Profile cover photo
Profile photo
‫پرسشنامه | آزمون روانشناسی‬‎
89 followers -
شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، در این سایت می توانید به صورت رایگان پرسشنامه و کتاب مدیریت دانلود کنید همچنین آموزش های لازم برای پایان نامه و روش تحقیق ارائه می شود.
شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، در این سایت می توانید به صورت رایگان پرسشنامه و کتاب مدیریت دانلود کنید همچنین آموزش های لازم برای پایان نامه و روش تحقیق ارائه می شود.

89 followers
About
Posts

Post has attachment
پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری نیومن
دریافت پکیج پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری نیومن 
(شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)

این پرسشنامه را که نیومن در سال ۱۹۹۰ ساخته است و نعامی در سال ۱۳۸۸ آن را در ایران به کار برده است، پنج حیطه مختلف کیفیت تجارب یادگیری را تحت پوشش قرار می دهد(در ایران چهار حیطه آن کار شده است). این چهار حیطه شامل: ۱٫منابع از جمله کیفیت کتابخانه و امکانات مربوط به سایت کامپیوتری، ۲٫محتوا از جمله کیفیت راهنمایی تحصیلی و درسی و میزان ارزشمندی موضوعات درسی ارائه شده،  ۳٫انعطاف پذیری یادگیری شامل وجود فرصت یادگیری مستقل،قدرت انتخاب دروس مختلف و وجود بحث و مذاکره لازم در کلاس و در نهایت،  ۴٫کیفیت روابط رسمی و غیررسمی اساتید و دانشجویان است.

    روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش عزیزی ابرقویی و نیومن ذکر شده است.
Add a comment...

پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش نسبت به مدرسه (SAAS-R)
دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش نسبت به مدرسه (SAAS-R)
    (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)

فرم اولیه این پرسشنامه که شامل ۴۵ سوال بود، توسط مک کوچ و سیگل (۲۰۰۲) تهیه شده است و هدف از تهیه آن سنجش عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی یا عدم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. مک کوچ و سیگل (۲۰۰۳) در فرم تجدید نظر SAAS-Rپس از بررسی های مختلف، ۴۳ سوال تهیه کردند و درباره پایایی و روایی این پرسشنامه تحلیل های مختلفی انجام دادند که پس از تحلیل عاملی نهایی ۳۵ سوال باقی مانده . مدل حاصل، برازش آماری قابل قبولی داشت و پنج عامل : ادراک خود تحصیلی، نگرش نسبت به معلمان و کلاسها، نگرش نسبت به مدرسه ، ارزشگذاری هدفهای مدرسه و انگیزش /خود نظم دهی را مورد اندازه گیری قرار می داد.
Add a comment...

Post has attachment
پرسشنامه استاندارد عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران (FSFI)
دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران (FSFI)
    (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)

شاخص عملکرد جنسی زنان با ۱۹ سوال، عملکرد جنسی زنان را در ۶ حوزه مستقل میل، تحریک روانی ، رطوبت، ارگاسم، رضایتمندی و درد جنسی می سنجد.پرسشنامه مذکور در تحقیقات خارج از کشور به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است.

    روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوهش (منبع داخل فایل) پایایی مقیاس از طریق آنالیز ثبات یا ضریب همسانی درونی سؤالات (Internal Consistency Coefficient) محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ در کل افراد برای هر یک از حوزه ها و کل مقیاس ۷۰/۰ و بالاتر بود که با نتایج تحقیقات روزن و همکاران (۸۹/۰ یا بالاتر)، تحقیقات مستون (۷۴/۰ یا بالاتر) و Wiegel و همکاران (۸۰/۰ یا بالاتر)، هماهنگی دارد.مطالعه روزن و همکاران، روایی همگرای این مقیاس با مقیاس رضایت زناشویی روایی مناسب این مقیاس را نشان داد.در مطالعه روزن و همکاران پایایی بازآزمایی کل مقیاس ۸۸/۰ و برای زیر مقیاس ها از ۷۹/۰ تا ۸۶/۰ گزارش شده است.
Add a comment...

پرسشنامه استاندارد تجارب جنسی آریزونا (ASEX)- فرم زنان
دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد تجارب جنسی آریزونا (ASEX)- فرم زنان
(شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)

ASEX یک مقیاس کوتاه ۵ آیتمی است که عملکرد جنسی به ویژه تمابلات جنسی، برانگیختگی، توانایی رسیدن به ارگاسم و رضایت از ارگاسم در طول هفته آینده را ارزیابی می کند. ASEX که ابزاری برای ارزیابی بدکاری جنسی ناشی از اثرات جانبی مداخلات دارویی در بیمارانی با اختلال افسردگی یا اضطرابی می باشد ، به راحتی قابل اجراست. این ابزار همچنین برای استفاده در جمعیت همجنسگرایان و یا دگر جنسگرایان نیز کاربرد دارد.
Add a comment...

Post has attachment
پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان
 دریافت پکیج پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان
(شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)

پرسشنامه وقایع زندگی خانوادگی جوانان، یک ابزار ۴۶ سوالی است که برای اندازه گیری محرک های تنش زا و فشارهای جوانان توسط هامیلتون، ، جوئن ام. پاترسون، گذوچووسکی تدوین شده است. این ابزار فرم اصلاح شده یک پرسشنامه ۳۱ سوالی است.
Add a comment...

روانشناسی
Add a comment...

Post has attachment

Post has shared content

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded