Profile cover photo
Profile photo
Hamidjan Rafi
219 followers
219 followers
About
Hamidjan's posts

Post has shared content
ok, but it's not so enjoyable game, or??
the god has the power to show the real faces and i think it's good2!
Looking for ways to use Autocrat in the classroom!  :)

Post has attachment
What is happened in last a few days in our big village?? thank you for your interesting2!
بوستون ترور درامای دیگری در بازیابی چهره هائیکه آدم و آدمیت را کمتر چیز میدانند و از سوئی هم به اهداف گیم بازی معافیائی که آغاز گشته بسوئی کشند تاکه توان اختلافات فرهنگها عمیقتر روندو همواره هم جوّی خشونت آمیزی آفریده گردد تاکه توجیهی مهمی باشد در جبهه گیریها در روند رفورمها!
آری گیمی ساختند تنها ز برای گیم بازان آنهم همه اش هم قانونا بردوش ضعیفان!

بلاخره اگر تروریست ها مسلمان چرچیلند بار دگر آنهم دانشجوهائیکه در ارتباطات با اف بی آی به این سو کشیده گشتند و آنهم بلاجبار در زمانی ترور کردند که در خفا بردن گیم با حیله ترور در ذهنها همراه بودند!
بس است براستی اینهمه شیله و پیله ساخته ذهن های کوچک و موقعیت ساز ز برای خودخواهان انحصار طلب قدرتها.

در ضمن بیاد داریند همان ماجرای کودکی که با دورچرخه اش بر زمین خوردو دستش شکشت و در دردش دادو شیونها میکرد؟
آری جالبی قضیه آن که پدرش سر رسیدو سیلی محکمی بر صورت کودک نشاند- آنطوریکه کودک درد دست شکسته خویش فراموش کرد!
پس نتیجه مصیبت دوم بعد از بوستون مرتون همانا آتش کرفتن و انفجار مهیب کارخانه کودسازی بوقوع پیوست که همانا روابط و ضوابط بر صحنه های ذهنی دگری روندو وووآری باز این گیم بچه گانه باتمامی مخرب گریش ادامه یابد.
جدا که شوک بعد از شوک و از قراری دلسوزی هم قادر به توقفش تاحال نبوده و نیست...یا که..؟
*******************************************
ای کاش بشیر اسد راحتی کلام میافت تاکه دوست و دشمن را تفاوتها بیشتر مینشاند !
دوسالی است سوریه به این راحتی در جنگ کینه ها و دشمنی ها پرپرها گشتند آدم و دمیت!
دعاکنیم که سپاه مهدویت بخود جنبد و همایت سازد عشق مهدویت را در سوریه!
آری نظر بر آن میرفت تاکه اسد خویش در پی شکوفائی صلح است و نظامیکه سوری را همواره محفوظ دارد!
دعا کنیم که در آینده نزدیکتر آتش بستی بانجامد آنهم توسط خود رئیس دولت
تاکه صندوقهای آرا فراهم گردند و نظر سنجی گردد ز خواست و صلاح هر سوری
آری حضور ذهنی بالاست حال
پس وظیفه سپاه مهدویت است که بی هرگونه نظرو خواست بی پایه
آری همواره در کاشت نهال حقانیت است و همچنین خددای رحیم آگاه!
خیر بایستی گفت که چاره همین است تنها
آنهم ز برای آرامش و صلح
و آنهم بخاطر نجات ملت سوری ز این جهنم بی پایان جنگ و ترور.
اگر رئیس دولت و مردم بر آن است تا که شفافی در بازار حرص و طمع و کینه پروریها بیافریند
پس ای کاش که دعایمان مستجاب میگشت و سکوتی تمام سوری فرا میداشت و این بود هم هزینه ناقابل "نکو اندیشیدن" در روابط و ضوابط ما آدمیان و سپاه حضرت حق!
همچنین ددعا کنیم که رهبر مخالفین و اسد تنها و تنها در ارتباط مسقیما بگشایند ره آرامش قبل از هر آرائی!
SMS
با تشکر و سپاس و آرزوی قطع ریشه های فساد و ناعاشقیهای بربریت هر گیم بازی بر سر آدم و آدمیت!
زنده باد حقوق بشر و بشریت همچنین سوری که همانا که رساله و اثاره اش پادزهری است در مقابل هر شیطان نفوذی.
*******************************
ای همشهری آقای مشرف، رئیس سابق و اسیر امروز جّو عمومی- که براستی کمتر کس دانند که کی چه خواهدو از همه مهمتر که این غافله بکجا میرود؟
بلاخره من و تو هم پیر این صحنه ایم از قراری هم تو هم باز قربانی سیاستهای کلان!
خلاصه آنکه متاسفیم که اینچنین گریزد زمام حقانیت و باز اینچنین برند قدرت ناعاشق ویرانگر!
خلاصه آنکه فرصتی است تاکه در شش ماه آینده ایکه نزد همشهریهایت در ویلای در بسته ای
آری بهوش آماده بودنمان را صفائی بخشیم و کارمان هم بنحو احسن بازگوی مرام خوش خواه خویش و از سوئی هم بازخواستی در آنچه قبلها ناعاشقانه رنگ سیاهی نواختند....پس خوش باشیم که امروزمان در سایه حقیم و دعایهایمان همانا پیرایش و آموختن ره راستی ز برای خویش و عالم زمان خویش!

تصور میرود که پاکستان هم نیاز شدیدی به خدمتکار دانانتر و مخلصتر دارد!
پس صفائی دادن در ارتباطات در میان اطاق کارو فرمان و دنیای باسوادان داناتر پاکستانی در درون و خارج الزامی است.
آری غرض برآن میرود که خدمتکار بسازیم و کمتر هنرپیشه در جلو دوربین ها و دوستان نکوئی هم ز برای بانکها!
در غرب و شرق هستند آنانیکه بیشتر خوانده اند و آموخته اند
همچنین دانند براحتی دوستان و ره خردمندان را
پس چه راحت سازیم دولت خدمتکار خویش در این صد تا دویست روزانه را!

خوشبختانه فقیر تر از آنیم که باز بدنبال بازیهای گیمی رویم و از سوئی هم در پی تهیه سلاح و سازندگی کینه و تلافیگرانه کهنه.
پاکستان جلوتر از مااست و ارتباطاتش سازندگی بخشند به جامعه همکیشان خویش!
آری از قراری سیاست را با هنر آویختیم و عصاره اش چیزی نبود ز سادگی و پیرایش سازندگی در حقیقت

خردمندانه اندیشیم و بدانیم که زمان تصاویر دروغ و ریا سالهایند که بسر آمده اند و پس ساده اندیشی در دولتمردان خدمتکار آسیائی فرهنگ...آری بسی تفاوتهایش بسیارند تا فرهنگهای اعداد و ارقام!
متشکریم همچنین از فرهنگ و هنر دوستانیکه حال و روزمان را اینچنین خردمندانه جویایند و اثرگذار
پس اگر عاشق حرفه و کار خویشیم پس این میدان و این اتباطات اینترنتی ارزان و پربهره!

در ضمن از سران اطلاعاتی و نظامیان کشوری متشکریم در همکاریهای لازمه در حفظ آرامش و پیرایش جوّ لازمه در ترتیب اهداف و تربیت فرهنگ و آینده خویش
بدانیم که خداوند آگاه است به آنچه در دلهایمان میگذرد
پس چه نکوست ساختن خویش در رسیدن به موعود در انتظار کردار خوب ما!
همگی مسئولیم و رسانه هایند در ساختار این آموزش و پرورش فکری
پیش به جلو که همه راه ها گیپ تا کیپ بسته اند
و چنانچه طالب خوب و بهتر شدنیم
آری این گیم و این میدان
در دعاها هم نگاه ها بر فرهنگ غرب اعداد و ارقام رود تاکه شاید آسیا و دگران خویش به جدائی ها نکشند.
آری صحبت ها از چین بزرگ آغاز گشته و ز قراری در نیمه روزی جدائیها امکان باشد
پس بخود آئیم و با تغییر رفتار و کردارها جلوگیری باشیم در اینهمه باختن رخ ها
و از سوئی هم سببی گردیم در آبادگی آینده خویش و خانه و خانواده بزرگ خویش.
در ضمن سه میلیارد دولار بعنوان بخشش و هزینه طرح مدّ نظر گشته که مسئولین و اطلاعاتیان و سران ارتش و قوه قضائیه و ... در سه ساله آینده در قبال هزینه های تعقیراتی و تشویقی گرفته . متشکریم از همراهیتان و سبب گشتن هایتان
*****************************

وظیفه مذهب (روحانیت) در زمان متمدن حال چگونه محترما ره تکاملیش را میپیماید تا که هم تبدیل به دیکتاتوری مذهبی مبدل نگردد؟؟
خلاصه آنکه زمان اطلاعات است و اینترنت!
آنهمزمانیکه تنها در موبایلی در جیب پیراهن ات ارتباط با کلیه کتابخانه های جهان همواره برقرار است!
براستی که حتی کمی معرفت در شقلی توان دیدن و احساسات و حقایق را لحضه ای مینماید
حال چیست که فرقه ای حتی در لباس روحانیت (کلیسا و مساجد و غیرو) طالب دیدار حقیقت نیستند و نتیجتا روند کشتارها رونسانسها پدیدار میگرند!
در غلّو کردنها اعتیادی بوجود میآید که در عاقبت را فناپذیری مطمئن است!
پس فلسفه لباس روحانیت در چیست که اینگونه روند مذاهب بوده اند تا حال؟
رقابت در روحانیت بخصوص کلیساها کم نبوده اند و ماهم بی قرار نیستیم ز این تصاویر
اما کمی معرفت در دین غوغائی دارد
بلاخره بایستی دلها را شنید و موقعیت ها را سنجید
ماکه کارمان برقراری صلح جهانیست و ده دوازده سالیست که بانام خداو رسول خدا ، مددکار، خدمتکار بشریت میشناسند!
پس چیست دلیل آنکه در میان بعض حرفه هایند که وابسته به ناعاشقان فرهنگ و آدمخواران اینچنین گشته اند که با نام روحانیت متعهد همواره در بحث قدرتند- تاجائیکه کور و ناشنوا گشته ایم ز اینهمه بیدادها!
معظم رهبری گفتند بارها پندهای اصلی را
اما چه دل غافل حوزه مشقول خود بود و کمتر در باغ سبز حتی مهدی!
اشتباهات کم نبوده اند و ای کاش که حوزه هایمان هم دمی در فکر آینده میبودندو کمتر باز در میام حاشیه ها

لطفا توجه گردد که رُنسانسی در سال 2000 میلادی در اروپا، آلمان آغاز گشت مبنی بر جهان مهدویت
اما آن سوداگران پول و قدرت بودند که این سینزده سال همواره کوشیدند که حق و حقوق مستضعفین را در پی خواسته های جنگجویانه و خودخواهگرانه خویش این حرکت انسانی را همواره به عقب سوق دهند و از سوئی هم جنگ عراق و افقانستان و سوریه و ...آغاز گشتند تاکه مردم کمتر آگاه غربی را دور زده و چند صباعی بیشتر بر سر قدرت نشینند.
آن نیروهای خصمانه بودند که از روحانیون تندرو همچو قویترین سلاح برای این رسیده به خواستشان استفاده نمودند و همین امر باعث آن گشت که انقلابهای مستصعفین را بسرقت برندو اسلامیون تندرو را بر سر قدرت نشانند.
آری حال جهان خودخواهان در انتظار رسیدن به هدفشان گشته تا که باکمی جدیت در کارو حرفه تحریکاتشان و همچنین تهدید خدای عشق و صلح به مرگ را اینچنین آفرینند-تاکه جبهه های ویرانی را در کره شمالی و نیروی خفته آمریکائی در منطقه....آری تاکه جنگی در این ناآرامیها سازند به این هدف که صنعت در ژاپن و کره و همچنین چین کورگشته امپراتوری و رقابت پدیدار آیند و این باشد سرنوشت ما آدمیان و آدمیت در پشت ندانمکاریهای مسئولین در نزاع بایکدگر!
باباجان شما فلسفه و عرفان آموختیند در تمامی وقت طلبگی!
حال اینهمه غوغا زبرای باز حاشیه ها و آن تنبلیهای به ثمر آمده آنهمه انکارو منکرات!
خداوند، تو خود دانی که اینهمه پیامبران و ادیان را بر ما آدمی نازل گشتی تاکه معرفت در آدمی بدمی!
حال چیست دلیل اینهمه بی تفاوتیها و کورکورانه در جهنمی خویش افکنیم که تمامش ناشی از بیماری طمع شهوت در تنبلی و خوبینی هایند؟
حال سنات آمریکای مجنون باخبراست ز این سر دگر متهدین در شرق آسیا و هدایت اروپا!!
نتیجه آنکه همگی در صبرند و در پی تشدید تحریکات
آنهم تحدیدات در فرهنگی آسیای زردی که همچو 36 جنگ ویتنام را ساختند و حال آنکه باردگر همگی در تلاشند آنهم با بهانه تیزی در رقابت بهمدیگر از پشت خنجر زنند
اما با این تفاوت که غرب احتیاج فراوان به فروش صنعت داردو از سوئی هم آسیای شرق پایگاه مقاومت شدید علیه غرب.
ای روحانی که خدایت تورا قدرت بخشید که هدف مهدویت بر پیشانی نهی و کمتر در فکر افکار خویش!
بحق توجه کن و فراکوش کن هرگونه تمجید و پرستشی
به مهدویت کمک کن تا برهانیم فرهنگ ساده اندیشی و عاشقانه زیستن را
آنهم در میان مستصعفینی که هزاران سال آه و ناله اشان تمامی آسمان و حیات را پوشانیده است!
آری اگر مرد عمل هستی پس بفرمائیند میدان
اگر هم در حاشیه ها خویش را به یاری مستکبر رسانی
پس مارا با شما کاری نیست بیشتر!


************************
با نام خداوند بخشنده و مهربان
برادر آیت الله مصباح یزدی
آری دوست داشتیم که روحانیت متعهد را همواره بیشتر در جوامع رسانه های جمعی میداشتیم
آنهم در این موقع حساسی که نیاز مستضعفین زیادند و ناعاشق کینه پرداز هم در اطراف صحنه کم نیستند!
لازم بتذکر است که تحریمها هم برجای باقی میمانند چرا که خداوند عالم این گیتی اینچنین بیند این گیتی فردا را و تاکه فشاری در تعقیرات بر مانشاند و از سوئی هم وظیفه مادری را بنحو احسن همراه در رکاب حضرت بانجامد
ده سالی است که از اروپای پیر رفورمهای مستضعفین دوست با فشار بسیار توده مردمی و فرهنگی- اقتصادی آغاز گشت که متاسفانه ناعاشقان بددل حاکم بر استعمار مستضعفین روحانیت (کلیسا و مساجد) را بجهت ثنت گرائی شدید شان به روی صحنه مجبور ساخت تا اینکه نتیجتا چند صباعی بیشتر در پی درگیریهای قومی و عقیدتی در میان اسیر گشتگان مستضعفین سود خویش یابند و اینگونه صفای نامطبوعش (دروغ و ریا در نام گیم بازی) بر تمامی این گیتی مسلم دارند.

تمنا دارم موقعیت را با تهارت علمی و فلسفی بپیمانیند و غرض ایجاد نشانه روی و تجدید دمکراسی در باطن و احساسات درونی اند که بحمدالله جوابی و رسالتنامه ای باشد در مدرسه و مکتب ما "حامیان مستضعفین" در مقابل خودآزمائی خویش و آن قدرتهائیکه اینچنین از مخالفان ناعاشق خویش را از دنیای خویش می زداید
و از همه پستر آن ایرانیکه در خفا شمشیر مستکبرین را سیقل میدهند و در ظاهر بنا بر رسم و رسوم بچه های خیابانی اشکالی از خود برمیآرند که حقّا و شرعا جایز نبودند و نیستند بر این مقامها چنگال نهایند و احساسهای منفی گرانه را همواره بنا بر رسم و مدّ زمانه بستایند.

خلاصه آنکه من و شما در تنهائی مانده ایم و احساسات غیر طلبه ای برآن میروند که همدیگر را تضعیف کرده و در خاتمه تحریمها اینبار در حاشیه "حقوق بشر" و تا بی نهایت در پی شکارند
آری همین فرهنگهائیکه برای مستضعفین کاری مثبتی هم نکرده اند و نخواهند کرد.

تمنا داریمکه حرکت کنیم به همین سرعتیکه در راهیم- خوشبختانه تا 60 روز دگر $ بقیمت 1260 تومان مبادله میگردد!
نظرمان خیر است و خردمندانه!
هنر بزرگی نیست اینچنین قدمهائی در راه " رسیدن حماسه اقتصادی".
تمنا دگر آنکه سخنان جدید و کمتر مذهبی بیان کنیم و تنها از دل بگوئیم!
برادر مصباح یزدی
جنابعالی شخصیت دیگری داریند که بسیار مورد احترام است و بفرمائیند طلبه ها را که عامیانه نباشیم که دقیقا بر سر تیزی شمشیرها خویش نشانیم و تحریمها قویتر ادامه میابند.
متشکریم از همیاری قلبی تان
(3 photos)
Photo

Post has attachment
iGuess, english Intelligence morderd Margart Tacher in Hospita as prepration for the kill process our Brain Child with supporting Iran Intel. incl. President Ahmadinejad but of course in security vision of Religions in Inside & Outsiders.(Religions United)
Today is the day of death of Fatimeh and big sermony finds man here in relation with the Brain Child and every things were here in best stand to this process.
shamoo how weakly funcking the crise of Lords in London and G8 industrial Managers!? hoo hoo hoo, again platt or not?
here a articel about more

وظیفه مذهب (روحانیت) در زمان متمدن حال چگونه محترما ره تکاملیش را میپیماید تا که هم تبدیل به دیکتاتوری مذهبی مبدل نگردد؟؟
خلاصه آنکه زمان اطلاعات است و اینترنت!
آنهمزمانیکه تنها در موبایلی در جیب پیراهن ات ارتباط با کلیه کتابخانه های جهان همواره برقرار است!
براستی که حتی کمی معرفت در شقلی توان دیدن و احساسات و حقایق را لحضه ای مینماید
حال چیست که فرقه ای حتی در لباس روحانیت (کلیسا و مساجد و غیرو) طالب دیدار حقیقت نیستند و نتیجتا روند کشتارها رونسانسها پدیدار میگرند!
در غلّو کردنها اعتیادی بوجود میآید که در عاقبت را فناپذیری مطمئن است!
پس فلسفه لباس روحانیت در چیست که اینگونه روند مذاهب بوده اند تا حال؟
رقابت در روحانیت بخصوص کلیساها کم نبوده اند و ماهم بی قرار نیستیم ز این تصاویر
اما کمی معرفت در دین غوغائی دارد
بلاخره بایستی دلها را شنید و موقعیت ها را سنجید
ماکه کارمان برقراری صلح جهانیست و ده دوازده سالیست که بانام خداو رسول خدا ، مددکار، خدمتکار بشریت میشناسند!
پس چیست دلیل آنکه در میان بعض حرفه هایند که وابسته به ناعاشقان فرهنگ و آدمخواران اینچنین گشته اند که با نام روحانیت متعهد همواره در بحث قدرتند- تاجائیکه کور و ناشنوا گشته ایم ز اینهمه بیدادها!
معظم رهبری گفتند بارها پندهای اصلی را
اما چه دل غافل حوزه مشقول خود بود و کمتر در باغ سبز حتی مهدی!
اشتباهات کم نبوده اند و ای کاش که حوزه هایمان هم دمی در فکر آینده میبودندو کمتر باز در میام حاشیه ها

