Profile cover photo
Profile photo
Wydawnictwo Perspektywa
9 followers -
Wydawnictwo Perspektywa
Wydawnictwo Perspektywa

9 followers
About
Posts

Post has attachment
POLECAMY warsztat "Coaching Systemowy"

Ukończenie szkolenia przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i uatrakcyjni ofertę o poszukiwaną na rynku i skuteczną, krótkoterminową, metodę pracy z szeroko pojętymi systemami i klientem indywidualnym.


Szczegółowe informacje: http://www.szkolenia.perspektywa.co/oferta/dla-coachow/coaching-systemowy/ 
oraz na załączonym plakacie
 
Photo

Post has attachment
http://www.gandalf.com.pl/e/mandala-w-arteterapii-a/

"Mandala w arteterapii" Wiesława Karolaka 

Książ­ka z za­ło­że­nia jest prze­zna­czo­na do re­ali­za­cji pro­gra­mów ar­te­te­ra­peu­tycz­nych, ćwi­czeń twór­cze­go roz­wo­ju tak do in­dy­wi­du­al­nej prak­ty­ki jak i pra­cy gru­po­wej. Mam na­dzie­ję, że z książ­ki tej, jak z prze­wod­ni­ka, ko­rzy­stać bę­dą mo­gli wszy­scy, któ­rzy chcą pra­co­wać nad swo­im JA i któ­rzy pro­wa­dząc gru­py po­szu­ku­ją me­to­dy pra­cy, da­ją­cej uczest­ni­kom moż­li­wość po­szu­ki­wa­nia dróg roz­wo­ju pod­mio­to­we­go...
Photo

Post has attachment
Serdecznie polecamy e-książkę Doroty Katende "Dom na Zanzibarze" 

http://woblink.com/e-book,powiesci-dla-kobiet-wydawnictwo-perspektywa-dom-na-zanzibarze-dorota-katende,20919 

Jak pisze Autorka: "Ce­lem mo­jej dro­gi, mo­im do­mem, oka­za­ła się ezotyczna wy­spa – Zan­zi­bar. Cho­dząc bo­so nad brze­giem oce­anu, prze­pa­sa­na tyl­ko kan­gą, czu­ję spo­kój i nie­skrę­po­wa­ną wol­ność. Miesz­kam w do­mu z ra­fy i li­ści pal­my. Wiem, jak sma­ku­je praw­dzi­wa mi­łość. Je­stem szczę­śli­wa. Czy był to mój wy­bór, przy­pa­dek prze­zna­cze­nie? Od­po­wiedź na­le­ży do Cie­bie, Czy­tel­ni­ku..."

Cudowna opowieść o Afryce, obcowaniu w odległym świecie, dojrzałości i miłości. Nauczy Cię pojmowania świata i istnienia człowieka, rozkocha w Tobie życie i napędzi do działania!
Photo

Post has attachment
Dziś polecamy: 
‪‎"Pamięć‬ i ‪‎kreatywność‬. Tre­ning umy­słu na mia­rę XXI wie­ku" Andrzeja Bubrowieckiego

E-book dostępny w księgarniach internetowych!
http://woblink.com/e-book,edukacja-wydawnictwo-perspektywa-

"Na­sze ży­cie i świat ule­ga­ją gwał­tow­nym prze­mia­nom; w tem­pie nie­spo­ty­ka­nym w dzie­jach ludz­ko­ści. Ży­je­my w cza­sach, w któ­rych do­stęp­na wie­dza po­dwa­ja się co 3-4 la­ta. Świat sta­je się moc­no kon­ku­ren­cyj­ny. Cza­sy, w któ­rych edu­ka­cja czło­wie­ka koń­czy­ła się wraz ze skoń­cze­niem szko­ły, mi­nę­ły bez­pow­rot­nie. Na­uka nie mo­że koń­czyć się w okre­sie doj­rze­wa­nia lub w chwi­li osią­gnię­cia do­ro­sło­ści. Nie po­zwa­la­ją nam na to wy­mo­gi współ­cze­sne­go świa­ta(...)"
Photo

Post has attachment
Zapraszamy po nowości! 
Reedycja publikacji Elżbiety Isakiewicz

- "Ulicznica"
http://virtualo.pl/ulicznica/i160870/

- "Kaprys" (przy)powieść o kobiecie i mężczyźnie" 
http://virtualo.pl/kaprys_przy_powiesc_kobiecie_mezczyz…/…/…
już niebawem kolejne propozycje

Post has attachment
Drodzy czytelnicy!

