Profile cover photo
Profile photo
Sameiet Seilduksgataseks
Sameiet Seilduksgata 6 er et veldrevet eierseksjonssameie på øvre Grünerløkka i Oslo.
Sameiet Seilduksgata 6 er et veldrevet eierseksjonssameie på øvre Grünerløkka i Oslo.
About
Posts

Post is pinned.
LES/LAST NED HUSORDENSREGLENE FOR SAMEIET SEILDUKSGATA 6 HER:

§ 1 Formål

Formålet med husordensreglene er å legge grunnlag for et godt bomiljø i sameiet, noe som er alles ansvar, enten man eier eller leier i Seilduksgata 6. Sameierne plikter å opplyse egen husstand, eventuelt leietakere om innholdet i ordensreglene.

Henvendelse til styret om brudd på ordensreglene skal skje skriftlig. Eventuelle uoverensstemmelser mellom beboerne bør i første omgang søkes løst internt. Brudd på ordensreglene er å betrakte som mislighold av sameiers forpliktelser overfor sameiet, og kan derfor i alvorlige og/eller gjentatte tilfeller utgjøre et selvstendig og tilstrekkelig grunnlag for begjæring om tvangsfravikelse (det vil si tvangssalg av leiligheten).

Brudd på ordensregler som medfører skade på naboens eller sameiets eiendom skal erstattes av den som forvolder skaden.

§ 2 Ro og orden

Beboerne plikter å sørge for alminnelig ro og orden i og utenfor leilighetene. Alle dager mellom kl. 23.00 og 07.00 må beboerne vise særlig hensyn slik at andres nattesøvn ikke forstyrres. Høylytt ferdsel og tale i bakgården og i portrommet skal ikke forekomme i dette tidsrommet. Beboerne skal ikke ferdes på loftet mellom kl. 23.00 og 07.00.

Ingen beboere har på noen tid av døgnet rett til å plage andre beboere med sine aktiviteter.

Støyende redskap, omfattet, men ikke begrenset til f. eks. hammer og drill, er tillatt i følgende tidsrom: Mandag til fredag kl. 08.00 – 19.00, lørdag kl. 11.00 – 17.00 og søndag samt helligdager og offentlige høytidsdager kl. 12.00 – 17.00. Ved oppussing av leilighet (større innvendig arbeid) som foregår over lengre tid og som medfører vedvarende støy, kan arbeidet bare utføres i tidsrommet kl. 08.00 – 17.00 på hverdager. Styret kan gi dispensasjon fra dette etter søknad. Musikk- og sangundervisning tillates bare etter skriftlig avtale med styret og berørte naboer.

§ 3 Sikkerhet, brannvern og miljø

Det skal være minst én røykvarsler i den enkelte leilighet i sameiet. Seksjonseieren er også ansvarlig for at leiligheten har et fungerende brannslukningsapparat. Alle beboere i sameiet skal påse at porten og dørene til oppgangene er låst til en hver tid. Det samme gjelder dører til kjelleren og loftet.

Det er forbudt å røyke eller bruke ild i alle fellesarealene (på takterrassen, på loftet, i trapperom, i kjelleren, i porten og i bakgården). Grilling er likevel tillatt i bakgården.

§ 4 Ivaretakelse

Beboerne plikter å verne om inventar, utstyr og andre installasjoner.

Fri bruk av takterrassen er forbeholdt sameiere.

I bofellesskap som også består av slektninger av eiere har disse ansvar for sine medboeres bruk av takterrassen. Den ordningen innføres på prøve med forbehold om at misbruk fra familiemedlemmer kan føre til fjerning av terrasseprivilegier. Øvrige leieboere får ikke adgang til takterrassen.

Forandringer

Alle forandringer som har innvirkning på byggets utvendige utseende skal godkjennes av myndighetene på grunn av fredningsvedtaket for Birkelunden kulturmiljø. Større innvendige bygningsmessige forandringer skal godkjennes av styret.

Ingen sameiere eller beboere må foreta endringer i leilighetene som medfører inngrep i byggets bærende konstruksjon. Det må heller ikke foretas forandringer som kan være til ulempe for naboer eller øvrige beboere.

Vedlikehold

Seksjonene skal til enhver tid være godt vedlikeholdte, spesielt bad og kjøkken. I klosettet må det kun kastes toalettpapir, ikke tørkepapir eller lignende. Alle rom med vannrør og avløp må holdes oppvarmet slik at rør for vann og avløp ikke fryser.

§ 5 Ansvar for egen oppgang

Beboerne er ansvarlige for alminnelig orden i trapperommene / oppgangene. På grunn av renhold og brannfare skal beboerne ikke hensette gjenstander i trappeoppgangene /reposene.

Lyspærer i trapperommene holdes og skiftes av beboerne i hver etasje.

§ 6 Varsling

Beboerne skal umiddelbart varsle styret om alle typer skader i seksjonene eller fellesarealene. Seksjonseierne plikter å la styret godkjenne utskiftning av leietagere. Dette gjelder også ved individuell utskiftning av én leietager i et bofellesskap. Paragraf 8 i sameiets vedtekter behandler spørsmål om salg og utleie.

§ 7 Vedlikehold

Den enkelte beboer har et medansvar for at fellesarealene holdes forsvarlig ved like. Feil og mangler som den enkelte ikke kan rette opp selv skal meldes til styret.

§ 8 Dyr

Dyr som er til ulempe for andre (på grunn av vesentlig støy, aggressiv adferd, e.l.) må ikke holdes i leilighetene. Hunder skal holdes i bånd på sameiets fellesareal. Det er beboeres ansvar å påse at hunder ikke gjør fra seg i bakgården eller i fellesarealene for øvrig.

§ 9 Søppel

Fellesarealene innvendig og utvendig skal holdes rene for søppel. Det er forbudt å kaste papir/reklame, sigarettstumper og annet søppel eller å hensette gamle møbler og skrot i sameiets fellesarealer. Husholdningsavfall skal pakkes godt inn og bare legges i søppelcontainere som står i bakgården. Det må ikke kastes brennende eller lett antennelig avfall. Papir og papp kastes i egne containere – kartonger skal brettes sammen. Dersom papircontainerne er fulle skal papp og papir tas med tilbake og kastes senere.

§ 10 Ringeapparater

For merking av ringeapparatene skal alle benytte sameiets standard: sorte navnelapper med hvit skrift som legges inn under knappene for ringeapparatene. Det er ikke tillatt å klistre håndskrevne merkelapper utenpå trykknappene for hver leilighet. Slike navnelapper kan fjernes av styret.

§ 11 Sykler

Sykler skal bare festes til sykkelstativene som står i bakgården, ikke stå løst. Det er forbudt å parkere motorsykler eller annet motorkjøretøy på alle sameiets fellesområder.

§ 12 Lagring av ved

Vedsekker kan oppbevares i kjelleren under forutsetning av at sekkene ikke ligger direkte på gulvunderlaget (settes på pall) og ikke mot kjellerens vegger. Bestemmelsen er innført for å hindre soppangrep.

§ 13 Fellesvaskeri

Vaske kort (tidl. poletter) kan til enhver tid kjøpes hos en av sameiets beboere (for tiden styreleder). Sameiets vaskemaskin er et fellesgode som skal behandles pent. Vaskemaskinen skal rengjøres etter bruk og rester av vaskepulver skal fjernes fra toppen av maskinen. Vasketider på hverdager fra kl. 08.00 til kl. 22.00, i helgene fra kl. 10.00 til kl. 22.00.

Vaskemaskinen skal maksimalt ha 5 kilo TØRT tøy i hver vask. Det innebærer at trommelen aldri skal være mer enn ¾ full av tørt tøy. Tepper og tunge gjenstander kan IKKE vaskes i maskinen.

§ 14 Dugnader

Sameiere/seksjonseiere deltar på sameiets dugnader om våren og høsten. De som eventuelt ikke kan delta får tildelt oppgaver som utføres i for- eller etterkant av dugnadene, men senest to – 2 - uker etter disse. Sameiere med nedsatt arbeidsevne kan få tildelt passende arbeidsoppgaver.

§ 15 Gyldighet

Husordensreglene for Sameiet Seilduksgata 6 er gjeldende inntil det årlige ordinære sameiemøtet foretar endringer i reglementet.Nåværende ordensregler ble enstemmig vedtatt på det ordinære sameiemøtet 28. april 2014.

Lenke:
https://docs.google.com/document/d/130jTOcePXhs80XdhZszF8kGeo473YvwCFhcCJv_g5Ns/pub
Add a comment...

PÅ DENNE SIDEN KAN DU LESE HUSORDENSREGLENE OG VEDTEKTENE FOR SAMEIET SEILDUKSGATA 6:

Info: Eierseksjonssameie med gårdsnummer 228 og bruksnummer 341. Sameiet har 13 boenheter og ett utleielokale. Kontaktinfo: Send e-post til styret med adressen sameiet.seilduksgata6@gmail.com og eller kontakt syreleder: Marion Gardette marion.gardette@gmail.com
Add a comment...

