Profile

Cover photo
งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 followers|81,662 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
การกำหนดค่่าน้ำหนัก การพิจาณาโดยใช้เกณฑ์ Price Performance
    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :  e - bidding) ข้อ 32 การกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผู้ชนะ โดยใช้หลักเ...
 ·  Translate
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ข้อ 32 การกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในก...
1
Add a comment...
 
มาตรการควบคุมการจัดทำโครงการที่มีการจัดจ้างเอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer)
      กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศมาตรการควบคุมการจัดทำโครงการที่มีการจัดจ้าง ให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณา และประชาสัมพันธ์  ไว้ดังนี้       1. จะต้องเป็นไปตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการศึกษา มีความคุ้มค่า และประหยัดงบประมาณ     ...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
หมวดรายจ่าย กรณีถมดิน
    สำนักงบประมาณได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการจ้างเหมาถมดิน เพื่อปรับพื้นที่ไม่ให้น้ำท่วม วงเงิน 100,000 บาท ว่า เป็นรายจ่าย ในงบลงทุน เนื่องจาก เป็นการปรับปรุงที่ดินที่มีผลทำให้มูลค่าที่ดิน เพิ่มขึ้น
 ·  Translate
    สำนักงบประมาณได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการจ้างเหมาถมดิน เพื่อปรับพื้นที่ไม่ให้น้ำท่วม วงเงิน 100,000 บาท ว่า เป็นรายจ่าย ในงบลงทุน เนื่องจาก เป็นการปรับปรุงที่ดินที่มีผลทำให้มูลค่าที่ดิน เพิ่มขึ้น
1
Add a comment...
 
การซ่อมแซมอาคาร ก็ต้องมีการกำหนดค่า K
         สำนักงบประมาณได้ตอบกระทู้ในกระดานถามตอบของสำนักงบประมาณว่า งานซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ซึ่ีงเบิกจ่ายในงบลงทุน ลักษณะค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และมีองค์ประกอบการใช้วัสดุกก่อสร้าง สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้ ตามประเภทและลักษณะงานอาคาร ซึ่งประกอบด้ว...
 ·  Translate
         สำนักงบประมาณได้ตอบกระทู้ในกระดานถามตอบของสำนักงบประมาณว่า งานซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ซึ่ีงเบิกจ่ายในงบลงทุน ลักษณะค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และมีองค์ประกอบการใช้วัสดุกก่อสร้าง สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้ ตามปร...
1
Add a comment...
 
e-market และ e-bidding
      คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติ ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) โดย       "ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์" (Elec...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
การจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย
        การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและแสดงบัญชี รายการรับจ่าย ของโครงการ ที่บุคคล หรือ   นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ของรัฐ  บังคับใช้กับสัญญา ที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบข้อกำหนด...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
การซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกิจการร่วมค้า
      กรมบัญชีกลาง ได้ตอบคำถาม กรณีกิจการร่วมค้าซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำเป็นต้องซื้อทั้ง 2 ราย หรือซื้อในนามกิจการร่วมค้าเพียงรายเดียว ไว้ว่า        1.ในกรณีกิจการร่วมค้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ก่อนการซื้อเอกสารประกวดราคา ...
 ·  Translate
กรมบัญชีกลาง ได้ตอบคำถามกรณีกิจการร่วมค้าซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำเป็นต้องซื้อทั้ง 2 ราย หรือซื้อในนามกิจการร่วมค้าเพียงรายเดียว ไว้ว่า 1.ในกรณีกิจการร่วมค้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ก่อ...
1
Add a comment...
 
การยกเว้นการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของ TOT และ CAT
      คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.)  ได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 15 ตรี การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กรณีการมีความสัมพันธ์เชิงทุนของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
การเบิกจ่ายค่าจัดทำ Website และ Webpage
     สำนักงบประมาณได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการทำเว็บไซต์ ว่า เป็นค่าใช้จ่ายที่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเรียบเรียงบท ค่าตรวจบท ค่าพิมพ์ต้นฉบับด้วยคอมพิวเตอร์ ค่าถ่ายภาพ หรือค่าภาพถ่าย ค่าออกแบบ กราฟฟิคและค่าบันทึกเสียง   ถือเป็นค่า...
 ·  Translate
     สำนักงบประมาณได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการทำเว็บไซต์ ว่า เป็นค่าใช้จ่ายที่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเรียบเรียงบท ค่าตรวจบท ค่าพิมพ์ต้นฉบับด้วยคอมพิวเตอร์ ค่าถ่ายภาพ หรือค่าภาพถ่าย ค่าออกแบบ กราฟฟิ...
1
Add a comment...
 
เหตุสุดวิสัย จากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง
         คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ได้มี หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว168 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบจาก การชุมนุมทางการเมืองช่วงเพือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 ให้ถือว่า เป็นเหตุสุดวิสัย ตามระเบ...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบฯ พ.ศ.2535
    คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (1) (2) และ (6) วรรคแรก ( หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 11 ลงว...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
    หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน    1. กรณีผู้ทิ้งานที่ถูกขึ้นบัญชีไว้แล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ให้เพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้    2. กรณีผู้ทิ้งงานได้ถูกขึ้นบัญชีไว้แล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานได้    3. กรณีผู้ทิ้งงานได้ถูก...
 ·  Translate
1
Add a comment...
Contact Information
Contact info
Email