Shared publicly  - 
 
پرکن پیاله را
که این آب آتشین
دیری است ره به حال خرابم نمی برد
این جامها
که در پی هم می شود تهی
دریای آتش است که ریزم به کام خویش
گرداب می رباید و آبم نمی برد......در راه زندگی
با این همه تلاش و تقلا و تشنگی
با این که ناله میکشم از دل
که آب
آب
دیگر فریب هم به سرابم نمی برد
پر کن پیاله را......
Translate
6
2
Neda Jp's profile photonasim bruojerdi's profile photoMohamad Nakhae's profile photo
Neda Jp
 
پر کن پیاله را......
Translate
Add a comment...