എന്നാലും എടി മറിയേ...... അതേതായിരിക്കും ആ എസ്സെമ്മെസ്സ്...... !!!!!!!!!!
കിട്ട്യൊര് ഒര് കോപ്പി എനക്കും അയച്ചരണെ ;)

പി. എസ് : ആ പോസ്റ്റ് ഇപ്പോ കാണണില്ല.... ഡിലീറ്റീന്ന് തോന്നണൂ.... ഹെന്റംമ്മെ..... മുട്ടൻ വിറ്റായിരുന്ന്.... ഫുൾ ലെങ്ത്ത് സ്ക്രീൻ ഷൊട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.... മിസ്സായൊർക്ക് ആവശ്യാനുസരണം കോപ്പി അയച്ചുതരുന്നതാണ്....
Shared publiclyView activity