بوی یلدا را می شنوی؟ انتهای خیابان آذر باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان قراری طولانى به بلنداى یک شب پاییز چمدان به دست ایستاده عزم رفتن دارد پاییز اى آبستن روزهاىعاشقى سفرت بى خطر     عمرتون چون شب یلدا، طولانی و با عشق لینک هاتون چون هفت مطلق، کوتاه و…
Translate
بوی یلدا را می شنوی؟ انتهای خیابان آذر باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان قراری طولانى به بلنداى یک شب پاییز چمدان به دست ایستاده عزم رفتن دارد پاییز اى آبستن روزهاىعاشقى سفرت بى خطر عمرتون چون شب یلدا، طولانی و با عشق لینک هاتون چون هفت مطلق، کوتاه و خاص
1
Add a comment...