Profile cover photo
Profile photo
ISSH Skopje
129 followers -
The “Institute of social sciences and humanities - Skopje” is a research institution accredited as scientific by the Ministry of Education and Science of Macedonia (decision nr. 30).
The “Institute of social sciences and humanities - Skopje” is a research institution accredited as scientific by the Ministry of Education and Science of Macedonia (decision nr. 30).

129 followers
About
ISSH's posts

Post has attachment
Сториите на луѓето во #заробенадржава http://tinyurl.com/jdyf99p ... раскажи ја својата приказна на следниот линк http://tinyurl.com/zbrdjr8 

Post has attachment
ВТОР И ЗАКЛУЧЕН УПИСЕН РОК за прием на студенти на постдипломските студии на ИОХН-С (Уписниот рок трае до 20 јуни 2015)

Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје објавува
КОНКУРС
за академската 2015-2016 година
за упис на студенти на магистерски студии од следниве области:


(1) студии на политиките (policy studies), едногодишни и двегодишни

(2) родови студии, едногодишни

(3) студии на културата, едногодишни 


ВТОР И ЗАКЛУЧЕН УПИСЕН РОК
27 мај 2015 – 20 јуни 2015

Услови на запишување

- за едногодишните програми: 4 години додипломски студии (или стекнати 240 кредити според ЕКТС) од областите на општествените и хуманистичките науки. Високиот успех не е услов, иако претставува предност.

- за двегодишните програми: 3 години додипломски студии (или стекнати 180 кредити според ЕКТС) од областите на општествените и хуманистичките науки. Високиот успех не е услов, иако претставува предност.

Наставата може да следи на македонски, албански и англиски јазик (зависно од потребите на студентот). Најголемиот дел од изборната и дел од задолжителната литература е достапна и на англиски. 

Број на слободни места во вториот и заклучен уписен рок: 10 за сите три студиски програми. 

Потребни документи:

- Диплома, уверение за завршени студии од прв циклус (4 години или 240 кредита) од областите на општествените и хуманистичките науки или, доколку кандидатката/кандидатот сè уште не дипломирал/а, документ за досега положените испити а дипломата (уверението) ќе ја достави дополнително (непосредно пред потпишувањето на договорот за упис во првата недела од септември 2015, кога кандидатот/кандидатката ќе мора да поседува доказ за завршени додипломски студии).

- Нотарски заверената копија од дипломата/уверението за дипломирање може да се достави дополнително, пред потпишувањето на договорот најдоцна до 15 септември 2015, а по доставувањето на електронската копија во случај на електронско аплицирање.

- Пополнета пријава која може да се преземе од интернет страницата на Институтот: www.isshs.edu.mk (под рубриката „Студиски програми“ која се наоѓа во мени-то на македонската верзија на страницата).

- Лична биографија (CV). 

Вториот и заклучен уписен рок трае до 20 јуни 2015. Пријавите со придружните документи може да се достават по пошта на адресата на Институтот (ул. „20 октомври“ бр. 8-2, 1000 Скопје) или електронски на info@isshs.edu.mk.Интернет страницата на Институтот е на следнава адреса: www.isshs.edu.mk 

Трошоци на студирање: За студиите не се наплаќа школарина освен трошоците за администрирање во вкупен износ од 400 евра во денарска противвредност за севкупниот студиски циклус (вклучувајќи ја и магистерската) поделени во три рати. Исто така, би сакале да нагласиме дека ова се однесува на едногодишните студиски програми (на принципот 4+1) кои се и најбројните програми на Институтот. Што се однесува до двегодишната студиска програма по политики (на принципот 3+2), за втората година се доплаќаат уште 200 евра во денарска противвредност.

Основна информација за институцијата: Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје е приватна непрофитна научна установа, дел од Регистарот на научни установи што го води МОН (со Решение бр. 30), акредитирана од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование во Република Македонија за организирање магистерски студии од областите на општествените и хуманистичките науки.  

Директори на Институтот се проф. д-р Катерина Колозова и доц. д-р Артан Садику.

Контакт лица: Ристо Алексовски  и доц. д-р Викторија Боровска (координаторка на постдипломските програми), достапни на info@isshs.edu.mk, risto.aleksovski@isshs.edu.mk, viktorija.borovska@isshs.edu.mkи на
тел/факс.: +389 2 31 13 059.

Post has attachment
ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ на постдипломските студии на ИОХН-С (Првиот уписен рок е во тек и трае до 20 мај 2015, дознај повеќе:http://isshs.edu.mk/mk/index.php?newsinfo=226)

ИОХН-С ги известува сите заинтересирани за постдипломските студии дека за време на првиот уписен рок можат да закажат средба и да се запознаат одблизу со редовниот професорски кадар на Институтот. Искористете ја можноста да се запознаете со нашите професорки и професори кои ќе ви го претстават својот стил на работа и меѓународно реномираните имиња што ќе гостуваат на нивните часови. Најавете ја својата посета на телефонскиот број 072 30 77 04 или на info@isshs.edu.mkи запознајте се со Катерина Колозова (http://figureground.ca/2013/04/22/interview-with-katerina-kolozova/), Маја Мухиќ (http://www.seeu.edu.mk/en/~m.muhic), Игор Јованоски (http://independent.academia.edu/IgorJovanoski), Сенка Анастасова (http://isshs.academia.edu/senkaanastasova), Дона Колар Панов (http://www.amazon.com/Dona-Kolar-Panov/e/B001KDUWWM), Артан Садику (https://www.youtube.com/watch?v=FQ9mUpDYY1E#t=79)
Photo

Post has attachment
ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ на постдипломските студии на ИОХН-С (Првиот уписен рок е во тек и трае до 20 мај 2015, дознај повеќе:http://isshs.edu.mk/mk/index.php?newsinfo=226)
Photo

Post has attachment
The deadline for submission for the three vacancies is April 27th 2015 (which is today until 17.00 CET.) Three are still three (3) vacancies available for applicants for the Summer School of New Realisms in Contemporary Philosophy (Ohrid 26 June to 3 July 2015).
http://isshs.edu.mk/index.php?newsinfo=223

Post has attachment
Драги пријатели и пријателки,
Откако го објавивме конкурсот за упис на студенти за академската 2015-2016, повеќето од вас се интересираа за ниската сума за школарина и дали има скриени трошоци кои подоцна би се појавиле. Со таа цел сакаме јавно да ги известиме сите заинтересирани кандидати за упис на постдипломските студии дека не се наплаќа школарина освен административните трошоци во вкупен износ од 400 евра во денарска противвредност за севкупниот студиски циклус (вклучувајќи ја и магистратурата), поделени во три рати. Во оваа сума спаѓаат и материјалите потребни за студирањето. Воедно ги покануваме сите заинтересирани кандидати да не посетат во просториите на Институтот (ул. 20 октомври бр.8, 2 кат) и одблизу да се запознаат со условите за студирање.  ПРВИОТ УПИСЕН РОК е во тек и трае до 20 мај 2015. (http://isshs.edu.mk/mk/index.php?newsinfo=226)
Photo

Post has attachment
UPDATE: Three (3) vacancies available for applicants for the Summer School of New Realisms in Contemporary Philosophy (Ohrid 26 June to 3 July 2015) with Anne-Françoise Schmid, François Laruelle, Svetlana Slapsak , Ben Woodard, Katerina Kolozova and Ingens Asso. The deadline for submission for these three vacancies is April 27th. 
(You can find all the details about the Summer School on this link: http://isshs.edu.mk/index.php?newsinfo=223)
Photo
Photo
2015-04-22
2 Photos - View album

Post has attachment
Three (3) vacancies available for applicants for the Summer School of New Realisms in Contemporary Philosophy (Ohrid 26 June to 3 July 2015) with Anne-Françoise Schmid, François Laruelle, Svetlana Slapsak , Ben Woodard and Katerina Kolozova. The deadline for submission for these three vacancies is April 27th.
Photo
Photo
2015-04-21
2 Photos - View album

Post has attachment
Dear friends, we would like to inform you that there are still three (3) vacancies available for applicants for the Summer School of New Realisms in Contemporary Philosophy (Ohrid 26 June to 3 July 2015). The deadline for submission for these three vacancies is April 27th

Post has attachment
Afati i parë i regjistrimit për pranim të studentëve në studimet postdiplomike në Instituin e shkencave shoqërore dhe humane - Shkup (Afati zgjat prej datës 20 Prill deri më 20 Maj 2015)

Instituti i shkencave shoqërore dhe humane – Shkup shpall
KONKURS
për vitin akademik 2015-2016
për regjistrim të studentëve në studime të magjistraturës në fushat në vijim: 

(1) Studime të politikave (policy studies), njëvjeçare dhe dyvjeçare
(2) Studime gjinore, njëvjeçare
(3) Studime të kulturës, njëvjeçare

Afati i parw i regjistrimit
20 Prill 2015 – 20 Maj 2015

Kushtet e regjistrimit:
- për programet njëvjeçare: 4 vite studime deridiplomike (ose 240 kredi të fituara sipas ECTS) nga fushat e shkencave shoqërore dhe humane. Suksesi i lartë nuk është kusht, edhepse është përparësi në aplikim.   

- për programet dyvjeçare: 3 vite studime deridiplomike (ose 180 kredi të fituara sipas ECTS) nga fushat e shkencave shoqërore dhe humane. Suksesi i lartë nuk është kusht, edhepse është përparësi përparësi në aplikim. 

Ligjeratat mund të ndiqen në gjuhën maqedone, shqipe dhe angleze (në varshmëri nga nevojat e studentit/studentes). Pjesa më e madhe e literaturës zgjedhore dhe obligative është e mundësuar edhe në gjuhën angleze. 

Numri i vendeve të lira: Nga 15 studentë për secilin program studimor.   

Dokumentet e nevojshme:

- Diplomë, vërtetim për studimet e kryera me suskses të ciklit të parë (4 vite ose 240 kredi) ose (3 vite ose 180 kredi) nga fushat e shkencave shoqërore dhe humane, ose përderisa kandidati/kandidatja akoma nuk ka diplomuar, duhet të sigurojëdokument për provimet e dhëna, ndërsa diplomën (vërtetimin) do ta dorezojojë në mënyrëplotësuese.

- Në rast të aplikimit elektorinik, kopje e vërtetuar në noter e diplomës/vërtetimit mund të dorëzohet në mënyrë plotësuese para nënshkrimit të marrëveshjes për studim më së voni deri më 15 Shtator 2015. 

- Formular i plotësuar që mund të merret nga ueb faqja e Institutit (nën rubrikën “Programet Studimore” e cila gjindet në menynë në versionin maqedonas të faqes).   

- Biografi personale (CV). 

Afati i parë regjistrimit zgjat deri më20Maj 2015. Fletëparaqitjet së bashku me dokumentet plotësuese mund të dërgohen përmes postës në adresën e Institutit (rr. “20 Oktomvri” nr. 8, kati i 2, 1000 Shkup) ose në formë elektronike nëinfo@isshs.edu.mk. Faqja në internet e Institutit është në adresën në vijim: www.isshs.edu.mk

Harxhimet e studimeve: Për studimet nuk paguhet tarifë përveç harxhimeve për administrim në vlerë të përgjithshme prej 400 eurosh në kundërvlerë denarësh për të gjithë cilklin studimor (përfshirë edhe magjistraturën) të ndara në tre këste. 
 
Informacion bazik rreth institucionit: Instituti i shkencave shoqërore dhe humane – Shkup është i përkushtuar në hulumtime rigoroze shkencore të orientuara ndaj studimit të politikave që kanë të bëjnë me proceset shtresore politike në shoqëri. Instituti i shkencave shoqërore dhe humane – Shkup është insitucion shkencor privat dhe joprofitabil, i regjistruar në Regjistrin e enteve shkencore pranë Ministrisë së arsimit dhe shkencës së Republikës së Maqedonisë (Vendimi nr.30).      
Instituti është i akredituar në Bordin për akreditim dhe evaluim të arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë për organizimin e studimeve të magjistraturës (master) në lëmitë e shkencave shoqërore dhe humane. 

Drejtorë të Institutit janëProf. d-r Katerina Kollozova dhe Doc. D-r. Artan Sadiku. 

Persona për kontakt:Risto Aleksovski dhe Doc. d-r Viktorija Borovska (koordinatore e programeve postdiplomike), kontakt: info@isshs.edu.mk, risto.aleksovski@isshs.edu.mk, viktorija.borovska@isshs.edu.mk. 
Теl.: +389 2 31 13 059. 
Wait while more posts are being loaded