Profile cover photo
Profile photo
Ari Sherab
6 followers
6 followers
About
Posts

Post has attachment
"You're the One I Long For" by Gepé
གཞས། ང་ཡི་དྲན་ཤིང་ཁྱོད་ཡིན། །    Song: “You’re the One I Long For” གཞས་པ། དགེ་བྷེ།།   Singer: Gepé རང་ཡུལ་སྐྱིད་པོའི་ལྗོངས་ནས། ། Rang yül kyi pö jong né ལང་ཚོའི་མེ་ཏོག་བཞད་པའི། ། Lang tsö mé tok shey pay སེམས་ཀྱི་སྐར་མ་འོད་ཆེན། ། Sem kyi kar ma wö chen ང་ཡི...
"You're the One I Long For" by Gepé
"You're the One I Long For" by Gepé
callofthewhitecrane.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
"Goddess of My Heart" by Changma Tashi Döndrub
གཞས། ཡིད་ཀྱི་ལྷ་མོ།།     Song: “Goddess of My Heart” གཞས་པ།། ལྕང་མ་བཀྲ་ཤིས་དོན་འགྲུབ།།   Singer: Changma Tashi Döndrub ཡིད་སེམས་ཀྱི་དགའ་ལོ། Yi sem kyi ga lo སེམས་ནང་གི་ནོར་བུ། Sem nang gi nor bu ཁྱོད་ད་ལྟ་གང་དུ་ཡོད། Khyö tan ta khang tu yö Love of my heart…...
"Goddess of My Heart" by Changma Tashi Döndrub
"Goddess of My Heart" by Changma Tashi Döndrub
callofthewhitecrane.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
"It's Over" by Wangdak Dorje
གཞས།
ཚར་རེད། །   Song: “It’s
Over” གཞས་པ།
དབང་གྲགས་རྡོ་རྗེ། །   Singer: Wangdak
Dorje གོ་གནས་མཐོན་པོའི་ཁྲི་ལ་ཡོད་རུང།། Go n é th ö n p ö tri la y ö rung དམངས་ལ་ཤ་ཚ་མེད་ན་ཚར་རེད།། Mang la sha tsa m é na tsar r é   རིག་གནས་ཡོད་པའི་མཁས་དབང་ཡིན་རུང།། Rik n é y ...
"It's Over" by Wangdak Dorje
"It's Over" by Wangdak Dorje
callofthewhitecrane.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
"Chang Song" by Sonam Tso
གཞས། ཆང་གཞས། Song:
“Chang* Song” གཞས་མ། བསོད་ནམས་མཚོ། Singer:
Sönam Tso ཆང་གཞས་ལ་ལེན་པས་ཆང་ལ་རོལ། Chang
shey la len pay chang la röl ཆང་གཞས་སྙན་མོའི་ཆང་གླུ། Chang
shey nyen mö chang lu ལེན་པའི་ཆང་གླུ་གྲོགས་དང་ན་ཟླ་ལ་ཕུལ་ཆོག Len
pay chang lu drok dang nan da...
"Chang Song" by Sonam Tso
"Chang Song" by Sonam Tso
callofthewhitecrane.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
"Melody of the Heart" by Takseng Thar and Yangmo Drölma
གཞས། སེམས་ཀྱི་འགྱུར་ཁུག། Song: Melody of the Heart གཞས་པ། སྟག་སེང་ཐར། གཡང་མོ་སྒྲོལ་མ།། Singers: Takseng Thar and Yangmo Drölma གཞལ་ཡས་ཁང་བརྩེགས་མང་བའི།། Shel yé khang tsek mang way གྲོང་ཁྱེར་ལྷ་ཡུལ་འདྲ་རུང།། Drong khyer lha yül dra yang གངས་ཅན་བོད་མི་དགའ་ས།...
Add a comment...

Post has attachment
"Joyful Lotus" by Yeshé Lhamo
གཞས། དགའ་སྐྱིད་པདྨ།། Song: “Joyful Lotus” གཞས་མ། ཡེ་ཤེས་ལྷ་མོ།། Singer: Yeshé Lhamo ཨེ་ལེ་བཟང་ལེ་ལ།། Eh lé sang lé la འདི་ནས་གནས་བཟང་སྐོར་ལ་བར།། དགའ་སྐྱིད་པདྨ་ལྰ་ཟེར་ན།། Di né né sang kor la war/ ga kyi (ki) pé ma la ser na དགའ་སྐྱིད་པདྨ་ལྰ་ཟེར་ན།།
འགྲོ་རྒྱ...
"Joyful Lotus" by Yeshé Lhamo
"Joyful Lotus" by Yeshé Lhamo
callofthewhitecrane.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
"The Elegant Sayings of Sakya Paṇḍita"
གཞས། ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད།། Song: The Elegant Sayings of Sakya Paṇḍita མཁས་པ་སློབ་པའི་དུས་ན་སྡུག། Khé pa lob pay dü na duk བདེ་བར་སྡོད་ལ་མཁས་མི་སྲིད།། Dé war dö la khé mi si བདེ་བ་ཆུང་ལ་ཆགས་པ་དེས།། Dé wa chung la chak pa dé ཆེན་པོའི་བདེ་བ་ཐོབ་མི་སྲིད།། Chen pö dé...
"The Elegant Sayings of Sakya Paṇḍita"
"The Elegant Sayings of Sakya Paṇḍita"
callofthewhitecrane.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
"Root of a Good Tree" by Lhakpa Tsering
གཞས། ཤིང་བཟང་རྩ་བ།། Song: Root of a Good Tree གཞས་པ། ལྷག་པ་ཚེ་རིང།། Singer: Lhakpa Tsering ཤིང་བཟང་སྡོང་པོ་འདྲ་བའི་ ( ལ་ ) རྩ་བ་འཛུགས་རོགས་ ( ལ ) གནང་དང་ ( ལ ) །། Shing sang dong po dra way (la) tsa wa dzuk rok (la) nang
dang (la) ཡར་ལ་ཨ་ཅེ་ལགས།། རྩ་བ་འཛུགས...
"Root of a Good Tree" by Lhakpa Tsering
"Root of a Good Tree" by Lhakpa Tsering
callofthewhitecrane.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
"Words From the Heart" by Gepe
གཞས། གློ་སྙིང་དམར་པོའི་ཚིག Song: “Words From the Heart” གཞས་པ། དགེ་བྷེ་། Singer: Gepe གནས་ལུགས་བསྐྱང་ན་དོན་གྱིས་སྐྱོངས།། Ney luk kyang na dön gyi kyong རེ་བ་བཅོལ་ན་ནན་གྱིས་སྒྲུབས།། Re wa chöl na nen gyi drub བྱ་བའི་ལས་གཞི་མ་འགྲུབ་གོང།། Ja way ley zhi ma dru...
"Words From the Heart" by Gepe
"Words From the Heart" by Gepe
callofthewhitecrane.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
"Few" by Tsering Chözom
གཞས། ཉུང་ཉུང་རེད།། Song: "Few" གཞས་མ། ཚེ་རིང་ཆོས་འཛོམས།། Singer: Tsering Ch özom ཕ་ཡུལ་ཕ་ཡུལ་ཟེར་མཁན་མང་པོ་རེད།། Pha yül pha yül ser khen mang po rey ཕ་ས་བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད།། Pha sa dag po gyak khen nyung nyung rey དྲིན་ཆེན་ཕ་མ་ཟེར་མཁན་མང་པོ་རེད།། ...
"Few" by Tsering Chözom
"Few" by Tsering Chözom
callofthewhitecrane.blogspot.com
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded