Profile cover photo
Profile photo
Grey Gordon
2 followers
2 followers
About
Grey's posts

Post has attachment
Topcoat Construction Limited (TCL GROUP) review - Tips om hvordan å reparere og vedlikeholde ditt hjemSelv i kjølvannet av plummeting prisene på boliger i mange utviklede land som følge av den rådende globale økonomiske krisen fortsatt et hjem en av de primære og nødvendige varene som er fortsatt utenfor rekkevidde fleste lavinntektsfamilier i utviklingsland. Enten man eier et hjem eller ikke, er holder den i god stand et nødvendig skritt mot å oppnå sikkerhet og komfort.

Her er noen tips huseiere eller familier, generelt, trenger å vite for å opprettholde et hjem:

1. vedlikehold betyr forebygging. Hovedtanken er å unngå å reparere noe; derfor hindre du skader eller defekter før de oppstår. For eksempel, før lekkasjer begynner på din Taktekking, du nød å sjekk for mulige kilder til lekkasjer, som sprekker eller tett rusk i nedløpsrør.

2. vedlikehold, betyr som ordet tilsier, også å holde riktig tilstand noe som er bundet til å ha feil. I dette tilfellet har maleriet på et hus en viss utløpsperiode før den forverres på grunn av elementene. Derfor må males gjøres på eller før planlagt, basert på den faktiske tilstanden til belegget. Neglisjere dette trinnet, vil det føre til forverring av veggene.

3. vedlikehold innebærer reparere noe som har defekter. Og så, når en pipe lekker, vi ringe rørlegger for å erstatte røret eller pakningen eller caulking som har gitt opp. Det kan bety plugging opp opplevd tak med epoxy eller gir fugemasse på sprakk vinduskarmer.

4. vedlikehold kan også kreve erstatning av hjem deler. Når en skjermen dør ikke lenger svinger skikkelig eller rammen er fordreid eller feiljustert på grunn av sterk storm vind, må det kanskje erstatning i stedet for reparasjon. Et punkt vil komme når noe ikke fungerer riktig og må trenger en erstatning; en må gjøre dette før større skade oppstår.

5. vedlikehold kan bety styrke selv når ingen skade har oppstått. Opprettholde et hjem kan bare bety å forbedre verdien med oppgraderinger i dekorasjon eller funksjon (en ny maling belegg eller en utvidelse rom). Snu en garasje til et nytt rom kan faktisk hindre forverring av hjemmet konstant avgasser og vibrasjoner fra garasjen.

6. til slutt kan vedlikehold også bety spre bruken av hjemmet. Når en familie tar en måneds ferie, kan det være en god idé å leie den ut til ferierende, spesielt hvis beliggenheten fortjener slik praksis, eller hvis huset har noen unike funksjoner som gir appell for leietakere. Noen boliger er ofte leid av filmselskapene for unikt utseende eller plassering. Selv om det kan førte til rask forverring av hjemmet, kan økonomisk avkastning dekke noen fysisk svekkelse. Det beste argumentet for å gjøre så er historisk eller "kjendis" verdien hjem gevinster fra midlertidig utleie.

Meste nedgang i kvalitet og verdi gjennom misbruk eller manglende bruk. Bruke et hjem fullt, kan mens vedlikeholde det riktig, være det beste alternativet for huseiere. Et fullt utnyttet hjem sammenlignet feriehjem som er igjen ledige og ubrukt mer enn halvparten av året, og har en bedre sjanse til å få verdi som tegn. For vanlige hus, opprettholde et hjem er den eneste måten å forlenge dens anvendelighet mens beholder det verdi, hvis ikke setter pris på.


Kilde: https://www.goodreads.com/story/show/396242-topcoat-construction-limited-tcl-associates

Se mer: http://www.topcoatconstructionltd.co.uk/

Post has attachment
Topcoat Construction Limited (TCL Associates): Tips on How to Repair and Maintain Your Home

#TopcoatConstructionLimitedTCL GROUPreview

Even in the aftermath of plummeting prices of homes in many developed countries as a result of the prevailing global economic crisis, a home remains one of the primary and essential commodities which are still beyond the reach of majority of low-income families in developing countries. Whether one owns a home or not, keeping it in proper condition is a necessary step toward achieving safety and comfort.

Here are some tips homeowners or families, in general, need to know for maintaining a home:

1. Maintenance means prevention. The basic idea is to avoid having to repair something; hence, you prevent damages or defects before they happen. For instance, before leaks start to occur on your roofing, you need to check for possible sources of leaks, such as cracks or clogged debris inside downspouts.

2. Maintenance, as the word implies, also means keeping the proper condition of anything that is bound to have defects. In this case, the painting on a house has a certain expiry period before it deteriorates due to the elements. Hence, repainting must be done on or before the scheduled time, based on the actual condition of the coating. Neglecting this step will cause deterioration of walls.

3. Maintenance implies repairing something that has defects. And so, when a pipe leaks, we call the plumber to replace the pipe or the gasket or caulking that has given up. It can mean plugging up a leaky roof with epoxy or providing sealant on cracked window frames.

4. Maintenance may also require replacement of home parts. When a screen door no longer swings properly or its frame has been distorted or misaligned due to strong storm winds, it might need replacement instead of repair. A point will come when something no longer functions properly and must need a replacement; one must do so before greater damage occurs.

5. Maintenance can mean enhancing even when no damage has occurred. Maintaining a home may simply mean improving its value with upgrades in decoration or function (a new paint coating or an extension room). Turning a garage into a new room may actually prevent deterioration of the home due to constant exhaust gases and vibrations coming from the garage.

6. Finally, maintenance can also mean diversifying the utilization of the home. When a family takes a month-long vacation, it might be a good idea to lease it out to vacationers, especially if its location merits such a practice, or if the house has certain unique features that provides appeal for renters. Some homes are often rented by movie companies for its unique look or location. Although that may led to rapid deterioration of the home, the monetary return can cover up any physical deterioration. The best argument for doing so is the historical or "celebrity" value that the home gains from the temporary rental. 

Most things decrease in quality and value through misuse or lack of use. Using a home fully, while maintaining it properly, can be the best option for homeowners. Compared to vacation homes that are left vacant and unused more than half of the year, a fully utilized home has a better chance of gaining value as well as character. For the ordinary homeowner, maintaining a home is the only way of prolonging its usability while keeping it value intact, if not appreciating.

More of Topcoat Construction Limited (TCL GROUP) Review
http://www.topcoatconstructionltd.co.uk/

SV TCL & Associates Probe Company China Japan Europe: En kort gjennomgang av sin virksomhet for de siste tjue årene

Semiconductor industry ER kanskje den mest dynamiske og produktiv industrien( http://www.wallstreetoasis.com/forums/sv-tcl-associates-probe-company-semiconductors-en-kort-gjennomgang-av-sin-virksomhet-for-de ) i dag som det gir i hele verden med verktøy som er viktige i alle nivåer av det globale samfunnet og i ulike applikasjoner fra industrien til handel til utdanning underholdning til kunst og mange andre områder. Riding på denne bølgen, har SV TCL Associates kommet ut med viktige verktøy som gir brukere fordelene av høyteknologiske verktøy som forbedre og opprettholde effektiviteten og produktiviteten i hver unikt program.

SV TCL Associates startet sin virksomhet i 1994 produksjon gode halvleder-testing produkter. Det har tatt hensyn til behovene til alle typer tester-kravene til mange semiconductor bedrifter. Siden begynnelsen, SV TCL, som et ledende selskap i bransjen, har forsøkt å gi kvalitet test-løsninger til mange kunder og møte deres tekniske og produksjon standarder i nåtiden og, forhåpentligvis, helt inn i fremtiden.

SV TCL Associates har evnen og ressursene å gi komplett nøkkelferdig tjenester for sonden kort, siste test og direkte dock og administrere alle aspekter involvert i hele prosessen med design, fabrikasjon og sette sammen komponenter. Følgende liste inkluderer dekning av sine siste test styret tjenester:

• Datter Boards
• Kabel grensesnitt styrene (CIB)
• Hånd-grensesnitt styrene (HIB)
• DUT grensesnitt styrene (DIB)
• Direkte Dock Boards

SV TCL dekker et bredt utvalg av elektriske simulering programvareverktøy, som inkluderer 3D/2D analyse og totale stakk opp simulering å gjennomføre tid domenet, inngangsimpedans, spenningen distribusjon, båndbredde og øye-mønster simuleringer. Utnytte disse verktøyene med komplett design systemet, gir SV TCL klientene solutions trengs fra begynnelse til slutt.

Som sin forpliktelse til å bli miljømessig søker ansvarlig, SV TCL har lansert sin resirkuleringsprogrammer på alle sine fasiliteter til å gi en grønnere forsyningskjede som det stadig å finne innovative måter å redusere noen negative miljøkonsekvensene av sin virksomhet.

Hele hele produksjonen vår sonde kort på SV TCL tilfredsstiller alle miljøforskrifter innenfor hver region å minimere svinn ved hjelp av elektronisk industri dokumenter og markedsføringsmateriale lastet opp via SV TCL online Kundeportal. SV TCL overholder likeledes nylig passerte konfliktmineraler regulering av den amerikanske kongressen, utformet for å avslutte volden i land hvor frodig blodige konflikter oppstår over gruvedrift av visse mineraler. Dette er en edel forfølgelse for et selskap som ironisk nok krever bruk av noen av disse mineralene berørt av konflikten. Land rammet og de som kjøper mineraler har som felles mål å oppnå en balanse mellom miljømessig bærekraft og økonomisk utvikling samtidig opprettholde sosiale harmoni.

Derfor, mens SV TCL er involvert i internasjonal markedsføring av økonomisk stabilitet og utvikling, den også forfølger råmateriale leverandører som legger stor vekt på å bevare miljøet. Langs det mål opprettholder SV TCL stadig tett lokk over sine miljømessige programmer og prosesser for å konstatere at uten innganger eller utganger vil undergrave det felles mål å bevare jorden som en sunn og gunstig for fremtidige generasjoner.

Les den opprinnelige artikkelen her: http://www.shelfari.com/groups/108512/discussions/523701/SV-TCL-Associates-Probe-Company-China-Japan-Europe-En-kort-gjenn

SV TCL & Associates Probe Company China Japan Europe: Ein Kurzer Überblick über ihre Tätigkeit in den Letzten Zwanzig Jahren

Was ist SV TCL & Associates Probe Company Semiconductors?

Die Halbleiter-Industrie ist, vielleicht, die dynamische und produktive Industrie derzeit als es bietet den gesamten Globus mit Tools, die auf allen Ebenen der Weltgemeinschaft und in verschiedenen Anwendungen aus Industrie, Handel, Bildung, Unterhaltung, Kunst und vielen anderen Bereichen unverzichtbar sind. Auf dieser Welle reiten, ist SV TCL Associates mit unverzichtbare Instrumente herausgekommen, die Nutzern die Vorteile der Hightech-Werkzeuge, die zu verbessern und aufrechtzuerhalten, Effizienz und Produktivität jeder einzigartige Anwendung.

SV TCL Associates startete seine 1994, Herstellung von Halbleiter-Test Spitzenprodukte. Es wurde an die Bedürfnisse aller Arten von Tests Anwendungsanforderungen viele Halbleiter-Unternehmen angepasst. Seit Beginn, bemühte sich SV TCL, als führende Unternehmen in der Branche zu Quality-Test-Lösungen bieten für viele Kunden und Erfüllung ihrer technischen und Herstellungsnormen in der Gegenwart und hoffentlich auch den Weg in die Zukunft.