Zapraszamy do śledzenia pozycji książkowych naszego Wydawnictwa m.in. za pośrednictwem Virtualo 

Post has attachment
147 myśli ubranych w słowa. Motywujące, podnoszące na duchu, refleksyjne i pełne natchnienia - bramy otwierające nowe nadzieje. Lekarstwo na "zło" tego świata.

Zapraszamy do poznania nowości! 
Dziś - Anna Erenc "147 bram"
147 bram - ebook
147 bram - ebook
virtualo.pl

Post has attachment
Dziś prezentujemy fragment publikacji Olgierda Gacy...

Mniej znaczy więcej, czyli dlaczego warto wybrać sobie niszę na rynku usług coachingowych

Je­śli spe­cja­li­zu­jesz się w ja­kiejś wą­skiej dzie­dzi­nie co­achin­gu, to śmia­ło mogę za­ło­żyć, że głów­nie kon­cen­tru­jesz się na klien­tach z jed­nej bran­ży. Ale je­że­li je­steś np. life co­achem, ist­nie­je spo­re praw­do­po­do­bień­stwo, że dzia­łasz tak, jak­by Two­im po­ten­cjal­nym klien­tem był każ­dy.
Moż­li­we, że za­ło­że­nie jest słusz­ne, jed­nak trud­no w ten spo­sób bu­do­wać roz­sąd­ną i sku­tecz­ną stra­te­gię pro­mo­wa­nia wła­snych usług. Bę­dąc eks­per­tem od wszyst­kie­go i dla wszyst­kich, tra­cisz wia­ry­god­ność w oczach swo­ich klien­tów. Co więc po­wi­nie­neś zro­bić w tej sy­tu­acji? Dwie rze­czy: sta­ran­nie do­brać gru­pę swo­ich klien­tów oraz pre­cy­zyj­nie okre­ślić swo­ją spe­cja­li­za­cję – czy­li wy­od­ręb­nić wła­sną ni­szę ryn­ko­wą.
Oferta do wszystkich?
Część co­achów spe­cja­li­zu­je się w okre­ślo­nych dzie­dzi­nach, ale kie­ru­je swo­ją ofer­tę do wszyst­kich. Z ko­lei inni, wy­bie­ra­ją wą­ską gru­pę klien­tów, ale ofe­ru­ją im zbyt wie­le. Tym­cza­sem do­pie­ro po­łą­cze­nie tych dwóch skraj­nych po­staw po­zwa­la na ła­twiej­sze i szyb­sze osią­ga­nie po­nad­prze­cięt­nych re­zul­ta­tów. De­cy­du­jąc się na wy­bór ni­szy, nie po­wi­nie­neś oba­wiać się za­szu­flad­ko­wa­nia, choć po­cząt­ko­wo bę­dziesz mieć nie­od­par­te wra­że­nie, że moc­no Cię to ogra­ni­czy. Sta­ran­nie do­bie­ra­jąc swo­ich klien­tów i okre­śla­jąc swo­ją spe­cja­li­za­cję, wca­le nie ogra­ni­czasz swo­ich do­cho­dów. Wręcz prze­ciw­nie. Wy­bór ni­szy jest je­dy­nym sen­sow­nym roz­wią­za­niem, po­zwa­la­ją­cym wy­peł­nić Two­ją prak­ty­kę co­achin­go­wą wy­star­cza­ją­cą licz­bą klien­tów, zwłasz­cza gdy nie je­steś full time co­achem i do tej pory nie utrzy­my­wa­łeś się tyl­ko i wy­łącz­nie z tej pro­fe­sji.


Po więcej zapraszamy tutaj:
http://www.czarymary.pl/p_895639_pieniadze_coachingu
Photo

Post has attachment
Zachęcamy do odgadnięcia tajemnicy walki pieniędzy z coachingiem, poznania sposobów zarabiania na pasji, efektów dokonywania zmian...
Jak rozmawiać o temacie powszechnie uważanym za temat tabu?
Dlaczego warto wybrać sobie niszę na rynku usług coachingowych?
Odpowiedzi na pytania w Biuletynie Coacha!  

http://www.ravelo.pl/pieniadze-w-coachingu--praca-zbiorowa,p200110185.html
Photo

Post has attachment
"Pieniądz w coachingu" już dostępny w księgarniach internetowych!

Zapraszamy
Photo
Wait while more posts are being loaded