Profile cover photo
Profile photo
Salila Mullan
322 followers
322 followers
About
Salila's posts

Post has attachment
അരികിലാക്കപ്പെട്ടവർ
മാക്ക  ആറോല പണിയേക്കാളനിയിലെ മാക്ക മറ്റു പണിയസ്‌ത്രീകെളേപ്പാലെ നാണംകുണുങ്ങിയല്ല. പക്ഷേ അവര്‍ക്കും പുറേമനിന്നുള്ളവരെ കാണുന്നത്‌ തീരെ ഇഷ്‌ടമല്ല. എല്ലാവേരാടും ദേഷ്യവും പരിഭവവുമാണ്‌. "എനക്ക്‌ ആരേം കാണണ്ട. കണ്ടിട്ട്‌ എന്താക്കാനാ? ബാക്കീള്ളതും കൂടി കൊണ്ടാവാനോ!...

Post has attachment
അരികിലാക്കപ്പെട്ടവർ
ദൈവത്തിൻറെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തിന്റെ പച്ച തലേക്കെട്ടുപോലെ വയനാട് . കേരളത്തിലെ മറ്റുജില്ലകളിൽ നിന്ന്  ഏത് വഴിക്ക് യാത്രചെയ്താലും വയനാട്ടിലെത്തണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു ചുരം കയറാതെ വയ്യ .കോഴിക്കോട് നിന്ന്  അടിവാരം വഴിക്കാണ് യാത്രയെങ്കിൽ താമരശ്ശേരി ചുരം കയറി വൈത...

Post has attachment
അരികിലാക്കപ്പെട്ടവർ
ssZ-h-¯nsâ kz´w \mSnsâ ]¨-¯-te-s¡-«p-t]mse hb-\m-Sv. കേരളത്തിലെ aäp-Pn-Ã-I-fnÂ\n¶v GXp
hgn¡v bm{X-sN-bvXmepw hb-\m-«n-se-¯-W-sa-¦n GsX-¦n-ep-samcp Npcw Ib-dmsX h¿.
tImgn-t¡mSp \n¶v ASn-hmcw hgn-¡mWv bm{X-sb-¦n Xma-c-tÈcn Npcw Ibdn
ssh¯n-cn-bn-se-¯mw. Ipäy...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
വെള്ളച്ചി.
‘ഓല് നാട്ടാരേ കാണുമ്പ പൊരേല് പായണേന് ഓലേ പറഞ്ഞിറ്റ് കാര്യോല്ല. ഞാടെ കാര്‍ന്നോമ്മാര് ചെയ്ത്ബച്ച പണീന്റെ കൊണാത്. ആരാന്റേം തലബെട്ടം കണ്ടാ ഞാളേ ‘പായ്, പായ് ‘ ന്ന് കാട്ടിലേക്ക് പായിച്ചീന് അബറ്റ. ഒരാളേം കാണിക്കാണ്ടേം മുണ്ടിക്കാണ്ടേം ബളത്തീന്. പിന്നെങ്ങനാ ഇപ്പ ഓല...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Acn-In-em-¡-s¸-«-hÀ
ssZ-h-¯nsâ kz´w \mSmb
tIc-f-¯nsâ ]¨-¯-te-s¡-«p-t]mse hb-\m-Sv. aäp-Pn-Ã-I-fnÂ\n¶v GXp
hgn¡v bm{X-sN-bvXmepw hb-\m-«n-se-¯-W-sa-¦n GsX-¦n-ep-samcp Npcw Ib-dmsX h¿.
tImgn-t¡mSp \n¶v ASn-hmcw hgn-¡mWv bm{X-sb-¦n Xma-c-tÈcn Npcw Ibdn
ssh¯n-cn-bn-se-¯mw. Ipäym...
Wait while more posts are being loaded