Post has attachment

LES/LAST NED VEDTEKTENE FOR SAMEIET SEILDUKSGATA 6 HER:

§ 1

Eiendommen gnr. 228, bnr. 341, Seilduksgata 6 i Oslo, ligger i sameie mellom eierne av de 14 seksjonene som bebyggelsen på eiendommen er oppdelt i. For hver eierseksjon er det fastsatt en sameiebrøk basert på seksjonens innbyrdes størrelse.

Tomta og alle deler av bebyggelsen som ikke er i h.h.t. oppdelingsbegjæringen omfattes av seksjoner med enerett til bruk, er fellesarealer. Denne inndelingen er bindende for alle nåværende og framtidige seksjonseiere og kan ikke endres uten at seksjonseiere som berøres av endringen samtykker i det.

Fellesarealene disponeres i h.h.t. egen bruksavtale. Denne bruksavtalen er bindende for alle nåværende og framtidige seksjonseiere og kan endres av sameiemøtet med 2/3 flertall.

§ 2

Sameierne er innbyrdes ansvarlige for fellesutgiftene etter fordeling i henhold til § 3. Ovenfor tredjemann er sameierne proratarisk ansvarlige etter sameiebrøkene, jmfr. eierseksjonsloven
§ 14.

§ 3

Fellesutgifter:

Alle fellesutgifter fordeles mellom seksjonseierne i forhold til sameiebrøkene.

§ 4

Pant for felles forpliktelser:
Som sikkerhet for sine økonomiske forpliktelser overfor sameiet utsteder den enkelte sameier en panteobligasjon til sameiet med pant i seksjonen og prioritet etter 85 prosent av låntetakst over seksjonen til enhver tid. Sikkerhetsbeløpene er satt i h.h.t. sameiebrøkene.

Panten stilles med kr. 300 pr. 1/979 av eiendommens leieareal. Styret har fullmakt til å øke pantesikkerheten hvert 10 år i h.h.t. Statistisk Sentralbyrås indeks for boligblokk.

§ 5

Sameiemøte:

Ordinært sameiemøte avholdes hvert år før 1. mai. Innkalling skjer skriftlig, med minst 14 dagers og høyst 20 dagers varsel. Med innkallingen skal følge styrets årsrapport med revidert regnskap og dagsorden for møtet.

Det ordinære sameiemøtet skal:

1. Behandle årsrapport fra styret
2. Behandle og godkjenne årsregnskapet
3. Behandle andre saker nevnt i innkallingen
4. Velge styre og revisor

Sameiemøtet kan endre vedtektene og bruksavtale med 2/3 flertall. Salg av mindre deler av sameiets eiendom, så som vaktmesterleilighet og butikker, må vedtaes på sameiemøtet med 2/3 flertall.

I sameiemøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig som legger fram skriftlig og datert fullmakt.

§ 6

Sameiestyre:

Sameiestyret består av 3 medlemmer. Det består av leder og to styremedlemmer. Leder og medlemmer velges av sameiemøtet for 1 år av gangen. Sameiestyret har plikt til å sørge for tilfredstillende vedlikehold av eiendommen og til å påse at fellesutgiftene blir dekket av sameiet, slik at man unngår at kreditorer gjør krav gjeldende mot enkelte seksjonseiere for sameiets forpliktelser.

Styret skal sørge for innkreving av forholdsmessige andeler av fellesutgifter hos seksjonseierne. Styret skal sørge for at det foreligger tilstrekkelige midler til vedlikehold. Styret kan gjøre nødvendige økninger i innkrevingen for å dekke økte utgifter.

§ 7

Ekstraordinært sameiemøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/10 av sameierne krever det og oppgir saker de ønsker behandlet. Innkalling skjer skriftlig, med minst 3 og høyst 20 dagers varsel.

§ 8

Erverver av seksjon og leietager av bruksenhet må godkjennes av styret.

§ 9

Styret, eller den styret gir fullmakt, skal ha adgang til de enkelte bruksenheter for å foreta nødvendig ettersyn, installasjoner og reparasjoner når det er nødvendig av hensyn til øvrige sameiere, og det taes rimelig hensyn til vedkommende sameier.

§ 10

Voldgift:

Eventuelle tvister i forbindelse med sameieforholdet avgjøres ved voldgift etter tvistemålslovens regler.

§ 11

Forsåvidt gjelder spørsmål som det ikke er truffet bestemmelse om i disse vedtekter, skal reglene i den til enhver tid gjeldende lov om eierseksjoner gjelde.


* * *

Rett kopi bevitnet av:
Advokat Dag Nafstad, MNA
Oslo

* * *

LENKE:

https://docs.google.com/document/d/1eRaecIj__mea_xkvFN2Ff3OiHs9aG0jh2mIwpSaCbnM/pub
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded