Profile

Cover photo
งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 followers|14,062 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
หมวดรายจ่าย กรณีถมดิน
    สำนักงบประมาณได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการจ้างเหมาถมดิน เพื่อปรับพื้นที่ไม่ให้น้ำท่วม วงเงิน 100,000 บาท ว่า เป็นรายจ่าย ในงบลงทุน เนื่องจาก เป็นการปรับปรุงที่ดินที่มีผลทำให้มูลค่าที่ดิน เพิ่มขึ้น
 ·  Translate
    สำนักงบประมาณได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการจ้างเหมาถมดิน เพื่อปรับพื้นที่ไม่ให้น้ำท่วม วงเงิน 100,000 บาท ว่า เป็นรายจ่าย ในงบลงทุน เนื่องจาก เป็นการปรับปรุงที่ดินที่มีผลทำให้มูลค่าที่ดิน เพิ่มขึ้น
1
Add a comment...
 
การซ่อมแซมอาคาร ก็ต้องมีการกำหนดค่า K
         สำนักงบประมาณได้ตอบกระทู้ในกระดานถามตอบของสำนักงบประมาณว่า งานซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ซึ่ีงเบิกจ่ายในงบลงทุน ลักษณะค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และมีองค์ประกอบการใช้วัสดุกก่อสร้าง สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้ ตามประเภทและลักษณะงานอาคาร ซึ่งประกอบด้ว...
 ·  Translate
         สำนักงบประมาณได้ตอบกระทู้ในกระดานถามตอบของสำนักงบประมาณว่า งานซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ซึ่ีงเบิกจ่ายในงบลงทุน ลักษณะค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และมีองค์ประกอบการใช้วัสดุกก่อสร้าง สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้ ตามปร...
1
Add a comment...
 
e-market และ e-bidding
      คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติ ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) โดย       "ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์" (Elec...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
การจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย
        การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและแสดงบัญชี รายการรับจ่าย ของโครงการ ที่บุคคล หรือ   นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ของรัฐ  บังคับใช้กับสัญญา ที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบข้อกำหนด...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบุคคลภายนอก
          ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ข้อ 8 (3) กำหนดให้อธิบดีกรมบัญชีกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา เพื่อทำหน้าที่ ในการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน รับซองข้อเสนอด้านเทคนิค และพิจารณาคัดเลือกผู้มี คุณสมบัติเบื้องต...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
การอนุมัติให้ดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น โดยไม่ต้องขออนุมัติ กวพ.อ.
    คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ)0421.3/ว 161 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยยกเลิกหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 79 ลงวันท...
 ·  Translate
    คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ)0421.3/ว 161 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยยกเลิกหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ...
1
Add a comment...
Have them in circles
3 people
Buanarin Thimthong's profile photo
aoranut yooyen's profile photo
tie502's profile photo
 
การเบิกจ่ายค่าจัดทำ Website และ Webpage
     สำนักงบประมาณได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการทำเว็บไซต์ ว่า เป็นค่าใช้จ่ายที่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเรียบเรียงบท ค่าตรวจบท ค่าพิมพ์ต้นฉบับด้วยคอมพิวเตอร์ ค่าถ่ายภาพ หรือค่าภาพถ่าย ค่าออกแบบ กราฟฟิคและค่าบันทึกเสียง   ถือเป็นค่า...
 ·  Translate
     สำนักงบประมาณได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการทำเว็บไซต์ ว่า เป็นค่าใช้จ่ายที่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเรียบเรียงบท ค่าตรวจบท ค่าพิมพ์ต้นฉบับด้วยคอมพิวเตอร์ ค่าถ่ายภาพ หรือค่าภาพถ่าย ค่าออกแบบ กราฟฟิ...
1
Add a comment...
 
เหตุสุดวิสัย จากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง
         คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ได้มี หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว168 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบจาก การชุมนุมทางการเมืองช่วงเพือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 ให้ถือว่า เป็นเหตุสุดวิสัย ตามระเบ...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบฯ พ.ศ.2535
    คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (1) (2) และ (6) วรรคแรก ( หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 11 ลงว...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
    หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน    1. กรณีผู้ทิ้งานที่ถูกขึ้นบัญชีไว้แล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ให้เพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้    2. กรณีผู้ทิ้งงานได้ถูกขึ้นบัญชีไว้แล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานได้    3. กรณีผู้ทิ้งงานได้ถูก...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติ ของ ป.ป.ช.
          ป.ป.ช. ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบบุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ว่าต้องไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติของ ป.ป.ช.  โดยให้ตรวจสอบอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ตรวจสอบคราวเดียวการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และ ตรวจสอบก่อนการทำสัญญา ...
 ·  Translate
          ป.ป.ช. ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบบุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ว่าต้องไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติของ ป.ป.ช.  โดยให้ตรวจสอบอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ตรวจสอบคราวเดียวการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้...
1
Add a comment...
 
การหักภาษี ณ ที่จ่าย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผ่านระบบ GFMIS
     กรมบัญชีกลางได้รับแจ้งจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่รับชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค โดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีธนาคาร ผ่านระบบ GFMIS ว่า ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคล และไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร กรมบัญชีกลาง จึงมีหนังสือว่า กร...
 ·  Translate
     กรมบัญชีกลางได้รับแจ้งจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่รับชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค โดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีธนาคาร ผ่านระบบ GFMIS ว่า ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคล และไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร...
1
Add a comment...
People
Have them in circles
3 people
Buanarin Thimthong's profile photo
aoranut yooyen's profile photo
tie502's profile photo
Contact Information
Contact info
Email