ඔක්කොමත් කරලා තව Intern එක ගැන report එකකුත් ලියලා presentation එකකුත් කරපන්කෝ.
Shared publiclyView activity