എന്താന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട്‌ ആരും ചാറ്റിലും ഫോണിലും വരണ്ട. കൊന്നാലും പറയൂല്ല. സംഗതി ഒരു പ്ലസ്‌ കുടുംബ രഹസ്യം ആണ്‌. വൈകാതെ പരസ്യം ആവുന്ന വരെ ഒരു താൽക്കാലികാശ്വാസ പോസ്റ്റ്....
സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ മക്കളേ‌.ജെപിജി ;))
Shared publiclyView activity