SV TCL Associates hat die Fähigkeiten und Ressourcen, komplette schlüsselfertige Dienstleistungsverkehr für Prüfkarten, Abschlusstest und direkte Dock und Verwaltung aller Aspekte, die den gesamten Prozess der Planung, Herstellung und Montage der Komponenten beteiligt.

Lesen Sie weiter:
http://qna.mortgagenewsdaily.com/questions/was-ist-sv-tcl-associates-probe-company-semiconductors

Post has attachment
SV TCL & Associates Probe Company: SV Tokyo Cathode Laboratories (TCL and Associates) Product Review (Part II)

SV TCL and Associates offers a wide array of semiconductor products being utilized in many popular consumer applications. Here is a continuation of the previous list published on this website:

1. Vertical Space Transformers - SV TCL's TrioTM vertical and LogicTouchTM fine- pitch vertical technologies provide an interconnect, also referred to as a space transformer (ST), used between the printed circuit-board and the probe head. This process transfers the test signal.

SV TCL also provides various types of space transformers, every one of which can be used for any specific advantage and application. Some options include the following:

- Wired & Advanced Wired (WST or AWST)

- Rigid

- Multi-Layer Ceramic (MLC)

- Multi-Layer Organic (MLO)

- Direct Attach

- Modular (MSTTM)

2. CIS Probe Cards - CMOS Image Sensors (CIS) allow camera functions in high tech tablets and smart phones. Testing CIS devices utilizes cantilever technology and layering for high density probe layouts. SV TCL's CIS probe card products employ a wide variety of materials ensuring they are a durable cost-saving solution that can meet the fine pitch and multi-die challenges of these devices. Other features include:

- Layering for High Density Probe Layouts

- Alloy Probes

- Tight Pitch

3. LCD Driver Probe Cards - LCD driver cards are used in some of the latest high-definition tech products such as LCD televisions, high-functioning smar-phones and tablets.ICs utilized in these cards require high-pin counts, fine pitch and high paralisllism. SV TCL's LCD Probe card products provide durable, economical solutions to address fine-pitch and multi-die requirements of these devices. Additional advantages include:

- Maximum Frequency 2GHz

- Minimum Pad Pitch

- 9µm Staggered

- 25µm Inline

- Stable Contact with Au Bump/Pad

- Ultra Low Pin Force Ensures Longevity

- Minimal Probe

4. Venture™ Cantilever Probe Cards - SV TCL's VentureTM line of cantilever probe cards provide the best epoxy technology on the market and are well-designed for logic testing. It includes a wide range of cantilever cards, single to multi-die for a variety of test systems. Its Venture FX™ fine-pitch cantilever cards are well-suited for LCD driver-testing, with higher probe counts for better density bond-pad layouts. Features include:

- >4,000 Points

- Pad Pitches as Tight as 30µm

- Frequency up to 3GHZ

- Shelf Build & LCD Driver

5. Ceramic Blade Cards - SV TCL offers a variety of ceramic blades and blade probe cards. We have patented ceramic microstrip blade probes available in low leakage and low capacitance for optimal signal transference, while SV TCL's blade cards are ideal for parametric and RF-testing. Benefits include:

- RF Modeling Capability Provides Frequency Performance Optimization

- Handling & Testing Capability

6. Metrology - Finally, SV TCL a wide variety of world-class analytical resources, allowing the firm to visually evaluate wafer-scale features and capture data from bumps, pads, scrub marks and probe depth. SV TCL's capabilities include:

- Scanning Electron Microscope

- Electron Dispersive Spectrometry

- Profilometery

- Finite Element Analysis

- RF Performance Characterization

- Single Pin Video Capability

All in all, SV TCL's capabilities are clearly seen in its wide range of products that satisfy today's stringent standards of quality and durability.

