Profile cover photo
Profile photo
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
279 followers
279 followers
About
Communities and Collections
Posts

Post has attachment
การอบรม Google Apps for Education มหาวิทยาลัยนครพนม รุ่น ๒
     มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์ ให้มีสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ ที่ส่งเสริมให้เป็น SMART Learner  ประกอบด้วย การเป็นผู้เรียนที่ตื่นรู้ รู้จักการเรียนด้วยการนำตนเอง การคิดขั้นสูง ความรับผิดชอบ มีคุณธ...

Post has attachment
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้านักการศึกษา
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ณ พระราชวังสวนจิตรลดา อาคารชัยพัฒนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำคณบดี คณาจารย์และนิสิต นักศึกษาสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งปร...

Post has attachment
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้าง SMART Learner
 ขณะนี้เปิดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มาได้ระยะหนึ่งแล้ว  ภารกิจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นภารกิจหลักที่อาจารย์ทุกท่านกำลังให้ความสนใจ ผมอยากจะเชิญชวนอาจารย์ ลองใช้ Google Classroom เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับลูกศิษย์  โดย Google Cl...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
การอบรมเชิงปฏิบัติการคณาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม รุ่นที่ 1
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดจัดการอบรมคเชิงปฏิบัติการ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยนครพนม จากทุกคณะ เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะสร้างให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม เป็น SMART Learner กำหนดการอบรม รุ่น 1  วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 นี้

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded