ابوالفضل مهدیار از خلبانان چیره دست ایرانی بود که در جریان کودتای نوژه ماموریت داشت پایگاه نوژه را تحت حمایت بگیرد. بعد از کشف کودتا او دستگیر شد و در دادگاه محکوم به اعدام شد. چند روز قبل از دادگاه همس مهدیار به دادسرای ارتش مراجعه می کند و اظهار می دارد که حضرت زهرا در خواب دیده و ایشان فرموده که من ابوالفضل را بخشیدم. روز دادگاه ابوالفضل به گریه و زاری می افتد و اظهار می دارد که من را اگر هم می خواهید اعدام کنید به جبهه ببرید و به عنوان یک سپر انسانی استفاده کنید و یا مرا از هواپیما به همراه بمب بر سر عراقی ها بیاندازید!
قاضی دادگاه از این اظهارات متاثر می شود و پرونده ابوالفضل را به نزد امام خمینی می برد و امام حکم به عفو او می دهد. ابوالفضل پس از آزادی بلافاصله به پایگاه هوایی دزفول م رود و چند ماه بعد در یک عملیات هوایی به شهادت می رسد و حتی تکه ای از جنازه او به جا نمی ماند!
واین نام از او در تاریخ به جا می ماند:
قهرمان شكاري بمب افكن اف-4 نيروي هوايي ،شهيد سرلشكر خلبان ابوالفضل مهديار
منبع: بخش هایی از کتاب منتشر نشده عملیات نفوذ
Photo
Shared publiclyView activity