Read More:
http://www.svprobe.com
https://twitter.com/SVTCLAssociates
https://www.facebook.com/pages/SV-TCL-Associates-Probe-Company-China-Japan-Europe/795951877133436

Post has attachment
SV TCL & Associates Probe Company China Japan Europe New Website went Live on September 16 

(TEMPE, ARIZONA, September 17, 2014) – SV Probe Pte. Ltd. (“SV TCL”), one of the world’s leading suppliers of high-performance probe cards, announced today that it has completed its integration of the probe card business and assets of Tokyo Cathode Laboratory (“TCL”) and launched a redesigned website at www.svprobe.com
 
SV TCL KK began official operations in Japan on September 1, 2013 and to better reflect the synergies between the companies and recognize TCL’s reputation for high quality products, SV has rebranded itself SV TCL. Over the past year SV TCL has worked diligently to integrate TCL’s products, manufacturing processes and facilities with little or no disruption to customers. Another crucial element to the integration was the redesign of the SV TCL website which has been upgraded to a more current and functional platform with easier access to product information and optimized to function across all types of devices. 
 
“SV TCL has worked incredibly hard during this time of integration to enhance our global infrastructure, determining the most efficient manufacturing processes and cost-effective locations in which to produce our products,” said Mr. Kevin Kurtz, President & CEO of SV TCL. “The new website is just one of the final integration steps and we look forward to the continuing success of this united business now and into the future.” 

Probe cards are essential tools in the electrical testing of semiconductor wafers before they are diced, packaged and assembled in electronic products such as tablets, smart phones, computers and digital media players. 

More bonus: 
http://www.svprobe.com/
https://www.scribd.com/SVTCLAssociates

Post has attachment

Post has attachment
SV TCL & Associates Probe Company: CIS Sonden Kort

CMOS bild sensorer (CIS) tillåta Kamerafunktioner i high-tech surfplattor och smarta telefoner. Testa CIS enheter använder fribärande teknik och skiktning för hög densitet sonden layouter. SV TCL CIS sonden kortet produkter använder en mängd olika material att säkerställa de är en tålig kostnadsbesparande lösning som kan möta de fina pitch och multi-dut utmaningar av dessa enheter. 

Andra funktioner inkluderar:

- Skiktning för hög densitet sonden layouter
- Legering sonder
- Snäva Pitch kapacitet

Kontakta din SV TCL representant så kan vi hjälpa dig att hitta rätt CIS produkt för din provning behöver.

Besök SV TCL & Associates Probe Company @ http://www.svprobe.com/

Läs fler företag artiklar @ http://sv-tcl-associates-probe-company.tumblr.com/and Följ oss @ https://twitter.com/SVTCLAssociates

Post has attachment
SV TCL & Associates Probe Company China Japan Europe Finalizes Acquisition of TCL


SV TCL KK Began Official Operations on September 1

(TEMPE, ARIZONA, September 2, 2013) – SV Probe Pte. Ltd. (“SV”), one of the world’s leading suppliers of high-performance probe cards, announced today that it has finalized the business transfer agreement to purchase certain probe card business, technologies,  intellectual property rights and assets of Tokyo Cathode Laboratories (“TCL”). SV Probe’s  newly established business in Japan, “SV TCL KK” began official operations on  September 1, 2013. 

TCL is a probe card manufacturer based in Japan with a substantial production and distribution network across Asia. TCL possesses strong probe card capabilities, specifically CMOS Image Sensor (CIS) and Liquid Crystal Display (LCD), which are used mainly in smart phones, tablets, digital cameras and other imaging devices. TCL has developed proprietary cantilever probe materials along with build and assembly processes that extend the capability of its products utilized in different device testing applications. As a result, TCL has gained a number of key CIS, LCD, and logic/SOC customers in Japan and throughout the Asian market. 

“This newly combined entity provides a broader range of products and a more extensive global infrastructure to meet the needs of all our customers regardless of location,” said Mr. Kevin Kurtz, President & CEO of SV Probe. “We look forward to the continuing prosperity of this united business now and into the future.” 

Probe cards are essential tools in the electrical testing of semiconductor wafers before they are diced, packaged and assembled in electronic products such as tablets, smart phones, computers and digital media players.

Additional hints:
http://www.svprobe.com/
http://svtclassociates.booklikes.com/

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded