Profile cover photo
Profile photo
Karel Michael
21 followers
21 followers
About
Communities and Collections
Posts

Post has attachment
JASNÝ OBRAZ STRUKTURY NEJVYŠŠÍHO !
NEJVYŠŠÍ = ABSOLUTNÍ ,, JÁ JSEM "
Absolutní JEDNOTA = Absolutní JEDNOST.
Aby se náležitě porozumělo původu hmoty, vesmírů a k nim připadajících sentientních bytostí a entit a původnímu účelu, cíli a uspořádání lidského života v jeho stavech a úrovních, je nutno mít tak JASNÝ obraz struktury Nejvyššího, jak je jen možné. Za tímto účelem se nyní zjevuje následující USPOŘÁDÁNÍ Nejvyššího:
(*) Nejvyšší = Absolutní „Já jsem“

(1) Absolutní jsoucno + Absolutní bytí = Absolutní život
(2) Absolutní stav + Absolutní proces = Absolutní obsažení
(3) Absolutní esence + Absolutní substance = Absolutní uvědomění
(4) Absolutní láska + Absolutní moudrost = Absolutní princip
(5) Absolutní vůle + Absolutní rozum = Absolutní mysl
(6) Absolutní cítění + Absolutní myšlení = Absolutní prozřetelnost
(7) Absolutní motivace + Absolutní inteligence = Absolutní aktivita
(8) Absolutní potence + Absolutní znalost = Absolutní dynamika
(9) Absolutní femininita + Absolutní maskulinita = Absolutní tvořivost
(10) Absolutní svoboda + Absolutní nezávislost = Absolutní volba
(11) Absolutní bezprostorovost + Absolutní bezčasovost = Absolutní přítomnost
(12) Absolutní teplo + Absolutní světlo = Absolutní emanace.


Výslednicí tohoto všeho je

Absolutní JEDNOTA = Absolutní JEDNOST.

Kvůli faktu, že se o pojímání této struktury Nejvyššího pokouší z přírodního stavu časnosti a relativity vyjadřování, je tedy toto pojímání jen PŘIBLÍŽENÍM pravé povahy Nejvyššího. Jak se uvedlo před tím, není plné a úplné pochopení povahy a struktury Nejvyššího možné u někoho, kdo není absolutní. Je tu tedy přesahující pojetí a chápání povahy a struktury Nejvyššího, které se zjeví, když a jestliže se zbuduje nový stupeň ve vývoji lidské duchovnosti, který je založen na tomto přítomném pojetí a pochopení. Musí se neustále brát v úvahu přibližnost, relativita a dynamická povaha porozumění struktuře Nejvyššího, aby se vyhnulo jakékoli stagnaci, strnulosti, jednostrannosti a lpění, na starých pojetích, protože ta se stávají v průběhu času zastaralými a zaostávajícími.

V předložené struktuře Nejvyššího je možno vidět, že v Nejvyšším jsou všechny kategorie v absolutní kondici. Není v nich nic relativní. Samou podstatou tohoto rozpoložení je Absolutní jednota všech absolutních rysů, charakteristik, atributů a jejich odvozenin, které dohromady obsahuje Absolutní jednost.

Absolutní jsoucno plus Absolutní bytí se tedy rovná Absolutnímu životu atd. Struktura naznačuje, že v ní nejsou myslitelně žádné oddělenosti a protiklady. Samou svou povahou je celá tato struktura neustále absolutně dynamická, aktivní a tvořivá. Pasivní, negativní či strnulé kondice nejsou v této struktuře možné. Jsoucno nemůže být bez bytí, bytí nemůže být bez jsoucna. Jsoucno je esencí a samým životem bytí. Bytí je substancí, formou, projevem a procesem jsoucna. Život je ze stavu jsoucna procesem bytí. Oba pojmy samy o sobě a ve své kombinaci označují neustálé, aktivní rozpoložení, které pak znamená neustálý pohyb. Totéž se dá analogicky odvodit ze všech ostatních aspektů shora popsané struktury.

Z toho plyne nutný závěr, že přijetí a předpoklad jakéhokoli negativního, protikladného či pasivního stavu uvnitř struktury přirozenosti Nejvyššího je nepravdou a zkreslením. Některá západní i východní mystická, duchovní či filosofická pojetí zakládají své ideje na tomto oddělování, uvažujíce, že protikladné síly ve vesmíru jsou zdrojem pohybu a základem života. Toto zkreslené a nesprávné pojetí pochází z nepochopení pravé povahy života. Negativní, protikladná síla nastává, probíhá a stává se na základě toho, že lidské bytosti k tomu vytvoří podmínky v procesu svého duchovního úpadku, jehož zdůvodnění bude podáno v následující kapitole. Toto nedorozumění tedy pochází ze ZÁMĚRNÉHO USTANOVENÍ PROTIKLADNÝCH POJMŮ, jako např. jsoucna proti bytí, stavu proti procesu, femininity ku maskulinitě, pozitivního ku negativnímu, dne vůči noci atd. Chápe-li se slučovací funkce těchto kategorií, nelze žádnou kategorii samu o sobě pojímat jako protikladnou, negativní či pasivní k jakékoli jiné. Jsou jen pozitivní, aktivní stavy téže kategorie, které se rovnají Absolutní aktivitě. Tak například stav, jsoucno, esence, láska, vůle, cítění, motivace, potence, femininita, svoboda, teplo atd. jsou všechno aktivní stavy, neboť aktivita, produktivita a tvořivost jsou imanentní samotné jejich povaze.

Sama jejich povaha se projevuje aktivním, produktivním a tvořivým bytím, procesem, substancí, moudrosti, rozumem, myšlením, inteligencí, znalostí, maskulinitou, nezávislostí, světlen atd. a prostřednictvím toho všeho. Pečlivé a hluboké zkoumání každé kategorie okamžitě upozorní na absolutně aktivní, dynamickou a tvořivou povahu každé z nich. Tato povaha je absolutně imanentní všem těmto kategoriím a každé z nich. Žádnou nelze vyloučit. Jakákoli opačná síla by do této struktury uváděla pasivní, strnulý, negativní stav a rozpoložení, což by ji nakonec mohlo zničit, a tak by nebylo žádného jsoucna a bytí, a tedy žádného života. Dvě síly navzájem opačné by udržovaly podmínky absolutního a neustálého stavu nehybnosti. Nemohl by nastat, probíhat a stát se žádný pohyb, a tak by ani nemohlo nastat, proběhnout a stát se nic jiného. Pojetí Absolutní aktivity, Tvořivosti a Produktivity všech kategorií bez výjimky se musí neustále brát v úvahu, chce-li se porozumět tomu, jak a proč došlo k nastávání, probíhání a stávání se úpadku lidské duchovnosti. Je nezbytné nebrat na zřetel nepravdivá a zkreslující učení o protikladných silách, která jsou tak rozsáhle přijímána v mnohých duchovních, náboženských a filozofických pojetích. Je to tradiční a konvenční přístup, který se musí navždy zcela odložit.

Jelikož KAŽDÁ absolutní kategorie ve struktuře Nejvyššího je absolutní, znamená to tedy, že každá z nich obsahuje v sobě Absolutní přítomnost a Absolutní obsah každé jiné kategorie v její celosti. Toto je zdroj Absolutní jednoty, Absolutní harmonie a Absolutní jednosti. Jsoucno a bytí těchto kategorii je absolutně aktivní.

Absolutní stav Absolutního jsoucna a Absolutní proces Absolutního bytí Absolutního života a Absolutního obsažení ve své Absolutní esenci a Absolutní substanci Absolutního uvědomění neustále produkuje - Absolutními principy Absolutní lásky a Absolutní moudrosti, skrze Absolutní vůli a Absolutní rozum Absolutní mysl, s Absolutním cítěním a Absolutním myšlením Absolutní prozřetelnosti, a Absolutní motivací a Absolutní inteligencí Absolutní aktivity, skrze Absolutní potenci a Absolutní znalost Absolutní dynamiky, Absolutní volbou v Absolutní svobodě a Absolutní nezávislosti, Absolutní tvořivosti Absolutní jednoty Absolutní femininity a Absolutní maskulinity, s Absolutní přítomností v Absolutní bezprostorovosti a Absolutní bezčasovosti - Absolutní duchovní energii, jejíž výsledkem je Absolutní teplo a Absolutní světlo s neustálou Emanací u vší a každé kategorie přirozenosti NEJVYŠŠÍHO. Protože každá kategorie svou sobě imanentní povahou produkuje neustále takovou energii a její emanaci, existuje kumulativní účinek. Výstup této energie a její emanace tím, že jde o Absolutní stav a absolutní proces, je samozřejmě absolutní, a tudíž se nemůže měnit, pojímat či vnímat v jakýchkoli představitelných či symbolických pojmech lidských tvorů. Termín „duchovní energie“ zde označuje Absolutní koncentraci všech absolutních výsledků stavů a procesů všech kategorií, atributů a jejich odvozenin ve struktuře přirozenosti Nejvyššího. Protože je to Absolutní výsledek toho všeho, je absolutně bezprostorový a bezčasový a obsahuje v sobě všechny principy všech kategorií v ohromné a nepředstavitelné Absolutně intenzívní kondici. Absolutní intenzifikace plyne z absolutního kumulativního efektu součtu všech výstupů všech energií ze vší a každé kategorie v její celosti.

Tato Absolutní duchovní energie vytváří Absolutní sféru, v jejímž středu sídlí NEJVYŠŠÍ. Absolutním produktem této Absolutní duchovní energie je neustálá Absolutní duchovní emanace Absolutního duchovního tepla a Absolutního duchovního světla, která vytváří Absolutní duchovní atmosféru Nejvyššího. Absolutní duchovní teplo je Absolutním procesem Absolutní lásky Nejvyššího a Absolutní duchovní světlo je Absolutním produktem Absolutní moudrosti Nejvyššího - jsou tedy Jeho/Její Absolutní duchovní atmosférou. Absolutní duchovní emanace označuje produkt neustálého pohybu a stálé aktivity všech kategorií Nejvyššího a Absolutní přítomnost. Protože v této emanaci je Absolutní přítomnost všech kategorií, obsahuje všechny jejich kvality v absolutním smyslu ve stále se zintenzivňující kumulativní kondici. Je obtížné nalézt analogii, která by pomohla pochopit tento popis. Poněkud vzdálenou analogii by bylo možno nalézt v uspořádání vesmíru a jeho sluncí. Absolutní sféra, ve které sídlí Nejvyšší, by se mohla přirovnat ke slunci ve slunečním systému. Její Absolutní atmosféru je možno přirovnat k emanaci, kterou slunce neustále produkuje svými stavy a procesy. Jeho teplo lze přirovnat k duchovní hřejivosti lásky a jeho světlo k duchovnímu světlu moudrosti atd. Bylo by však třeba si představit všechna existující slunce a souhrn jejich tepla, světelného záření, energií, sil, stavů a procesů, aby se - byt' jen vzdáleně ­přiblížilo ke skutečnému pochopení pravé přirozenosti Nejvyššího.

Protože všechny Absolutní kategorie Nejvyššího mají v sobě a o sobě Absolutní duchovní kvalitu, nelze Nejvyššího pojímat ohraničenými fyzikálními, chemickými, biologickými či jakýmikoli jinými kategoriemi přírodního světa a jeho přírodních stavů, procesů a podmínek. Nicméně jsou tyto kategorie skutečnými souvztažnostmi duchovních kategorií, z nichž plně odvozují svůj původ. Nejvyšší tedy nijak nezávisí na fyzické teplotě, chemických reakcích, fyzikálních zákonech, biologických procesech či na čemkoli jiném, ale ve všech ohledech to vše přesahuje a současně je v těchto všech věcech přítomen skrze souvztažný význam jejich existence. Cokoliv souvztaží s Jeho/Jejími kategoriemi, atributy, odvozeninami a vším ostatním, je On/Ona v tom jako ve Svém vlastním.
Citát a více:
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
2. - KAPITOLA 2. VZNIK HMOTY, VESMÍRU A SENTIENTNÍCH BYTOSTÍ. PŮVODNÍ ÚČEL, CÍL A USPOŘÁDÁNÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA A JEHO PŘÍRODNÍHO, DUŠEVNÍHO A DUCHOVNÍHO STAVU.
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_1_2.htm
Dále:
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
http://www.bozirodina.cz
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm
KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm
POSELSTVÍ Z NITRA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_poselstvi_z_nitra.htm
ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm
HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm
KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_3_sdeleni_894_896.htm
Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem - První a druhý díl
ke stažení zde:
https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak
http://novezjeveni-pjk.wgz.cz/
Photo

Post has attachment
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA
PODVOD JMÉNEM SAMETOVÁ REVOLUCE
Dne 17. listopadu 1989 došlo k tzv. Sametové revoluci, která znamenala pád komunismu nejen v tehdejší Československé socialistické republice, ale i v dalších státech východního bloku a o něco později i v samotném Sovětském svazu. Jen málokdo si je ale vědom faktu, že nešlo o revoluci z vůle lidu, jehož společenský vývoj si vynutil změnu režimu, nýbrž šlo o předem naplánovaný převrat, na jehož iniciování se podílela stínová vláda a tajné služby USA a SSSR. Základ k těmto událostem byl položen již v první polovině 70. let 20. století, kdy se v této středoevropské zemi odehrávala tzv. normalizace, jejímž znakem bylo upevnění pozic KSČ a prodloužení statusu quo. Před normalizací se odehrálo tzv. „Pražské jaro 1968“, jež bylo z duchovního hlediska zapříčiněno zvýšeným přílivem boží energie z centra vesmíru, která způsobila velké změny ve vědomí lidí. Z pozemského úhlu pohledu bylo přechodné uvolnění poměrů způsobeno dosazením liberálnější větve komunistů k moci, jež chtěla zavést „socialismus s lidskou tváří“ a nezasahovat do vnějších životů obyvatelstva tak razantním způsobem. Tato větev vedená Alexandrem Dubčekem byla řízena opoziční skupinou Renegátů, kteří chtěli na pozemské úrovni předat vedení některých států ve východním bloku pod vliv USA, čímž by došlo k utvoření nového spojenectví mezi těmito rebelujícími Renegáty a Pseudotvůrci ovládajících západní svět. Už v roce 1968 mohlo v ČSSR dojít ke kapitalistickému převratu. Jelikož ale procesy globálního řízení nechtěly prozatím připustit tuto skutečnost, události „Pražského jara“ byly násilně přerušeny intervencí vojsk Varšavské smlouvy. Nad novou nastupující vládou tak opět držela pevnou ruku Moskva. Stínové vlády USA a SSSR se však dohodly na nutnosti ponechat otevřené čs. hranice na Západ na nezbytně dlouhou dobu, aby se každý v této hře elit mohl rozhodnout, na jakou stranu se přikloní. Možnost emigrace využilo přes 80 000 lidí, než ke konci roku 1969 došlo k vypršení stanovené lhůty a následnému hermetickému uzavření hranic.
Nedlouho poté se už rozjely horečné přípravy pro postupnou demontáž bipolárního světa se dvěma supermocnostmi. Přestože jsou 70. léta spojena se stagnací, v místech, kam oko běžného pozemšťana nevidí, byl elitami již připravován scénář státního převratu. Po smrti Leonida Iljiče Brežněva, jenž SSSR navenek řídil bezmála 18 let, se na nejvyšších postech vystřídal Andropov a Černěnko, jejichž velice krátká doba vlády byla znakem toho, že východnímu bloku budou brzy zničeny jeho základy. Roku 1985 nastoupil do funkce Michail Gorbačov, který od stínové vlády dostával přesné instrukce, jak docílit rozkladu sovětského impéria. Na jeho konci se přímo podílel ten stejný okruh vládců tohoto světa, který v Rusku po svržení carského režimu zavedl vládu bolševiků. „Glasnosť“ (možnost svobodného vyjadřování) a „perestrojka“ (ekonomická přetavba) byla hlavním činitelem popření základních pilířů, na nichž byl komunistický režim vybudován. Díky provázanosti východního bloku se změny projevily i v ostatních státech a netrvalo dlouho, než v nich státní aparáty iniciovaly zahájení politických převratů, probíhajících za přímé účasti tajných vlád USA a SSSR.
Václav Havel, který posloužil jako loutka a nastrčená figurka pro veřejnost, se stal symbolem nového režimu. Na roli prezidenta byl připravován již dlouho a komunistický režim nad ním držel ochrannou ruku. Jeho pobyt ve vězení byl zinscenovaným divadlem, jež následně mělo podtrhnout disidentství a falešné zásluhy této osoby. Zasvěcovacím rituálem do řad zednářů prošel v USA již v 60. letech, od té doby na žebříčku elit stoupal a byl vychováván pro roli nové hlavy státu. 17. listopad 1989 byl určen jako den, kdy budou vytvořeny vhodné podmínky pro zorganizování studentské demonstrace. Všichni, kdo se těchto pochodů za svobodu a demokracii účastnili, byli stejnými oběťmi spiknutí a figurkami na světové šachovnici, jako byli například zaměstnanci NASA v Houstonu, kteří za pulty svých počítačů řídili kosmické lety na Měsíc. Stejně jako nikdo z těchto zaměstnanců netušil, že na obrazovkách vidí pouze vesmírnou simulaci, ani studenti, dělníci a vůbec všichni obyvatelé ČSSR nevěděli, že změna režimu nepřichází z vůle jejich spontánních reakcí, nýbrž je zapříčiněna odstartováním důmyslně sepsaného scénáře iluminátských klanů.
Po tomto listopadovém dni nabral vývoj událostí rychlý spád. Ještě do konce téhož měsíce bylo globálními procesy řízení (v souladu s tehdejším naladěním společnosti) nařízeno, aby KSČ zrušila svůj mocenský monopol. Několik dní poté rezignoval i premiér Ladislav Adamec, následovaný demisí prezidenta Gustáva Husáka. Necelé dva týdny před Vánoci započalo odstraňování „železné opony“, přičemž dominový efekt si vyžádal stažení komunistických pozic ze všech předních aspektů života. 29. prosince 1989 byl Havel oficiálně dosazen do funkce hlavy státu. Od roku 1990 republika a společně s ní i de facto celý bývalý východní blok přešel pod vliv Spojených států amerických, jimž Sovětský svaz, brzy přetransformovaný na Rusko, nechal volné pole působnosti. V Československu přejaly otěže moci západní nadnárodní korporace, organizace a unie, jež zcela znemožnily samostatnost této země. Nové vlády republiky, kterou roku 1993 čekalo rozdělení na Česko a Slovensko, od té doby podporují koncept zavádění Nového světového řádu (NWO) cestou demokracie. Forma tohoto státního zřízení je ve svém základu úplně stejná jako totalita, pouze se její skutečná podstata neprojevuje tak viditelným způsobem. Demokracie je prostředek, který připravuje živnou půdu pro konečnou fázi NWO. Postupně bude přeměněna v novou, centralizovanou formu vlády Pseudotvůrců, kteří jsou na cestě zpět k Zemi/Nule.
Od začátku 21. století dochází k nárůstu extrémismu a terorismu, to vše v souladu s heslem negativního stavu „rozděl a panuj.“ Přestože to na první pohled vypadá, že velmoci stojí proti sobě a mají touhu se navzájem zničit, opak je pravdou. Elity vedené entitami ze zóny vymístění si nepřejí zničení zdroje potravy, tvořené hrubovibračními energiemi spících a ovládaných pozemšťanů. Stupňující se rozhádanost a nejednotnost mezinárodní situace spadá do konceptu světovládců, kteří po rozdělení lidstva a propadu této reality do pekel předají Pseudotvůrcům veškerou moc. Ti přijdou jako zachránci a mírotvůrci, vyřeší přední palčivé problémy světa a výměnou za to zavedou povinné čipování a další vymoženosti negativního stavu. Tato planeta se nachází před revolucí multivesmírného významu. Během blízké budoucnosti dojde k vzestupu části lidstva na Novou Zemi v 5. dimenzi, kde už nejsou války, utrpení, ovládání a smrt. Naprostá většina této populace připravené žít v lásce bude vyzdvihnuta na paluby kosmických lodí vesmírných lidí, kde se seznámí s celkovou situací a následně u nich dojde k převibrování do vyšší reality. Ti nejvyspělejší andělé v tělech převibrují přímo bez nutnosti evakuace na vesmírná plavidla. Převážná část lidstva dennodenně si volící tento způsob života ale zůstane zde a zobrazí, jak vypadá život bez Boha, Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích duchovních zákonů a principů. I tento zbytek bytostí dobrovolně chycených do pasti však bude nejpozději s eliminací stavu zel a nepravd vysvobozen zpět do boží náruče a začleněn do plnosti života pozitivního stavu.
Nový cyklus času bude nádhernou etapou doposud neuskutečněných dějin Stvoření, na jejichž budování se budeme bok po boku podílet. Bude to éra vítězství skutečné lásky a pravdy nad lží a nenávistí.
Velmi vás miluji.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 17. 11. 2018
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
http://www.bozirodina.cz
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm
KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm
POSELSTVÍ Z NITRA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_poselstvi_z_nitra.htm
ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm
HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm
KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_3_sdeleni_894_896.htm
Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem - První a druhý díl
ke stažení zde:
https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak
http://novezjeveni-pjk.wgz.cz/
Photo

Post has attachment
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA
SMYSL VĚČNÉ EXISTENCE BOHA
Pán Ježíš Kristus je absolutní, nikým a ničím nestvořený Bůh, Stvořitel všeho a všech, jediný dárce života. Jeho existence, kterou můžeme nazvat jako „JEST“, se v objektivním absolutním stavu, nacházejícího se mimo časoprostorové kontinuum, nacházela vždy ve stavu BYTÍ. Toto „JEST“ je metabožská esence, zahrnující vše, co bylo, je a bude, jakožto i to, co nebylo, není a nebude. Protože „JEST“ je nikým a ničím nestvořené, jsoucí samo o sobě, ze sebe a v sobě od věčnosti do věčnosti, bez jakéhokoli počátku či konce, nemůže mít žádný prapůvodní SMYSL, o němž by se dalo hovořit pouze v případě, že by „JEST“ z něčeho vycházelo. Pán Ježíš Kristus, zahrnující plnost veškerých stavů, podmínek a procesů v jejich úplně zbožštělé formě a obsahu, tudíž v nejzazším smyslu a konečném důsledku neměl a nemá ŽÁDNOU PŘÍČINU A SMYSL svého „JEST“, čili svého nezávislého, individualizovaného, zosobněného, věčného, bez jakéhokoli počátku či konce trvajícího BYTÍ. Toto „JEST“ vždy BYLO a JE ve stavu svého trvání, přičemž zahrnuje jak vší existenci, tak i veškerou ne-existenci, která je i přes svoji nicotnost, nedynamičnost a totální neenergičnost vždy plně závislá na „JEST.“ Nic nemůže být vně neohraničené „JEST“ Pána Ježíše Krista, na němž je vše závislé. Celistvost „JEST“ Pána Ježíše Krista proto spočívá v jeho interuniverzální NESMYSLNOSTI, NEPŘÍČINNOSTI A NEOPODSTATNĚNOSTI, jinak by nebylo nikým a ničím nestvořené a od věčnosti do věčnosti jsoucí.
Naproti tomu smyslem tvůrčího procesu Života Pána Ježíše Krista (nikoliv smyslem Jeho/Jejího věčného trvání – „JEST“) je sdílet svůj Život s relativními bytostmi umístěnými do určité oblasti v Multivesmíru, aby v něm jako svobodné a sebeuvědomělé entity zrcadlily určitý absolutní aspekt Pána Ježíše Krista v relativní kondici. Skrze tyto entity poznává Stvořitel Sám/Sama sebe z takového úhlu pohledu, jaký před vznikem Multivesmíru nebyl přítomný, neboť tehdy nebylo žádné relativní bytosti. Tento tvůrčí proces bude navěky zachován, proto bude neustále docházet k duchovnímu zrodu nových, originálních a neopakovatelných bytostí, progresivním způsobem se vyvíjejících v rozmanitých světech univerza.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 12. 11. 2018
Michal Rafael
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010962309357&fref=pb&hc_location=friends_tab
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
http://www.bozirodina.cz
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm
KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm
POSELSTVÍ Z NITRA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_poselstvi_z_nitra.htm
ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm
HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm
KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_3_sdeleni_894_896.htm
Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem - První a druhý díl
ke stažení zde:
https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak
http://novezjeveni-pjk.wgz.cz/
Photo

Post has attachment
BOŽSKÁ PROZŘETELNOST - ABSOLUTNÍ SCHOPNOST ŘÍDIT VŠECHNY UDÁLOSTI A OSUDY VEŠKERÉHO STVOŘENÍ Z POZICE A PODMÍNEK BEZ ČASU A BEZ PROSTORU.
Božská prozřetelnost předvídá všechno a poskytuje veškeré příležitosti k tomu, aby se vše zpřítomnilo, uskutečnilo a projevilo svou realitou.
V případě negativního stavu dovoluje Božská prozřetelnost jeho jsoucno a bytí jenom proto, že slouží k určitému velmi důležitému poučení pro veškeré Stvoření. Zde se používají pojmy „předvídavost“ a „dovolení“, aby se naznačilo, že Stvořitel nic nepředurčil ani nenařídil. Predeterminace a diktáty znamenají absolutní nevyhnutelnost a nemožnost svobody volby. Toto je v rozporu s pravou Přirozeností Pána Ježíše Krista, jež v sobě a sám sebou je absolutní svobodou a volbou. Je to také porušením Zákona svobody výběru.
V zásadě tento zákon stanoví, že Pán Ježíš Kristus vládne nad veškerým multivesmírem a zónou vymístění prostřednictvím Své Božské prozřetelnosti. BOŽSKÁ PROZŘETELNOST je definována jako ABSOLUTNÍ SCHOPNOST ŘÍDIT VŠECHNY UDÁLOSTI A OSUDY VEŠKERÉHO STVOŘENÍ Z POZICE A PODMÍNEK BEZ ČASU A BEZ PROSTORU. Pro Pána Ježíše Krista všechno probíhá zde – a - nyní bez žádné minulosti, přítomnosti či budoucnosti. Nicméně je Pán Ježíš Kristus zároveň přítomen simultánně a synchronně v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Tento dvojí aspekt Jeho/Její přítomnosti Mu/Jí dovoluje neustále modifikování všech situací takovým způsobem, aby je mohl přizpůsobit neustále se měnícím výběrům všech účastníků a umožnit zkušenost všech důsledků, následků, výsledů a naplnění všech těchto výběrů.
V obecném smyslu, ví a předvídá Božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista všechno bezčasové a bezprostorové. Ve specifickém smyslu dovoluje Božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista všem sentientním entitám pozměňovat jejich volby a životní osudy dle jejich svobodné vůle měnit počáteční volbu i s jejími následky. Aktivity Božské prozřetelnosti v tomto zvláštním se omezují na poskytnutí pravých příležitostí pro konání takových změn. Jsou poskytovány všechny příležitosti pro veškeré volby s náležitě definovanými důsledky jakékoliv volby. Současně v každém činu volení je inherentní schopnost pozměňovat, modifikovat, odmítnout či nahradit ten výběr. Takový čin je předvídán Božskou prozřetelností a ta poskytuje příznivé podmínky pro jeho uskutečnění.
Nicméně určité události v negativním stavu a na planetě Nula jsou povoleny, aniž by původně jejich výskyt byl zvolen. Volba být v negativním stavu určuje přiměřenost takového připuštění. Negativní stav ve své podstatě nedovoluje nikomu mít takovou svobodu výběru. Volí se být negativní, to jest nesvobodný. Následkem této situace, se tam děje mnoho věcí, které by za jiných okolností nikdy nebyly zvoleny. Budiž znovu řečeno: Toto není povoleno, protože tak tomu chce Pán Ježíš Kristus, nýbrž pro důležité duchovní poučení, které nakonec přivede k nezvolení negativního stavu. Nezvolit si negativní stav je ta pravá volba. Kvůli tomuto náležitému výběru je povoleno, aby se v negativním stavu udály mnohé věci, jež nemají žádný smysl ani význam. Konec konců sám negativní stav nemá žádný smysl ani význam. Jeho jsoucno a bytí, mezi jiným, byly povoleny jen za účelem ilustrování a demonstrování, že nemá žádný smysl či význam.
Božská prozřetelnost nevládne, neudržuje a neřídí nic ani nikoho donucováním, silou, nátlakem či rozkazováním, nýbrž jen na základě svobodné volby. V Absolutním stavu Pána Ježíš Krista je ve svém jsoucnu a bytí nekonečný počet výběrových možností zřetelně přítomných a rozlišitelných ve svém absolutním smyslu i se svými absolutními následky. Z této pozice Pán Ježíš Kristus vládne, řídí a udržuje veškerý multivesmír i zónu vymístění.
Citát a více:
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
10.kapitola - OBNOVENÍ, POZMĚNĚNÍ A ZNOVUDEFINOVÁNÍ DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_10.htm
Dále:
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
http://www.bozirodina.cz
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm
KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm
POSELSTVÍ Z NITRA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_poselstvi_z_nitra.htm
ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm
HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm
KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_3_sdeleni_894_896.htm
Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem - První a druhý díl
ke stažení zde:
https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak
http://novezjeveni-pjk.wgz.cz/
Photo