لطفا توجه گردد که رُنسانسی در سال 2000 میلادی در اروپا، آلمان آغاز گشت مبنی بر جهان مهدویت
اما آن سوداگران پول و قدرت بودند که این سینزده سال همواره کوشیدند که حق و حقوق مستضعفین را در پی خواسته های جنگجویانه و خودخواهگرانه خویش این حرکت انسانی را همواره به عقب سوق دهند   و از سوئی هم جنگ عراق و افقانستان و سوریه و ...آغاز گشتند تاکه مردم کمتر آگاه غربی را دور زده و چند صباعی بیشتر بر سر قدرت نشینند.
آن نیروهای خصمانه بودند که از روحانیون تندرو همچو قویترین سلاح برای این رسیده به خواستشان استفاده نمودند و همین امر باعث آن گشت که انقلابهای مستصعفین را بسرقت برندو اسلامیون تندرو را بر سر قدرت نشانند.
آری حال جهان خودخواهان در انتظار رسیدن به هدفشان گشته تا که باکمی جدیت در کارو حرفه تحریکاتشان و همچنین  تهدید خدای عشق و صلح به مرگ را اینچنین آفرینند-تاکه  جبهه های ویرانی را در کره شمالی و نیروی خفته آمریکائی در منطقه....آری تاکه جنگی در این ناآرامیها سازند به این هدف که صنعت در ژاپن و کره و همچنین چین کورگشته امپراتوری و رقابت پدیدار آیند و این باشد سرنوشت ما آدمیان و آدمیت در پشت ندانمکاریهای مسئولین در نزاع بایکدگر!
باباجان شما فلسفه و عرفان آموختیند در تمامی وقت طلبگی!
حال اینهمه غوغا زبرای باز حاشیه ها و آن تنبلیهای به ثمر آمده آنهمه انکارو منکرات!
خداوند، تو خود دانی که اینهمه پیامبران و ادیان را بر ما آدمی نازل گشتی تاکه معرفت در آدمی بدمی!
حال چیست دلیل اینهمه بی تفاوتیها و کورکورانه در جهنمی خویش افکنیم که تمامش ناشی از بیماری طمع شهوت در تنبلی و خوبینی هایند؟
حال سنات آمریکای مجنون باخبراست ز این سر دگر متهدین در شرق آسیا و هدایت اروپا!!
نتیجه آنکه همگی در صبرند و در پی تشدید تحریکات
آنهم تحدیدات در فرهنگی آسیای زردی که همچو 36 جنگ ویتنام را ساختند و حال آنکه باردگر همگی در تلاشند آنهم با بهانه تیزی در رقابت بهمدیگر از پشت خنجر زنند
اما با این تفاوت که غرب احتیاج فراوان به فروش صنعت داردو از سوئی هم آسیای شرق پایگاه مقاومت شدید علیه غرب.
ای روحانی که خدایت تورا قدرت بخشید که هدف مهدویت بر پیشانی نهی و کمتر در فکر افکار خویش!
بحق توجه کن و فراکوش کن هرگونه تمجید و پرستشی
به مهدویت کمک کن تا برهانیم فرهنگ ساده اندیشی و عاشقانه زیستن را
آنهم در میان مستصعفینی که هزاران سال آه و ناله اشان تمامی آسمان و حیات را پوشانیده است!
آری اگر مرد عمل هستی پس بفرمائیند میدان
اگر هم در حاشیه ها خویش را به یاری مستکبر رسانی
پس مارا با شما کاری نیست بیشتر
Photo

Post has attachment
REFORMS ...REFORMS.....REFORMS......NO TIME FOR PLAYING AGAIN! stop the war, stop the arrogance! stop the violence! REFORMS....REFORMS, NO EXCUSE MORE, REFORMS IS THE SOLUTION FOR ALL EUROPE/ WORLD PROBLEMS! Reforms!!!
es sieht nicht gut aus!
Europa sieht nach vier Jahren Geld Krieg mit Amerika ganz Muede und gute Menschen haben auch nicht zusagen! 
Also, die Reform, die seit zehn Jahren gestopt worden sind, ...nur steckte die ganze Welt in fire und Asche. Prima die Deutsche Kuenst Stueck!
Warum kriegen wir eigentlich und andere Seite ziehen wir all Moslems Krieger au ch mit?
Vielleicht um einen frossen Fisch fangen, um die sehr Muede Industrie gutes zustehen, oder weiter wir sind so kleinkarakter geworden dass die gute Menschen alle so blind geworden sind, dass keiner die realitaeten sehen oder darueber sprechen will?

Krieg war und ist die Maenner Sache, deshalb haben wir den Muttern Macht gegeben, um sich ordentlich fuer gute Sache einsetzen u. hart fuer Frieden arbeiten zu duerfen.

Was ist in Burma los? 
Die einfachste Menschen (Kindern u. alt minderheiten) alle leben in Krieg u. feuern ihre Haesern, toeten Kindern u. alte Menschen, um signale vom Hass u. Rassistmus in ganze Welt gegen Moslems (MasjiidCulture) zu versenden.

Wir denken nicht wie ihre Intelligence office arbeitet hard in solchen VierKoepfige Verhandlungen mit Amerika & Jewisch, Masjiid Power, Industrie,und Europa & ganze Welt waehren letzte Zehn Jahren hingefuert.

Staunlich, wie die Motive unter industrieles Leben u. Dasein funktioniert, dass wenigsten man spricht vom Menschen u. menschlichkeit!

Alles, was wir tun, tuen wir fuer Krieger und Hasspraediger oder wir sollten vielleicht einbisschen vernuenftiger werden damit die Reformen zum Recht ihre Entwicklung gehen zu duerfen?

Man sagt mit stolz Deutsche Qualitaet!
Wo sind die Menschlichkeiten gegenueber?

Momentan steht die ganze Welt in ihre Historische tiefpunkt u. die Mensnchen haben riesige Aengste aber die Games spieler haben ihre spass um die Russische oder china sea Manoveren, u. andere Seite stehen Amerikanische Nuklar Airfronce im Luft gegen North Korianische Atomdrohung.

Wo sind wir eigentlich? 
Indusriele Herrschaft bedeuted dauern Kampf? 
Leute wissen fur was sie ueberhaupt leben?
Man sagt solche Culture Menschen leben um zu arbeiten!
Tuechtigkeit must nicht unmoralisch handeln sonst steckt die ganze Welt in solche dauern Snackgasse und wer sollte profitieren, ausser big guys?
Nun die deutsche tuechtigkeit u. durch ihre Einfluss in ditten Laendern must eine Vorbereitung Element sein fuer Industrie u. Rassismust Profite, oder nicht?
DIe Kirche u. Vatikan koennten solche Eckelhaftigkeiten zu aendern, aber wenn sie wollen!
Bedauerlicher Weise sie wollen es nicht weil Culture missbrauch unter Kreuz Kriege stehen immer noch als Reforms verstopper aktion dar!

Es ist feruckt, um die gesamte Welt in solchen Entspanungen setzen damit Big Guys ihre Spiele u. pokern weiter hin fort zu setzen. 
Wo sind wir eigentlich?

in alle Foelkern ensteht unheimlich viel Angst und zwar spielen all mit Atomare Kriege damit zufriedenheit fuer Machthaber entstehen zu koennen.

Ya, our tuechtige Intelligence office macht gut um alle solche filme drehen damit as Result die Gegnern zum Einschuecherung zu zwingen, oder nicht?

Yah, wie sollte alles funktionieren dass die deutsche Mafia als Haupt Reformsgagnern solche Bilder malen zu duerfen?
Again, deutsche Tuechtigkeit ohne Homur hinter lasst weiter hin eine krigerische History fuer diese Kultur.

Ostern und kristan wollen Blut von Jesus!
Nocheinmal Ostern und wieder Otto Schilly in seinem Arbeitzimmer in Hoffnung wieder auf plan den Child Brain (Saiver) zu ermordern damit auch die verdamit altmoidische Katoliken Prister als Haupt Reforms Stopper zu ihrer Vergnuegung kommen.
Echt das is Hammer, wie die Media schakiert mit Censoures diegesamte Menschen u. ihre Recht zur Freiheit.
Das ist Verbrecherien in Barbarischen Zeiten u. nicht in 21 Century, damit eine Religion sich so behaupten als ob wir als Western im Ronesance- Vorzeiten leben!
Also, wie es moeglich geworden ist dass solche Industrie powers entstehen hinter den Religions fanatikern?
Weil Europa Menschen Dumm sind und wenigste habe macht um ihre Rechte zur Geltung abspielen, oder etwas anderes, dass seit 10 Jahen die ganze Welt wartet dass der Brain-Cild mit jemandem SEX machen, damit die Welt wieder in Ordnung stehen!
So aussengewoehnlich aber wahr, oder?
Wie lange noch weiter hin mit letzen Hammer??
The Geschichte vom "Jessus vom Nazaret" wird im Film kommen damit Einschuechterung dieses Mal richtig bei Katoliken Pristers setzen.

Zum Lachen was die Munster vom Kirchen alle meinen, dass our Child-Brain im Jessus Bild must am Kreuz sterben und durch seine Blud fresserei nicht nur all unsere Fehler u. Sunden begleichen, sondern die Christian kultur weiter hin dem Industry Mafia dienen zu duerfen.
Laecherlich
Echt zum Heulen, wie diese Kulture Qualitat Menschen zum Munstern verwandelt?!
Tony Blair sagte zum Begin dieses Spiel, wie die Menschen u. Kulturen gewachsen sind und solchen Tricks der Kulturen u. Menschen zu verarchen vorbei sind, aber die deutsche Bauern wie Otto Schilly & Co. wollten unbediengt spielen. 
Also, selawie

Im Echt, mit welchem Trick haben die Agenten amerikanische Kollegen ausgeredet, dass im Iran u. N. Koria Nuklar Investitionen grosse Steak stehen und . . .und so sie haben auch so einfach geglaubt ...und nun? Die Maechte alle setzen sich im Rot alarm inklusive Atomare Manovern, in Hoffnung die big guys ueber die Menschen u. Menschlichkeit ein stueck Einschuchterung gewinnen. Ach so deppp!!??
Und so machen die Deutschen Fime! Menschen an Kreuz setzen damit Geld zur Unterstuetzung ihre National, Maschiniel Ziele zu verdienden.

Lassen Sie solche Bauern Qualitaten an die Seite u. stehen sie auf ihre Entwicklung.

Europa hat grosse Schmerzen u. die Guys vom Brussel stehen tief in Hass u. Krieg weil einige Kulturen zu ihren Entwicklungs Beginn sind u. so einfach durch ihre Vertrauen Missbrauch, yah alle Menschen landen in solche Complicated Conditions.
Was machen Sie eigentlich, dass die Gesamte Menschen u. Kulturen stehen in Hand einige hoch nicht educated Intelligence office, im Sinn we die goldene Zukunft fuer Europa beschaffen! Laecherlich u. noch einmeil zum Heulen!!
Sie habe die Medien so viel Bestochen dass durch grosse Luegnereien u. Faelschungen alles auf ihre Wuensche laufen u. schlimmste Seite dass immer die andere Schuldig sind!! hahaaaaaha

Schaemen Sie sich nicht Herr Otto Schilly dass Sie sich so presentieren dass SIe ein Mezger sind u. mit grosser Freude immer wieder beim Ostern versut haben der Blood vom Child zum fressen einige kriminel Kirchen Prister beschaffen, und dann zufrieden dass Ihre Kriminel krigerische Bauer Art erfolgreich zu Ende gebraucht haben.

Zum Heulen echt, wie naiv sind solche Bauern im Politik u. Macht!?
10 Jahre Kaempfen gegen Reformen damit das Big Boys Game nicht verderben wird u. die Menschen oder die gesamte Menschheit nicht zum Gluck setzen.
Ich wuerde as soon as possible meine Deutsche Staat angehorigkeit zuruck geben damit solche Affe teather endlich zu Ende kommen.
Damit auch die schmuetzige, hoch kiriminelle Otto Schilly & Co. Haende endlich vom Kindern in entfernung bleiben.

Sag endlich was sollte nur jetzt mit solche affe Teather vorbereitungen seit 10 Jahren Game play passieren?
Krieg kommt nicht weil nach so vielen Jahren Pockern alle wisen fulle Hande vom einander, aber so viele Schmerzen fur Menschen u. Folken nur fur einbisschen fun!!
Es ist zum Heulen mit solchen Bauern und immer mit letzem Hammer die ganze Europa u. Welt in solchen Kaelte gebraucht haben und nun ist Ostern die Kirche will Blut, und zwar Child Blut !

Letzte Verhandlungen mit Iran FInden war in prencip "Mord an Saver durch sein landsleute" damit Schiie und Iraner bekommen den Kreuz vom Jewisch on Schulter!
Ja, God platz ist viel grosser als Jessus vor 2000 Jahren!
Also, der Zug ist abgefahren wie die anderen.
Zum Schluss, ist es zum Heulen oder sollen wir noch reden?
Photo


هماقت آفرینی گشته بیشتر سبکی و فورمی در مدرنیزم -آنانیکه کورکورانه در ظلمات هستی عمیق گشتندو کمترامیدی هم باشد ز بهبودی در روابط و کیفیت معرفت و خردمندگرائی!
ده دوازده سالی است که آینده را روشن و اکتشاف کردیم ز اینهمه قوم و فرهنگ گوناگون
اما انگاریکه معرفت اندازه نبود تاکه سئواستفاده ها و گیرها بهمدیگر و همچنین فرهنگ صلح و بهبودی ز بیماری سرطان بیشتر عقب مانند!
دیوانه ها و یا که دائم مستانیکه ز زعف و زبونی مادر خویش ببازار بریند و افتخارتان هماناست گرمی گیم بازی!
براستی شرمنده ام که خدایم آفریدم مرد ز دو سه نسل قبل!!
 شماهائیکه تنها مسابقه ای بینیندو دائما گم کرده ایند خویش در میان اعدادو ارقام و فراموش کرده ایند حقانیت را!
براستی تا این حد زبون و زعیف که حتی بچه دختری شش ساله ای نهی ورزد با شرمندگی اینچنین رفتاری! 
آه که چه درد است چه ناله ای میبایست سر داد!!
حقیقت آنکه گیم بازی ساختندو پرداختند ده سالیست
که عاقبت فرهنگها همگی در جنگندو بربریت بتمام عیار
آری چهار پنج قطب اصلی اروپاست و آسیاست و
از سوئی هم آمریکا و قوم یهود 
حال تکاملش به این شکل و پروسس گشته که 
ناجی عالم را بقتل رسانند در قبال چند عدد سیب و تخم مرغ
و نتیجه اش آنکه جنگی وحشتناکی بپا گردد در میان مساجد (مسلمین کمتر آگاه در جنگهای صلیبی) 
و از سو و جبهه دگر آمریکا و قوم یهود!!
اروپا روابط را همواره ساخته و پرداخته همچو جنگ شش روزه اعراب
البته تجارب کافیند و بسیار تعلیم و تمرکز یافته
تا که پشت گردنی تاریخی دگر بر مساجد
 و مسلمین برآرند
بلکه از اینراه بقول خویش اینچنین دنیا را بهبود بخشند!
آری آنها برپائی این صحنه اندو نگران ز آنکه من ناجی هنوز بر صلیب هماقت توی مسلمان زنده ام
هنوز نفس میکشیم و جلوگیر این قتل عام بشرو بشریتیم
آخه فرهنگها در جنگند دائما همچو هزاران و صدها سال با رسم سنت!
خلاصه آنکه قوم یهود و آمریکا و آدمیت است که فدای این گیم بازی گردند 
آنهم یک پس از دیگری
 و خودخواهان آغشته به ویروسهای سرطانی
...آری در زیر ماسکهای دیپلمات و مهم بودن..اینچنین به مسخره گی یافتیم خویش را و 
سرنوشت جهان خویش!
خوشبختانه رهبری داریم با روح و انیشه کلان
اما چه دیدیم بحقیقت بر هر روضه ای؟
خیر بت پرستی دیدیم بیشتر و کمتر عاشقان مهدی!
عجب آنکه ایرانیم و تنها 3% ز جمعیت گیتی مان
اما برعکس بینیم اعداد را که به خیالی ما 97%یم و بقیه سه درصدی
عجب که در روضه ای بودیم پای سخنان امامی
که دعایش آن بود که با آمدن مهدی ع جهانی شیعه گشته و .....و بقیه ؟
آنهم در زمانیکه اعتمادی نیست و همه اش کینه و طرحهای طلافیگرانه در میان مذاهب و قومها!
خیر، بقول طلبه ای آگاه نقل بود:
گرفتاری آدمیت در چنگال آدم طمع گشته آنهم بی حدّو حساب!

بلاخره دعای آخرمان برآن رود که
مساجد و حوزه ها خویش را مهم ندانند در محفل ناعاشقان 
و تعجیلی نباشد ز درگیریها و گیرهای صدها و هزاران ساله معمول گشته
آری اینهم علمش باشدو در عدم وجوداش بهایش سنگین و غیرقابل جبران!
 دعا کنیم که امنیت کشور را محفوظ بداریم ز این دسته بندیهاو طلافیگرائیهای بچه گانه
آنهم در این میان حساس که کشور و ملت در اسیر اسارت ذهن ناقابل خویش اینچنین گشتند
و آنهم باز تشکر در شفاسازی روابط در پناه رسانه های و دوربین های متعهد 
آری، انتظار رود سپاه مهدی امنیت را در میان این سرکشیهای به اصطلاح دیپلماتیک مجلس و دولت و غیرو برپانماید
...آری دعا کنیم که عاقبت خویش هم بخوبی کشد، آنهم در این زمانه حساسیکه مهدی و علم مهدویت اش را بفروختند به استکبار
آنهم به تائید بعضی روضه خانها
اگر میداشتند دانش همان رهبری 99%ی را 
پس نمیسوزاندند اینگونه که دولتی نصیب ماگردد جعل و جعل و 
آنهم بدون توجه به آرای ملت و فرهنگ و مذهب اش!
خلاصه آنکه سپاه مهدویت مسئول امنیت و اعتبار است و آنهم بدون هرگونه تعهدی و امضاعی در بسط و ثبات مستکبران!
خیر خدارا داشتیم و خلاف کردیم چرا که دیوانه کورگشته کرد مارا استعمار در خودبینی و کینه ورزی!
خلاصه آنکه دیپلمات هسته ای مهره ای بیش نبودند و نیستند در آفرینش این زیستن های نکبت آفرین
آنهم باز کورکورانه سازند گیمی کشنده و هلاکت آفرینی ز ملت خویش
آری حال که خدایمان داند ز اسرار مهم
پس بایستی که فروشیم اورا درعهدی که با استکبار داشتیم؟
خیر، ایران و مصر و تونس و افقانستان و عراق و بورما و حتی اعراب مسلکان سوری نگردند بار دگر
آری سوری نگردند تا زمانیکه خدا دارند نزد خویش و هنوز نفسی است مارا
امنیت را وظیفه سپاه دادند تا که سرباز مهدیش باشند
آری زمانش حال است تاکه نکبت در ظلمات پایانی دهیم
باش سرباز مهدیت 
و نجاتی باشیم ز برای عالمی که به تعجب مهدیش را در چنگال اینچنین دیپلماتهای خودفروخته ایرانی بینند و 
..آری بتعجب سالهایند که همه صحنه را زنده بتماشایند و دریقا..
دریقا که در انتظار عمل اند
اما چه دل غافل که دیپلمات بی هنر وابسته چه داند در کارو پیشه خویش؟ 
آری هیچگاه خویش نبوده و حال ز شرمندگی کردار خویش دائما در گریز و ویرانیند.
دعای خیر بهمراه سپاه مهدویت 
آری تاکه صفائی هم گردد نصیب مستضعفین جهان و نه با نام مستضعفین جرقه ای باشیم در شعله ور کردن هیزم در زیرخویش
کره شمالی جبهه اش مهدویت بوده و است هرچند مسلمان و ایرانی و همزبان نبودند و نیستند
آری تهدیدش هم درست است که با ترور کردن مهدی و مهدویت در چنگال ظالمین 
آری حمله ای گسترده اتمی بپاخیزد در مقابل مستکبر کره و ژاپن و غیرو!
بلاخره رقیبان غربی و شرقی هم خوشنودند تاکه رقیب سرسخت صنعتگرکره ای  با پوزش بر زمین افتد!!
پس بینیم شجاعت همقطاران و دوستان مهدویت را در جهان دور حتی!
دیروز جنگی بود درافقانستان علیه دادگاه و آن مرام خودفروخته قضاتش
و این باشد چه کورکورانه گردند دیپلماتهایمان در ذهن ناقابل و کوچک خویش!
خدا بخیر بگذراند عاقبت ایرانی و مسلک شیعه اش
آنهم براین صحنه جهانی که با پنج هزار دوربین بطور زنده هر لحضه ای را مطلعند! 
بخود آئیم و با حضور خویش اثربخش دگری باشیم در مقابل استکبار و استعمار، لطفا

سال حماسه مبارکتان باد
آنهم بلطف روحانی متعهد                 
اما نه ز خاطر تضعیف روحانیت!
قضیه (کلام) دو سر باشد همیشه
این است روال علم آگاهی در عمل
و مارا همگی چه خوشتر باد
آری که انسانیت همچو خدائی است و
و از سوئی هم احترامش همان دعای جاودانی!
بلاخره در دو دهه آغازی آزمودیم  کل تلاشها در ابراز کیش و مسلک خویش
مسلک جنگ نبود بلکه بنا بر دین من انسانیت خدا بود !

آری امروز آغاز سالی است از خودگذشتگی و تمام حماسی
پس مواظبیم که مردانه مسلک مبنی بر لذت و افتخار در پیروزی بر جهل خویش هرگز با خود به خرابات و سبزی نبریم!
 بلاخره هر آغازی نیمه کار محسوبش کنند و چنانچه مائیم همزبان و همیار در افکارو کردار  نکو
آری پس مائیم که چشم جهانی به اوست تاکه روزنه ای باشیم ز این نور حقانه و صالحانه!

متاسفانه چنانچه ندانی رسم هر سالاری
پس چه عایدت گردد چنانچه خدایت بخشد تورا جهانی؟
بلاخره در دو دهه ابتدائی آموختیم که تجارب کافی نبودند در روند و اینهمه انگیزه جهان بینی ما
 و از سوئی هم دانیم چه عاید گشت مارا در دهه قبل 
آری که چگونه در التماس تنها خویش نگه داشتن ...خطاها کردیم آنهم در لوای ضدیت ها و تنها خود بینی ها!
خداوند صبور است و شکیبا!!
بلاخره 
چیست بلاخره آن تصاویر زیبای جهان بینی علی وار ؟
آیا دانیم که این گروه همراه آنهم با آنهمه رسالتها و وصالتهای درمانده اش
آری بخدا سوگند که همگی در دشمنی جهل اندو تنها دروغشان ز جعل ناآگاهیشانند که اینهمه من درمانده عاشق را پاها به بند بسته اند.

خوشبختانه غرب را دگر راهی نباشد در نجات تصمیم هایش
آنانیکه بدنبال جنگ بودندو از سوئی منطقه هارا همچو جهنم سوری و آن افکار کوته و غیرانسانی خویش بیآفرینند!
آری خوش باشیم که با معلمی و مشاوری در خانه خویش در صفائیم تا که با فرهنگ کهنه اش امروزمان..
آری امروزمان در این دنیای پس رفته تمام اعیار 
آری اینچنین باشیم که پنچره به جهان حقیقت را بازتر نمائیم و بیشتر بفکر دیگران هم باشیم و اثرگزاری باشیم در آفرینش روابط حال و آینده
و همچنین پلی بر سه ستون باشیم از "افکار و پندارو کردار نیک"!

وقتی برای لاس زدنها با کلمات هم نیست چنانچه خواهان آزادی آدم و آدمیت در کل جهانی!؟
و چه خوب که هدفی و رهبریست مارا همگی با 99% آرزوی جهانی!

زبان زرگری شناسیم و زبان اعداد هم دانیم
پس کجاست ایراد دورزدنهای آن پیچ و خمهای ساخته و پرداخته ذهنهای غریب آنهم با ریشه ناعاشقانه!؟
تصمیم باشماست که در حقیقت بدنبال چی هستیم؟؟
در غرب دانستیم آنرا در ابتدای کار و پژوهش مان
اما پایه ها بر علم استوار نبودند بلکه تنها گیمی با نهایت استعمارو بدیها.

برگردیم به صحنه بومی خویش 
آنهم با توجه به آنهمه خوردریگهای باقی مانده بر جاده ایکه عشقی نیافت هیچ کسی در راه
بیشتر طعمه ای بودیم همگی ز وجود عدم آگاهی و علم شناسی در رفتار و کردار گوناگون
آری آنهم در زمانیکه جهانمان اینچنین کوچک گشته و از سوئی ارتباطات ثانیه ای و پهناور گشتند.

تربیت پوچی را هذر کن ای مرد با ایمان
تاکه ضررّت نرنجاند دائما خانه و خانوادره و فرهنگ خویش!
خوش برخورد و خوش نکو باش و پایه ای باش در نکوسازیها و نه ایجاد نگرانیها و دروغپردازیها
آنهم بیشتر در کمّی دانا بودنم آید اینچنین حاصلی 
آری که مردانه بجنگ جهل خویش رویم و اینهمه تبعیضات و سنت دست و پاگیر خرافات پرستان نسل من....بیا فراموش کنیم خویش را و دریابیم صحنه حیاتی و جهانی خویش.

فراموش نکن 
آری فراموش نکن چنانچه بنا بدرخواست ناعاشقان برون مرزی آشوبی و حتی ویروس ترسی  بر صحنه افکنده گردد
پس بفراموشی رود آینده این گیتی.
حال خود دانی که کی هستی و وظیفه ات در چیست ؟
آیا ندائی ز رهبری آید در ترتیب راهی بدون خرده ریگها و یاکه حماسگری را بیشتر برای زیبائیش خواهیم؟!

خوش باد آن دلهائیکه خویش را تنها نبینند دگر و اعتمادشان برهانند اینهمه بیگانگی و اینهمه تنهائی را در من و تو.

پس آسانتر سازیم اهعداف خویش:
برآنیم که توازونی علمی فرهنگی در آفرینش حقانیت مهدویت بیآفرینیم
از این سو اهداف معلومندو هر شکسته نفسی هم افشا یش کنیم
آری زمانه حماسه است و چنانچه رسانه ها جوّ نسازند و دائما در شکل ثنت بت پرستیشان قدم نهند 
پس بایستی گفت متاسفیم برای این افکارو علم کمتر عاشقانه و منصفانه. 

آری بخود بیائیم و دریابیم نقش خویش بر این صحنه جاودانی و بین المللی
وگرنه دانیم مرام و رسم شتر مرغی بیشتر در شان خوک صفتان اند و کمتر در شان مئومنی- حتی مئومنی ظاهرصفت.

متشکریم و در خاتمه دانیم که غرب خسته درگیریهای چند ساله خویش اند و حال بعد از از دست رفتن حال و حوصله پوکربازیشان
آری راه و چاره ای دگر نبیند بجز ائطلافات
ائطلافاتیکه معنایش همان دست یابی به اصل و اصول مهدویت اند.
در غیر اینصورت قدرتهای جدیدیند در منطقه که قادرند هم خصمانه هم راسیتگرانه به صحنه اندیشند که فاجعه طولانی است ز برای اتحاد و یگانگی پنج قاره!!!

غرض شناخت موقعیتهایند و نه رسیدن به چاره لحضه ای،
غیر از اینهایند؟؟؟ 

***********************************
حجت ااسلام آملی
خواستیم باز گویای آن گردیم که خداوند آگاه است از دلهای ما همگی
و چنانچه جنابعالی تنها با بازی دادن لقات دائما شقلی ز برای خویش فراهم کرده ایند تا که در خاتمه هم بزبان بسی ساده تر هم گویا و کیفیتی حتی مناسبتر آفرینش باشد
پس چگونه گشته هراسمان ز آنکه در فکر در طرح و برنامه ریزی قتل و ترور این کودک خداگشته را پرورانیم؟
چقدر زبون و ترسویند آنانیکه دائما خویش در هراس حسدو بلاتکلیفی بینند و از سوئی هم اینچنین دبیر اخلاق و دین ز برای طلبه های عاشق انسان و انسانیت!
بلاخره اگر اینهمه بی معرفتی و فقر نشانه دین من است
پس مارا چه نکو باشد که تفکری افکنیم در راه دین و مرام خویش!
متاسفیم که حسد اینچنین کور و زبون کرده رفتارو کردار ما!
امیدوارم که طلبه ها بلاخره دریابند نکومندیرا و دوری جویند ز هر چه نفاق و دوری ز هر معرفتی
آری دین همان معرفت است وبس!
در خاتمه خواهشمندیم که حرمت ادم و آدمیت را محترم شمریم و بس کنیم شرایط حاکمه- که عاقبت اش همان باشد همچو دیوار کج.
متشکریم از اثرگذاریهای مطلوبتان

******************************
حجت ااسلام آملی
خواستیم باز گویای آن گردیم که خداوند آگاه است از دلهای ما همگی
و چنانچه جنابعالی تنها با بازی دادن لقات دائما شقلی ز برای خویش فراهم کرده ایند تا که در خاتمه هم بزبان بسی ساده تر هم گویا و کیفیتی حتی مناسبتر آفرینش باشد
پس چگونه گشته هراسمان ز آنکه در فکر در طرح و برنامه ریزی قتل و ترور این کودک خداگشته را پرورانیم؟
چقدر زبون و ترسویند آنانیکه دائما خویش در هراس حسدو بلاتکلیفی بینند و از سوئی هم اینچنین دبیر اخلاق و دین ز برای طلبه های عاشق انسان و انسانیت!
بلاخره اگر اینهمه بی معرفتی و فقر نشانه دین من است
پس مارا چه نکو باشد که تفکری افکنیم در راه دین و مرام خویش!
متاسفیم که حسد اینچنین کور و زبون کرده رفتارو کردار ما!
امیدوارم که طلبه ها بلاخره دریابند نکومندیرا و دوری جویند ز هر چه نفاق و دوری ز هر معرفتی
آری دین همان معرفت است وبس!
در خاتمه خواهشمندیم که حرمت ادم و آدمیت را محترم شمریم و بس کنیم شرایط حاکمه- که عاقبت اش همان باشد همچو دیوار کج.
متشکریم از اثرگذاریهای مطلوبتان
**************************************
براستی نعلت خداوند بر آنانیکه با لباس مئومنین حضرت خویش را میآزرند و همچو شمر همواره آب را بر حسین می بندند.
آه  که چه باصفاست علم هنر را در سیاست دخل نفرمائیند و
آری از سوئی هم اینهمه خدائی بر حضرت خویش نه افکنیم و اینهمه در چرخ اینترنت اش  چوب نه اندازیم.
پس شماها چگونه ایمان آورده ایند و ماما همواره بدنبال معجزیم تا که حماسه آفرین هم باشیم!
خدایا خودت رحمی کن بر آنانیکه اینهمه ادعاها دارندو سوادشان هم در سوزنیهاست آنهم تنها ز دریچه کوته نظرگریها. 
******************************
همشهری، همه در انتظار سال حماسه پرور نو!
هدایت کنیم خویش را در ره حماسه سازان!
ایمانتان بحق باشد و همواره مهربان و با شکیبا!
بدانیند که پیروزی از آن حق است. پس مارا چه خوش باد که از صحابیونیم و در نگرش والای جهانی همواره مطیع حق و حقانیت.
اجازه میخواهیم که در آغاز سال نو باهم باشیم و ...حال در مجلس و یا قوه قضائیه و حتی جای دگر. لطفا کمربندها را بندیم که آزامایشی باشد هم ز ایمان خویش. متشکریم
**************************
گفتندمان تو علی گشتی و شاه دو جهان 
پس چیست دلیل آنکه اینچنین دردها  زنند مارا حتی در خاه و کاشانه خویش؟
برون ز این مرزها شناسند مارا عالمی و ناجی دو گیتی
پس چیست اینهمه حسدو ناخوشگریها اطراف ما؟
گفتند مارا که هر بچه یتیمی باشد اینچنین حال و احوال او
آری حسد نبود شاید همه اش
تاکه نزد خانه حقیر باشیم اینچنین
اینچنین که دیگران هم بنوبت بافزایند ویرانگری
بت پرستی کم نبودند و از سوئی هم احتیاجات بسیار 
آنهم نوبل نبود آن رفتار و کردار فروش مادری در میان مافیا و دقلبازان 
آری برادری و خواهر یافتیم در بالانس اعداد و ارقام
بلاخره جوّ و محیط را ساختند و پرداختند اینچنین نامحدود آزاد 
آری تاکه برد بیشتر آنکه خلافش بیشر!
جالب آنکه تحریمها چه کوته نظرها آفریدند
از سوئی هم روستائی مسئول گشته و ایمان برباد داده
آری چه داند ارزش زرّ و علم و نتیجه برون مرزیش؟
براستی که چه گشت بر من آدمی
آنهم در  زمانیکه سوادش نبوده و ایمانش در بهبودی حقیقت کمتر!
 اش!

وای که چه نشانیدیم نهال حق گرانه را در فرهنگ خویش
آری فرهنگی که همواره در ره  بت پرستی و مال اندوزی اینهمه جدازدائی ها ساختند همچو دیوار کج!
بلاخره بایستی بیاموزیم چرا که وقتی نمانده ز اشتباهات دگر
آری چنانچه در پی حماسه ایم
پس بایستی فعلی باشد تاکه انفعالی هم پدیدار آید
چنانچه طالب علمیم و دانش خودبودن
تاکه عالمی باشیم نه تنها در میان خودبینیها و آن اعداد و ارقام غلوّ کرده
آنهم به بهانه آنکه دلی خوش نباشد در روزگار بودنمان
وآنکه /////
آری چه خوب است حماسه آفرینی و حماسه در حماسه!!!
بقولی چنانچه طالب حماسه ایم
پس هرروزمان تعقیری باشد در دعا و نیایش آنانیکه خواهان حماسه اند.
آری بیا تا جحقیقت را بها بخشیم و مرام و رسم بودن در نهی ز منکر سازیم!
براستی که دین خویش را سالهاست "نهی ز منکر دیده ایم و نماز و عبادتمان هم در راه کارو فعالیت خدای حق و حقیقت   سروده و میسرائیم!
آری پس دلیگر نباشیم چنانچه شخصی با تصویر دگر بینیم!
بلاخره بیاموزیم که حماسه تلویزیون را بسازیم ابتدا
چراکه بدون ساختن آن هرگز شناخته و ساخته نگردد حماسه ای دگر!
آری این باشد حکمت در هر نهضت مهدویت گرائی!
پس دلگیر نباشیم چنانچه گم نگردیم خویش در حاشیات و بنا بر رسم شیعه و آن هزاران فرهنگ دگر!
آری اگر روحانین جرات در بهابخشیدن دهد
پس خدایش بخشد اورا آن رسم و رسوم خوب بودنش
و چه زیباست که گپ ها و بحث ها گردد در میان روشنفکر و هر گروهی
تاکه براستی دانیم و فهمش سهل گردد در رسیده به کلام و معنای حماسه ای!
خوشوقتیم که هفتاد و اندی میلیون ایرانی و هر تماشاگر  قوطی تصاویر
آری که بنابر آمارو ارقمام حد متوسط بیند هر ایرانی حال 3 دقیقه در روز برنامه ای
آنهم در مقابل آمار قبلی که تنها روزانه دو دقیقه بوده حدمتوسط اش
لازم بتذکر که هر ایرانی اندازد حد متوسط بیش از یکصد دقیقه نگه در قوطی رنگ و وارنگش!
دلیل چیست 
آری دلیل در چیست که همگی در حاشیات همواره بنقش خویش می اندیشیم و کمتر در حق و حقیقت بودنمان؟
شاید این نباشد که با فرهنگ زدائیها ....آری در گریزیم و یا در پی هدفی؟
آری بشناس رقیبت را ابتدا و آنکه بایستی بسیار مهربان و حقیقت بین گردیم آنهم دور ز هر زورو ستمی! 
چیست براستی اهداف بودنمان با کمتر ایمان و عقیده ای؟
بلاخره حدّی بایستی میشناختیم ز رفتارو کردارمان
آری تاکه بینیم ضعف ها را 
تاکه سازندگی هم باشد به نسبت وهم قاعده اش!
متشکریم از همراهیتان

es sieht nicht gut aus!
Europa sieht nach vier Jahren Geld Krieg mit Amerika ganz Muede und gute Menschen haben auch nicht zusagen!
Also, die Reform, die seit zehn Jahren gestopt worden sind, ...nur steckte die ganze Welt in fire und Asche. Prima die Deutsche Kuenst Stueck!
Warum kriegen wir eigentlich und andere Seite ziehen wir all Moslems Krieger au ch mit?
Vielleicht um einen frossen Fisch fangen, um die sehr Muede Industrie gutes zustehen, oder weiter wir sind so kleinkarakter geworden dass die gute Menschen alle so blind geworden sind, dass keiner die realitaeten sehen oder darueber sprechen will?

Krieg war und ist die Maenner Sache, deshalb haben wir den Muttern Macht gegeben, um sich ordentlich fuer gute Sache einsetzen u. hart fuer Frieden arbeiten zu duerfen.

Was ist in Burma los?
Die einfachste Menschen (Kindern u. alt minderheiten) alle leben in Krieg u. feuern ihre Haesern, toeten Kindern u. alte Menschen, um signale vom Hass u. Rassistmus in ganze Welt gegen Moslems (MasjiidCulture) zu versenden.

Wir denken nicht wie ihre Intelligence office arbeitet hard in solchen VierKoepfige Verhandlungen mit Amerika & Jewisch, Masjiid Power, Industrie,und Europa & ganze Welt waehren letzte Zehn Jahren hingefuert.

Staunlich, wie die Motive unter industrieles Leben u. Dasein funktioniert, dass wenigsten man spricht vom Menschen u. menschlichkeit!

Alles, was wir tun, tuen wir fuer Krieger und Hasspraediger oder wir sollten vielleicht einbisschen vernuenftiger werden damit die Reformen zum Recht ihre Entwicklung gehen zu duerfen?

Man sagt mit stolz Deutsche Qualitaet!
Wo sind die Menschlichkeiten gegenueber?

Momentan steht die ganze Welt in ihre Historische tiefpunkt u. die Mensnchen haben riesige Aengste aber die Games spieler haben ihre spass um die Russische oder china sea Manoveren, u. andere Seite stehen Amerikanische Nuklar Airfronce im Luft gegen North Korianische Atomdrohung.

Wo sind wir eigentlich?
Indusriele Herrschaft bedeuted dauern Kampf?
Leute wissen fur was sie ueberhaupt leben?
Man sagt solche Culture Menschen leben um zu arbeiten!
Tuechtigkeit must nicht unmoralisch handeln sonst steckt die ganze Welt in solche dauern Snackgasse und wer sollte profitieren, ausser big guys?
Nun die deutsche tuechtigkeit u. durch ihre Einfluss in ditten Laendern must eine Vorbereitung Element sein fuer Industrie u. Rassismust Profite, oder nicht?
DIe Kirche u. Vatikan koennten solche Eckelhaftigkeiten zu aendern, aber wenn sie wollen!
Bedauerlicher Weise sie wollen es nicht weil Culture missbrauch unter Kreuz Kriege stehen immer noch als Reforms verstopper aktion dar!

Es ist feruckt, um die gesamte Welt in solchen Entspanungen setzen damit Big Guys ihre Spiele u. pokern weiter hin fort zu setzen.
Wo sind wir eigentlich?

in alle Foelkern ensteht unheimlich viel Angst und zwar spielen all mit Atomare Kriege damit zufriedenheit fuer Machthaber entstehen zu koennen.

Ya, our tuechtige Intelligence office macht gut um alle solche filme drehen damit as Result die Gegnern zum Einschuecherung zu zwingen, oder nicht?

Yah, wie sollte alles funktionieren dass die deutsche Mafia als Haupt Reformsgagnern solche Bilder malen zu duerfen?
Again, deutsche Tuechtigkeit ohne Homur hinter lasst weiter hin eine krigerische History fuer diese Kultur.

Ostern und kristan wollen Blut von Jesus!
Nocheinmal Ostern und wieder Otto Schilly in seinem Arbeitzimmer in Hoffnung wieder auf plan den Child Brain (Saiver) zu ermordern damit auch die verdamit altmoidische Katoliken Prister als Haupt Reforms Stopper zu ihrer Vergnuegung kommen.
Echt das is Hammer, wie die Media schakiert mit Censoures diegesamte Menschen u. ihre Recht zur Freiheit.
Das ist Verbrecherien in Barbarischen Zeiten u. nicht in 21 Century, damit eine Religion sich so behaupten als ob wir als Western im Ronesance- Vorzeiten leben!
Also, wie es moeglich geworden ist dass solche Industrie powers entstehen hinter den Religions fanatikern?
Weil Europa Menschen Dumm sind und wenigste habe macht um ihre Rechte zur Geltung abspielen, oder etwas anderes, dass seit 10 Jahen die ganze Welt wartet dass der Brain-Cild mit jemandem SEX machen, damit die Welt wieder in Ordnung stehen!
So aussengewoehnlich aber wahr, oder?
Wie lange noch weiter hin mit letzen Hammer??
The Geschichte vom "Jessus vom Nazaret" wird im Film kommen damit Einschuechterung dieses Mal richtig bei Katoliken Pristers setzen.

 Zum Lachen was die Munster vom Kirchen alle meinen, dass our Child-Brain im Jessus Bild must am Kreuz sterben und durch seine Blud fresserei nicht nur all unsere Fehler u. Sunden begleichen, sondern die Christian kultur weiter hin dem Industry Mafia dienen zu duerfen.
Laecherlich
Echt zum Heulen, wie diese Kulture Qualitat Menschen zum Munstern verwandelt?!
Tony Blair sagte zum Begin dieses Spiel, wie die Menschen u. Kulturen gewachsen sind und solchen Tricks der Kulturen u. Menschen zu verarchen vorbei sind, aber die deutsche Bauern wie Otto Schilly & Co. wollten unbediengt spielen.
Also, selawie

Im Echt, mit welchem Trick haben die Agenten amerikanische Kollegen ausgeredet, dass im Iran u. N. Koria Nuklar Investitionen grosse Steak stehen und . . .und so sie haben auch so einfach geglaubt ...und nun? Die Maechte alle setzen sich im Rot alarm inklusive Atomare Manovern, in Hoffnung die big guys ueber die Menschen u. Menschlichkeit ein stueck Einschuchterung gewinnen. Ach so deppp!!??
Und so machen die Deutschen Fime! Menschen an Kreuz setzen damit Geld zur Unterstuetzung ihre National, Maschiniel Ziele zu verdienden.

Lassen Sie solche Bauern Qualitaten an die Seite u. stehen sie auf ihre Entwicklung.

Europa hat grosse Schmerzen u. die Guys vom Brussel stehen tief in Hass u. Krieg weil einige Kulturen zu ihren Entwicklungs Beginn sind u. so einfach durch ihre Vertrauen Missbrauch, yah alle Menschen landen in solche Complicated Conditions.
Was machen Sie eigentlich, dass die Gesamte Menschen u. Kulturen stehen in Hand einige hoch nicht educated Intelligence office, im Sinn we die goldene Zukunft fuer Europa beschaffen! Laecherlich u. noch einmeil zum Heulen!!
Sie habe die Medien so viel Bestochen dass durch grosse Luegnereien u. Faelschungen alles auf ihre Wuensche laufen u. schlimmste Seite dass immer die andere Schuldig sind!! hahaaaaaha

Schaemen Sie sich nicht Herr Otto Schilly dass Sie sich so presentieren dass SIe ein Mezger sind u. mit grosser Freude immer wieder beim Ostern versut haben der Blood vom Child zum fressen einige kriminel Kirchen Prister beschaffen, und dann zufrieden dass Ihre Kriminel krigerische Bauer Art erfolgreich zu Ende gebraucht haben.

Zum Heulen echt, wie naiv sind solche Bauern im Politik u. Macht!?
10 Jahre Kaempfen gegen Reformen damit das Big Boys Game nicht verderben wird u. die Menschen oder die gesamte Menschheit nicht zum Gluck setzen.
Ich wuerde as soon as possible meine Deutsche Staat angehorigkeit zuruck geben damit solche Affe teather endlich zu Ende kommen.
Damit auch die schmuetzige, hoch kiriminelle Otto Schilly & Co. Haende endlich vom Kindern in entfernung bleiben.

Sag endlich was sollte nur jetzt mit solche affe Teather vorbereitungen seit 10 Jahren Game play passieren?
Krieg kommt nicht weil nach so vielen Jahren Pockern alle wisen fulle Hande vom einander, aber so viele Schmerzen fur Menschen u. Folken nur fur einbisschen fun!!
Es ist zum Heulen mit solchen Bauern und immer mit letzem Hammer die ganze Europa u. Welt in solchen Kaelte gebraucht haben und nun ist Ostern die Kirche will Blut, und zwar Child Blut !

Letzte Verhandlungen mit Iran FInden war in prencip "Mord an Saver durch sein landsleute" damit Schiie und Iraner bekommen den Kreuz vom Jewisch on Schulter!
Ja, God platz ist viel grosser als Jessus vor 2000 Jahren!
Also, der Zug ist abgefahren wie die anderen.
Zum Schluss, ist es zum Heulen oder sollen wir noch reden?

 
انقلابی است در راه رسیدن به نور حقیقت
تفکرانقلابی در چیست در حقیقت؟
بچه هم نبوده و نیستیم بار دگر
تاکه خطای خویش همواره پنهان داریم و انگاریکه سر در برف نهیم و کس نبیند خطای ما!
خداوند کریم است و رحمان
اما کجایند آن دلهائیکه بنور او دل بستندو کمتر قدم نهند در ظلمات و فقر بودنها
بشما و قلب بلند پروازتان ایمان کردیم و همواره پسند خویش و همراهان کرده ایم
آری ایمانمان بجاست و همواره سعی و تلاش در بهبودی روابط و ارتباطاتند بحق
اما تصور نبوده و نباشد به بعض روحانیت کوته گشته ایمانش و آنهم همواره در چهارچوب کلیشه اش
چاره چیست که نه سوادش است و نه اطلاعاتش بحق
هشت هفته ای نیست که ره بن بست کشیده آنها به صحرائی سبز و باطراوت ساختیم
آری جاده ای پر از نور حق و حقیقت
آری تاکه تو اهل دین و مذهبی و ماهم عاشقان مذهب و علم حقیقت
چه دیدیم در دیدار با این همه معجزاتیکه کس باور نداشت هرگز
اما چه دیدیم در خفای آن علم نچندان رسیده در ره عشق و آن مرام عاشقی؟
خیر جانم که بحق بایستی ایمان آوریم تاکه دلهایمان همواره عاشق گردند
اما چه دل غافل که خوابیم و چه توجیهی در بیان شقل و کسبه خویش؟
روحانیرا محترم شمردیم تاکه با مال بیت اش آموزد علم عشق و آن مرام آموزیدنش
اما چه دیدیم که آنها ذهن کارگر روزمزد بخویش بخشیده
آری اینچنین نیافتیم آن پرواز جهان بینی و آن علم برادری و برابری
حال چه کنیم که علم آن باشد تاکه عاشقان را همواره بدنبال تکه نانی و راحتی
آری همواره در صحنه به اجبار در تاکید آنچه هستیم و آنچه نباید باشیم!
خدارا چگونه دور زنیم؟ آری این بوده بیشتر شعار کوته نظران
آری آنهم در لوای آیاتیکه هر دقیقه تعبیر دگر کردیم و آنهم باز  در سهلی ره کوته نظری!
خدا را کاری نباشد اینچنین با کسان خودبین و همواره هراسان در ره تنبیه خطاها!
خداوند تعالی دست بخشش داده
خداوند بخشنده دست همکاری بخشیده در ره آبادی و صفای خدای این جهان
دیدی که خدایت چه پنهان داشت خطاهایت؟
دیدی که چگونه دست اش بگرفتی و خویش از چاه ظلمات بیرون کشیدی؟
آری پس این چه ایمانی است که ره خویش روی و خدایت را بفراموشی سپری؟
پس این چه شقلی است که خویش را معلم اخلاق بینی و همواره خویش در اشتباهی
حقوقت بجاست
آری مقامت هم بجا بوده و هست همواره
چنانچه خویش دریابی و اکنون ایمان داری ز حق و حقیقت
آن حقیقتی که باطلین استکبار در خفاراندندو اکنون توی روحانی را اینچنین ذوق قدرت و پدیداری خویش نشاندند
آری تاکه بلای کینه و انتقامگریها هر مستضعفی را سختر بر زمین کوبدو
آری از سوئی هم که آن مستکبر برد جهان حق و حقانیت!
امروزمان در نوروز است و دلها را شاد سبزی آمدن بهار
پس این چه خوی بدیست که سران همگی نزد هم آیندو اینچنین دورزنند حق و حقیقت را
آری تاکه بناحق علّم دارند رفتار و کردارو غلط، آنهم در کمال ناآگاهی
اگر مردانه اهل جنگیم در سوریه و عراق و افقانستان و آن تمام مسلمین بیچاره ایکه به مسجد ایمان کردند
آری تاکه اینچنین همگی در فقرو و تحریمات و جنگ خانمانسوز همواره درگیر خویش یافتندو
آری از سوئی هم ایزوله و جداساختند خویش و آینده خویش!
پس این بود خواسته مستکبرین در لوای جنگهای صلیبی
آری خداوند شمارا انتخاب نمود تاکه هدایت کنیند آن مرام و مسلک دوری زاستکبار را
اما چه دیدیم در حقیقت؟
آیا ایمانمان بود که با استکبار یکی گشتیم تاکه امید بر جنگ و نزاع بیشتر ورزیم آنهم در راه خدا؟
آن خدائیکه جان دوباره بخشیدت و حرمت معلمی در لباس مقدس روحانیت؟
آیا این طمع نبود هر بار....هربار؟؟
بلاخره چنانچه این غیرت در مردان نمیبود تاکه خجالت ز نادانی قدرتی باشد
تاکه دانستن ز شعون و مرام خدادوستی ...
بلاخره آنکه طالبیم که غافله بجلو رود و ما هم مطلع گردیم ز آنچه بیرون از حوزه قم و حوزه های وابسته تنها بخود میگذرد!
آری این توان خدائیست که سالهاست جهان استکبار بلرزش مانده است
آری پس چیست دلیل نیافتن خویش در این سفر خدائی، براستی؟
آری چنانچه آگاه بودیم که و همانگونه که خود یادکردیند
..که آگاهی و رسم ومرام آموختن اش خدائی است
پس دانیم که جهنم نسازیم ز بودنمان
آنهم با نا مستضعف و آنانیکه عاشق عدالتند
زمان اطلاعات است و هرگز نماند خبری و قضیه ای پنهان
آری بیش از پنج هزار دوربین زنده لحضه به لحضه آگاه سازند جهانمان و تمامی آن رفتارش
پس آموختیم که اطلاعات قدرتندو و ندانمکاریها عذاب وجدانی!
بقولی از بیرون وطن که سالهاست بر ورد زبان گشته
آری که خدارا داریم در خانه خویش و باز در فکر دورزدن آنیم!!
 روحانیت را صفای هدایت بخشیدیم تاکه بیآموزد اهل بیت اش را
اما وای بزمانیکه ذهن حاظر باشد درگیر خویش و دگر!
استکبارو قوم یهود کیست مگر همان ذهن ناقابل من آدمی
آری که اینچنین مشقولیم در روایت افکار ذهن کوچک
...آری آنهم با آویختن همان مرام استعمار در پیشروی کار و کسبه خویش
تاکه حق نماند جائی ز برای گفتارو و رفتار نکو
آری همه چیز را گفتیم و آنهم در بازی این میدان گیتی وسعت
تا که نباشد توجیح و سرزنشی در میان!
بلاخره ادامه ره واجب است و فراموشی ز گذشته الزامی
آری این است خواسته خدایت و روحانیت چاره ای نباشد در طول سفر همواره همراه!
ایمان بیاوریند بخدایتان که او بحق دانا و تواناست!
چنانچه حقوقی گیری در اطاعت حقانه آموختن و حقیقت پروائیت
پس بیآفرین آن ذهن مهدویت در ذهن و روان خویش.
جهانی به این وسعت را سالهاست در انتظار اوست
آری تاکه تنها شبانه ای آویزیم جهان برترخویش!
آری که استکبار توجیهی است و رضایت در گریز از فروتنی بر هر حق و حقانیت!
مارا هرگز شرم خجالتی نباشد ز آموختن علمی، حتی در میان عکس العمل جاهلان و ناخردان.
این است که من مسلمان تربیت گشته ام
آری تاکه خجول ذهن نیابم خویش در میان تصاویر سنت غرورو مردانگی!
آری این همان نقطه زعفی است که استکبار بیآویزد برهر ساده دل مسلمان و هر مسجدی!
چاره چیست دوستان خبر ده و خبرنگار دوربین بدست؟
بهتر نیست که شاکر باشیم ز این صحنه خدائی و از سوئی هم در پهناوری علمش همواره بیشتر؟
آری این نباشد که حقوقی گیریم و همواره سعی در راحتی وقدرت بیشتر!
بگریز ز این سرطان فرهنگ مذهب سوز و آدم و آدمیت!
مرام مصرفگرائی آنهم تا بی نهایت!؟
آری اینچنین ساخته مارا و از سوئی هم اینچنین بی ایمان
براستیکه در خوابیم همگی!
آری در خوابمان کرده و رها ساخته همه در اعماق نیستی!
آی روحانی بهوش بیا و ایمان بیاور به خدایت
حقوقت حلالت اما حقیقت را دریاب و بهتر آنکه حقیقت را سپاس گوئیم هر دم.
آری این داستان ادامه یابد تاکه بهاری سازیم در ذهن و روان سبزبهاری
نابودباد استعمار با آن حیله ها و دسیسه های ننگینش
زنده باد مهدویت عاری از هر ذهن کلیشه ایش

خدایت تورا از مئومنین انتخاب کرد تاکه همایت سازی ره نور و سبزی بودن را
آری دوست عزیز زمانه بسرعت میگذرد و ماهم همواره شتابان بدنبال آدم و آدمیت
چه خوب وقتی نصیب ما گشت تا که شاید در خویش تصاویر حقانه مهدویت بدمیم
تاآنکه جهان امروزمان را با اینهمه مشکلات و نابهنجارها برهانیم!
تصور میرود که فرهنگها کمتر عاشقانه نوازند آنهم در زمان فقر مالی و فرهنگی آلوده به سرطان استرس کاری و تربیتی
آری امروزه بیشتر در پس آفرینش انفعلات دوربینهائیم آنهم باتمامی آن نوای کمتر عاشقانه اشان!
خواستیم که آغازی باشیم امروزمان
بهاری باشیم در طول راه و سعادت بر جهان خسته ز هر بازی و گیمی!
آری لازم بتذکر است که امروزمان به دو نکته مهمی توجه باشد و آنکه
جزیره سیپرن یونان را مشکلی نباشد
ده میلیاری نیاز باشد و ماهم ده میلیاری نفت اهدائی باشد تاکه هیات اروپائی در ازایشن سودی رساند در تولید و صنعت، البته در زمانش!
موضوع دوم آنکه در اطلاع رسانیها و همیاریهای جرمن ترور گشتند چهار انسان بی گناه پژوهشگر نیروی اتم در تهران
..آری که همگی دچار دسیسه های اطلاعاتیان بودندو آنهم از ترس شکوفائی حقیقت ز اسرارو شواهد اطلاعاتی!
اما قضیه سر دیگری هم داشت که با قتل خبره جوانی در تهران باز در یاد پایندی ترس به وطن برگشتن ما بود و اینچنین ساختند این نوای ترس و وحشت ...آری تاکه بچه ناجی بماند همچو خرگوشی کور در میان اینهمه سیادان بی رحم، آنهم در خارج!
آری مارا وحشتی نبود از ایران و سیستم اش
پس لطفا پاکیزه و هوشیار در شکر خدایمان باشیم و بس کنیم ز این گیمی که تمامی این گیتی را به فنائی و نیستی کشیده.
متشکریم و تا دیدار دگر
روزتان سبز بهارینچآ
 
  *********************

Post has attachment
شیداجان سلام
انگاری تنهای تنهایم در این جهان پهناور
آنقدر در عاشقی و عشق به زیبائیها تلاشها کردیم و انگاری
آری انگاریکه ز پایه علم و تربیتی کم بود مارا
تاکه اینهمه پرسه زنان در کوی غریبان و بت پرستان قرن صنعت و آن اعدادو ارقامش
اری بیهوده عمر جوانی نمی رفت و ..
ز سوئی هم اینهمه دغدغه و بلاتکلیفی نمی ساختیم ز آدم و آدمیت
چه کنیم که خداوند انسان را محتاج آفرید
محتاجش آفرید تا که شاید اینهم هر چند میلیون سال و قرنی تکرارش باشد زندگی آدمی!
آری تاکه شاید این باشد اقبال و سرنوشت ما!
شیدا قبلا برایت نوشتم که چرا برایت مینویسم و از سوی تقسیم میکنم احساس تنهائی و آن شیداگرائی به عشق به آدم و آدمیت
از سوئی تورا انتخابت کردم که تو را هم همانند خویش دیدمت
آری تاکه شاید بنا بر تصاویر همواره تازه ات
بینیم نه تنها فعل و انفعلات را
بلکه خیلی طالب دوستی و یاری بودیم تا که در آزادی و فرهنگ اش
آری دردو دلها کنیم باهم و نتیجتا خوشنود باشیم ز هر انفعالی
البته تاآنجا که علم خرد حاکم سازد پدیدار آن زیبائیهارا
در شهرو روستایمان روابط و ظوابط تفاوتها دارند با آن دهات و روستائیکه سی سالی زیستیم و روابط آموختیم!
چه کنیم که همگی اسیر فضای ذهنی خویشیم و
ز سوئی هم فنا سازیم خویش و آن زیستن خردمندی را
بحث جالبی بود در قم- این چند روز قبل!
آنجا علمائی یافت میشوند که در فلسفه عالیند و حال که فضای آرامش درونی است
آری بحث ها در پیرامون حیات و زیستن قشنگ امند
در ابتدا متوجه ای که سیر علم فلسفه در میان روحانیت آگاه بیدارست
آری و چه حیف اینچنین علمی در علم سیاست کذائی کشیده و
آری ز سوئی هم کمتر کس بها بخشد در خردمندی و وصف اینچنین موضوعات!
ای کاش
آری ای کاش که آدمی آگاه میبود که براستی چه گنجی است
ای کاش تنها میگذاشتند تاکه با صبرو شکیبائی میساختیم
آری بنا میکردیم در ابتدا همان طریق خود یابی و نتیجتا دست یابی به پرواز آدمی
آری ای دوست براستی سنت شکیبائی در آن یافتیم که خویش شیدای همان علمی سازیم
آری تاکه یابیم خویش و از سوئی هم بیاموزیم آن شرم و حیائیکه
آن همان گنجینه ایکه در توی بانو یافتیم
ماراکاری نیست در زمان و حال و آینده بجز تفسیر حال اوضاع اطراف خویش!
از قراری نامه ای بایستی به مدیر و فرهنگ برلین و شهر ماینز نویسیم
آری که چه کرد این هنر نابجای هنر در سیاست؟
براستی که خطای بزرگی بوده و است
و تکلیفش هم معلوم میبود که هنر را بار دگر قربانی ناخردمندی کردند و آنهم با آن گیم شرطبندیهاو
و از سوئی ساختند آن بازار خنده و مسخره پول و قدرت
آری آنهم دائما در مستی بازار آبجوفروشان
ای کاش رفورمی میبود
ای کاش جراتی میبود در میان آنانیکه نیمچه قدرتی میبوند
آری تا میساختیم و بنا میکردیم همان ستونهای خردمندیهارا
چه کنیم شیدایمان
هر دل عاشقی خوشنود باشد ز نام شیدائی
پس زیرکی باشد که شیدائی هم یاری باشی و در بودنش همواره بسرائی
این است حکمت علم خردمندیکه – آری تاکه شاید دنبالی باشد ز آفرینش زیبائیها
آری زیبائیهائیکه هر موجودی را صفائی باشدو خوشنودی ز بودن خردمندانه زیستن
خوشنودیم که مردرا ز اسارت اینچنین بودنش رهائی بخشیم!
آری دانیم بنابر تجربه اینهمه پژوهش
آری دانیم که مرد را اینچنین مادرانش آفریدند
آری تاکه انتقامی باشد ز بودن ناخردمندانشان در زیر بازوی پدران سنتگرا!
فلسفه بزرگی است اما بسیار ساده چنانچه شیدای دنیائی عاشقانه باشیم؟!
کار زیبائی میکنیم و مارا توجه ای هم نباشد ز منفی گران و کوته نظرانیکه دائما چوب لای چرخهایمان اندازند!
آری از زمانیکه هنر را در اسارت اطلاعات درآوردندو مئومنان باقدرت را فریب دادند
 بذور بازو طمع در بیشتر
  آری هنر تبدیل به سیاست گشت
آنهم در میان تمدن اینهمه اختلافات قومی و مذهبی!
آری چند سالی است که میگذرد
میگذرد اینهم با آن همه خوب و بدش
اما چه بهتر که زمانه اش و حوصله اش آمده است
آری از سوئی هم پارتی ها گذشتندو کمتر بساطی دگر
تا شاید که زمان کلاممان امروز باشد
آری که ما شیدا گشته عشقیم
و از سوئی هم آگاهیم که شیدای آنیم تا عشقی سازیم دگر
عشقی که دل ناخوش نیابی دگر بار هرگز
عشقی که سالهاست در پی آنیم
آری در پی آزادی آنیم تاکه به اتمام رسانیم مبحث عاشقای زیستن را
آخه تاکی ره کورکورانه نهیم در این بودنمان
آخه تاکی فناگشتیم خویش و خاندان و حرمت انسانیت را
آری تاکه ناخرد بودنمان اینچنین سازد اینهمه ناخردی
ای کاش که فرهنگ قوم جرمن خبر میافت که زمان رقابت بدور است و
آری دگر جنگ هم بپایان کشیده است و ...
آری حال زمان آن است که عذری خواهیم و بپایان بریم این ماجرای جنجال آمیز را
آری بپایان بریم سیاست در هنر را و آزاد سازیم ره تکمیل گشتن رفورم هارا
شیدای عزیز، دوستت دارم و امیدوارم هنری یابیم خردمندانه در احراز این وجهه شیدامنشانه ارتباطات با تو- آری تاکه شاید نمونه ای باشیم در آموختن رسم و آداب شیداگرائی! متشکریم از بودنت
Wait while more posts are being loaded