Profile cover photo
Profile photo
Strattek
123 followers -
Usługi ekonomiczne dla firm
Usługi ekonomiczne dla firm

123 followers
About
Posts

Post has attachment
Od 04.04.2016 do 29.07.2016 firmy z całej Polski będą mogły ubiegać się o doatcję na projekty badawczo-rozwojowe (B+R).
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Dotowane są koszty pośrednio lub bezpośrednio związane z prowadzeniem prac rozwojowych lub prac badawczych oraz prac rozwojowych. Więjcej informacji: http://www.strattek.pl/dotacje-unijne/ir-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa/
Add a comment...

Post has attachment
Do 29. kwietnia 2016 firmy z całej Polski mogą starać się o dofinansowanie na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców. 
Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych.
Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe należy rozumieć jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.
Więcej informacji: http://www.strattek.pl/dotacje-unijne/ir-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw/
Add a comment...

Post has attachment
Dotacja - Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4 Stock

Do 31. marca 2016 firmy z całej Polski mogą starać się o dofinansowanie na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst. Warto jednak zauważyć, że grupa wnioskodawcow jest ograniczona do podmiotów posiadajacych osobowośc prawną. Emitentami akcji mogą być jedynie spółki akcyjne, natomiast emitentami obligacji mogą być spółki akcyjne, spółki z o.o. oraz spółki komandytowo-akcyjne.
Więcej informacji: http://www.strattek.pl/dotacje-unijne/ir-wsparcie-msp-w-dostepie-do-rynku-kapitalowego-4-stock/
Add a comment...

Post has attachment
Dotacja – Ochrona własności przemysłowej

Do 31. marca 2016 firmy z całej Polski mogą ubiegać się o dotację na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP.
Wsparcie ukierunkowane jest na procesy związane z:
– uzyskaniem ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) i z możliwością wsparcia na przygotowanie procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia,
– realizacją ochrony własności przemysłowej.
Więcej informacji: http://www.strattek.pl/dotacje-unijne/ir-ochrona-wlasnosci-przemyslowej/
Add a comment...

Post has attachment
Dotacja – Usługi społeczne i zdrowotne
Od 14.03.2016 do 25.03.2016 podmioty z terenu Wielkopolski będa mogły ubiegać się o dotację na realizację projektów dotyczących usług społecznych i zdrowotnych. Celem działania jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych lub usług zdrowotnych.
Więcej informacji: http://www.strattek.pl/dotacje-unijne/rpo-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne/
Add a comment...

Post has attachment
Dotacja – Kształcenie zawodowe dorosłych
Od 01.02.2016 do 12.02.2016 firmy z terenu Wielkopolski będą mogły ubiegać się o dotację na realizację projektów dotyczących kształcenia zawodowego dorosłych. Celem działania jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w szczególności w wieku 25-64 lata.
Więcej informacji: http://www.strattek.pl/dotacje-unijne/rpo-ksztalcenie-zawodowe-doroslych/
Add a comment...

Post has attachment
Dotacja – Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

Od 01.02.2016r. do 12.02.2016 pracodawcy z terenu Wielkopolski będą moli ubiegać się o dotację na realizację projektów dotyczących wspierania aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. Celem działania jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników poprzez wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych dezaktywizacją zawodową z powodu wieku lub stanu zdrowia.
Więcej informacji: http://www.strattek.pl/dotacje-unijne/rpo-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne/
Add a comment...

Post has attachment
Dotacja – doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

Firmy z Wielkopolski od 04.04.2016 do 15.04.2016 będą mogły ubiegać się o dotację na doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych. Więcej informacji: http://www.strattek.pl/dotacje-unijne/rpo-doskonalenie-kompetencji-osob-pracujacych-i-wsparcie-procesow-adaptacyjnych/
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Można już ubiegać się o dotację (premie technologiczną) na realizację projektów innowacyjnych, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych lub udoskonalonych produktów lub usług. Więcej informacji:
http://www.strattek.pl/dotacje-unijne/ir-kredyt-na-innowacje-technologiczne/
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded