Profile cover photo
Profile photo
MKC Legal Radcy Prawni Paweł Majewski Ewa Kosowska-Czapla Prawnik niemiecki
1 follower
1 follower
About
Posts

Post has attachment
Obowiązki kupującego zgodnie z Konwencją CISG

Zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja CISG) podstawowymi obowiązkami kupującego są zapłata ceny, przyjęcie dostawy, dokonanie tych czynności, które umożliwiają sprzedającemu wykonanie dostawy, przyjęcie towaru, obowiązek współdziałania ze sprzedającym oraz obowiązek kontroli towaru. Ponadto Konwencja CISG wskazuje na miejsce zapłaty ceny, termin zapłaty ceny oraz ewentualny sposób określenia ceny i wagi towarów. Należy jednak pamiętać, że przepisy Konwencji CISG mają charakter względnie obowiązujący, co oznacza, że znajdą zastosowanie tylko wtedy, gdy strony inaczej nie postanowiły w umowie.

Więcej na ten temat:
https://www.mkclegal.pl/news/show/post/Obowiązki+kupującego+-+Konwencja+Wiedeńska
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Zakończenie działalności przez spółkę z o.o. – wybrane aspekty

W przypadku niewypłacalności spółki należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, jest to konieczne, aby uchronić członków zarządu przed osobistą odpowiedzialnością za długi spółki. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie zgodnie z przepisami prawa upadłościowego. Natomiast w przypadku, gdy spółka jest jedynie zagrożona niewypłacalnością, możliwe jest przeprowadzenie jej restrukturyzacji. Jeżeli wspólnicy będą zainteresowani zakończeniem działalności spółki, wtedy należy przeprowadzić jej likwidację.

Więcej na ten temat:
https://www.mkclegal.pl/news/show/post/Zakończenie+działalności+przez+spółkę+z+ograniczoną+odpowiedzialnością++
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Dochodzenie roszczeń w Niemczech
W niemieckim prawie istnieje możliwość dochodzenia roszczeń w postępowaniu upominawczym (Mahnverfahren), stanowi ono dobrą alternatywę dla zwyczajnego postępowanie cywilnego i jest zalecane szczególnie tym wierzycielom, których roszczenia nie są sporne. W postępowaniu tym nie przeprowadza się postępowania dowodowego i kieruje się sprawę do egzekucji komorniczej. Postępowanie takie prowadzone jest przez Sąd Rejonowy właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy. Dłużnik, który nie zgadza się z nakazem zapłaty, może oczywiście wnieść sprzeciw, w takim wypadku, jeżeli sprzeciw ten zostanie wniesiony skutecznie, postępowanie zostaje przekazane do sądu właściwego
https://www.mkclegal.pl/news/show/post/Dochodzenie+roszczeń+w+Niemczech
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Kradzież towaru - odpowiedzialność przewoźnika w prawie międzynarodowym

Zgodnie z Konwencją CMR ( Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) przewoźnik odpowiada za całkowite bądź też częściowe zaginięcie i uszkodzenie towaru, ponadto jest odpowiedzialny także za opóźnienie w dostawie czy też działania i zaniedbania swoich pracowników oraz dalszych przewoźników, jeżeli zleca im towar. Możliwe jest jednak uchylenie się przewoźnika od odpowiedzialności w wybranych sytuacjach wskazanych w Konwencji CMR. W sytuacji wystąpienia szkody istotnym jest zbadanie przez przewoźnika czy występujący z roszczeniami jest do tego uprawniony oraz oczywiście zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi.
Więcej na ten temat:
https://www.mkclegal.pl/news/show/post/Kradzież+towaru+-+odpowiedzialność+przewoźnika+w+prawie+międzynarodowym
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Odpowiedzialność członka zarządu niemieckiej spółki GmbH w przypadku ogłoszenia upadłości

W przypadku upadłości niemieckiego kontrahenta podstawowym krokiem wierzyciela jest zgłoszenie swojej wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w Niemczech. Wierzytelność powinna zostać zgłoszona bezpośrednio do niemieckiego syndyka.
Należy jednakże zaznaczyć, iż istnieją sytuacje, w których istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności za zobowiązania spółki również członków zarządu. Taką sytuacją jest przede wszystkim niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, który to obowiązek spoczywa na barkach członków zarządu, ponieważ są oni odpowiedzialni za bieżące monitorowanie sytuacji ekonomicznej spółki. W przeciwieństwie do regulacji polskiej, wierzyciel aby móc pociągnąć do odpowiedzialności członków zarządu nie musi wykazać bezskuteczności egzekucji wobec spółki.
Więcej na ten temat:
https://www.mkclegal.pl/news/show/post/Odpowiedzialność+członków+zarządu+spółki+z+ograniczoną+odpowiedzialnością+wobec+wierzycieli+spółki
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Rola prokurenta w spółce z ograniczona odpowiedzialnością

Prokurent reprezentuje spółkę przed wszelkimi podmiotami w związku z czynnościami związanymi z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Istnieją jednakże czynności dla których niezbędne jest posiadanie przez prokurenta pełnomocnictw szczególnych. Czynnościami takimi są zbycie przedsiębiorstwa, oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania oraz zbycie i obciążanie nieruchomości. Prokurent spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dla ważności swoich niektórych czynności będzie także potrzebował uchwały wspólników.
Więcej na ten temat:
https://www.mkclegal.pl/news/show/post/Rola+prokurenta+w+spółce+z+ograniczona+odpowiedzialnością+
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Zakładanie niemieckiej spółki GmbH

Spółka GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung - to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Osobowość prawną spółka ta uzyska wraz z wpisem do rejestru handlowego – Handelsregister. Umowa spółki powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego i podpisana przez wszystkich wspólników.
Więcej na ten temat:
https://www.mkclegal.pl/news/show/post/Zakładanie+niemieckiej+spółki+GmbH
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wobec wierzycieli spółki

Jeżeli egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu mogą solidarnie odpowiadać za zobowiązania spółki. Wierzyciel spółki nie musi wskazywać na wyczerpanie wszelkich możliwych sposobów egzekucji, wystarczy, że tylko jeden z szeregu sposobów egzekucji okaże się bezskuteczny. Członkowie zarządu mogą jednakże uchylić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki, powinni jednak wykazać, iż nastąpiły wskazane w Kodeksie Spółek Handlowych okoliczności. Ciężar dowodu spoczywa na członkach zarządu.
Więcej na ten temat:
https://www.mkclegal.pl/news/show/post/Odpowiedzialność+członków+zarządu+spółki+z+ograniczoną+odpowiedzialnością+wobec+wierzycieli+spółki
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Odpowiedzialność przewoźnika - wysokość odszkodowania - Konwencja CMR

Zgodnie z postanowieniami Konwencji CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road ) przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zniszczenie towaru, uszkodzenie towaru i opóźnienie dostawy. Odszkodowanie - co do zasady - nie może przekroczyć rynkowej wartości towaru.W przypadku opóźnienia dostawy odszkodowanie nie może zaś przekroczyć - co do zasady - kwoty przewoźnego. Konwencja CMR przewiduje jednak możliwość dochodzenia od przewoźnika odszkodowania w wyższej wysokości.

Więcej na temat:
https://www.mkclegal.pl/news/show/post/Odpowiedzialność+przewoźnika+-+wysokość+odszkodowania+-+Konwencja+CMR
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Zlecenie transportowe w przewozie międzynarodowym a Konwencja CMR

Konwencja CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road ) reguluje kwestie międzynarodowego przewozu towarów. Niniejsza konwencja z reguły stosowana jest w sytuacji, gdy przewóz drogowy towarów odbywa się z terytorium jednego państwa na terytorium innego państwa. Przepisy wskazanej Konwencji mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza niemożność włączenia przez strony do umowy postanowień, które są sprzeczne z postanowieniami Konwencji. Takie postanowienia umowne są nieważne i bezskuteczne. Konwencja nie reguluje w żaden sposób formy zawarcia umowy o o międzynarodowy przewóz drogowy towarów, dlatego dopuszczalna jest każda forma zlecenia przewozu.

Więcej na ten temat:
https://www.mkclegal.pl/news/show/post/Zlecenie+transportowe+w+przewozie+międzynarodowym+a+Konwencja+CMR
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded