Profile cover photo
Profile photo
เพียงแค่ แสงหนึ่ง
56 followers -
แสงจิตวูบวับหวั่นวุ่น แสงอุ่นแดดอ่อนพรให้ แสงสีสาดเสริมผลักหลงใจ แสงธรรมนำไว้ให้เตือนตัว
แสงจิตวูบวับหวั่นวุ่น แสงอุ่นแดดอ่อนพรให้ แสงสีสาดเสริมผลักหลงใจ แสงธรรมนำไว้ให้เตือนตัว

56 followers
About
เพียงแค่'s posts

Post has attachment
ทุกขณะกายทุกขณะวาจาทุกขณะหัวใจ
ทุกขณะที่ใดทุกขณะมอบให้ทุกขณะเขารับ ทุกขณะแห่งไหนขณะทรัพย์ศีลใจฤาทรัพย์สินสุขสนับ ทุกขณะมรรคนับทุกขณะกุศลาทุกขณะลาไป ทุกขณะว่าจริงทุกขณะใจจริงทุกขณะคิดจริง ทุกขณะบวกยิ่งทุกขณะลบสิ่งทุกขณะระหารไข ทุกขณะทำร้ายทุกขณะทำลายทุกขณะฆ่าใคร ทุกขณะหมุนไปทุกขณะใจจับรับ...

Post has attachment
ทุกขณะ
ความจริงทุกขณะร่างกายความคิดร่างร้ายความความคิดร่างดี ความจริงร่างกายทุกข์มีร่างในร่างนี้ร่างมีไว้ใช้ ความจริงร่างกายเป็นทุกนำมาเพื่อประโยชน์รับใช้ร่างใคร ความจริงร่างกายนำไปพบเรื่องยิ่งใหญ่พบเรื่องธรรมดา ความจริงร่างขันธ์นำมาเพื่อคอยรักษาร่างเขาฤาคง ความจร...

Post has attachment
ความจริง. ความไม่จริง
ความจริงของกุศลานั้นทำมา ความจริงหนาอกุศลาไล่ตามติด ความจริงของถ่องศีลธรรมนำชีวิต ความจริงกิจที่ไม่จริงของศีลใจ ความไม่จริงอยู่เพื่อกุศลทาง ความไม่จริงไม่เชื่อทางอกุศล ความไม่จริงของศีลห้าเหตุผลยงค์ ความไม่จริงศีลประสงค์มุ่งมั่นใจ ขณะ

Post has attachment
ช้า หรือเร็ว
เกิดเร็วกำเนิดเกิดฉับพลัน แก่ในวันที่พลันนั้นวันกำแก่ เจ็บเร็วรวดเร็วลัดไม่นานแด ตายเร็วรวดเร็วแน่ยื้อไม่ทัน เกิดช้านานนักหนายากผุดเกิด แก่เชิดย่อมล่าช้าช้ากำบท เจ็บนานหรืออาจเจ็บนานกัลป์ภพ ตายกลบนานเนพบไร้พบกัน

Post has attachment
ปัญหา
ปัญหาหาปัญหาหา ปัญญาญาปัญปัญไหน ปันหาหาปันสิ่งใด ปันใครปันคนปันคลาย มากมายมายด์มากมากกาย มากหมายหมายมากมากมาก มากมายมายมักมักบาก มายมากมากมักชอบไม่ชอบเป็น พาใจใจพาเเล่นโรจน์ พาโกรธพากลับวับหาย พาใจใจพาฝ่าไป พาใจใจพาข้ามแดน พาใจใจพาท่องเที่ยว พาเลี้ยวลัดเลาะ...

Post has attachment
ดับไป เกิดขึ้น ตั่งอยู่
ดับไปอ่อนล้าหมดไฟ ดับไปอ่อนในอากาศ ดับไปอ่อนน้ำแปรธาตุ ดับไปดินอาจทรุดซาง ดับไปไร้รับไรีให้ ดับไปร่างร่วงร่างดับ ดับไปหรือจิตวูบวับ ดับไปไฟดับหมดพลัง เกิดขึ้นแห่งไฟร้ายรึรัก เกิดขึ้นพำนักดินโขด เกิดขึ้นน้ำพาชื่นโชติ เกิดขึ้นลมโรจน์รุ่งเรือง เกิดขึ้นแม้ดับมอ...

Post has attachment
**
[๑๒๓] อสรพิษ ๔ จำพวก
อสรพิษมีพิษแล่นเร็ว แต่ไม่ร้าย
อสรพิษมีพิษร้าย แต่ไม่แล่นเร็ว
อสรพิษมีพิษแล่นเร็วด้วย มีพิษร้ายด้วย
อสรพิษมีพิษไม่แล่นเร็วด้วย มีพิษไม่ร้ายด้วย [๑๒๔] บุคคลเปรียบด้วยอสรพิษ ๔ จำพวกเหล่านี้ ...

Post has attachment
**
บรรดาบุคคลเหล่านั้น บุคคลเปรียบด้วยโคถึก ๔ จำพวก เป็นไฉน [๑๒๑] โคถึก ๔ จำพวก
โคดุพวกของตน ไม่ดุพวกอื่น
โคดุพวกอื่น ไม่ดุพวกของตน
โคดุทั้งพวกของตน ดุทั้งพวกอื่น
โคไม่ดุทั้งพวกของตน ไม่ดุทั้งพวกอื่น [๑๒๒] บุคคลเ...

Post has attachment
**
บรรดาบุคคลเหล่านั้น บุคคลเปรียบด้วยห้วงน้ำ ๔ จำพวกเป็นไฉน [๑๑๙] ห้วงน้ำ ๔ ชนิด
ห้วงน้ำตื้น เงา ลึก
ห้วงน้ำลึก เงา ตื้น
ห้วงน้ำตื้น เงา ตื้น
ห้วงน้ำลึก เงา ลึก [๑๒๐] บุคคลเปรียบด้วยห้วงน้ำ ๔ ชนิด มีปรากฏอยู่ในโ...

Post has attachment
**
บรรดาบุคคลเหล่านั้น บุคคลเปรียบด้วยหม้อ ๔ จำพวก เป็นไฉน [๑๑๗] หม้อ ๔ ชนิด
หม้อเปล่าปิด
หม้อเต็มเปิด
หม้อเปล่าเปิด
หม้อเต็มปิด [๑๑๘] บุคคลเปรียบด้วยหม้อ ๔ ชนิด เหล่านี้ มีปรากฏอยู่ในโลกฉันนั้นเหมือนกัน
บุคค...
Wait while more posts are being loaded