Post has attachment

Post has attachment
URČITÉ VĚCI VÁM Z DUCHOVNÍCH DŮVODŮ NEBUDOU DÁNY, I KDYBY JSTE O NĚ PROSILI ! PROČ JE DŮLEŽITÉ VLOŽIT VŠE DO RUKOU PÁNA JEŽÍŠE KRISTA !
Po získání znalostí podstaty lidského života je jedním z nejdůležitějších kroků navázání náležitého poměru s opravdovým pramenem pravého života – Pánem Ježíšem Kristem. Tento krok vyžaduje opuštění a vzdání se všech dosavadním názorů, mínění, konceptů, idejí, systémů víry, filosofií, životního stylu a od typu bohoslužby, na němž se lpí a který se považuje za jediný pravý a vhodný. Jinými slovy: Je nutno, abyste se vzdali jiných bohů či boha ve vaší víře – a to v jakékoliv formě a pod jakýmkoliv jménem. Namísto toho máte přijmout Novou přirozenost Pána Ježíše Krista, jak je zjevena v knize Nového Zjevení Pána Ježíše Krista (PŘIROZENOST PÁNA JEŽÍŠE KRISTA - http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_02.htm ), a přiznat – ze své vlastní svobodné vůle a volby – že žádný jiný bůh neexistoval, neexistuje a na věky věčné nebude existovat.

Po přijetí tohoto faktu máte pozvat Pána Ježíše Krista, aby vstoupil do veškerého vašeho jsoucna a bytí, a poprosit Jej/Ji, aby se stal vaším vrchním velitelem a pánem, který by vám dal sílu, moc, odhodlání, průbojnost a energii k účinnému přežití lidského života a k ovládání vlastního života. Toto vyžaduje, abyste předali všechen svůj život do rukou Pána Ježíše Krista, který ví nejlépe, co potřebujete a jaké věci jsou nejlepší pro vás osobně s ohledem na účinné přežití lidského života. Důvodem, proč je důležité mít takový vztah k Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista, je to, že pouze z postavení té Přirozenosti – tím, že Sám/Sama osobně zakusil lidský život – může Pán Ježíš Kristus do vás vstoupit a vykonat práci, jaké je zapotřebí, aby se vám pomohlo přežít lidský život. A nejen přežít, ale cítit se chráněnými, bezpečnými, jistými a abyste se těšili z Jeho/Její přítomnosti a ze všeho, čím vás zaopatřil.

Tento fakt prozrazuje, že určité věci vám nebudou dány, i kdybyste o ně prosili. A to z důvodů, že ze stanoviska vašeho věčného života by mohly pro vás být s odstupem času škodlivé a mohly by způsobit, že by se váš život mohl stát ubohým a octnout se v otroctví negativního stavu. Toť důvod, proč se požaduje, aby se vše dalo do rukou Pána Ježíše Krista. Pouze On/Ona může určit – ze stanoviska Jeho/Její Absolutní znalosti vaší situace – proč a za jakým účelem jste vstoupili do lidského života, co doopravdy potřebujete po dobu vaší inkarnace do lidského života na planetě Nula.

Je nutno zdůrazňovat opět a opět, jak je nesmírně důležité zahájit osobní, soukromý a intimní poměr s Pánem Ježíšem Kristem v Jeho/Její Nové přirozenosti, zjevené ve druhé kapitole této knihy. Od této chvíle nebude přístup k jakékoliv jiné manifestaci Boha či Ježíše či Krista či Ježíše Krista či pod jmény, jakých se jen lidskými tvory užívá, efektivní, zvláště pak po té, co se získala znalost této skutečnosti.

V případě, že lidští tvorové budou postrádat náležitou informaci a znalost o pravé Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista, jejich situace se bude hodnotit na základě jejich MOŽNOSTÍ pro přijetí tohoto faktu. Jen Pán Ježíš Kristus zná všechny takové potenciály v lidských tvorech a podle toho může upravit jejich situaci a dát jim příležitost dostat se do styku se zdrojem Nového zjevení buď během lidského života, nebo až jej opustí. Odezva ze strany Pána Ježíše Krista v tomto ohledu se bude řídit buď podle přímého přijetí Jeho/Její Nové přirozenosti, anebo z pozice potenciálnosti přijetí té Přirozenosti (v těch případech, kdy z různých důvodů není žádný přístup k Novému zjevení, jenž těmto faktům učí). Nicméně, tváří v tvář tomu faktu, že negativní stav dočasně musí úplně na vaší planetě vyhrát v rozsahu co nejvíce možném, neočekávejte, že příliš mnoho lidských tvorů dostane tuto příležitost během svého manifestování v lidském životě. Vlastní volbou bude se jim vést velice špatně, i když ne vždy tak zevně, materiálně, nakolik niterně a duchovně.

Konverze agentů negativního stavu do stavu pozitivního bude od nynějška možná jenom tehdy, vyjádří-li z celého srdce, z vlastní svobodné vůle a volby, touhu a ochotu přijmout a uctívat Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti. Jelikož Pán Ježíš Kristus ve Své Nové přirozenosti obsahuje očištěné elementy zóny vymístění, může na jejich pozvání vstoupit do těch agentů kdekoliv a hned započít proces jejich duchovního znovuzrození a transformace. Žádná dřívější manifestace Boží nemohla toto docílit přímo, osobně, soukromě a intimně. Možnost opravdového obrácení se zakládá na intimní, osobní a soukromé zkušenosti Boha v jednotlivcově mysli a srdci. Poněvadž pouze Pán Ježíš Kristus má prostředky k tomu, aby vstoupil takto do nitra kohokoliv, může díky těmto elementům pouhé vzývání tohoto Pána Ježíše Krista vykonat tento důležitý proces. Vzývání jakékoliv jiné Boží přirozenosti či formy nebude mít již účinek.

Tímto okamžikem je vzývání jakékoliv jiné přirozenosti či formy Boží, pod všelijakými jinými jmény, považováno za negativní. Fakticky stalo se to doménou a nástrojem negativního stavu k zábraně jeho otrokům a agentům přijmout pravého Pána Ježíše Krista, neboť ví, že takové staré evokace jsou bezpečné, a protože uvrhují vzývatele ještě do hlubšího zajetí negativního stavu.

Toto se tedy prohlašuje a zvěstuje po celé zóně vymístění a ve všech peklech, jakožto i v multivesmírech Stvoření se všemi jeho jsoucny a bytím. Plné přijetí tohoto kroku určí úspěšnost a užitečnost při uplatňování všech dalších kroků v zájmu přežití lidského života.
Více v:
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
13. JAK PŘEŽÍT LIDSKÝ ŽIVOT
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_13.htm
Dále:
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
http://www.bozirodina.cz
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm
KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm
POSELSTVÍ Z NITRA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_poselstvi_z_nitra.htm
ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm
HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm
KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_3_sdeleni_894_896.htm
Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem - První a druhý díl
ke stažení zde:
https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak
http://novezjeveni-pjk.wgz.cz/
Photo

Post has attachment
CO SE DĚJE? KAM SE NAJEDNOU VŠICHNI PODĚLI?
Jak naše vibrace rostou, zjišťujeme, že se nám někteří lidé jaksi vytrácejí ze života. Náhlé vymizení přátel, aktivit, zvyků, profesí a bydlišť. Vyvíjíme se až za to, čím jste bývali a tihle lidé a prostředí již nevyhovují našim vibracím. Zvlášť u členů rodiny a dlouholetých kamarádů to zamrzí. Dochází k uvolňování z rodinných vztahů. Se svou rodinou jste spojeni prostřednictvím karmy a tyto pouta se postupně uvolňují . Bude to vypadat, že se kamarádům a rodinným příslušníkům vzdalujeme, ale pomine to a budeme mít šanci navázat vztahy nové úrovně. Anebo jsou pak dvě možnosti: buď nám takový lidé zmizí ze života úplně, nebo budou sdílet cestu k vzestupu s námi. Pro druhou možnost můžeme leccos udělat, ale v některých případech nezbývá, než přiznat porážku a doufat, že se s dotyčnými setkáme později, až se i oni vydají na svoji vlastní cestu transformace.

