Profile cover photo
Profile photo
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
5 followers
5 followers
About
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit's posts

Post is pinned.Post has attachment
DPS ka publikuar standardin SSH EN 16247-4:2014 “Auditet e energjisë - Pjesa 4: Transport”.

Qëllimi i standardit
Ky standard specifikon kërkesat, metodologjinë dhe rezultatet specifike të auditeve të energjisë në sektorin e transportit, çdo situatë në të cilën bëhet një zhvendosje, nuk ka rëndësi se kush është operatori (kompani publike ose private ose nëse operatori është i dedikuar ekskluzivisht për transport ose jo), është trajtuar edhe në këtë dokument. Ky standard këshillon si përmirësimin e energjisë brenda çdo mënyre transporti, ashtu dhe zgjedhjen e mënyrës më të mirë të transportit në çdo situatë; përfundimet e nxjerra nga ana e auditit të energjisë mund të ndikojnë në vendimet mbi infrastrukturën dhe investimet p.sh. në telekonferencë ose takimet në web.

Si mund ta bëni tuajn standardin!
Ky standard është adoptuar nga Komiteti Teknik Nr. 3: “Materiale elektrike dhe elektronike”, përmban 18 faqe, me çmim 2915 lekë dhe mund ta blini pranë zyrave tona (Adresa: Rr.: "Mine Peza", 143/3, 1014 Tiranë).

Për më tepër informacion rreth standardeve shqiptare konsultoni Katalogun e Standardeve Shqiptare online:
http://www.dps.gov.al/standard/advance_search.php

Për më tepër rreth standardit:
https://www.dps.gov.al/standard/?national_standard_id=46288

Photo

Post has attachment
DPS ka publikuar standardin SSH EN 12043:2014 “Makineritë e përpunimit të ushqimit - Dhomat e ndërmjetme të prehjes - Kërkesa për sigurinë dhe higjenën”.

Qëllimi i standardit
Ky standard specifikon kërkesat e sigurisë dhe higjienës për projektimin dhe prodhimin e dhomave të ndërmjetme me transportues xhep që leviz me motor siç përshkruhet në pikën 3 dhe përdoret në industrinë ushqimore, bërësit e pastave, dyqanet e bukës, etj për të dhënë një kohë pushimi ndërmjet fazave të ndryshme të procesit. Ky standard merret me të gjitha rreziqet e rëndësishme, situata të rrezikshme dhe ngjarjet në lidhje me instalimin, rregullimin, punën, pastrimin, mirëmbajtjen, çmontimin, paaftësine dhe heqjen e dhomave të ndërmjetme me transportues xhep që leviz me motor kur ato janë përdorur si qëllim dhe në kushte të shpërdorimit të cilat janë të arsyeshme të parashikohen nga prodhuesi.

Si mund ta bëni tuajn standardin!
Ky standard është adoptuar nga Komiteti Teknik Nr. 114: “Siguria e makinerisë dhe siguria ndaj zjarrit”, përmban 45 faqe, me çmim 4641 lekë dhe mund ta blini pranë zyrave tona (Adresa: Rr.: "Mine Peza", 143/3, 1014 Tiranë).

Për më tepër informacion rreth standardeve shqiptare konsultoni Katalogun e Standardeve Shqiptare online:
http://www.dps.gov.al/standard/advance_search.php

Për më tepër rreth standardit:
https://www.dps.gov.al/standard/?national_standard_id=48779

Photo

Post has attachment
DPS ka publikuar standardin SSH EN 60601-2-11:1997/A1:2004 “Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 2 - 11: Kërkesa të veçanta për sigurinë e pajisjeve të terapisë me tufë rrezesh gama”.

Qëllimi i standardit
Ky standard specifikon kërkesat për sigurinë e pajisjeve të terapisë me rreze gama të parashikuara për radioterapinë në praktikat mjekësore për njërëzit dhe përfshijnë pajisje në të cilat përzgjedhja dhe paraqitja e parametrave operativ mund të kontrollohet nga një sistem elektronik i programueshëm. Aplikohet për pajisjet të cilat është parashikuar të shpërndajnë një rrezatim gama në distancë trajtimi normale më të madhe se 5 cm duke përdorur një burim radioaktiv të mbyllur.

Si mund ta bëni tuajn standardin!
Ky standard është adoptuar nga Komiteti Teknik Nr. 6: “Siguria teknike dhe mjedisi”, përmban 12 faqe, me çmim 2261 lekë dhe mund ta blini pranë zyrave tona (Adresa: Rr.: "Mine Peza", 143/3, 1014 Tiranë).

Për më tepër informacion rreth standardeve shqiptare konsultoni Katalogun e Standardeve Shqiptare online:
http://www.dps.gov.al/standard/advance_search.php

Për më tepër rreth standardit:
https://www.dps.gov.al/standard/?national_standard_id=41957

Photo

Post has attachment
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit ka publikuar takimin me Agjencinë Kosovare të Standardizimit (AKS).

DPS organizoi një takim me Agjencinë Kosovare të Standardizimit (AKS), mbi Zbatimin e Marrëveshjes AKS – DPS dhe planin e AKS për adoptime gjatë vitit 2017.

Në këtë mbledhje morën pjesë përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare të Standardizimit:

• Zoti Muhamed RUDARI – Udhëheqës i Drejtoratit për Standarde, Integrime dhe promovim, dhe;

• Zoti Bujar ISTOGU – Zyrtar i Lartë për Standardet.

Nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit ishin:

• Zoti Riza HASANAJ - Drejtor i Përgjithshëm;

• Zonja Kostanca DEDJA – Drejtor i Drejtorisë së Çështjeve Ligjore dhe Marrëdhënieve me Palët;

• Zonja Lindita MISHOVA – Specialiste në Sektorin e Pikës së Referimit në OBT dhe Shitjes së Standardeve.

Mbas diskutimeve të detajuara të pikave të rendit të ditës, në përfundim, përfaqësuesit e të dy institucioneve (AKS dhe DPS) konkluduan se Marrëveshja e Bashkëpunimit midis DPS dhe AKS, e firmosur në Korrik 2015, është një dokument shumë i rëndësishëm për të dy institucionet, vecanërisht për AKS, sepse i mundëson publikimin e standardeve Kosovare dhe vënien e tyre në dispozicion të biznesit vendas dhe të cdo pale tjetër të interesuar për to.

Gjithashtu, u vlerësua mbështetja e deritanishme nga DPS për AKS, duke lehtësuar mundësinë e pjesëmarrjes së AKS në eventet e rëndësishme rajonale e ndërkombëtare të standardizimit, mbështetje e cila u theksua se është shumë e rëndësishme për AKS dhe se do të vazhdojë pa hezitim, konfirmoi z.Riza Hasanaj, Drejtor i Përgjithshëm i DPS.

Pas diskutimit të të gjitha pikave të rendit të ditës dhe miratimit nga të dyja palët, Drejtori i Përgjithshëm i DPS Z. Riza Hasanaj e mbylli takimin, duke i uruar të dy stafeve të AKS dhe DPS punë të mbarë dhe një bashkëpunim sa më të frytshëm në vijim për të dy organizmat.

Për më tepër rreth takimit:
https://www.dps.gov.al/news/news_223.html
Photo

Post has attachment
DPS ka publikuar standardin SSH EN 60335-2-102:2016 “Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-102: Kërkesa të veçanta për pajisjet që djegin gaz, lëndë djegëse të lëngëta dhe të ngurta që kanë lidhje elektrike”.

Qëllimi i standardit
Ky standard merret me sigurinë e pajisjeve që djegin gaz, hidrokarburë të lëngët dhe të ngurtë që kanë lidhje elektrike, për qëllime shtëpiake dhe të ngjashme me to, tensioni i vlerësuar i tyre nuk duhet të jetë më shumë se 250 V për pajisjet me një fazë dhe 480 V për pajisjet e tjera. Shëmbujt e pajisjeve brënda fushës së këtij standardi janë: Bolierët me ngrohje qëndrore; pajisje kateringu për përdorim tregtar; pajisjet e gatimit; pajijset e lavanderive dhe pastrimit; ngrohësit e dhomave; ngrohësit me ajër të ngrohtë dhe ngrohësit e ujit.

Si mund ta bëni tuajn standardin!
Ky standard është adoptuar nga Komiteti Teknik Nr. 6: “Siguria e lodrave”, përmban 49 faqe, me çmim 4938 lekë dhe mund ta blini pranë zyrave tona (Adresa: Rr.: "Mine Peza", 143/3, 1014 Tiranë).

Për më tepër informacion rreth standardeve shqiptare konsultoni Katalogun e Standardeve Shqiptare online:
http://www.dps.gov.al/standard/advance_search.php

Për më tepër rreth standardit:
https://www.dps.gov.al/standard/?national_standard_id=19343

Photo

Post has attachment
DPS ka publikuar standardin SSH EN 71-5:2015 “Siguria e lodrave - Pjesa 5: Lodrat kimike (seritë) me përjashtim të serisë eksperimentale”.

Qëllimi i standardit
Ky standard përcakton kërkesat dhe metodat e provës për substancat dhe materialet e përdorura në lodra kimike (seritë) me përjashtim të serisë eksperimentale. Substancat dhe përzierjet të cilat janë klasifikuar si të rrezikshme nga legjislacioni i Këshillit të Evropës janë ato substanca dhe përzierje të cilat në sasi të tepërt dëmtojnë shëndetin e fëmijëve gjatë përdorimit nga ana e tyre.

Si mund ta bëni tuajn standardin!
Ky standard është adoptuar nga Komiteti Teknik Nr. 52: “Siguria e lodrave”, përmban 83 faqe, me çmim 6545 lekë dhe mund ta blini pranë zyrave tona (Adresa: Rr.: "Mine Peza", 143/3, 1014 Tiranë).

Për më tepër informacion rreth standardeve shqiptare konsultoni Katalogun e Standardeve Shqiptare online:
http://www.dps.gov.al/standard/advance_search.php

Për më tepër rreth standardit:
https://www.dps.gov.al/standard/?national_standard_id=51406

Photo

Post has attachment
DPS ka publikuar standardin SSH EN 1870-17:2012+A1:2015 “Siguria e makinave të përpunimit të drurit - Sharrat disk - Pjesa 17:Makina me një disk për prerje tërthore në mënyrë manuale”.

Qëllimi i standardit
Ky standard trajton të gjitha rreziqet e mundshme, situatat dhe ngjarjet e rrezikshme të cilat janë të lidhura me tronkatriçet me dorë të pa lëvizshme dhe të lëvizshme me prerje horizontale me një disk që më poshtë do të quhen “makina” të projektuara për prerjen e drurit të plotë, panelave të presuar, panelave prej fibre ose kompesate edhe materialeve të veshur me laminat ose me bordur të plastifikuar, kur përdoret në përputhje me qëllimin dhe kushtet e parashikuara nga prodhuesi.

Si mund ta bëni tuajn standardin!
Ky standard është adoptuar nga Komiteti Teknik Nr. 175: “Trupa dhe lëndë druri e sharruar”, përmban 93 faqe, me çmim 6545 lekë dhe mund ta blini pranë zyrave tona (Adresa: Rr.: "Mine Peza", 143/3, 1014 Tiranë).

Për më tepër informacion rreth standardeve shqiptare konsultoni Katalogun e Standardeve Shqiptare online:
http://www.dps.gov.al/standard/advance_search.php

Për më tepër rreth standardit:
https://www.dps.gov.al/standard/?national_standard_id=41884
Photo

Post has attachment
DPS ka publikuar Shtojcën e Buletinit Nr. 69, për periudhën Tetor - Dhjetor 2016, e cila përmban:

·         Projektstandarde shqiptare për mendim publik;
·         Projektdokumente shqiptare për mendim publik.

Informacion më të zgjeruar në lidhje me botimet në periudha të tjera kohore, mund ti gjeni në faqen e internetit në rubrikën Seria e Buletineve:
http://www.dps.gov.al/button_47.html
Photo

Post has attachment
DPS ka publikuar standardin SSH EN 15502-1:2012+A1:2015 “Kaldaja për ngrohje me djegie gazi - Kërkesat e përgjithëshme dhe provat”.

Qëllimi i standardit
Ky standard specifikon kërkesat dhe metodat e provës që kanë të bëjnë, në veçanti, me prodhimin, sigurinë, përshtatshmërinë me qëllimin dhe përdorimin racional të energjisë si dhe klasifikimin dhe markimin e kaldajave me gaz për ngrohje qëndrore të pajisura me djegës (bruçator) atmosferik, djegës atmosferik me ventilim të ndihmuar nga djegës plotësisht me parapërzjere të përcaktuar në standard si kaldaja.

Si mund ta bëni tuajn standardin!
Ky standard është adoptuar nga Komiteti Teknik Nr. 19: “Produkte nafte, lubrifikantë, qymyre dhe produkte që lidhen me to”, përmban 18 faqe, me çmim 2915 lekë dhe mund ta blini pranë zyrave tona (Adresa: Rr.: "Mine Peza", 143/3, 1014 Tiranë).

Për më tepër informacion rreth standardeve shqiptare konsultoni Katalogun e Standardeve Shqiptare online:
http://www.dps.gov.al/standard/advance_search.php

Për më tepër rreth standardit:
https://www.dps.gov.al/standard/?national_standard_id=51775
Photo

Post has attachment
Në mjediset e Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS), u mbajt takimi i Bordit Teknik (BT) për 6-mujorin e parë të vitit 2017, me rend dite sipas atij të njoftuar nga Znj. Anita Reçi, sekretare e këtij bordi dhe miratuar nga Z. Riza Hasanaj, Drejtor i Përgjithshëm i DPS dhe kryetar i BT.

Fillimisht Z. Hasanaj bëri një përmbledhje në lidhje me punën e Komiteteve Teknike, për vitin 2016, ku ndër të tjera, theksoi:
• Realizimin 100% të Planit të Punës;
• Rifreskimin periodik të listave me standarde nën Direktivat Evropiane dhe adoptimin 100% të këtyre standardeve të harmonizuara, sipas procedurave të punës së DPS.

Në këtë mbledhje të fillimit të vitit, pati një pjesëmarrje të lartë dhe prurje të reja të anëtarëve të Bordit Teknik, miratuar nga Bordi Drejtues, përfaqësues nga biznesi, akademia dhe ekspertë të fushës, prej katër (4) anëtarësh të rinj, duke tentuar përfshirjen e anëtarëve aktivë në punën teknike.

Z. Gentian Gjyrezi, në cilësinë e Drejtorit të Drejtorisë së Standardeve prezantoi programin e punës së DS për miratimin e standardeve të reja, për 6 mujorit parë të vitit 2017 dhe ndryshimet në Komitetet Teknike, vënë në dispozicion paraprakisht për anëtarët e BT.

Pas shqyrtimit të listave me standardet e propozuara për miratim dhe propozimet për ndryshim në Komitetet Teknike, anëtarët e Bordit Teknik miratuan:
• Programin e Punës për 6-mujorin e parë të vitit 2017;
• Përbërjen e Komiteteve Teknike.

Për më tepër:
https://www.dps.gov.al/news/news_221.html
Photo
Wait while more posts are being loaded