جنبش مدنیِ ایرانیان در مخالفت با تحریم ها که با فراخوانِ دکتر موسی غنی نژاد آغاز شد، اینک با نامه 55 زندانی سیاسی سرشناس ایرانی به رئیس جمهور ایالات متحده اوج می گیرد. 
Shared publiclyView activity