Profile

Cover photo
งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 followers|51,814 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
มาตรการควบคุมการจัดทำโครงการที่มีการจัดจ้างเอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer)
      กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศมาตรการควบคุมการจัดทำโครงการที่มีการจัดจ้าง ให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณา และประชาสัมพันธ์  ไว้ดังนี้       1. จะต้องเป็นไปตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการศึกษา มีความคุ้มค่า และประหยัดงบประมาณ     ...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
หมวดรายจ่าย กรณีถมดิน
    สำนักงบประมาณได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการจ้างเหมาถมดิน เพื่อปรับพื้นที่ไม่ให้น้ำท่วม วงเงิน 100,000 บาท ว่า เป็นรายจ่าย ในงบลงทุน เนื่องจาก เป็นการปรับปรุงที่ดินที่มีผลทำให้มูลค่าที่ดิน เพิ่มขึ้น
 ·  Translate
    สำนักงบประมาณได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการจ้างเหมาถมดิน เพื่อปรับพื้นที่ไม่ให้น้ำท่วม วงเงิน 100,000 บาท ว่า เป็นรายจ่าย ในงบลงทุน เนื่องจาก เป็นการปรับปรุงที่ดินที่มีผลทำให้มูลค่าที่ดิน เพิ่มขึ้น
1
Add a comment...
 
การซ่อมแซมอาคาร ก็ต้องมีการกำหนดค่า K
         สำนักงบประมาณได้ตอบกระทู้ในกระดานถามตอบของสำนักงบประมาณว่า งานซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ซึ่ีงเบิกจ่ายในงบลงทุน ลักษณะค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และมีองค์ประกอบการใช้วัสดุกก่อสร้าง สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้ ตามประเภทและลักษณะงานอาคาร ซึ่งประกอบด้ว...
 ·  Translate
         สำนักงบประมาณได้ตอบกระทู้ในกระดานถามตอบของสำนักงบประมาณว่า งานซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ซึ่ีงเบิกจ่ายในงบลงทุน ลักษณะค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และมีองค์ประกอบการใช้วัสดุกก่อสร้าง สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้ ตามปร...
1
Add a comment...
 
e-market และ e-bidding
      คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติ ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) โดย       "ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์" (Elec...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
การจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย
        การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและแสดงบัญชี รายการรับจ่าย ของโครงการ ที่บุคคล หรือ   นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ของรัฐ  บังคับใช้กับสัญญา ที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบข้อกำหนด...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบุคคลภายนอก
          ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ข้อ 8 (3) กำหนดให้อธิบดีกรมบัญชีกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา เพื่อทำหน้าที่ ในการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน รับซองข้อเสนอด้านเทคนิค และพิจารณาคัดเลือกผู้มี คุณสมบัติเบื้องต...
 ·  Translate
1
Add a comment...
Have them in circles
3 people
tie502's profile photo
aoranut yooyen's profile photo
Buanarin Thimthong's profile photo
 
การยกเว้นการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของ TOT และ CAT
      คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.)  ได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 15 ตรี การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กรณีการมีความสัมพันธ์เชิงทุนของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
การเบิกจ่ายค่าจัดทำ Website และ Webpage
     สำนักงบประมาณได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการทำเว็บไซต์ ว่า เป็นค่าใช้จ่ายที่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเรียบเรียงบท ค่าตรวจบท ค่าพิมพ์ต้นฉบับด้วยคอมพิวเตอร์ ค่าถ่ายภาพ หรือค่าภาพถ่าย ค่าออกแบบ กราฟฟิคและค่าบันทึกเสียง   ถือเป็นค่า...
 ·  Translate
     สำนักงบประมาณได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการทำเว็บไซต์ ว่า เป็นค่าใช้จ่ายที่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเรียบเรียงบท ค่าตรวจบท ค่าพิมพ์ต้นฉบับด้วยคอมพิวเตอร์ ค่าถ่ายภาพ หรือค่าภาพถ่าย ค่าออกแบบ กราฟฟิ...
1
Add a comment...
 
เหตุสุดวิสัย จากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง
         คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ได้มี หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว168 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบจาก การชุมนุมทางการเมืองช่วงเพือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 ให้ถือว่า เป็นเหตุสุดวิสัย ตามระเบ...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบฯ พ.ศ.2535
    คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (1) (2) และ (6) วรรคแรก ( หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 11 ลงว...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
    หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน    1. กรณีผู้ทิ้งานที่ถูกขึ้นบัญชีไว้แล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ให้เพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้    2. กรณีผู้ทิ้งงานได้ถูกขึ้นบัญชีไว้แล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานได้    3. กรณีผู้ทิ้งงานได้ถูก...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติ ของ ป.ป.ช.
          ป.ป.ช. ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบบุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ว่าต้องไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติของ ป.ป.ช.  โดยให้ตรวจสอบอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ตรวจสอบคราวเดียวการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และ ตรวจสอบก่อนการทำสัญญา ...
 ·  Translate
          ป.ป.ช. ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบบุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ว่าต้องไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติของ ป.ป.ช.  โดยให้ตรวจสอบอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ตรวจสอบคราวเดียวการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้...
1
Add a comment...
People
Have them in circles
3 people
tie502's profile photo
aoranut yooyen's profile photo
Buanarin Thimthong's profile photo
Contact Information
Contact info
Email