വികാരങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴാണോ
അടക്കി വെക്കുമ്പോഴാണോ മനുഷ്യന്‍
നിര്‍വചിക്കപ്പെടുന്നത് 
Shared publiclyView activity