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
http://www.bozirodina.cz
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm
KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm
POSELSTVÍ Z NITRA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_poselstvi_z_nitra.htm
ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm
HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm
KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_3_sdeleni_894_896.htm
Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem - První a druhý díl
ke stažení zde:
https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak
http://novezjeveni-pjk.wgz.cz/


Photo

Post has attachment
TO JE ALE NÁHODA! NEBO OSUD ?
JSTE ZDE ZE SVÉ VLASTNÍ SVOBODNÉ VŮLE a VOLBY VČETNĚ VOLBY NEPAMATOVAT SI, ŽE JSTE SI ZVOLILI SEM PŘIJÍT. Tato volba není jen obecným souhlasem k tomu, abychom sem přišli. Namísto toho jsme si zvolili každý jednotlivý detail našeho pozemského života, včetně svých problémů, trápení, strádání, nehod, příhod, typu rodičů, dědičnosti, místa, životního stylu a všeho, co máme. Z tohoto pravidla neexistuje výjimka či výluka. Cokoli se nám v kterémkoli okamžiku našeho života stane, se může stát jen proto, že jsme si to zvolili kvůli různým důležitým DUCHOVNÍM DŮVODŮM. Tyto důležité duchovní důvody si vědomě neuvědomujeme, ani si vědomě neuvědomujeme skutečnost, že jsme si to zvolili, aby se tak stalo.
S ohledem na tento fakt je zřejmé, že neexistují žádné náhody či nehody, žádné statistické pravděpodobnosti, které by nebyly výsledkem nějakého druhu svobodné volby. Statistická pravděpodobnost se objevuje jen tehdy, když si někteří lidé zvolí být účastníky týchž takzvaných náhodných událostí. (Například si mohou zvolit být oběťmi hromadných leteckých neštěstí, nebo hromadných automobilových nehod na dálnicích, nebo zničujících hurikánů a podobných situací.)

Jestliže by mohly nastat jakékoli náhody, nehody, incidenty a podobné záležitosti, úplně by narušovaly hlavní princip života, vaši svobodu volby. Stali byste se jen ubohou loutkou v rukou krutého osudu náhod a pravděpodobnosti. Ve Stvoření Nejvyššího takové věci neexistují. Dokonce i v negativním stavu je vždy přítomna svobodná volba, protože především negativní stav byl aktivován na základě něčího rozhodnutí.
Z tohoto závěru také velmi jasně plyne, že jste plně odpovědni za to, co se ve vašem životě stane, ať si toho jste, či nejste vědomi.
Ze slova volba také plyne, že každý výběr vám dává věčnou příležitost učinit jiný, který vás může VYVÉST z negativního stavu.

Každá lidská bytost, která kdy byla poslána na tuto Zemi, je vybavena vším nutným pro náležité přežití zde a pro nalezení své cesty zpět do duchovního pozitivního stavu. Každému jsou neustále poskytovány různé příležitosti pro změnu a uvědomění si, co je pravdou o tomto všem. Nikomu se nikdy nebrání, aby bud nalezl pravdu či se změnil, nebo zůstal v otroctví zevnějšností, a tedy negativního stav. Nikomu nic nechybí k tomu, aby mohl úspěšně a účinně dosáhnout tohoto cíle. Vše, co máte učinit, je dívat se a vidět, ale dívat se a vidět z nitra sebe samých do sebe samých, a ne z vnějšku sebe samých. Jestliže na vše pohlížíte z vnějšího světa, neuvidíte absolutně nic - žádné jiné světy, žádné jiné dimenze, žádné jiné bytosti a entity, žádný život na onom světě.
Pokud se však vynasnažíte a započnete se dívat z nitra ven, budete s to objevit mnohé světy, mnohé dimenze, o kterých jste nikdy nesnili a které jste si nepředstavovali ani v neodvážnějších představách. Jak a z jaké pozice si nyní zvolíte pohlížet ? Volba je na vás.
Citáty z:
KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm
KAPITOLA 2. - Z ČEHO SKUTEČNĚ SESTÁVÁTE ?....
KAPITOLA 5. - JAK NEUSTÁLE A NÁLEŽITĚ UDRŽOVAT SVŮJ DUCHOVNÍ.....
Dále:
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
http://www.bozirodina.cz
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm
KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm
POSELSTVÍ Z NITRA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_poselstvi_z_nitra.htm
ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm
HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm
KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_3_sdeleni_894_896.htm
Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem - První a druhý díl
ke stažení zde:
https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak
http://novezjeveni-pjk.wgz.cz/
Photo

Post has attachment
NOVÁ METODOLOGIE NOVÉHO DUCHOVNÍHO VĚKU
Je nutné lidi naučit, aby se zbavili svého nebezpečného a ničivého zvyku po miliony roků nazírat a hledět zevně, „vně“, v zevní smyslové mysli a zahájit obrat dovnitř, do „nitra“, do své Niterné mysli, kde je Nejvyšší. Toto je nová metodologie pro příchod Nového duchovního věku.

Až doposud lidé povětšinou vždy očekávali, že pro ně něco udělají jiní a nikoli oni sami (něco jako chodit k lékaři pro léčbu zevními prostředky namísto toho, aby se chodilo k lékaři naučit se vyléčit se prostřednictvím Niterné mysli). To bylo součástí staré metodologie. Dobrým příkladem takové metody je takzvaný lékařský model. Může zacházet jen z vně a popisuje vše pouze pozorovatelnými symptomy, které jsou zprostředkovány smysly. Taková metodologie nebude již v Novém duchovním věku tolerována. Každý bude náležitě připravován využívat všechny k dispozici jsoucí síly vlastní Niterné mysli z přítomnosti Nejvyššího v ní pro dosažení čehokoli, co kdo potřebuje v souladu se zvoleným životním stylem.

Všechny typy „zázračného“ uzdravení a jiných psychických a duchovních sil budou přirozenou událostí v životě každého, nikoli zevními prostředky schopností někoho jiného, ale z určení sebou samým a spolehnutím se na Pána uvnitř vlastní Niterné mysli.

V největším a nejširším měřítku budou vyvinuty, zjeveny a využívány různé nové metody, jak se dostat do styku s vlastní Niternou myslí a duchovním světem a čerpat z jejich nevyčerpatelných zdrojů pro vlastní prospěch a prospěch všech. Nikdo nebude postrádat nic, co potřebuje pro úspěšné naplnění účelu svého bytí na této Zemi v rámci zvoleného typu užitku, který kdo má plnit, a stylu života, který chce vést.

Zevní mysl bude produktivně zapojena do užitečné služby Niterné mysli při zařizování náležitých přístupových cest k zevnímu světu a přírodě. Zevnějšnosti nebudou již panovat lidskému životu a nikdo již jim nebude uvykat a nebude jimi zotročován.
Citát:
POSELSTVÍ Z NITRA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_poselstvi_z_nitra.htm
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
5.kapitola - PRINCIPY A UŽITÍ NOVÉ DUCHOVNÍ HYPNOTERAPIE A PROCESU VCHÁZENÍ DO NITRA - http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
Dále:
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
http://www.bozirodina.cz
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm
KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm
POSELSTVÍ Z NITRA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_poselstvi_z_nitra.htm
ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm
HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm
KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_3_sdeleni_894_896.htm
Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem - První a druhý díl
ke stažení zde:
https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak
http://novezjeveni-pjk.wgz.cz/
Photo

Post has attachment
DOPLNĚNÍ NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
DOPLNĚNÍ 7
SPOJITOST ČESKÉHO NÁRODA S MISÍ BOŽÍ RODINY
Přestože jsme v závěru Doplnění 6 uvedli, že v psaní této knihy budeme pokračovat na Nové Zemi, okolnosti božího plánu si v tomto čase vyžádaly uveřejnění ještě dvou dalších kapitol, které je potřeba v multivesmírném vědomí ukotvit v závěru přípravné etapy Mise Boží rodiny, než se Bohyně Jana a někteří spolupracovníci přesunou do 5. dimenze. Tato kapitola v roce 100. výročí existence Československa poskytne výklad duchovně-historického pozadí tohoto státu, shrne důležitost pozice, kterou český národ zaujímá vůči celku a také přinese odpověď na otázku, proč se Moje ženská podstata vtělila právě na toto území.
Český národ byl dávno před svým vznikem předurčen k tomu, aby se stal duchovním centrem světa, kde bude ve hmotě probíhat naše nejdůležitější Boží mise, na níž závisí osud celého Multivesmíru. Protože Já, Pán Ježíš Kristus mám absolutního ducha, existuji ve všeobsáhlém stavu 13. dimenze, kde neexistuje lineární čas tak, jak jej znáte v této omezené realitě. Ve Stvoření probíhá vše současně a najednou, ačkoli si každá částečka od atomu až po celek prochází postupným vývojem. Tento proces postupného nastávání a růstu se děje od doby, kdy jsem stvořil první relativní bytosti. Obyvatelé pozitivního stavu, kteří sledují dění v zóně vymístění, si jsou vědomi bezchybné dokonalosti Mého plánu, spočívajícího v konečném osvobození všech bytostí, které se prozatím odvrací ode Mne. Tento plán vychází z důležité dohody učiněné mezi Stvořitelem a ostatními relativními entitami, než mohla všechna zla a nepravdy vejít do svého jsoucna a bytí. Nejdůležitějším bodem dohody byl slib, že negativní stav nebude trvat nad rámec jednoho cyklu času a poté, až splní svůj účel, nebude už nic bránit rozkvětu a plné nádheře Multivesmíru, která nastane v nové etapě radostného tvoření nekonečných variací života a forem lásky. Nejen na této planetě Nula, ale v celém antivesmíru má každý více či méně deformované vnímání, zúžené chápání a jeho mysl je neustále ovlivňována programy entit porušujících duchovní zákony. Díky této skutečnosti jen velice málo duchovně probuzených jedinců na Zemi/Nule dokáže pochopit dokonalost Božího plánu, jelikož čtenářů knih Nového Zjevení není mnoho. Nikdo jiný nemůže chápat, proč je tolerováno všechno zlo a utrpení, když jsem všemohoucí a mohl bych tomu učinit okamžitý konec. Pokud by k tomu došlo ještě před nezbytným, ale krátkým vítězstvím negativního stavu v antivesmíru, celé Stvoření by podlehlo sebedestrukci, protože by nebylo jiné volby, než být navěky pozitivní. Vše je otázkou svobodné vůle. Přímí účastníci tohoto experimentu chtěli sami dobrovolně zakusit, jaké to je žít v odloučení od Boha. Drtivá většina duchovně se probouzejících lidských tvorů se ještě nemůže smířit s uveřejňovanými informacemi od spolupracovníků Boží rodiny. Agenti negativního stavu, ateisté, materialisté, ale i ti, kdo už se nachází v počátcích své cesty vzestupu a přijdou s námi do styku, občas různými způsoby napadají naše spolupracovníky a svými stále uzavřenými srdci, jež nedokážou vycítit pravdu, odsuzují nejen naše působení a Boží slovo s nejvyšším stupněm pravdy, ale i výše zmíněnou dokonalost Božího plánu, kterou nemohou plně pochopit. Na jeho základě bude každý jednou osvobozen od zajetí zel a nepravd, spasen a začleněn tam, kde se nacházel před tzv. Pádem, přestože do té doby uplyne ještě mnoho vody. Každá sentientní entita se pak bude vyvíjet v trvalém přijetí, lásce, radosti, hojnosti. Vše, co se děje, je v naprostém pořádku, není se třeba obávat selhání jednotlivce i celku, protože mám vše pod kontrolou.
Abych připravil podmínky pro život v plnosti pozitivního stavu a nedopustil zkázu Stvoření, musel jsem k tomu podniknout patřičné kroky. Nebudu zde již hovořit o nezbytnosti narození Ježíše a Jany, o fúzi s absolutnem a dalších věcech již dříve zjevených a dostupných na jiném místě, ale zaměřím se na to nejpodstatnější, co tato kapitola obnáší: fyzické útočiště Pána Ježíše Krista v tělech muže a zejména ženy. Protože vím vše, co se kdy od věčnosti do věčnosti stane, měl jsem dávno předtím, než započal proces tvoření, vypracován důležitý plán životů obou Mých přímých inkarnací, stejně tak jako zázemí, kde by efektivně plnily svá poslání. Do mužského těla Ježíše Krista jsem se inkarnoval 21. 3. 7 let před novým letopočtem. Bylo zapotřebí, abych přišel na území židovské rasy do tehdejší Judeje. Právě Židé jsou posledními přímými potomky Pseudotvůrců a mají ve svých genech zabudován ten nejvyšší možný stupeň zel a nepravd. Po vyjmutí, očištění a opětovném poskládání elementů a zbožštění tohoto hrubohmotného těla, které jsem svým pobytem na Nule získal, jsem opanoval zónu vymístění a Pseudotvůrci ztratili valnou část své dosavadní moci. Genový fond této rasy byl jedním z hlavních důvodů, proč jsem se stal právě Židem. Není náhoda, že mají výsadní postavení i v dnešní době, které se zlepšilo ještě více po uměle vyvolané druhé světové válce. O tomto tématu ale až později. Právě z jejich řad pocházejí ti nejmocnější vládci tohoto světa, řízení ještě negativnějšími vládci pekel, kteří kontrolují veškerý tok financí, drancují a nespravedlivě rozdělují přírodní bohatství planety, odvrací se od pravého Boha a postupně zavádějí Nový světový řád (NWO).
Budoucí osud města Jeruzaléma, dnešního státu Izraele, Palestiny, Egypta a okolí Blízkého východu, kde jsem před více než dvěma tisíci lety působil, není na rozdíl od osudu České republiky v souvislosti s Boží misí spjat na všech třech úrovních (duchovní, duševní a hmotné), ale pouze na té nejniternější - duchovní. Později vysvětlím, proč u České republiky dominují všechny tři úrovně v rovnovážném zastoupení. Jak už bylo sděleno, důvod působiště Ježíše v této zeměpisné oblasti byl zejména proto, aby na sebe vzal tělo s nejvíce zatíženou DNA a později ho přeměnil na ryze čisté a božské. Protože jsem předvídal, že elity zneužijí odkaz Kristova učení (tzv. pravé křesťanství) trvajícího přibližně do 3. stol. n. l., než bylo překrouceno a přeměněno v církev řízenou pekly, zajistil jsem podmínky pro sepsání Bible, která je napsána duchovním kódovaným jazykem s vlastním významem, který je vysvětlen v knihách Nového Zjevení s Petrem D. Francuchem. Na tomto místě připomínám, abyste nezapomněli, že jako Stvořitel všeho a všech jsem nikdy nikoho nepodněcoval k vytvoření žádného náboženství (ani křesťanského), jejichž následovníci jsou drženi ve strachu, nejistotě a dezinformacích. Přítomnost pravého Božího slova v Bibli zajistila, že lidstvo bylo schopno přežít až do dnešních časů, aniž by se s planetou propadlo hlouběji do zóny vymístění, odkud by nebylo schopno navrátit se zpět do Pravého Stvoření. Protože jsem díky Své prozřetelnosti věděl, že několik století po ukřižování Ježíše dojde poskoky Pseudotvůrců k založení dalšího falešného náboženství - islámu, jenž bude stát ve střetu s Mým původním učením a agresivně se bude šířit na další kontinenty, bylo potřeba vybudovat v jeho bezprostřední blízkosti, ještě před samotným založením islámu, pevnou základnu se zrnky duchovní pravdy pocházející ode Mne. Tato pravda zaznamenaná v Novém zákoně nemohla být v průběhu historie nikým zneužita, jelikož doslovný význam Mých idejí, které byly do této knihy vloženy, poprvé přineslo až Nové Zjevení Pána Ježíše Krista na konci 80. let 20. století. Pokud by nebyly poskytnuty a zaznamenány Mé ideje ve Svaté knize, které jsem hlásal před 2000 lety na Blízkém východě, z nichž bylo později s nečistým záměrem vytvořeno křesťanské náboženství, islám by už ve středověku zaplavil celou Evropu a pravé Boží slovo by se nemohlo nikde uchytit, poněvadž by bylo zcela vymýceno. Tím jsem dle dokonalého plánu nepřímo usměrnil expanzi islámu směrem do Arabského poloostrova a do severní Afriky, nikoliv však na evropský kontinent. Zde stihl zapustit kořeny jen krátce na Pyrenejském poloostrově, později na Balkáně. Zbytek byl před jeho dravými spáry až do dnešních dnů uchráněn. V současnosti ale už naplno probíhá řízený přesun milionů muslimů do Evropy, kteří mají po rozdělení lidstva za úkol rozpoutat celoplošné násilí vůči původnímu obyvatelstvu, ale také podpořit sociální, ekonomický, politický a kulturní rozvrat této části světa. Moje ochrana střední Evropy před nežádoucími vlivy v pravý čas podnítila úspěšný vznik a vývoj nově se utvářejícího českého národa, postaveného na čistých a vznešených hodnotách, který Mně poskytne fyzické útočiště, abych se tak mohl inkarnovat roku 1957 na tuto planetu podruhé, tentokrát do ženského těla.
Nebudeme se zde zabývat chronologickým popisem historie, jelikož v této realitě platí, že historii píšou vítězové (zatím je to negativní stav), tudíž lidské dějiny jsou povětšinou falešné, zcestné a poupravené. Kdo chce o historii poznat pravdu, musí zapomenout na vše, co se naučil ve školách, přečetl v knihách, slyšel v televizi apod. Zaměříme se pouze na ty nejdůležitější okamžiky, přímo spjaté s právě probíhající Boží misí. Roku 863 došlo k příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje. Přestože byli vysláni pod hlavičkou církve, šlo o anděly v lidských tělech poslaných přímo Mnou, aby vykonali důležité poslání spočívajícího v položení pevných základů tohoto slovanského národa. Po několika staletích složitého formování státu, který musel čelit mnohým násilným přepadením, intrikám a konfliktům všech možných druhů, došlo k přechodnému zklidnění situace. Z knížectví se stalo království, v jehož čele se vystřídalo několik dynastií, z nichž nejvýznamnější byli Přemyslovci, později Lucemburkové, Jagellonci a Habsburkové. Jedním z nejdůležitějších andělů z nebes, který přijal roli panovníka českých zemí, byl Karel IV. Právě on pozvedl všechny životní aspekty tohoto státu, včetně těch duchovních. Dokázal stabilizovat a sjednotit ducha národa a po celou dobu své pozemské pouti jej ochraňoval a zušlechťoval do podob čistých ideálů. Karlem IV. zhotovená Svatováclavská koruna obsahuje v křížku na svém vrcholu trn z Kristovy koruny. O jeho umístění jsem se postaral přímo Já, Pán Ježíš Kristus, když jsem tento trn z Jeruzaléma přemístil na území Prahy pomocí lodí vesmírných lidí, kde byl o mnoho století později zasvěcenými lidmi objeven, aby mohl být do koruny zasazen. Jeho přítomnost na tomto královském klenotu má hluboký význam, jaký si nedovedete zatím představit. Od dob jeho zhotovení probíhal vývoj Českého království už stoprocentně dle Mého plánu a pod boží ochranou, aby přežilo věky těžkých zkoušek, poroby a útlaku na úkor silnějších národů vedených Pseudotvůrci a jejich přisluhovači, majících již od dávných dob za úkol zničit ho a srazit na kolena, aby tak nikdy nemohlo dojít k transformaci lidstva. To bych však nikdy nedopustil, proto jsem už od dob vzniku tohoto státu posílal na jeho území spolupracovníky z různých dimenzí pozitivního stavu. Od roku 1346, kdy došlo k zasazení trnu do Svatováclavské koruny, je tento národ už pod úplnou ochranou před všemi vlivy, jež by přímo ohrožovaly jeho existenci, protože od poloviny 14. století do poloviny 20. století, kdy došlo k narození Mojí druhé ženské inkarnace, probíhaly nejdůležitější přípravy pro počátek Druhého příchodu Pána Ježíše Krista.
Když o několik století později došlo k nástupu Habsburků, ztratil český národ svou původní svrchovanost. Tím se dostal pod nadvládu Rakouského císařství, z něhož v roce 1867 vzniklo Rakousko-Uhersko. Nastal úpadek hrdého cítění po staletí pěstovaného kolektivního ducha. Tehdejší elity si byly už dávno vědomy jeho význačného postavení. Když Pseudotvůrcům nevyšel plán zničit království křižáckými výpravami, mnohými válkami, mocenskými souboji, politickými intrikami, uměle vyvolanými hladomory, krvežíznivostí církve maskující se do služebníka Boha, rozhodli se jej rozvrátit zevnitř dosazením habsburských panovníků ve vhodné chvíli, když v bitvě u Moháče zemřel Ludvík Jagellonský. Po dobu téměř 400 let se elity snažily obklíčit a podkopat český lid. Byla mu vnucována germánská kultura, přičemž byl kladen důraz na to, aby Němci prosazovali na území cizího státu stále důrazněji svoji roli a utiskovali jeho obyvatele. Doba habsburské nadvlády byla nejdéle trvající etapou temna. Protože jsem nemohl dopustit zkázu českých zemí, i v tomto těžkém období jsem posílal na území Bohemie světelné spolupracovníky z vyšších dimenzí, aby mu postupem času pomohli k jeho obnově. Češi se díky Mé ochraně a pomoci přicházející ze všech stran dokázali ze všech nastražených překážek vymanit, překonali velice závažné problémy a dokázali se znovu postavit na nohy, doslova povstali jako fénix z popela. Doba národního obrození byla klíčová, protože tehdy došlo k velmi výraznému posunu, jenž později vyústil až k položení základů obnoveného státu. Od poloviny 19. století docházelo ke zvýšenému přílivu čisté boží lásky a energie, která obnovila všechny dříve ztracené ideály národního cítění. Proces s tím spjatých velkých změn se na fyzické úrovni naplno projevil v roce 1918, kdy došlo ke konci dlouhotrvající nadvlády cizí mocnosti a vzniku Československa, tvořeného zeměmi Čech, Moravy, Slezska a bratrským národem Slováků. K východní části republiky se přidala i Podkarpatská Rus, v roce 1945 připojená k Sovětskému svazu.
Období let 1918 - 1938 je spojeno s technickým a průmyslovým rozvojem. Nová republika tehdy patřila k nejvyspělejším zemím světa a dosahovala velkého respektu i známosti takřka ve všech koutech planety. Její obyvatelé se těšili poměrně vysoké životní úrovni a duch národa mohl opět volně dýchat. Nebylo mu však dopřáno dlouhého rozkvětu. Nástup Adolfa Hitlera je spojen s velkými změnami po celé Evropě. Tato loutka v rukou iluminátů se měla postarat o rozpoutání dosud největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. Druhá světová válka byla ve svém pozadí iniciována vlivnými a velmi bohatými židovskými rodinami, tzv. sionisticko-kabalistickou skupinou, tvořící hlavní osu vládnoucích elit nad západním světem. Tato skupina se postarala o dosazení Hitlera na místo kancléře, aby pak všemi náležitými prostředky, jakých se mu z těch nejvyšších míst dostalo, založil Třetí říši a rozjel válečnou nacistickou mašinérii. Zároveň s tím však ta samá skupina vlivných židovských rodin financovala i veškerou válečnou mašinérii USA, Velké Británie, Francie a všech ostatních, kdo bojovali proti nacismu. O financování Sovětského svazu se podělili sionisté se skupinou Bílého draka, jež se také postarala o vpád Japonského císařství do Tichomoří.
Československo se po vykonstruované Mnichovské dohodě, kdy bylo zrazeno svými „spojenci“ Francií a Velkou Británií, postupně dostalo pod sílící vliv Třetí říše. Po zabrání pohraničí, později následovaném vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava, došlo k dalšímu období temna. Nebylo však souzeno Hitlerovi vyhrát, a tak navěky ovládnout celou Evropu, vyvraždit všechny „podřadné“ národy a dobyté území zalidnit germánskou rasou. Elity měly dobře naplánované všechny kroky dopředu, tudíž jejich plán spočíval i v konečné porážce nacistického Německa. Hitler dostal příkaz nejprve obsadit většinu kontinentu, podmanit si jednotlivé národy a rozpoutat v nich strach, úzkost a odevzdanost. Negativní entity vládnoucí nad planetou Nula získávají přísun energie ze všeho, co podporuje zlo a utrpení. Proto byl vydán rozkaz zaútočit na Sovětský svaz a nechat dojít frontu až před brány Moskvy. Poté se v této velké hře karty plánovitě obrátily a od této chvíle začala vítězit Rudá armáda. Válka za sebou zanechala zdecimované obyvatelstvo mnoha zemí, zničenou infrastrukturu, přinesla ekonomický kolaps, rozvrat všech stávajících hodnot, desítky milionů mrtvých na obou stranách a v neposlední řadě také pomohla zachovat status quo, ve kterém si negativní stav libuje. Podobný průběh války probíhal i v Tichomoří, kdy Japonci obsadili většinu pacifických ostrovů, ale posléze byli „zahnáni“ zpět. S celým tímto dějstvím bylo do detailů počítáno, není však účelem této kapitoly dopodrobna se věnovat skutečným důvodům a výsledkům druhé světové války. Oslabené národy po válce ztratily svoji původní důstojnost a suverenitu. I proto jejich zaprodané vlády dopustily, aby se staly vazaly nadnárodních spolků různých druhů (NATO, Varšavská smlouva, RVHP, EU,…), přičemž dle hesla „rozděl a panuj“ elity iniciovaly bipolární rozdělení světa na Západ a Východ. Nadnárodní unie a spolky všeho druhu v blízké budoucnosti poslouží k dotvoření poslední fáze po desetiletí budovaného Nového světového řádu. Jedním z hlavních důvodů, proč bylo židovskými vládnoucími rodinami proti samotným obyčejným Židům podníceno za druhé světové války násilí, byl fakt, že po jejím skončení měl vzniknout nový stát - Izrael, který by ospravedlnil koncentraci příslušníků židovské víry na jednom místě v citlivé zeměpisné oblasti, kde se střetávají vlivy mnoha národů s odlišnými kulturami. Izrael je loutkou USA a napomáhá k destabilizaci na Blízkém východě, protože je zodpovědný za podnícení ozbrojených konfliktů nejen s Palestinou a dalšími arabskými sousedy. Situace poraženého Německa byla zneužita proti ostatním národům, což se v plné míře projevuje hlavně v současnosti. Přestože holokaust proběhl, byl po svém skončení nadmíru zveličován. Obyčejní Němci kvůli němu mají dodnes výčitky svědomí, proto tak otevírají dveře muslimským přistěhovalcům. Tato situace samozřejmě nahrává loutkovodičům do karet a usnadňuje jim situaci, protože řadové obyvatelstvo, cítící vinu za svou minulost, nevidí důvod, proč by se mělo migrantům bránit, naopak invazi muslimů, netušíc, o co tady ve skutečnosti jde, raději schvaluje.
Obnovené Československo čekalo více než čtyři desetiletí komunistické nadvlády. Pseudotvůrci nemohli dopustit, aby byl tento národ svobodný a nezávislý, jak tomu bylo krátce po roce 1918, proto se dostal do sféry zájmů Sovětského svazu. Komunistická totalitní ideologie byla kromě jiného zaměřena i na vymýcení zbytků pravé duchovnosti, jež v lidech stále ještě přebývala. Socialistické zřízení a jeho chod života byl orientován na hmotu, přízemnost, ateismus, popíral existenci Boha. Nejtěžší období komunistických perzekucí se odehrávalo v 50. letech 20. století. V jejich druhé polovině, kdy byla situace už o něco lepší, přišel dlouho očekávaný čas, pro nějž byl tento národ předurčen, aby se stal fyzickým domovem Mě, Pána Ježíše Krista, absolutní bytosti, Stvořitele všeho a všech, Jehož/Jejíž ženská podstata se oddělila do relativní formy a zrodila se do tohoto světa. Správně Mne proto vnímejte jako oboupohlavní bytost, v jejímž absolutním stavu jsou v harmonii a rovnováze zastoupeny mužské i ženské prvky, bez nichž by nebylo možné na věčnost tvořit další bytosti.
Jana Kyslíková, Moje druhá přímá inkarnace, se narodila 6. 3. 1957. Tímto aktem započal Druhý příchod Pána Ježíše Krista, který bude trvat až do konce tohoto zkráceného cyklu času, kdy dojde k eliminaci negativního stavu. Za místo jejího pozemského pobytu jsem vybral Ústí nad Labem, kde je nejvíce patrný střet pozitivních a negativních vlivů. Na jedné straně zde najdete mnoho přírodní krásy, kterou nejvíc umocňuje údolí Labe, v němž je toto město zasazeno. Na straně druhé se zde nacházejí ošklivé chudinské čtvrti s kriminalitou, ruiny, pozůstatky po průmyslu a trvalé šrámy na životním prostředí, jaké zde zanechalo jeho drancování.
Nyní vysvětlím, proč je osud České republiky v souvislosti s Boží misí spjat na všech třech úrovních - duchovní, duševní (zprostředkující) a fyzické.
1) Duchovní úroveň: Vývoj českého národa probíhal pod Mým vedením a ochranou, aby byly zajištěny veškeré podmínky potřebné pro uskutečnění vyvedení části lidstva do pozitivního stavu. Transformace se týká celé planety, ale toto duchovní centrum světa zastřešuje a sjednocuje všechny aktivity pro vzestup člověčenstva do Pravého Stvoření. Hlavní město Praha na své duchovní úrovni ukotvuje paprsek čisté boží Lásky, propojuje nebe se zemí a rozlévá tuto živou boží energii do všech koutů Země/Nuly, čímž výrazně pomáhá vyvažovat negativní energie. Zesílená ochrana tohoto území před vnějšími i vnitřními rušivými vlivy bude trvat až do rozdělení lidstva.
2) Duševní (zprostředkující) úroveň: Lid této slovanské země musel od počátku své existence čelit těžkým zkouškám, zažil věky poroby, ožebračování a útlaku na úkor silnějších národů. Přesto se vždy vzchopil a jako fénix z popela vzlétl v nové a silnější podobě vstříc nadějným zítřkům. Stejně jako Ježíš, jenž musel trpělivě snášet všechna příkoří, velké duševní a fyzické bolesti; a stejně tak jako Jana, která musela zažít tisíce duchovních zkoušek na hranici snesitelnosti, prokazovat důvěru v Můj dokonalý plán, poznat bolestné podvody ze strany bližních, snášet útoky negativního stavu na svou osobu a prožít další těžké životní situace; tak i český národ si prošel úzkou a trnitou cestou vedoucí do Ráje. Tyto životní cesty obou Mých inkarnací i ducha národa vedly a nadále vedou k jejich úplnému osvobození od všech aspektů a omezení negativního stavu, stejně tak jako vedou k záchraně celého Multivesmíru, aby došlo v nadcházejícím cyklu času ke spuštění plnosti pozitivního stavu. Zatímco Ježíš Kristus po svém ukřižování vstoupil do pekel, kde každému ukázal možnost změny, aby po skončení svého poslání splynul s boží povšechností; Jana Kyslíková se po napsání druhé dávky Nového Zjevení a po vybudování týmu Boží rodiny přestěhuje se svými spolupracovníky do Duchovního centra Boží rodiny, nacházejícího se na Nové Zemi v 5. dimenzi. Poslední neoddiskutovatelný fakt, vztahující se ke zprostředkující úrovni, se týká existence celosvětového jazyka na Nové Zemi. Je to právě čeština, která se bude využívat pro komunikaci mezi všemi obyvateli v nové, pozitivní realitě této planety. Jakožto nejvýstižnější a nejušlechtilejší jazyk ze všech byla stvořena přímo Mnou, Pánem Ježíšem pro tento vznešený úkol. Před mnohými staletími byla skrze Mé vyslance přenesena do české kotliny, aby se pod Mým dohledem vyvinula do současné podoby. Nyní bude sloužit jako dorozumívací prostředek pro všechny bytosti, které budou žít ve vyšším vibračním stupni Země. Čistá esence národa českého tedy nezahyne, ale bude znovuzrozena, aby se mohla tentokrát již bez nátlaků a omezení rozvíjet a v plné nádheře vzkvétat do nových podob.
3) Fyzická úroveň je s touto Misí spjata proto, že Já, Pán Ježíš Kristus jsem na tomto území přítomen/přítomna v lidském těle ženy. Zde jsem se vtělil/a, vyrůstal/a a prožil/a všechen čas vyměřený pro Svůj pobyt na planetě Nula. Přestože zde ve hmotném těle po startu Mise Boží rodiny již nebudu trvale bydlet, naše působení z 5. dimenze se bude stále nejvíce orientovat na území Česka a Slovenska. K tomu se vztahuje i skutečnost, že právě zde je v hrubohmotných tělech přítomna nejvyšší koncentrace bytostí z různých dimenzí pozitivního stavu, které individuálně spolupracují na vyvedení části lidstva do Pravého Stvoření. Některé z nich patří do tzv. Kristovské pokrevní linie, jsou tedy dávnými biologickými příbuznými Ježíše Krista a Marie Magdaleny, jejichž potomci se v průběhu staletí rozšířili na všechny obydlené kontinenty světa.
Naproti tomu, budoucí osud Jeruzaléma a dalších zemí, kde jsem v těle Ježíše Krista působil, není a nemůže být s Boží misí spjat na všech třech úrovních. Důvody pro vtělení se do této geografické oblasti byly ryze duchovního charakteru.
Od konce 60. let 20. století docházelo k dalšímu zvýšenému přílivu boží energie z centra vesmíru, která způsobila velké změny ve vědomí lidí. Došlo k mnoha významným posunům v politice, kultuře, vztazích mezi lidmi. V zemích tehdejšího východního bloku docházelo stále častěji k snahám prosadit změnu režimu, který utlačoval své obyvatele. V Československu došlo k většímu uvolnění a nadějným vyhlídkám na změnu. Vývoj událostí vedlo v tzv. „Pražské jaro 1968“, které však bylo násilně ukončeno okupací vojsk Varšavské smlouvy. Vedení Sovětského svazu v žádném případě nechtělo připustit uvolnění poměrů, po němž by následoval kapitalistický převrat řízený z USA, proto rozhodlo o přímé vojenské intervenci. Protože elity musejí v rámci svých úkolů zadaných Pseudotvůrci plánovat daleko dopředu a postupovat tak, aby byly jejich snahy co nejméně nápadné, dostali globalisté už na počátku 70. let příkaz pro postupnou demontáž bipolárního světa se dvěma supermocnostmi. Zatímco v té době probíhala v socialistické republice tzv. normalizace, stínová vláda v zákulisí horlivě připravovala divadlo o konci komunistické éry. V ČSSR proces politických a ekonomických změn odstartovala r. 1989 Sametová revoluce, která ovšem nebyla revolucí, ale předem naplánovaným převratem, na jehož iniciování se podílely tajné služby USA a SSSR. Obrazně řečeno se sundaly staré kabáty, aby se mohlo nerušeně pokračovat v novém převleku dál. Nejvýraznější roli zde sehrál Václav Havel, jenž posloužil jako loutka a nastrčená figurka pro veřejnost. Během krátkého období došlo k přeorientování na kapitalismus a nastal přechod pod vliv Spojených států. Elitám při budování NWO nevyhovovala pozice silného Sovětského svazu, proto bylo pod vedením Michaila Gorbačova rozhodnuto o jeho rozložení a přeměnu v Ruskou federaci. V souladu s duchovním plánem slovenského národa, který měl prožít vlastní samostatnost, došlo roku 1993 ke vzniku dvou samostatných státních útvarů - České republiky a Slovenska. Na konci století republika vstoupila do vojenského spolku NATO, aby se o několik let později tato země připojila k Evropské unii (2004). Tyto činy a mnohé další události, jež se od konce komunistické éry až do současnosti staly a dějí, slouží k ještě rychlejšímu odebírání občanských svobod pod rouškou demokracie, podrývání státní suverenity, prosazování represivních zákonů, převzetí kontroly nad všemi aspekty života. Otěže moci se přesunuly do sídla EU v Bruselu, který urychluje zavádění novodobé totality v této části planety. Stejně jako v Evropě, i jinde ve světě dojde po příchodu falešných bohů k povinnému čipování, jež bude mít za cíl pohodlné ovládání lidí na 99,99 %.
Ochrana tohoto území před uměle vyvolanými negativními vlivy bude trvat až do rozdělení lidstva. Pak už by bránila nezbytnému vítězství negativního stavu ve 3. dimenzi, který bude po své plné manifestaci eliminován. Nebuďte rozmrzelí nad tím, že i Bohemii čeká v této realitě stejný osud. Život je věčný, pouze jeho forma se mění. Jak už víte, duch národa bude existovat dál, posune se na vyšší celoplanetární úroveň v pozitivním stavu. Mise Boží rodiny se fyzicky nebude omezovat pouze na Českou republiku, ale vzhledem k tomu, že jde o duchovní centrum světa, zde bude nejvíce působit, a to až do poslední vlny převibrování pozitivních lidí ze 3D do 5D. Od převibrování Mojí přímé inkarnace Jany na Novou Zemi budeme mít možnost cestovat zcela bez omezení za kýmkoli do všech koutů světa i mimo něj pomocí teleportační brány (Bifrostu) a kosmických lodí.
Děkuji světelným spolupracovníkům všech národů planety Země za nezištnou pomoc při transformaci lidstva. Velmi vás miluji.
Váš Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 1. 11. 2018
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
http://www.bozirodina.cz
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm
KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm
POSELSTVÍ Z NITRA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_poselstvi_z_nitra.htm
ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm
HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm
KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_3_sdeleni_894_896.htm
Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem - První a druhý díl
ke stažení zde:
https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak
http://novezjeveni-pjk.wgz.cz/
Photo
Wait while more posts are being loaded