فروشگاه اینترنتی آلمانی bol.com تغییرات بزرگی در ظاهر وبسایت خود داده است تا نگاهی به آینده داشته باشد. به نظر می رسد به عنوان یک وبسایت فروشگاهی بزرگ تغییرات صورت گرفته یکباره رخ نداده است و این فروشگاه اینترنتی از مدت ها پیش برای این تغییرات برنامه ریزی منظمی انجام داده بود.
Translate
فروشگاه اینترنتی آلمانی bol.com تغییرات بزرگی در ظاهر وبسایت خود داده است تا نگاهی به آیÙ
1
Add a comment...