Profile cover photo
Profile photo
เพียงแค่ แสงหนึ่ง
60 followers -
แสงจิตวูบวับหวั่นวุ่น แสงอุ่นแดดอ่อนพรให้ แสงสีสาดเสริมผลักหลงใจ แสงธรรมนำไว้ให้เตือนตัว
แสงจิตวูบวับหวั่นวุ่น แสงอุ่นแดดอ่อนพรให้ แสงสีสาดเสริมผลักหลงใจ แสงธรรมนำไว้ให้เตือนตัว

60 followers
About
Posts

Post has attachment
**
ความเมตตาเหนือทุกอย่างจริงไหม เมตตาใดตะพึดยึดพรือผิด เมตตากิจเมตตาเกินทางเดินทิศ เมตตาจิตช่วยได้ใดในไร้ตา
Add a comment...

Post has attachment
**
สมาธิภาวนา ๔ อย่าง
๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป
เพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมมีอยู่ ฯ
๒. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป
เพื่อความได้เฉพาะซึ่งญาณทัสสนะมีอยู่ ฯ
๓. ดูกร...
Add a comment...

Post has attachment
อัปปมัญญา ๔ อย่าง
อัปปมัญญา ๔ อย่าง ๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบด้วยเมตตา แผ่ไปตลอด ทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง เบื้อง ขวาง แผ่ไปตลอดโลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถาน โดยความเป็นตนในสั...
Add a comment...

Post has attachment
อัปปมัญญา ๔ อย่าง
อัปปมัญญา ๔ อย่าง
๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบด้วยเมตตา แผ่ไปตลอด ทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง เบื้อง ขวาง แผ่ไปตลอดโลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถาน โดยความเป็นตนในสั...
Add a comment...

Post has attachment
โยชน์
โยชน์หนึ่งยาวใกลหรือใกล้_ โยชน์ใยยาวกาลนานนัก โยชน์ใกล้หรือไรใกลมาก_ โยชน์หากลดลงคงเทียว
Add a comment...

Post has attachment
บุคคล ๔ จำพวก เป็นไฉน คนเปล่าปิด คนเต็มเปิด คนเปล่าเปิด คนเต็มปิด
บุคคลที่เป็นคนเปล่าปิด เป็นไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการก้าวไปข้างหน้า ถอยหลังแลตรง เหลียว
ซ้ายแลขวา คู้เข้า เหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร น่าเลื่อมใส บุคคล
นั้นย่อมไม่รู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคล
อย่างนี้ช...
Add a comment...

ว่างเปล่า
กายว่างเปล่าไร้ร่างแท้กายใด
กายว่างเปล่าในฤาร่างไร้ร่าง
กายว่างเปล่าในกายกายกรรมกลาง
กายว่างเปล่าร่างของเปลี่ยนแปลร่างใคร

วาจาว่างเปล่าเอยเอ๋ยเอ้ยเอยเปล่า
วาจาว่างเปล่าข้าวคำพูดเขียนไหน
วาจาว่างเปล่าเปล่งสัญญาเรื่องใด
วาจาว่างเปล่าใดรับไปเปล่าเอย
ใจว่างเปล่าเปล่าไร้อายัตตะยึดเกาะ
ไจว่างเปล่าเปราะว่างใดไรเรื่อง
ใจว่างเปล่าไม่คิดไม่เมือง
ใจว่างเปล่าเฟืองไร้เรื่องเคลื่อนธรรม

Add a comment...

Post has attachment
ดอง
ดองรักษาอาหารไว้มีอาหารกิน ดองของกินมีอยู่เพียบพร้อม ดองแปรรูปอาหารรักษามีกินถนอม ดองรู้พร้อมรักษาเรื่องกิน
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded