Profile cover photo
Profile photo
Arul Raj
19 followers
19 followers
About
Arul's posts

Post has attachment
ஆங்கிலத்தில் 'இல்லை' என்று சொல்ல எளிய வழிகள்
ஆங்கிலத்தில் 'இல்லை' என்று சொல்ல எளிய வழிகள் Simple way to say '' in english சில நேரங்களில் மற்றவர்கள் மூலமாக வரும் அழைப்புகள், வாய்ப்புகள், மற்றும் வேளைகளில் இருந்து மீண்டுக்கொள்ள நாம் அவர்களிடம் நேரடியாக மறுப்பு தெரிவிக்க முடியாது. அப்படி செய்தால் அது   ...

Post has attachment
Friendship vocabulary and Idoms
Friendship vocabulary 1. An acquaintance - அறிமுகமுள்ளவர்  A person one knows slightly, but who is not a close friend. நமக்கு சற்று தெரிந்த ஆனால் மிகவும் நெருக்கம் இல்லாத நபர் Example: A: Do you know Meera?  B: She is an acquaintance, I don't know her too w...

Post has attachment
Simple ways to say 'no' in english
ஆங்கிலத்தில் 'இல்லை' என்று சொல்ல எளிய வழிகள் Simple way to say '' in english சில நேரங்களில் மற்றவர்கள் மூலமாக வரும் அழைப்புகள், வாய்ப்புகள், மற்றும் வேளைகளில் இருந்து மீண்டுக்கொள்ள நாம் அவர்களிடம் நேரடியாக மறுப்பு தெரிவிக்க முடியாது. அப்படி செய்தால் அது   ...

Post has attachment
Adjective
Definition An adjective is a word that adds something to the meaning of a noun or pronoun Kinds of adjectives: 1. Adjectives of quality Eg: tall, faithful, good 2. Adjectives of quantity Few, much, little 3. Adjectives of number(how many ) One, two, three, ...

Post has attachment

Post has attachment
Deva Prasanname
1.    §¾Åô À¢Ãº ý ɧÁ §¾Åô À¢Ãº ý ɧÁ þÈí¸¢§Â Åó¾¢Î§¾   §¾ÅÉ¢ ý Á¸¢¨Á ¿õ¨Á ±øÄ¡õ   À¡¢Íò¾ Š¾Äò¾¢ø ãΧ¾ §¾ÅÉ¢ ý ¿øÄ à¾÷¸û ¿õ¨Á ÍüÈ£Öõ þíÌ ¿¢ü¸¢È¡÷ §¾ÅÉ¢ ý Á¸¢¨Á ¿õ¨Á ±øÄ¡õ À¡¢Íò¾
Š¾Äò¾¢ø ãΧ¾   -- §¾Åô À¢Ãº ý ɧÁ §¾ÅÉ¢ ý ࠫ츢ɢ þíÌ ¿ÁìÌû§Ç þÈí¸¢ Åó¾¢Î§¾  ...

Post has attachment
Paraloga Devane Ummai aarathanai seikirom
1.   guNyhf NjtNd ck;ik Muhjid nra;fpNwhk; guNyhf NjtNd ck;ik Muhjid nra;fpNwhk; guNyhf uh[Nd ck;ik Muhjid nra;fpNwhk; ckJ md;gpd; fuq;fis ehd; fz;NlNd -2 ehd; fz;NlNd ehd; fz;NlNd NkhNrapd; NjtNd vd;id top elj;jpLtPh; --ckJ md;gpd      NahRthtpd; NjtNd vq;...

Post has attachment
**
mjpfhiy ];Njhj;jpu gyp
mg;gh mg;gh cq;fSf;Fj; jhd;
Muhjid ];Njhj;jpu gyp
mg;gh mg;gh cq;fSf;Fj; jhd; - 2
1.   vgpNerh; vgpNerh;
,Jtiu cjtp nra;jPh;
,Jtiu cjtp nra;jPh;
vgpNerh; vgpNerh;
 
2.   ghpRj;jh; ghpRj;jh;
guNyhf uh[hNt
guNyhf uh[hNt
ghpRj;jh; ghpRj;...

Post has attachment
Akkini neruppaai irangi vaarum
mf;fpdp neUg;gha; ,wq;fp thUk; mf;fpdp neUg;gha; ,wq;fp thUk; mgpN\fk; je;J topelj;Jk; (2)
Wait while more posts are being loaded