Profile cover photo
Profile photo
Karel Michael
23 followers
23 followers
About
Communities and Collections
Posts

Post has attachment
Animated Photo

Post has attachment
VŠE POTŘEBNÉ PRO VZESTUP A K TOMU UCELENÝ VÝKLAD VZNIKU, VÝVOJE A UKONČENÍ NEGATIVNÍHO STAVU NAJDETE V KNIHÁCH NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA !
Odpovědi naleznete v knihách Nového Zjevení. Samozřejmě tyto informace jsou jen pro ty, kteří projeví ze své vlastní svobodné vůle vnitřní touhu a opravdový zájem se o tomto tématu dozvědět více.Proto je lidem Nejvyšší předal, ať již více nemusejí tápat, bloudit a hledat, protože tyto knihy jsou doslova klíčem k ukončení negativního stavu, jeho eliminaci poté, co bude odpovězeno na otázku: jak by vypadal život bez Boha a jeho/jejích principů lásky. Proto se jich tolik bojí strůjci negativního stavu Pseudotvůrci a dělají vše proto, aby jejich šíření zastavili, nebo alespoň zkomplikovali.
Vše potřebné pro vzestup najdete v knihách NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA a NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY !
Neznamená to ale, že to je jediná možná cesta vzestupu a bez znalosti obsahu těchto knih je tím pádem někdo ztracený .Znalost knih Nového Zjevení není podmínkou pro vzestup, rozhodující jsou vibrace jedince, jeho Láskyplnost.Nelze to brát jako dogma ! Jsou zde i jiné alternativy .Pravda má více odstupnění a přizpůsobuje se vždy úrovni schopnosti chápání a duchovního uvědomění jedince. Je dynamická proměnlivá, ne stagnující. Je nutné si uvědomit, že zjevení různých aspektů pravd, událostí a dobra vždy odpovídá současnému duchovnímu stavu, potřebám a připravenosti těch, komu se ten či onen zvláštní aspekt a úroveň pravdy a jejího dobra zjevuje.

Každý je velmi důrazně nabádán, aby v úctě a pokoře vlastního srdce požádal Pána Boha Ježíše Krista, kdož je Nejvyšší, o moudrost a vedení z nitra svou vlastní intuici .Ne každý je totiž na stejné duchovní úrovní vnímání a proto i chápání zjevovaných pravd.Každý má svou vlastní individuální cestu kterou lze nalézt ve svém vlastním nitru a proto se NAUČTE OBRACET DO SVÉHO ,,NITRA" A VĚNUJTE POZORNOST TOMU, CO JE TAM!
Boží slovo nepodléhá žádným módním směrům, nesnaží se zavděčit nikomu, je kontinuální, logické a pravdivé. Přestože přizpůsobuji svůj jazyk době a duchovní úrovni lidí, nikdy nepopírám to, co jsem v minulosti sdělil prostřednictvím svých proroků. Vše, co lidstvu předávám, je pomocnou rukou při jeho návratu do Pravého stvoření. Ve všech knihách Nového Zjevení Pána Ježíše Krista dostáváte ucelený výklad vzniku, vývoje a ukončení negativního stavu, což umožňuje pochopit a přijmout Mé kroky, vedoucí k naplnění Mého plánu. To neznamená, že každý čtenář bude mít jasno hned po prvním přečtení těchto knih, ale zasévám semínka do duší a v pravou chvíli tato semínka vyklíčí a přinesou své plody. Modernějším jazykem: aktivuji vaši DNA, zvyšuji vaše vibrace a úroveň vědomí, abyste snadněji chápali všechny souvislosti a byli schopni se mi přiblížit a následovat mě.
Vím, že je to pro ty, kdo žijí v zóně vymístění, velmi těžké, protože je na nezbytné minimum omezena komunikace se Mnou, funguje zde systém ovládání, nesvobody, falešného obrazu života a vše je překrucováno a przněno Pseudotvůrci a jejich přisluhovači. Zvláště na Nule, která je hlavním jevištěm tohoto experimentu, žije na malém prostoru mnoho rozdílných bytostí, které těžko nacházejí společný jazyk. Jednotlivci i skupiny jsou proti sobě uměle popouzeny a ve všech je vyvoláván strach, nenávist, závist, povyšování nad druhými, rozdělování .

Ten, kdo nečetl Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, není zodpovědný za používání jiného jména Boha všemohoucího, ani za dodržování rituálů a zvyklostí své církve či komunity.
Kdo však četl toto pokračování Božího slova a nepřijal Moji novou přirozenost, odmítá ji jako něco nepatřičného a falešného, dokonce pocházejícího z pekel, je zodpovědný za takové rozhodnutí. Každý má svobodnou volbu přijmout, nebo odmítnout, ale nese následky takové volby.
Ten kdo není ještě připraven na nejvyšší pravdu o přijetí Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista a jeho pravého jména, neznamená, že je to špatné a nebude vyzdvižen do vyšší dimenze při rozdělení lidstva. Rozhodující jsou vibrace jedince, tedy láskyplnost, ne přijetí jeho pravého jména. Až budou mít lidé rozšířené vědomí, ne tak omezené tímto tělem od Pseudotvůrců, pochopí a přijmou Nové Zjevení PJK.
Ti co budou vyzdviženi do vyšší dimenze budou mít možnost se seznámit podrobněji s Novým Zjevením a pravou přirozenosti Pána Ježíše Krista . Při rozšířeném vědomí a zbaveni omezenosti lidského těla zfabrikované pseudotvůrci to půjde snadněji !
Závažnost přijetí pravé Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista bude mít pak ale v procesu konečného rozhodování u druhého příchodu Pána Ježíše Krista a posledního soudu dopad na bytí či nebytí jedince!
Pán Ježíš Kristus je pravým a jediným Bohem, Jedním Nedělitelným, Nejvyšším, který obsahuje všechna známá jména, jimiž Ho/Ji nazývají lidé po celém Stvoření !
Pán Ježíš Kristus je vskutku jediný Pán, Bůh, Nejvyšší, Jediný, Nerozdílný, Stvořitel, který učinil Své Božství lidským a Své Lidství Božským !
Uznání tohoto faktu bude mít existenční dopad na jedince při druhém příchodu Pána Ježíše Krista, posledním soudu a při samotné eliminaci negativního stavu.
Až nebude existovat negativní stav, nebude místo, kde by se kdokoli obracel zády k Mojí lásce, dobrotě a milosrdenství.„Zlý“, dnešními slovy negativní stav a život v něm je pomíjivý a nemůže trvat věčně. Kdo se odmítá vzdát takového života nemůže být přijat ve vyšších dimenzích, tedy nebude žít věčně po mém boku.
Já jsem Pán Ježíš Kristus, tvůj Bůh v povšechnosti Lidského Božství i Božského lidství, kdo je tvůj Spasitel z negativního stavu a ze všech jeho zel a nepravd, a KDO JE JEDINĚ TÍM MAJÍCÍM ABSOLUTNÍ MOC a absolutní schopnost tě vyvést ze zóny vymístění, z planety Nula a ze stavu otroctví do podmínek pozitivního stavu svobody, nezávislosti, lásky a moudrosti. Budeš mít osobní, soukromý a intimní vztah jenom se Mnou, kdy Mne upozorníš na všechny své životní záležitosti, a nebudeš vzývat žádné jiné prostředníky či bohy pod žádnými jinými jmény.
Každý je velmi důrazně nabádán, aby v úctě a pokoře vlastního srdce požádal Pána Boha Ježíše Krista, kdož je Nejvyšší, o moudrost a vedení z nitra svou vlastní intuici .Ne každý je totiž na stejné duchovní úrovní vnímání a proto i chápání zjevovaných pravd.Každý má svou vlastní individuální cestu kterou lze nalézt ve svém vlastním nitru a proto se NAUČTE OBRACET DO SVÉHO ,,NITRA" A VĚNUJTE POZORNOST TOMU, CO JE TAM!

