan keberanian, kerja keras, kerja cerdas, kerja tim, ikhlas & doa
-         Evaluasi
l  Aspek perkembangan anak akan disajikan apa adanya.
l  Mereka tidak untuk mengejar nilai tetapi untuk memanfaatkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari.
l  3 ranah (domain)
      1. Kognitif (pengetahuan), bahasa & logis matematis (Kecerdasan Intelektual), 5 %.
      2. Afektif (sikap, nilai, kecerdasan antarpribadi & intrapribadi (Kecerdasan Emosional), 80 %.
      3. Psikomotor (Kinestetik, Visual-Spasial, musikal), 15 %.
-         Jenis Evaluasi
l  Evaluasi harian (worksheet & performance 40 %)
l  Evaluasi mingguan (product & portfolio 20 %)
l  Evaluasi per tema (project 20 %)
l  Evaluasi persemester (20 %)
l  Evaluasi akhir tahun
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto-Foto Kegiatan TKIT Bunayya / Paud Bina Ul Ummah Padangsidimpuan
 
Program Sempoa
 
 
 
Senam Ceria
 
 
 
 
Foto Staff dan Guru TKIT Bunayya PSP
 
 
Praktek Sholat
 
 
 
Penampilan (Tari Salak-Salak Sibakkua) pada acara Tasyakuran TKIT Bunayya PSP
 
 
Berkebun
 
Praktek Membedah Ikan
 
 
Lomba Menyusun Balok
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded