Con hư là tại mẹ cha.
Cháu hư là tại cả ông lẫn bà.
Trò hư cũng lỗi do trường.
Trò hư  cũng lỗi một phần thầy cô.
Bạn hư cũng bởi bạn hư .
Kết băng lập nhóm bạn bè chơi hoang. (hoang đàng ).
Gia đình xã hội học đường .
Liên quan tác động đến nhân cách người.
Tệ nạn gồm tứ đỗ tường.
Là do luật pháp thi hành không nghiêm.
Suy đồi đạo đức nghành y.
Người hư là bởi lòng tham bạc tiền.
Làm tiền bất chính để giàu.
Ăn chơi sa đọa gia đình ố danh.
Cho dù kỵ giổ linh đình.
Tổ tiên hổ mặt thỉnh không dám về 
May còn tôn giáo  tâm linh.
Vì đời khuyến thiện tự răng sữa mình.
Tu hành phải thật tâm tu.
Đùng nên mượn áo nhà tu dối đời.
Trước tiên từ một gia đình.
Vợ chồng con cái trong nhà dạy nhau .
Gia cương, quốc pháp  nghiêm minh.
Hợp cùng tôn giáo đạo- đời.
Phồn vinh đất nước diệt trừ xâm lăng.
Chủ quyền đất nước bảo toàn.
Nhân dân no ấm thiên đường nào hơn.

                       Nguyễn hữu hảo ( BD. Nhất Dương Chí )    
                                                 HH.
                             haothuathiennguyenhuuhao          
Shared publicly