Profile cover photo
Profile photo
งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 followers
4 followers
About
งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร's posts

Post has attachment
ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560
       กรมบัญชีกลางได้ทำการปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้ในระบบ บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จาก Version 2551 เป็น Version 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป         ที่มา   หนังสือกรมบ...

Post has attachment
การกำหนดค่่าน้ำหนัก การพิจาณาโดยใช้เกณฑ์ Price Performance
    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :  e - bidding) ข้อ 32 การกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผู้ชนะ โดยใช้หลักเ...

Post has attachment
การซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกิจการร่วมค้า
      กรมบัญชีกลาง ได้ตอบคำถาม กรณีกิจการร่วมค้าซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำเป็นต้องซื้อทั้ง 2 ราย หรือซื้อในนามกิจการร่วมค้าเพียงรายเดียว ไว้ว่า        1.ในกรณีกิจการร่วมค้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ก่อนการซื้อเอกสารประกวดราคา ...

Post has attachment
มาตรการควบคุมการจัดทำโครงการที่มีการจัดจ้างเอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer)
      กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศมาตรการควบคุมการจัดทำโครงการที่มีการจัดจ้าง ให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณา และประชาสัมพันธ์  ไว้ดังนี้       1. จะต้องเป็นไปตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการศึกษา มีความคุ้มค่า และประหยัดงบประมาณ     ...

Post has attachment
การยกเว้นการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของ TOT และ CAT
      คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.)  ได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 15 ตรี การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กรณีการมีความสัมพันธ์เชิงทุนของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท...

Post has attachment
หมวดรายจ่าย กรณีถมดิน
    สำนักงบประมาณได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการจ้างเหมาถมดิน เพื่อปรับพื้นที่ไม่ให้น้ำท่วม วงเงิน 100,000 บาท ว่า เป็นรายจ่าย ในงบลงทุน เนื่องจาก เป็นการปรับปรุงที่ดินที่มีผลทำให้มูลค่าที่ดิน เพิ่มขึ้น

Post has attachment
การเบิกจ่ายค่าจัดทำ Website และ Webpage
     สำนักงบประมาณได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการทำเว็บไซต์ ว่า เป็นค่าใช้จ่ายที่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเรียบเรียงบท ค่าตรวจบท ค่าพิมพ์ต้นฉบับด้วยคอมพิวเตอร์ ค่าถ่ายภาพ หรือค่าภาพถ่าย ค่าออกแบบ กราฟฟิคและค่าบันทึกเสียง   ถือเป็นค่า...

Post has attachment
การซ่อมแซมอาคาร ก็ต้องมีการกำหนดค่า K
         สำนักงบประมาณได้ตอบกระทู้ในกระดานถามตอบของสำนักงบประมาณว่า งานซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ซึ่ีงเบิกจ่ายในงบลงทุน ลักษณะค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และมีองค์ประกอบการใช้วัสดุกก่อสร้าง สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้ ตามประเภทและลักษณะงานอาคาร ซึ่งประกอบด้ว...

Post has attachment
เหตุสุดวิสัย จากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง
         คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ได้มี หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว168 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบจาก การชุมนุมทางการเมืองช่วงเพือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 ให้ถือว่า เป็นเหตุสุดวิสัย ตามระเบ...

Post has attachment
e-market และ e-bidding
      คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติ ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) โดย       "ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์" (Elec...
Wait while more posts are being loaded