Seznam knih ke čtení a stažení:

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
http://www.bozirodina.cz
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm
KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm
POSELSTVÍ Z NITRA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_poselstvi_z_nitra.htm
ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm
HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm
KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_3_sdeleni_894_896.htm
Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem - První a druhý díl
ke stažení zde:
https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak
http://novezjeveni-pjk.wgz.cz/
Photo

Post has attachment
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA
JÁ JSEM TVŮJ BŮH
Já, Pán Ježíš Kristus jsem tvůj Bůh, milující Rodič, Matka i Otec zároveň. Jsem nestvořený a věčný, sám o sobě existující, jenž není ohraničen časem a prostorem a vyplňuje veškeré jsoucno a bytí. Stvořil jsem a donekonečna tvořím svobodné bytosti všech možných druhů, skrze něž lépe poznávám to, kým jsem a co ve své substanci obsahuji. Smyslem mého života je darovat vám samostatný život a sdílet s vámi společné jsoucno a bytí, jež utváříme do stále krásnějších podob. Velice mne těší a naplňuje radostí náš vzájemný vztah, který spolu pěstujeme od doby vašeho duchovního narození, abychom v něm pokračovali každičký okamžik až do věčnosti. Miluji vás bez rozdílu a nikdy se na vás nebudu za nic zlobit, neboť něčeho takového nejsem schopen. Přináším do vašich srdcí i myslí harmonii, klid, mír, odpuštění a smíření, abyste byli schopni povznést se nad veškeré problémy vašeho současného života na této planetě a při rozdělení lidstva mohli být vytrženi na Novou Zemi, která je už připravena přivítat všechny lidi s opravdovou láskou v srdci. S každou bytostí mám dokonalý plán, pro každého syna a dceru je připraveno místo po mé pravici. Je jen na vás, zda se vydáte do nebe v tomto čase změn, nebo budete ještě chvíli pobývat v temnotě, ale věřte, že každý se jednou ocitne v mojí náruči. Až negativní stav vyčerpá užitečnost a jedinci hrající negativní roli skončí své představení, i oni se stanou anděly, jejichž přáním je stát po mém boku a už nikdy mě neopustit a znovu nezavrhnout. Vše je velmi, velmi dobré a slouží to k nastolení plnosti života v pozitivním stavu. O nový Multivesmír, ve kterém bude každičká část zářit čistotou, líbezností, ušlechtilostí, něhou a nevinností, spojenou s radostí, štěstím a láskou ve všech podobách, budeme velice pečovat, neboť bude naším společným dílem, vrcholem tvůrčích snah božích bytostí vyvíjejících se pod paprsky jejich Rodiče, Pána Ježíše Krista Boží rodiny. Já jsem tvůj Bůh, Stvořitel všeho a všech, jenž miluje každou buňku svého těla, které všichni dohromady oživujete.
Děkuji ti za to, že jsi se mnou, můj drahý příteli a lásko.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
http://www.bozirodina.cz
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm
KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm
POSELSTVÍ Z NITRA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_poselstvi_z_nitra.htm
ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm
HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm
KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_3_sdeleni_894_896.htm
Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem - První a druhý díl
ke stažení zde:
https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak
http://novezjeveni-pjk.wgz.cz/
Photo

Post has attachment
JEN STŘEDNÍ CESTOU LZE NALÉZT NEJVÍCE PŘIBLIŽUJÍCÍ POCHOPENÍ TOHO, JAK PŮSOBÍ ABSOLUTNÍ BOŽSKÁ PROZŘETELNOST NEJVYŠŠÍHO A OVLÁDÁ VEŠKERÉ STVOŘENÍ.
Pravou moudrost ve všem lze nalézt ve střední cestě!
Jedině střední cestou, která je přístupem Centra, lze nalézt správnou a náležitou tendenci dávat stejnou možnost každému, aby měl k Nejvyššímu vztah z každé úrovně a ke každému aspektu Přirozenosti Nejvyššího se STEJNOU mírou a kvalitou důležitosti a vitality, jako z kterékoli jiné. V takovém přístupu lze nalézt správnou vyváženost a rovnováhu, která udržuje rovnoměrnou distribuci života z Nejvyššího po všech úrovních jsoucna a bytí.

V tomto ohledu lze STŘEDNÍ CESTU definovat jako přístup, který spojuje, kombinuje, sjednocuje a zahrnuje i rozděluje stejně všechny významy, pojetí, události a jejich důsledky, následky a projevy každého a z každého hlediska, úrovně, dimenze, stupně, kroku a období Stvoření Nejvyššího a zóny vymístění od nejniternějšího do nejzevnějšího či zevního stupně jsoucna a bytí, aniž by se nějaký aspekt, pozice či přístup vylučoval, popíral či podceňoval.

Z hlediska někoho v zóně vymístění, jakož i kdekoli či kdykoli jinde, je tato definice validní jen při pochopení toho, že přírodní čili fyzické důsledky a následky duchovního stavu záležitostí se budou aktualizovat a realizovat, jak se předpovědělo, v závislosti na současných volbách, které učiní národy, země, společnosti, lidé a jedinci v každém kroku fyzické fáze svých životů. Věc se má tak, že duchovní stavy a procesy jsou krajně fluidní, progresivní, změnitelné, pohyblivé a flexibilní. Není v nich nic finalistického.
Jak se tato situace odráží ve světě a v zóně, které jsou relativně fixní, statické, konečné, rigidní a obtížně se měnící ? Odráží se v lidské schopnosti ZMĚNIT ze své svobodné vůle každou situaci tím, že se jim předkládají neustále PŘÍLEŽITOSTI k provedení NOVÝCH VOLEB. Prováděním určitých VOLEB mohou lidé ZMĚNIT doslovně popsané důsledky a následky každého duchovního stavu či události i každé předpovědi, jelikož KAŽDÝ duchovní stav a proces je konec konců FLUIDNÍ a FLEXIBILNÍ a obsahuje v sobě VŠECHNY MOŽNÉ ALTERNATIVY svých důsledků a následků a projevů. Tedy bez ohledu na vlastní výběr je alternativa každého zvláštního výběru a jeho důsledků obsažena v jeho duchovním stavu a procesu. Tím, že se na každém kroku činí určité volby, vyvolávají lidé důsledky a projevy s nimi shodných alternativ všeobecných duchovních stavů a procesů.

Náležitého pochopení tajemství této propojenosti lze dosáhnout jen tím, že se každý pozitivní duchovní stav a svět vnímá a pojímá jako fluidní, mobilní a flexibilní kondice jsoucna a bytí. Každý pozitivní duchovní stav v sobě obsahuje VŠECHNY představitelné ALTERNATIVY, které jsou vždy ve stavu připravenosti se aktualizovat a konkretizovat volbami lidí ve všech světech. Z tohoto ohledu není překvapující shledat, že TENTÝŽ duchovní stav či událost nastávající v duchovním světě se v různých světech a zónách projeví ODLIŠNĚ v závislosti na alternativách každého takového duchovního stavu či události, které byly vyvolány těmito zónami a lidskými a společenskými volbami, relevantními k těmto světům.

Pokud se tato struktura duchovnosti a povaha Stvoření Nejvyššího nepochopí, bude tu vždy sklon upadnout zpět do krajností ve výkladech, které neberou ohled na tento životně závažný fundamentální princip duchovnosti.

Takže doslovný význam např. biblických proroctví a předpovědí se může nebo nemusí vyplnit v závislosti na duchovních volbách, které lidé na Zemi učiní. Takové volby určí, jaké duchovní alternativy se mají projevit v jejich fyzických životech na jejich planetě. Jelikož společnosti a národy, jakož i jedinci velmi často volí alternativy souhlasné s doslovným smyslem proroctví v Bibli, taková proroctví se doslovně vyplní. (Je to ovládání lidí pomocí programů – textů, zde konkrétně v Bibli – pozn. zpracovatele.)

Lidská řeč zevnějšností, která dominuje v této zóně vymístění, což se projevuje užíváním striktně doslovného významu Bible, nemůže v žádném duchovním pojmu, stavu, procesu či události obsáhnout synchronnost a simultánnost všech NEKONEČNĚ početných a různých alternativ jsoucích k mání. Je rigidní a lineární. Musí tudíž popisovat události v jejich finalistických krajnostech. Na druhé straně není duchovní jazyk lineární a ve svém obsahu zahrnuje všechny takové alternativy. Tudíž to, co v doslovném smyslu Bible zní jako konečné, nezvratné, nezměnitelné a uzavřené ve svém stavu a rozpoložení, je v duchovním smyslu popsáno jako možnost všech alternativ takového duchovního stavu mít stejnou příležitost a šanci, aby mohly být vyvolány a nastat.

Výše uvedený popis a vysvětlení, jež nejsou snadno pochopitelné lidskou lineární myslí, lze považovat za pravou filosofickou základnu přístupu střední cesty k těmto záležitostem. Jí působí a funguje Absolutní Božská prozřetelnost Nejvyššího.

Ačkoli Nejvyšší předvídá všechny výběry, které lidé činí v průběhu celého svého jsoucna a bytí až na věčnost, On/Ona je nepředurčuje, ale namísto toho dává lidem všechny alternativy, aby je ze svobodné vůle uvážili bez jakýchkoli vměšování, ovlivňování, nucení, nátlaků a podmínek. Každá vybraná alternativa v sobě obsahuje všechny své následky a důsledky.

Protože jsou Nejvyššímu všechny známy – vně lineární manifestace prostorově-časového kontinua – v synchronní přítomnosti ve všech časech a prostorech od věčnosti do věčnosti, nic nelze před Nejvyšším skrýt a Nejvyšší ví, co se lidé chystají zvolit v každém okamžiku jejich projevování se v lineárním časo-prostorovém kotinuu jejich jsoucna a bytí. Z této znalosti poskytuje Nejvyšší každému nejen příležitost, aby se vyplnily důsledky a následky každé volby, ale i uvědomění a schopnost změny těchto následků a důsledků. Co se v linearitě časo-prostorového kontinua zdá nevyhnutelné, není takové v synchronnosti a simultánnosti diskrétního módu jsoucna a bytí. To je důvodem, proč nikdy nelze učinit 100 %-ní předpovědi s ohledem na lidské osudy, volby a jejich následky a důsledky, protože jsou v lineárním aspektu jsoucna a bytí a ve svých zevnějšnostech. Pravděpodobnost vyplnění takových předpovědí a proroctví nemůže nikdy překročit 50 %-ní přesnost, vzhledem k lidskému faktoru – který je ve skutečnosti duchovním faktorem – vzhledem k mobilitě, fluiditě, měnitelnosti a přizpůsobivosti inherentní v esenci a substanci duchovní povahy Stvoření. Pokud je někdo na živu, ať je to kdekoli, kdykoli a za jakýchkoli podmínek, je duchovní bytostí, protože život přichází z absolutního zdroje Života – Nejvyššího. Toto je duchovní faktor života každého. Toto je reflexí Absolutní přirozenosti Nejvyššího – Absolutní svobody a Absolutní nezávislosti. Nic není z této Přirozenosti diktováno a předurčeno. Proto lidé mohou a smí měnit své osudy tím, že učiní ODLIŠNÉ volby.
Majíce svobodu a nezávislost relativní k Absolutní svobodě a Nezávislosti Nejvyššího, je všem sentientním entitám a lidem dán dostatečný prostor a svoboda, aby se ve svých životech aktualizovali a realizovali v nekonečné varietě módů. V tomto ohledu a kvůli tomu se volby sentientních entit a lidí a jejich důsledky NEDAJÍ v nejzazším smyslu z hlediska linearity prostorově - časového kontinua předpovědět. Avšak v Absolutním stavu a Rozpoložení neprostorově - časové synchronnosti a simultánnosti jsou všechny volby a jejich důsledky známy, protože v totalitě jejich jsoucna a bytí nastávají na diskrétní úrovni Stvoření synchronně. V tomto módu Stvoření neexistuje žádný čas a linearita. Je to ale jiné, když jsou promítnuty do lineárního módu jsoucna a bytí. Zde se všechny volby, určení, osudy atd. stávají zásadně nepředpověditelné či předpověditelné na úrovni 50 %-ní přesnosti, protože různé alternativy duchovních stavů a jejich následky se nemohou projevit synchronně a simultánně, ale pouze v POŘADÍ, nebo vůbec NE (pokud se učiní odlišná volba). Takový přístup lze považovat za pravý přístup střední cesty. Odráží duchovní filosofii potencionalit a možností volby, které vždy poskytují STEJNOU příležitost všem alternativám duchovních stavů a procesů, aby mohly přežít a být splněny v různých úrovních a zónách.
Aby se filosofii střední cesty lépe porozumělo, je nutné zformulovat následující duchovní principy tohoto postoje:
(1)
Pochopení, pojímání, interpretace a správného vnímání každé události NELZE dosáhnout z krajní pozice, protože ta je jednostranným, ohraničeným, lokalizovaným a dílčím aspektem. Nejvyšší nepůsobí z extrémních pozic, ale ze středu k obvodu simultánně a synchronně. Každá událost musí mít simultánní, kontinuální a synchronní dopad ve všech svých významech, smyslech, dimenzích, úrovních, stupních, krocích, časech a paračasech ve jsoucnu a bytí. Žádnému aspektu či stránce nebo významu se nedává přednost, protože jsou všechny navzájem propojené v jednotě a jednosti funkcí a v celku Stvoření Nejvyššího a v jeho jsoucnu a bytí jsou všechny stejně důležité a potřebné. Pravou realitu jakékoli události lze tudíž správně pojímat jedině přístupem střední cesty. Tento přístup bere stejně v úvahu VŠECHNY možnosti, aniž klade jednostranný důraz na některý jednotlivý aspekt či jednotlivou úroveň jejího projevu.
(2)
Události ve Stvoření nejsou nikdy omezeny pouze na jednu úroveň či aspekt, a tudíž nemohou být nikdy izolovány, mít lokální význam, dopad a důsledek, aniž by měly nějaké spojení a konsekvence vzhledem k ostatnímu Stvoření. Cokoli se stane na jednom místě či stavu ve Stvoření, má bez jakékoli výjimky a výluky následný účinek po celém Stvoření. Je pravdou, že vždy první událost se bez výjimky odehrává na duchovní úrovni, kterážto úroveň je zdrojem každého nastávání, a dává popud následnému účinku. Avšak nastávání bez svého probíhání a stávání se nemá žádnou užitečnost a platnost, žádnou základnu a bázi – právě tak jako se probíhání ke stávání se nemůže odehrát bez svého prvotního nastávání. Ani stávání se není možné bez probíhání svého nastávání. Je nemožné správně a náležitě nazírat na realitu jen přístupem buď pouze ze samotného nastávání, či z probíhání, nebo stávání se nezávisle jednoho na druhém. Takový přístup by byl extremistický, ochuzující o zření věcí v celku jejich projevování, aktualizování a realizování po veškerém Stvoření po veškerém Stvoření. Jedině střední cestou lze objevit princip následného účinku, který dává vjem kompletnosti a celkovosti jakéhokoli nastávání, probíhání anebo stávání se a jejich vzájemné propojenosti a závislosti.

(3)
Existuje mnohoúrovňová vzájemná propojenost a závislost všeho a všech ve jsoucnu a bytí. Na jedné takové úrovni se působí procesem kontinuity v lineárním módu či způsobu. Na jiné úrovni se působí procesem simultánnosti v diskrétním módu a způsobu od nejniternějšího k nejzevnějšímu. Avšak každá úroveň je zároveň simultánně a synchronně diskrétní a kontinuální. Diskrétní aspekt jsoucna a bytí se sám o sobě a v sobě nemůže v realitě uchytit bez své kontinuálnosti; jako kontinuální aspekt jsoucna a bytí nemá žádnou realitu bez svého diskrétního aspektu. Diskrétní aspekt lze pojímat jako ducha jsoucna a bytí nebo jako jeho duchovní aspekt, zatímco kontinuální aspekt lze pojímat jako tělo či formu jsoucna a bytí. Diskrétní aspekt – duch – je nastáváním, kontinuální aspekt – forma – je stáváním se. Mezi oběma těmito úrovněmi prostředkuje probíhání nastávajícího do jeho stávání se. Toto je intermediální úroveň, kterou lze pojímat jako duši či duševnost jsoucna a bytí. Žádná z těchto úrovní není celkem bez některé z ostatních a odděleně by samy o sobě postrádaly substanciální reálnost. Tudíž nazírání na věci buď extrémně spiritualistickým přístupem či přístupem extrémně naturalistickým značně snižuje platnost všech závěrů o povaze dění a událostí ve jsoucnu a bytí, jakož i o jsoucnu a bytí samotném. Jedině střední cestou, která bere stejně v úvahu všechny možnosti a alternativy, lze nalézt nejvíce aproximativní chápání povahy událostí a dění, jakž i jejich následků.
(4)
Vše ve jsoucnu a bytí je v neustálém pohybu, pokroku a vývoji. Výsledkem této povahy jsoucna a bytí je to, že žádná událost či dění nebo jejich následky nemohou mít konečnou nebo absolutní platnost vedoucí k situaci nezměnitelnosti a stagnace. Absolutní pravdu lze nalézt pouze ve vnímání toho, že nic, kromě Nejvyššího, není absolutní a nevyhnutelné. Namísto toho je vše ve jsoucnu a bytí změnitelné a fluidní. Taková povaha vyžaduje, aby vše ve jsoucnu a bytí bylo mnohostranné, mnohonásobné, projevené a stejně reálné, potřebné a důležité. To dává všemu a každému stálou příležitost k neustálému sebezdokonalování, růstu, zlepšování, pokroku a rozvoji. V takové povaze je jeho mobilita, flexibilita, fluidita a změnitelnost. Extrémistický přístup je vždy jednostranný, neberoucí na zřetel tuto pravou povahu věcí ve jsoucnu a bytí. Jeho platnost je tudíž ohraničena pouze na jeden aspekt, kterýžto aspekt sám o sobě a sebou nemá žádnou realitu ani život. Jedině střední cestou, která bere v úvahu stejné možnosti všech aspektů a úrovní se projevit, se lze náležitě a správně přiblížit pravé povaze reality.
(5)
Jedním z hlavních principů jsoucna a bytí a jeho života je princip svobody. Povaha svobody se odvozuje ze schopnosti volit z nekonečného počtu a variace alternativ. Bez takových alternativ nemůže existovat žádná svoboda. Aby takové alternativy byly stále k dispozici na výběr, jsou všechny neustále simultánně a synchronně přítomny prostřednictvím jejich rovnoměrné distribuce po všem jsoucnu a bytí na všech jeho úrovních, stupních, krocích a ve všech jeho dimenzích jak v diskrétní, tak i ve spojitém módu. Jedině toto uspořádání poskytuje všem sentientním entitám a lidem svobodu volby, na níž závisí svoboda jejich života. Nikdo ve jsoucnu a bytí by nemohl přežít ani na zlomek vteřiny bez této svobody a alternativ, z nichž má volit. Tyto alternativy jsou tedy v NEUSTÁLÉM STAVU PŘIPRAVENOSTI být vyvolány volbou. Stav připravenosti je aktivním, fluidním stavem. Je to stav stálé aktualizace a realizace. Jelikož jsou všechny alternativy rovnoměrně rozděleny po celém jsoucnu a bytí, projevují se ve svých rozličných aspektech a formách na všech úrovních, stupních, krocích atd. jsoucna a bytí relevantně k povaze a rozpoložení každé úrovně, stupně, kroku atd. Takže všechny se objevují všude a vždy ve formě a povaze relevantní, potřebné a náležité vzhledem ke každému jednotlivému aspektu jsoucna a bytí. Pravou realitu každé takové alternativy lze nalézt pouze v úplnosti všech jejích aspektů, forem a obsahů, jak se konkretizují synchronně, simultánně a kontinuálně na všech úrovních jsoucna a bytí. Extrémistický přístup tedy bere v úvahu jen jednu možnost pro manifestaci každé alternativy. Takový přístup tedy bere v úvahu jen jednu možnost pro manifestaci každé alternativy. Takový přístup porušuje životně závažný a základní duchovní princip svobody tím, že každou alternativu omezuje a izoluje pouze na její jednu úroveň či aspekt. Jedině střední cestou lze nalézt nejvíce aproximující nazírání a pojímání reality svobody a alternativ, protože pouze střední cesta je skutečně svobodná. Extrémní přístup nemůže být – vzhledem ke své sebevýjimečnosti, sebeizolaci a jednostrannosti – nikdy svobodný.
(6)
Působení Absolutní Božské Prozřetelnosti Nejvyššího se odehrává z pozice STŘEDU sféry podobné balonu. Jedině z takové pozice lze náležitě ovládat, udržovat úplnost veškerého jsoucna a bytí a přidávat k ní. Centrum této kouli podobné sféry je stejně simultánně a synchronně přítomno v JAKÉKOLI její části či místě, jsouc vždy centrem každé části či místa, jež tato kulová sféra jsoucna a bytí obsahuje. Každá aktivita centra je tudíž v každém daném okamžiku simultánně, synchronně a kontinuálně reflektována v každé části či místě této sféry. Nic není ponecháno stranou či bez účinku, protože život této sféry se odvozuje z jejího centra.

Každý extrémní přístup se přiklání k jedné straně a nepochází z centra. Porušuje princip rovné distribuce účinků aktivit centra po celém jsoucnu a bytí. Jen střední cestou lze nalézt nejvíce přibližující pochopení toho, jak působí Absolutní Božská prozřetelnost Nejvyššího a ovládá veškeré Stvoření.
(7)
Veškeré Stvoření lze teoreticky pojmout jako OBROVSKOU BUDOVU a Nejvyššího – jsoucího jako její základ a báze – jako jejího ZAKLADATELE a STAVITELE. Tato obrovská budova má MNOHO úrovní, poschodí, pokojů, přepážek a oddělení. Ve všech z nich probíhají nepřetržitě neustálé aktivity. Celá budova se všemi svými částmi při své náležité funkci stojí a je závislá na svých ZÁKLADECH. Cokoli se stane v její základně, má OKAMŽITÝ DOPAD na všechny její úrovně, poschodí, přepážky a oddělení a na celou její strukturu. Vše je bez jakékoli výjimky ovlivněno aktivitami základny. Dopad takových aktivit a reakce na ně bude variovat dle kvality každé úrovně a části budovy a její blízkosti k základně. Ale bez ohledu na to, jaká tato kvalita či blízkost je, každá bude do jisté míry a stupně dotčena. V této souvislosti je nemožné izolovat jednu úroveň či poschodí této budovy od druhé a prohlásit, že je takovými aktivitami nedotčena nebo, na straně druhé, že takový pokoj či poschodí je pouze tím, na co působí základna, a vše ostatní v této budově nemá co do činění s touto základnou a jejími aktivitami. Toto přesně dělá extrémistický přístup. Proto čím více kdo takový postoj opouští a přijímá princip střední cesty, která pohlíží na věci v jejich celku a v rovnosti jejich aspektů a alternativ, tím více duchovně roste.
(8)
Vztahová zaměřenost různých sentientních entit je založena na nekonečném počtu a varietě typů, kvalit, kvantit a obsahů jejich vztahů. Aby se takový vztah ustanovil, je nutné mít znalost odlišných možností a jejich následků a stupně užitečnosti, jaké může každý vztah nabízet. Taková znalost se získá spojením se všemi alternativami, které jsou na výběr, a tedy spojením se všemi sentientními entitami a lidmi ve jsoucnu a bytí prostřednictvím přítomnosti Nejvyššího v Niterné mysli každého. NEJVYŠŠÍ JE CENTREM KAŽDÉHO. Je společným jmenovatelem všech sentientních entit a lidí ve jsoucnu a bytí. Dokonce i v zóně vymístění je Nejvyšší Centrem Niterné mysli jejích obyvatel. Rozdíl mezi dříve a později jmenovaným spočívá v postoji k tomuto faktu a jeho uznání. Zatímco lidé v pozitivním stavu jsoucna a bytí uznávají, přijímají a aplikují tento fakt, jejich protějšky v zóně vymístění to popírají, odmítají a zkreslují (s výjimkou těch, kdo jsou v této zóně se speciálním posláním od Nejvyššího). Tedy dokonce i obyvatelé zóny vymístění jsou spojeni s pozitivním stavem přítomností tohoto Centra v jejich Niterné mysli, kterýmžto Centrem je Nejvyšší. Tato propojenost je nutná kvůli tomu, aby jeden měl alternativy opačné k pozitivnímu stavu, které reprezentují negativní lidé v zóně vymístění. Tato situace poskytuje pozitivnímu Stvoření příležitost prostřednictvím negativního stavu zkušenostně poznat, co by se nemělo volit. Takže každý ve Stvoření a v zóně vymístění slouží pozitivnímu užitku. Znalost toho, co by se nemělo volit, je sama o sobě pozitivní znalostí. Je to nejprve třeba vědět, aby se vyhnulo konání nesprávných voleb.

Proto vše, co se odehraje v pozitivním stavu, má svůj dopad nejen po celém pozitivní stavu jsoucna a bytí, ale též v negativním stavu vně jsoucna a bytí v zóně vymístění. Nic není vyloučeno z účasti; jedinou odlišností je to, že vše, co se v zóně vymístění přijímá, je okamžitě zkresleno anebo se jeví jako vzhůru nohama. Ustanovení náležité a užitečné vztahové zaměřenosti všech sentientních entit by bylo nemožné, jestliže by byly spojeny jen s jednou izolovanou, výlučnou, lokální úrovní jsoucna a bytí, jak tvrdí extrémistický přístup. Výsledkem toho by byla ohromná deprivace všech sentientních entit a omezení jejich svobody vyjádření, pociťování a výběru. Takovou situaci by nemohly přežít.
Z toho lze vidět nebezpečí extrémistických pohledů a přístupů a moudrost střední cesty, která poskytuje vyvážené příležitosti pro ustanovení všech možných vztahů v celém jsoucnu a bytí.
(9)
Konečně, a to je nejdůležitější, kdyby extrémistické náhledy a přístupy byly správné, nemohl by se ustanovit náležitý vztah sentientních entit k nejzávažnějšímu a nejkritičtějšímu aspektu jejich života – k jejich niternému Absolutnímu zdroji – Nejvyššímu. Nejvyšší je stejně přítomen, projevuje se a je aktivní po celém Svém stvoření a jeho jsoucnu a bytí. Přednostně se nezachází s žádnou částí Stvoření, protože ty všechny stejnou mírou pocházejí z Nejvyššího a jsou částmi jednoho celku. Popírání jedné části by bylo nebezpečné pro veškerý celek a vedlo by v popírání Sebe. Nejvyšší je konec konců přítomen v jedné části tolik, jako v částech jiných a jako v úplnosti celku. Nerovné rozdělení přítomnosti Nejvyššího po veškerém celku by mělo za výsledek nerovnováhu a porušení principu rovnováhy, který udržuje život jako celek. Taková situace by měla za výsledek věčný kolaps celku. Stvoření by přestalo existovat.
Navíc prostřednictvím rovnoměrné přítomnosti Nejvyššího v každé části celku se může projevit nevyčerpatelná Přirozenost Nejvyššího a sdílet se všemi částmi, jelikož každá část odráží odlišný aspekt Přirozenosti Nejvyššího. Ale žádný aspekt Nejvyššího není podřazený či nadřazený vzhledem k jakémukoli jinému. Nejvyšší je Nejvyšším bez ohledu na to, v jakém aspektu; a úplnost Jeho/Její Přirozenosti se odráží v jedinečnosti tohoto aspektu. Jestliže by to nebyla pravda, pak by sentientní entity a lidé byli nebezpečně omezeni ve svých možnostech volby manifestovat rozličné aspekty Přirozenosti Nejvyššího a ustanovit vztah k Nejvyššímu z úrovně a stupně, které jsou v každém daném okamžiku jejich duchovního vývoje a pokročení nejpohodlnější. Omezení na pouze jeden či několik aspektů možnosti volby by zastavilo každý pokrok, protože sentientní entity by již nemohly stále více aproximovat absolutní přirozenost Nejvyššího. Pokud by tak nemohly činit, nemohly by přežít. Je tedy nutné, aby všechny aspekty Absolutní přirozenosti Nejvyššího byly sentientním entitám a lidem k dispozici pro rovné vztahy a stejné rozdělení po celém jsoucnu a bytí. Jedině na takové bázi lze ustanovit jakýkoli smysluplný stav. Každý extrémistický přístup má nebezpečný sklon klást důraz na jeden nebo na pár omezených aspektů a projevů Přirozenosti Nejvyššího, prohlašuje je za nejzávaznější a nejdůležitější a jediné dostupné. Takový postoj je nesnesitelný a je porušením svobody volby mít vztah k různým, ale stejně životně důležitým aspektům Přirozenosti Nejvyššího, jako k jiným.
Jedině střední cestou, která je přístupem Centra, lze nalézt správnou a náležitou tendenci dávat stejnou možnost každému, aby měl k Nejvyššímu vztah z každé úrovně a ke každému aspektu Přirozenosti Nejvyššího se STEJNOU mírou a kvalitou důležitosti a vitality, jako z kterékoli jiné. V takovém přístupu lze nalézt správnou vyváženost a rovnováhu, která udržuje rovnoměrnou distribuci života z Nejvyššího po všech úrovních jsoucna a bytí.

Lze tudíž s jistotou dospět k závěru, že pravou moudrost ve všem lze nalézt ve střední cestě. Tato moudrost vyvěrá ze skutečné, rovné a nepodmíněné lásky Nejvyššího ke každému v Jeho/Jejím Stvoření bez ohledu na to, v jaké dimenzi, úrovni, stupni, kroku či zóně se projevuje.
Citát z:
ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
2. KAPITOLA 2. DUCHOVNÍ PRINCIPY STŘEDNÍ CESTY.
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
http://www.bozirodina.cz
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm
KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm
POSELSTVÍ Z NITRA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_poselstvi_z_nitra.htm
ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm
HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm
KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_3_sdeleni_894_896.htm
Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem - První a druhý díl
ke stažení zde:
https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak
http://novezjeveni-pjk.wgz.cz/
Photo

Post has attachment
PROCES EXTERNALIZACE A RITUALIZACE PRAVÝCH DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ LIKVIDUJE PRAVOU DUCHOVNOST!
UTRPENÍ ŽÍDŮ
Krátce k záležitosti židovského národa a jeho osudu, jak byl nastíněn v poselství ze dne 18. srpna 1993. Týká se ohromného utrpení, pronásledování, mučení a všech ostatních ukrutností – souhrnně nazývaných holocaustem – kterého se lidská rasa na něm dopustila. Tento holocaust se netýká jen toho, co učinili Židům nacisté, ale taktéž ostatních utrpení jim způsobených po celou jejich dlouhou historii na této planetě.

Čemu máte porozumět, je toto: Proces externalizace a ritualizace pravých duchovních principů likviduje pravou duchovnost v tom, jak se chápe a praktikuje.
( DEFINICE A PRINCIPY DUCHOVNOSTI OBECNĚ A LIDSKÉ DUCHOVNOSTI ZVLÁŠŤ.
ČÁST I: DUCHOVNÍ ÚPADEK - 1.KAPITOLA 1.
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTIZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm )

Vrozeným důsledkem takovéto destrukce je odplata. Toto pravidlo platí samozřejmě nejen pro židovský národ, ale i pro celé lidstvo. Jak víte, pustošící lidské války, které řádí celými jeho dějinami, jsou následky a výsledky externalizace, ritualizace a falzifikace a nesprávného používání těchto duchovních principů.

Avšak bylo to v národě židovském, kde tento faktor ponejprve nastal v nejzřetelnější míře, a za druhé byli Židé prvními, kteří obsahovali typické lidské geny zfabrikované pseudotvůrci, kdo ustanovili takovýto nenáležitý a nebezpečný způsob pojímání a praktikování duchovních principů. Výsledkem tohoto faktoru je větší míra odplaty.
( TAJEMSTVÍ O PSEUDOTVŮRCÍCH - http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_06.htm )
Co se zde událo, je to, že vybudovali základ a ustanovili směr, z něhož a v němž pokračuje zbytek lidstva. Protože lidští tvorové jsou si nevědomě vědomi této situace, snaží se, aniž by to věděli, vyhladit všechny židy, věříce (opět nevědomě), že vyhlazením Židů z této planety se zbaví i vlastních problémů. Vidíte, Petře, Židé jsou pro zbytek lidstva stálou připomínkou zcela paradoxní situace: Jak být a jak zároveň nebýt. Lidé nemohou snést tento paradox a konají vše, co mají v moci, aby se ho zbavili. Protože Židé jsou ztělesněním tohoto paradoxu, jsou učiněni obětními beránky a obrací se proti nim veškerá lidská frustrace, hněv, vražedné skony a cokoliv takového, co lidé mají. Tím se ovšem posiluje pošetilost lidí a jejich neschopnost vyřešit tento problém rozpoznáním toho, že za všechny své vlastní potíže jsou odpovědni sami, a ne nějaký jiný národ, který je od nich tak odlišný.

Paradoxem této situace je to, že Židé představují nejlepší a nejhorší lidstvo. Tato reprezentace má vztah k jejich vrozené přirozenosti, že jsou přímými potomky spojení pseudotvůrců a lidských žen. Protože jejich zvláštní geny reprezentují každého, kdo se kdy objevil na této planetě, jsou v Židech zastoupeny jak pozitivní, tak negativní sklony v KRAJNÍ míře. Proto můžete mezi nimi, více než mezi jakýmikoli jinými, najít největší možné humanisty, kteří slouží celému lidstvu bez jakýchkoli nízkých úmyslů, ale zároveň mezi nimi nalézáte nejzavilejší ateisty a vyznavače zlatého telete (peněz). Tyto dva protikladné extrémy jsou stálou připomínkou zbytku lidstva, jakým má zároveň být a nebýt. Pozitivní sklony lidstva touží zničit negativní aspekty Židů a jeho negativní část touží zničit jejich pozitivní aspekty. Ale protože v každé situaci chtějí lidé Židy zlikvidovat, i jejich takzvané „pozitivní“ sklony mají negativní podstatu. Pravé pozitivní netouží ničit, ale poznávat a užívat nějakým konstruktivním způsobem. Židé tedy samou svou podstatou neustále připomínají zbytku lidstva jeho situaci, jasně jim sdělující, že kvůli takovému přístupu nezůstalo v lidstvu nic pozitivního. Lidští tvorové nevědomě nemohou vystát tuto připomínku. Proto je stále více nenávidí. A to je záludný kruh: Čím více Židy nenávidí a závidí jim, tím více potvrzují vlastní negativitu a podřadnost ve všech aspektech vlastního života.
Výtah z:
11.DOPLNĚNÍ 10
KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTIZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
ČÁST I: DUCHOVNÍ ÚPADEK
1.KAPITOLA 1.
DEFINICE A PRINCIPY DUCHOVNOSTI OBECNĚ A LIDSKÉ DUCHOVNOSTI ZVLÁŠŤ.
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
http://www.bozirodina.cz
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm
KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm
POSELSTVÍ Z NITRA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_poselstvi_z_nitra.htm
ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm
HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm
KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_3_sdeleni_894_896.htm
Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem - První a druhý díl
ke stažení zde:
https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak
http://novezjeveni-pjk.wgz.cz/

https://vimeo.com/314968045

Post has attachment
Animated Photo

Post has attachment
Animated Photo

Post has attachment
VÍTE JAK NEJVYŠŠÍ ŘÍDÍ VŠECHNY UDÁLOSTI A OSUDY VEŠKERÉHO STVOŘENÍ? NO PŘECE BOŽSKOU PROZŘETELNOSTÍ Z POZICE A PODMÍNEK BEZ ČASU A BEZ PROSTORU.
Božská prozřetelnost předvídá všechno a poskytuje veškeré příležitosti k tomu, aby se vše zpřítomnilo, uskutečnilo a projevilo svou realitou.
V případě negativního stavu dovoluje Božská prozřetelnost jeho jsoucno a bytí jenom proto, že slouží k určitému velmi důležitému poučení pro veškeré Stvoření. Zde se používají pojmy „předvídavost“ a „dovolení“, aby se naznačilo, že Stvořitel nic nepředurčil ani nenařídil. Predeterminace a diktáty znamenají absolutní nevyhnutelnost a nemožnost svobody volby. Toto je v rozporu s pravou Přirozeností Pána Ježíše Krista, jež v sobě a sám sebou je absolutní svobodou a volbou. Je to také porušením Zákona svobody výběru.
V zásadě tento zákon stanoví, že Pán Ježíš Kristus vládne nad veškerým multivesmírem a zónou vymístění prostřednictvím Své Božské prozřetelnosti. BOŽSKÁ PROZŘETELNOST je definována jako ABSOLUTNÍ SCHOPNOST ŘÍDIT VŠECHNY UDÁLOSTI A OSUDY VEŠKERÉHO STVOŘENÍ Z POZICE A PODMÍNEK BEZ ČASU A BEZ PROSTORU. Pro Pána Ježíše Krista všechno probíhá zde – a - nyní bez žádné minulosti, přítomnosti či budoucnosti. Nicméně je Pán Ježíš Kristus zároveň přítomen simultánně a synchronně v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Tento dvojí aspekt Jeho/Její přítomnosti Mu/Jí dovoluje neustále modifikování všech situací takovým způsobem, aby je mohl přizpůsobit neustále se měnícím výběrům všech účastníků a umožnit zkušenost všech důsledků, následků, výsledů a naplnění všech těchto výběrů.
V obecném smyslu, ví a předvídá Božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista všechno bezčasové a bezprostorové. Ve specifickém smyslu dovoluje Božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista všem sentientním entitám pozměňovat jejich volby a životní osudy dle jejich svobodné vůle měnit počáteční volbu i s jejími následky. Aktivity Božské prozřetelnosti v tomto zvláštním se omezují na poskytnutí pravých příležitostí pro konání takových změn. Jsou poskytovány všechny příležitosti pro veškeré volby s náležitě definovanými důsledky jakékoliv volby. Současně v každém činu volení je inherentní schopnost pozměňovat, modifikovat, odmítnout či nahradit ten výběr. Takový čin je předvídán Božskou prozřetelností a ta poskytuje příznivé podmínky pro jeho uskutečnění.
Nicméně určité události v negativním stavu a na planetě Nula jsou povoleny, aniž by původně jejich výskyt byl zvolen. Volba být v negativním stavu určuje přiměřenost takového připuštění. Negativní stav ve své podstatě nedovoluje nikomu mít takovou svobodu výběru. Volí se být negativní, to jest nesvobodný. Následkem této situace, se tam děje mnoho věcí, které by za jiných okolností nikdy nebyly zvoleny. Budiž znovu řečeno: Toto není povoleno, protože tak tomu chce Pán Ježíš Kristus, nýbrž pro důležité duchovní poučení, které nakonec přivede k nezvolení negativního stavu. Nezvolit si negativní stav je ta pravá volba. Kvůli tomuto náležitému výběru je povoleno, aby se v negativním stavu udály mnohé věci, jež nemají žádný smysl ani význam. Konec konců sám negativní stav nemá žádný smysl ani význam. Jeho jsoucno a bytí, mezi jiným, byly povoleny jen za účelem ilustrování a demonstrování, že nemá žádný smysl či význam.
Božská prozřetelnost nevládne, neudržuje a neřídí nic ani nikoho donucováním, silou, nátlakem či rozkazováním, nýbrž jen na základě svobodné volby. V Absolutním stavu Pána Ježíš Krista je ve svém jsoucnu a bytí nekonečný počet výběrových možností zřetelně přítomných a rozlišitelných ve svém absolutním smyslu i se svými absolutními následky. Z této pozice Pán Ježíš Kristus vládne, řídí a udržuje veškerý multivesmír i zónu vymístění.
Citát a více:
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
10.kapitola - OBNOVENÍ, POZMĚNĚNÍ A ZNOVUDEFINOVÁNÍ DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_10.htm
Dále:
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
http://www.bozirodina.cz
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm
KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm
POSELSTVÍ Z NITRA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_poselstvi_z_nitra.htm
ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm
HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm
KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_3_sdeleni_894_896.htm
Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem - První a druhý díl
ke stažení zde:
https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak
http://novezjeveni-pjk.wgz.cz/
Photo

Post has attachment
EMANUEL SWEDENBORG KOMUNIKOVAL S DUCHY PLANET PRAVÉHO FYZICKÉHO VESMÍRU, ALE NE S DUCHY PSEUDO - VESMÍRU NEBO ZÓNY VYMÍSTĚNÍ.
SPISY EMANUELA SWEDENBORGA (SPISY NOVÉ CÍRKVE) 1758 - NEBE A PEKLO - http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nebe_a_peklo.htm
ŽIVOTOPIS
Emanuel Swedenborg (29. ledna 1688 Stockholm - 29. března 1772 Londýn) byl švédský vědec, vynálezce, teolog a mystik, autor mnoha latinských spisů. Z jeho učení vzešla Církev Nového Jeruzaléma, jejíž členové jsou známi jako swedenborgiáni.
Swedenborg pocházel ze zámožné těžařské rodiny, jeho otec Jesper Swedberg byl luteránský biskup a profesor teologie, ovlivněný pietismem a mystikou. Emanuel vystudoval teologii v Uppsale a roku 1710 se vydal na velkou cestu po Evropě, jež skončila čtyřletým pobytem v Londýně. 1716 se stal asesorem Královské horní rady, se svým švagrem, chemikem E. Berzeliem vydával v latině časopis "Severský vynálezce" (Daedalus hyperborealis) a vyznamenal se řadou vynálezů, mimo jiné návrhem ponorky a létacího stroje.[1] Za jeho rozmanité spisy o metalurgii, matematice, pohybu planet, o mincích a o přílivu a odlivu ho královna roku 1719 povýšila do šlechtického stavu s přídomkem Swedenborg. V následujících letech procestoval německé, rakouské i české doly, vydal 1734 třídílné Opera philosophica et mineralogica a po dalších cestách po Německu, Francii, Itálii a Anglii roku 1745 rovněž třísvazkové Regnum animale. Následovaly dva svazky „O úctě a lásce k Bohu“, kde svůj systém přírodní filosofie rozšířil i na člověka.
Emanuel Swedenborg
Roku 1747 se vzdal svého úřadu, žil z královské penze a věnoval se výhradně náboženské spekulaci, protože byl přesvědčen o mimořádném poslání založit novou církev, která by se vyhnula omylům těch předchozích. Odvolával se přitom jak na biblickou knihu Zjevení Janova, tak i na svá vlastní zjevení a vnuknutí. Jeho knihy zaujaly Immanuela Kanta natolik, že proti Swedenborgovi napsal spis „Sny duchařovy“ (1766) a o jeho Nebeských tajemstvích řekl, že jsou to čtyři svazky plné nesmyslů.
http://www.databazeknih.cz/zivotopis/emanuel-swedenborg-21623

EMANUEL SWEDENBORG popsal obyvatele všech tehdy známých planet, neviděl však planety našeho fyzického (pseudo) vesmíru. Co tedy skutečně viděl?
Swedenborgu bylo dovoleno v té době komunikovat s duchy planet pravého fyzického vesmíru!
Citát: Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem - Druhý Díl, Sto Třicátý Devátý Dialog
Pán Ježíš Kristus: Co skutečně Swedenborg viděl? Zaprvé, ve většině případů mluvil s duchy jednotlivých planet, velmi zřídka s jejich skutečnými přírodními obyvateli. Za druhé, tehdy bylo duchovně předčasné, aby Swedenborg a všichni ostatní věděli o existenci Zóny Vymístění a ta Zóna je odrazem uspořádání nebeských těles v pravém fyzickém nebo přírodním vesmíru. Proto, pokud například Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto a všechny jejich příslušné měsíce nebo jakékoliv jiné nebeská tělesa existují v pravém přírodním vesmíru, v tom případě se tytéž planety a vše ostatní budou vyskytovat v stejném uspořádání v Zóně Vymístění. Jinými slovy, tato zóna je paralelní s pravým vesmírem. Touto souběžnosti ale tato podobnost končí.

Charakter, uspořádání, účel, cíl a jejich struktura jsou diametrálně odlišné. Zatímco co v pravém přírodním nebo fyzickém vesmíru slouží vše nějakému důležitému tvůrčímu, konstruktivnímu a obecně pozitivnímu účelu, v Zóně vymístění je tendencí být v protikladu k takové struktuře. Namísto toho je v ní vše poháněno k negativnímu účelu. Každé nebeské těleso je řízeno a regulováno kvalitou charakteru, struktury a dynamiky sentientných myslí. Jakákoliv planetární forma, bez ohledu na to, jaká je, je odrazem stavů, procesů, charakteru, struktury a dynamiky sentientných myslí tak v jejich souhrnu, tak v jejich jednotlivostech. Vjemové, smyslové, fyzické, mentální a duchovní orgány takových sentientných myslí jsou plně přizpůsobené tomu, aby rozlišovaly a řídili vše, co se na jakékoliv takové planetě vyskytuje.

Tento řídící proces vzniká v duchovní mysli a prostřednictvím vnitřní mysli je vnější myslí uskutečňován. Z tohoto pohledu můžete říci, že duchové řídí a regulují každou jednu planetu nebo jakékoliv nebeské těleso, protože to dělají z pozice své duchovní mysli. Proto tedy jméno, duchové. V Zóně vymístění platí totéž pravidlo. Duchové nebo jejich pseudo-duchovní mysli řídí a ovládají všechny příslušné planety a nebeská tělesa celé Zóny vymístění. A protože každá taková planeta odráží charakter, strukturu, dynamiku, stavy, procesy a podmínky té mysli, její podmínky budou přesně stejné, jako podmínky té mysli. Takže zatímco co v pravém Stvoření je každá jedna planeta viditelně obydlená sentientnými entitami, které jsou čistě pozitivního a dobrého charakteru, v Zóně vymístění je každá jedna taková planeta obydlená duchy negativního a špatného charakteru.

Proto se v Zóně vymístění, jakož i ve vaší sluneční soustavě takové planety, s výjimkou vaší planety, jeví být nejen neobydlené žádnou životního formou, ale mají kataklizmatické podmínky nebo takové podmínky, které jsou z hlediska lidského života (neživota) neschopné nést jakýkoli život vůbec . Toto je však jen iluzí lidské mysli. S lidskou myslí je ten problém, že s její strukturální konstitucí a s konstrukcí všech jejích nástrojů, prostředků a smyslových a vjemových orgánů je schopná vnímat nebo cítit jen to, co je součástí její přirozenosti, uspořádání, dynamičnosti, stavů, procesů a rozpoložení. Vše, co je nad nebo mimo těchto jejích prostředků pozorování nebo vnímání, je mimo její schopnosti vidět nebo rozpoznat, co je skutečně tam venku nebo v tomto případě na jiných planetách. Na těchto planetách vidí jen to, co jim jejich vjemové a smyslové nástroje, orgány a prostředky umožňují vidět. Z této pozice vidí jen vnější kataklizmatické podmínky bez jakéhokoli života. Mimo nich nejsou schopny nic vidět. Kromě toho způsob, jakým lidská mysl definuje život, je omezen na to, co lidé považují za život.

Protože lidský život není pravým životem (byl definován jako neživot), není schopen postulovat možnost nějakého jiného typu života, nebo život za nějakých jiných duchovních, mentálních, fyzických, biologických, chemických, fyziologických a environmentálních podmínek, než jaké mají nebo zažívají lidé . Z toho hlediska, a protože si při jim dostupných metodách a prostředcích pozorování nejsou schopni představit možnost, že životu by se mohlo dařit a že by se mohl projevovat v nějakých jiných, zcela odlišných a jim nepochopitených podmínkách, usuzují, že na jiných planetách, které neprokazují tytéž charakteristické vlastnosti, jak má jejich planeta, nemůže žádný život existovat.
Lidé si nedokážou představit myšlenku, že životu se může dařit a že se může projevovat například na Merkuru, jehož teplota daleko převyšuje teplotu, která by mohla umožňovat život způsobem, jakým se projevuje lidský život (neživot); nebo na Plutu, jehož teplota se může přiblížit téměř absolutní nule. A přece, protože každá planeta, bez ohledu na podmínky nebo formu pozorovatele lidskými nástroji a prostředky, je ovládána a řízena živými duchy nebo sentientnými entitami, takové planety jsou plně obydlené sentientnými entitami, které néjenže umožňují takové planetární podmínky, ale ty jsou pro ně nutné, aby splnily účel a záměr, kvůli kterému takové planety obývají.

Z tohoto vysvětlení proto můžete vyvodit, že všechny planety vaší sluneční soustavy, stejně jako všechny planety v celém Stvoření a pseudo-stvoření, jsou plně obydlené sentientnými entitami. To, že jejich lidé nejsou schopni vidět, nebo že vidí jen něco, co podle jejich omezeného a omezujícího pohledu nebo vnímání není schopné nést jejich typ života, je úplně jiným příběhem. Ve skutečnosti byly takovým způsobem strukturálně naprojektovaní, aby nebyli schopni vidět nebo vnímat nic takové povahy na jiných planetách. Jak vidíte, původně bylo nutné lidi podvodem přesvědčit, že jejich druh života na přírodní nebo fyzické úrovni je jediný možný život a že žádný jiný typ života nesmí nebo nemůže existovat. Proto byly lidé dohnáni nebo podvodem přivedeni k přesvědčení, že jsou velmi podivní a jediní možní, a proto je typ života, který mají, nejvhodnější, nejkrásnější a najoblíbenější v celém vesmíru. Účelem tohoto úskoku bylo umožnit lidský život. Kdyby měli lidé reálně zážitky bytí a existence nějakých jiných typů a forem sentientného života, než to, co mají, nebo než je to, čím jsou, nebo kdyby byli schopni vidět nebo registrovat, jak sentientný život vzkvétá například na Merkuru nebo na Plutu, nebo na nějaké jiné planetě, nebo kdyby na základě takových zážitků zjistili, že jejich život ve skutečnosti není pravým životem, v tom případě by nikdy nesouhlasili s tím, že budou v lidském životě (neživote). V tom případě by se nemohl uskutečnit experiment s neživotem za účelem jeho porovnání s pravým životem. Kdyby se toto stalo, všechny sentientní mysli by byly sužované otázkami, na které by nebyly dané odpovědi. Jak byste mohli za takových nepříznivých podmínek nastolit plnost a kompletnost pravého života pozitivního stavu?

Co to tedy bylo, co tehdy vnímal Swedenborg? Protože tehdy nebylo prospěšné a duchovně správně odhalit něco z výše popsané situace, Swedenborgu bylo dovoleno komunikovat s duchy planet pravého fyzického vesmíru, ale ne s duchy pseudo-vesmíru nebo Zóny vymístění. Proto byly ty planety ve většině případů obydlené pozitivními druhy sentientných entit. A protože jejich planety odrážely pozitivitu a dobrotu jejich obyvatel, na žádné z nich nepanovaly podmínky, jaké je vidět například na planetách vaší sluneční soustavy. Tehdy byly zaznamenány jen jisté drobné podobnosti. I kdyby však měl Swedenborg mluvit s duchy planet Zóny vymístění, kvůli svému speciálnímu obdaření, které měl ode Mne, pomocí kterého byl schopen překročit své omezené a omezující lidského vjemové schopnosti, stále by byl schopen vidět, že ty planety byly plně obydlené sentientnými entitami se všemožnými vnějšími stavbami, městy, obcemi, atd. Tak či onak by tedy jeho vnímání bylo správné, ačkoli z pozice vašich astronomických pozorovacích zařízení by byly všechny takové tvrzení vyvrácené, protože tyto přístroje nebo prostředky nejsou schopny objevit nic víc, než jakési peklo nebo věčný led, neschopné nést jakékoliv životní formy. Jak z těchto zřejmých faktů vidíte, nikdy se nemůžete spoléhat na to, co vám jsou schopny poskytnout vaše smyslové orgány a přístroje a nástroje vašeho takzvaného vědeckého pozorování
Mohou být velmi klamné. Na druhé straně nezapomínejte, co bylo řečeno o těchto záležitostech v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista.

Existuje hodně reflexí každé kompaktní duchovní, mentální nebo fyzické planety a / anebo nebeské entity. Kromě toho existuje mnoho paralelních vesmírů, které mají stejné typy planet, slunečních soustav, galaxií a jejich různých nebeských těles. Pokud byste na některých z nich neviděli žádné životní formy (ačkoli by tam byly!), nemusí to nutně znamenat, že byste nemohli vidět vzkvétat život na některých jiných. Protože ty planety, na kterých jste schopni vidět vzkvétat sentientné životní formy, jsou strukturálně stejné, jako jejich původní kompaktní planety, museli byste logicky usoudit, že jsou všechny obydlené, navzdory faktu, že jejich sentientných obyvatele svým fyzickým zrakem nebo čímkoliv, čímž by jste se na ně pokoušeli dívat, nevidíte. Prosím vás tedy, abyste nikdy neomezovaly ve svém poznání na něco, co je tak omezené a omezující než vaše percepční smyslové orgány a všechny nástroje a prostředky založeny na struktuře, uspořádání a dynamice těch orgánů. Bohužel, přesně toto lidské věda při svých výzkumech dělá.
Citát z:
Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem - Druhý Díl
Sto Třicátý Devátý Dialog - 139
Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem - První a druhý díl
ke stažení zde:
https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak
http://novezjeveni-pjk.wgz.cz/
EMANUEL SWEDENBORG - 1688 - 1772
SPISY EMANUELA SWEDENBORGA - NEBE A PEKLO
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nebe_a_peklo.htm
Dále:
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
http://www.bozirodina.cz
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm
KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm
POSELSTVÍ Z NITRA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_poselstvi_z_nitra.htm
ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm
HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm
KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_3_sdeleni_894_896.htm
Photo

Post has shared content
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

MISE STATEK

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

Přišel čas objasnit skutečné důvody pobytu našich 5 představitelů Boží rodiny na statku v České Kubici. Přestože jsem ve sděleních Zázemí týmu Boží rodiny (http://svetelneinfo.cz/zazemi-tymu-bozi-rodiny/) a Shrnutí Mise Boží rodiny (http://svetelneinfo.cz/shrnuti-mise-bozi-rodiny/) uvedl/a, že tento statek bude v budoucnu sloužit jako základna pro naše spolupracovníky a místo setkávání s Bohyní a 12 hvězdami po převibrování na Novou Zemi, pravé důvody můžu odhalit až nyní, po splnění poslání účastníků této Mise statek. Především je třeba připomenout, že žádný z představitelů PJKBR tu není proto, aby se zabýval budováním pozemských statků, chovem zvířat a přehnanou péčí o záležitosti hmotného života. Čím jednodušší život, tím více času na duchovní práci, např. četbu knih Nového zjevení, setkávání se spřízněnými dušemi, přípravu na vytržení a rozdělení lidstva. Ten, kdo ví, že tento svět nelze transformovat na pozemský ráj, protože zde musí na chvíli zvítězit negativní stav, nemá potřebu tu nic vylepšovat, investovat peníze, svůj čas a energii do tak marného a zbytečného podniku. Péči o své hmotné potřeby věnuje pouze nezbytný čas a vždy naslouchá vedení PJKBR z nitra, protože ví, že je o něj vždy postaráno. Už Ježíš říkal: „Podívejte se na ptáky: nesejí ani nesklízejí, neshromažďují obilí do sýpek, ale nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější? I když se budete starat sebevíc, přece svůj život neprodloužíte ani o jediný okamžik. A proč si děláte starosti se svým oblečením? Podívejte se na polní květiny: nepracují ani nepředou, a vidíte, ani Šalomoun ve svém královském majestátu nebyl tak oděn jako kterákoliv z nich. Jestliže tedy Bůh dává takovou krásu nepatrným polním kvítkům, které nemají dlouhého trvání, nepostará se tím spíše o vás? To mu tak málo důvěřujete?" (Matouš 6: 26 - 30). I když naši představitelé nežijí v blahobytu, mají vždy vše, co nezbytně potřebují pro svůj život v tomto nedokonalém těle a plní plán Pána Ježíše Krista. Ani oni nemůžou znát každý krok tohoto plánu dopředu, protože by nebyli schopni ho zvládnout.
Už od nastěhování pětice na statek mezi 8. a 12. 12. 2018 docházelo k silným útokům Pseudotvůrců a Renegátů, kteří se snažili rozdělit naše představitele na dvě znepřátelené skupinky. Využívali jejich slabá místa, nezpracované návyky a odlišný přístup k životu, aby vyvolali co nejvíce sporů kvůli maličkostem, nenechali je v noci spát, způsobovali jim fyzickou i duševní bolest. Přestože během víkendového pobytu (22. - 23. 12.) Michala Rafaela pocítili naši představitelé chvilkové zlepšení a lásku PJKBR, tato úleva netrvala dlouho a vše se vrátilo do starých kolejí. Situace se ještě vyhrotila na přelomu roku, kdy nedošlo k fyzickému převibrování, o němž byli informování těsně před termínem. Tyto mety jsou naprosto nezbytné a v konečném důsledku posilují každého představitele a stmelují Tým Boží rodiny. Duchovní cesta není žádná procházka růžovým sadem a je plná zkoušek, zakopnutí i pádů. Lze ji přirovnat k vývoji člověka od narození, kdy se učí chodit a po mnoha pádech získá jistotu, na základě chyb a omylů se posouvá dále. Všichni v těchto tělech jste zamořeni negativním stavem a není možné vás najednou zbavit všech následků tohoto nepřirozeného pseudoživota. Každého z vás vyvádím individuálně a synchronizuji vaše kroky i v rámci týmu tím nejoptimálnějším způsobem. Nejdůležitější je důvěřovat Mně, Pánu Ježíši Kristu, absolutnímu a vševědoucímu Bohu, Mému dokonalému plánu a nenechat se stáhnout ovládacími programy strachu, beznaděje, vzteku, výčitek od negativních entit. Nakonec mi vždy dáte za pravdu, že nic není tak hrozné, jak to vypadá a řešení i té nejbeznadějnější situace přijde včas.
Dne 17. 1. 2019 se vrátili první 3 "statkáři" Martinka, Helenka a Patrik do svých domovů, protože cítili, že jejich úloha se naplnila. Janko s Renatkou tam zatím zůstávají, aby dokončili, co je třeba.
Mise statek ukázala, že nikdy nejde o konkrétní místo, které má sloužit jako zázemí bytostí světla, protože tím světlem může být jen sentientní bytost, která bezmezně miluje Mě, Pána Ježíše Krista Boží rodinu a plně důvěřuje Mému vedení z nitra. Po převibrování budeme navštěvovat připravené přátele a spolupracovníky na jakémkoli místě planety Nula, nepotřebujeme žádnou pozemskou základnu, spojenou s nadměrnou fyzickou prací. Všichni účastníci této Mise zvládli své role výborně, přestože si to nemusejí v tomto čase uvědomovat. Nic nešlo udělat jinak a vše slouží pro poučení celého Stvoření. Proto vám Martinko, Helenko, Patriku, Renatko a Janko velmi děkuji za oběť, kterou jste podstoupili pro dobro všech, velmi vás miluji.
Děkuji vám všem za spolupráci, víru, důvěru a šíření Božího slova, miluji vás.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA
19. 1. 2019
Photo
Wait while more posts are being loaded