Profile cover photo
Profile photo
Sức bền vật liệu
7 followers
7 followers
About
Posts

Post has attachment
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.educationappteam.hiennguyen.teachingapp Thông tin chi tiết về App Sức bền vật liệu: http://www.sucbenvatlieu.com/app-suc-ben-vat-lieu/

Các bạn hãy tải về và trải nghiệm. Nội dung gồm: "134 CÔNG THỨC (tính toán) + ~1000 HÌNH VẼ + 444 CÔNG THỨC (tra cứu) + 4 BỘ ĐỀ THI-ĐÁP ÁN chi tiết.

Tặng bạn nhiều hình ảnh thực tế về SỨC BỀN VẬT LIỆU + bài tập có đáp án: http://www.sucbenvatlieu.com/nhan-mien-phi-hinh-anh-thuc-te-ve-suc-ben-vat-lieu/
Tặng bạn nhiều video về SỨC BỀN VẬT LIỆU: http://videosucbenvatlieu.gr8.com/
Group Sức bền vật liệu: https://www.facebook.com/groups/10994...

DVD - Tạ Đức Tâm - Sức bền vật liêu 1: http://www.sucbenvatlieu.com/dvd-suc-ben-vat-lieu-1-de-hieu/
DVD - Tạ Đức Tâm - Sức bền vật liêu 2: http://www.sucbenvatlieu.com/dvd-suc-ben-vat-lieu-2-ta-duc-tam/

Facebook: https://www.facebook.com/taductamck
Add a comment...

Post has attachment
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.educationappteam.hiennguyen.teachingapp Thông tin chi tiết về App Sức bền vật liệu: http://www.sucbenvatlieu.com/app-suc-ben-vat-lieu/

Các bạn hãy tải về và trải nghiệm. Nội dung gồm: "134 CÔNG THỨC (tính toán) + ~1000 HÌNH VẼ + 444 CÔNG THỨC (tra cứu) + 4 BỘ ĐỀ THI-ĐÁP ÁN chi tiết.

Tặng bạn nhiều hình ảnh thực tế về SỨC BỀN VẬT LIỆU + bài tập có đáp án: http://www.sucbenvatlieu.com/nhan-mien-phi-hinh-anh-thuc-te-ve-suc-ben-vat-lieu/
Tặng bạn nhiều video về SỨC BỀN VẬT LIỆU: http://videosucbenvatlieu.gr8.com/
Group Sức bền vật liệu: https://www.facebook.com/groups/10994...

DVD - Tạ Đức Tâm - Sức bền vật liêu 1: http://www.sucbenvatlieu.com/dvd-suc-ben-vat-lieu-1-de-hieu/
DVD - Tạ Đức Tâm - Sức bền vật liêu 2: http://www.sucbenvatlieu.com/dvd-suc-ben-vat-lieu-2-ta-duc-tam/

Facebook: https://www.facebook.com/taductamck
Add a comment...

Post has attachment
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.educationappteam.hiennguyen.teachingapp Thông tin chi tiết về App Sức bền vật liệu: http://www.sucbenvatlieu.com/app-suc-ben-vat-lieu/

Các bạn hãy tải về và trải nghiệm. Nội dung gồm: "134 CÔNG THỨC (tính toán) + ~1000 HÌNH VẼ + 444 CÔNG THỨC (tra cứu) + 4 BỘ ĐỀ THI-ĐÁP ÁN chi tiết.

Tặng bạn nhiều hình ảnh thực tế về SỨC BỀN VẬT LIỆU + bài tập có đáp án: http://www.sucbenvatlieu.com/nhan-mien-phi-hinh-anh-thuc-te-ve-suc-ben-vat-lieu/
Tặng bạn nhiều video về SỨC BỀN VẬT LIỆU: http://videosucbenvatlieu.gr8.com/
Group Sức bền vật liệu: https://www.facebook.com/groups/10994...

DVD - Tạ Đức Tâm - Sức bền vật liêu 1: http://www.sucbenvatlieu.com/dvd-suc-ben-vat-lieu-1-de-hieu/
DVD - Tạ Đức Tâm - Sức bền vật liêu 2: http://www.sucbenvatlieu.com/dvd-suc-ben-vat-lieu-2-ta-duc-tam/

Facebook: https://www.facebook.com/taductamck
Add a comment...

Post has attachment
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.educationappteam.hiennguyen.teachingapp Thông tin chi tiết về App Sức bền vật liệu: http://www.sucbenvatlieu.com/app-suc-ben-vat-lieu/

Các bạn hãy tải về và trải nghiệm. Nội dung gồm: "134 CÔNG THỨC (tính toán) + ~1000 HÌNH VẼ + 444 CÔNG THỨC (tra cứu) + 4 BỘ ĐỀ THI-ĐÁP ÁN chi tiết.

Tặng bạn nhiều hình ảnh thực tế về SỨC BỀN VẬT LIỆU + bài tập có đáp án: http://www.sucbenvatlieu.com/nhan-mien-phi-hinh-anh-thuc-te-ve-suc-ben-vat-lieu/
Tặng bạn nhiều video về SỨC BỀN VẬT LIỆU: http://videosucbenvatlieu.gr8.com/
Group Sức bền vật liệu: https://www.facebook.com/groups/10994...

DVD - Tạ Đức Tâm - Sức bền vật liêu 1: http://www.sucbenvatlieu.com/dvd-suc-ben-vat-lieu-1-de-hieu/
DVD - Tạ Đức Tâm - Sức bền vật liêu 2: http://www.sucbenvatlieu.com/dvd-suc-ben-vat-lieu-2-ta-duc-tam/

Facebook: https://www.facebook.com/taductamck
Add a comment...

Post has attachment
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.educationappteam.hiennguyen.teachingapp Thông tin chi tiết về App Sức bền vật liệu: http://www.sucbenvatlieu.com/app-suc-ben-vat-lieu/

Các bạn hãy tải về và trải nghiệm. Nội dung gồm: "134 CÔNG THỨC (tính toán) + ~1000 HÌNH VẼ + 444 CÔNG THỨC (tra cứu) + 4 BỘ ĐỀ THI-ĐÁP ÁN chi tiết.

Tặng bạn nhiều hình ảnh thực tế về SỨC BỀN VẬT LIỆU + bài tập có đáp án: http://www.sucbenvatlieu.com/nhan-mien-phi-hinh-anh-thuc-te-ve-suc-ben-vat-lieu/
Tặng bạn nhiều video về SỨC BỀN VẬT LIỆU: http://videosucbenvatlieu.gr8.com/
Group Sức bền vật liệu: https://www.facebook.com/groups/10994...

DVD - Tạ Đức Tâm - Sức bền vật liêu 1: http://www.sucbenvatlieu.com/dvd-suc-ben-vat-lieu-1-de-hieu/
DVD - Tạ Đức Tâm - Sức bền vật liêu 2: http://www.sucbenvatlieu.com/dvd-suc-ben-vat-lieu-2-ta-duc-tam/

Facebook: https://www.facebook.com/taductamck
Add a comment...

Post has attachment
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.educationappteam.hiennguyen.teachingapp Thông tin chi tiết về App Sức bền vật liệu: http://www.sucbenvatlieu.com/app-suc-ben-vat-lieu/

Các bạn hãy tải về và trải nghiệm. Nội dung gồm: "134 CÔNG THỨC (tính toán) + ~1000 HÌNH VẼ + 444 CÔNG THỨC (tra cứu) + 4 BỘ ĐỀ THI-ĐÁP ÁN chi tiết.

Tặng bạn nhiều hình ảnh thực tế về SỨC BỀN VẬT LIỆU + bài tập có đáp án: http://www.sucbenvatlieu.com/nhan-mien-phi-hinh-anh-thuc-te-ve-suc-ben-vat-lieu/
Tặng bạn nhiều video về SỨC BỀN VẬT LIỆU: http://videosucbenvatlieu.gr8.com/
Group Sức bền vật liệu: https://www.facebook.com/groups/10994...

DVD - Tạ Đức Tâm - Sức bền vật liêu 1: http://www.sucbenvatlieu.com/dvd-suc-ben-vat-lieu-1-de-hieu/
DVD - Tạ Đức Tâm - Sức bền vật liêu 2: http://www.sucbenvatlieu.com/dvd-suc-ben-vat-lieu-2-ta-duc-tam/

Facebook: https://www.facebook.com/taductamck
Add a comment...

Post has attachment
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.educationappteam.hiennguyen.teachingapp Thông tin chi tiết về App Sức bền vật liệu: http://www.sucbenvatlieu.com/app-suc-ben-vat-lieu/

Các bạn hãy tải về và trải nghiệm. Nội dung gồm: "134 CÔNG THỨC (tính toán) + ~1000 HÌNH VẼ + 444 CÔNG THỨC (tra cứu) + 4 BỘ ĐỀ THI-ĐÁP ÁN chi tiết.

Tặng bạn nhiều hình ảnh thực tế về SỨC BỀN VẬT LIỆU + bài tập có đáp án: http://www.sucbenvatlieu.com/nhan-mien-phi-hinh-anh-thuc-te-ve-suc-ben-vat-lieu/
Tặng bạn nhiều video về SỨC BỀN VẬT LIỆU: http://videosucbenvatlieu.gr8.com/
Group Sức bền vật liệu: https://www.facebook.com/groups/10994...

DVD - Tạ Đức Tâm - Sức bền vật liêu 1: http://www.sucbenvatlieu.com/dvd-suc-ben-vat-lieu-1-de-hieu/
DVD - Tạ Đức Tâm - Sức bền vật liêu 2: http://www.sucbenvatlieu.com/dvd-suc-ben-vat-lieu-2-ta-duc-tam/

Facebook: https://www.facebook.com/taductamck
Add a comment...

Post has attachment
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.educationappteam.hiennguyen.teachingapp Thông tin chi tiết về App Sức bền vật liệu: http://www.sucbenvatlieu.com/app-suc-ben-vat-lieu/

Các bạn hãy tải về và trải nghiệm. Nội dung gồm: "134 CÔNG THỨC (tính toán) + ~1000 HÌNH VẼ + 444 CÔNG THỨC (tra cứu) + 4 BỘ ĐỀ THI-ĐÁP ÁN chi tiết.

Tặng bạn nhiều hình ảnh thực tế về SỨC BỀN VẬT LIỆU + bài tập có đáp án: http://www.sucbenvatlieu.com/nhan-mien-phi-hinh-anh-thuc-te-ve-suc-ben-vat-lieu/
Tặng bạn nhiều video về SỨC BỀN VẬT LIỆU: http://videosucbenvatlieu.gr8.com/
Group Sức bền vật liệu: https://www.facebook.com/groups/10994...

DVD - Tạ Đức Tâm - Sức bền vật liêu 1: http://www.sucbenvatlieu.com/dvd-suc-ben-vat-lieu-1-de-hieu/
DVD - Tạ Đức Tâm - Sức bền vật liêu 2: http://www.sucbenvatlieu.com/dvd-suc-ben-vat-lieu-2-ta-duc-tam/

Facebook: https://www.facebook.com/taductamck
Add a comment...

Post has attachment
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.educationappteam.hiennguyen.teachingapp

Thông tin thêm về App Sức bền vật liệu: http://www.sucbenvatlieu.com/app-suc-ben-vat-lieu/ Các bạn hãy tải về và trải nghiệm. Nội dung gồm: "134 CÔNG THỨC (tính toán) + ~1000 HÌNH VẼ + 444 CÔNG THỨC (tra cứu) + 4 BỘ ĐỀ THI-ĐÁP ÁN chi tiết.

Tặng bạn nhiều hình ảnh thực tế về SỨC BỀN VẬT LIỆU + bài tập có đáp án: http://www.sucbenvatlieu.com/nhan-mien-phi-hinh-anh-thuc-te-ve-suc-ben-vat-lieu/
Tặng bạn nhiều video về SỨC BỀN VẬT LIỆU: http://videosucbenvatlieu.gr8.com/
Group Sức bền vật liệu: https://www.facebook.com/groups/10994...

DVD - Tạ Đức Tâm - Sức bền vật liêu 1: http://www.sucbenvatlieu.com/dvd-suc-ben-vat-lieu-1-de-hieu/
DVD - Tạ Đức Tâm - Sức bền vật liêu 2: http://www.sucbenvatlieu.com/dvd-suc-ben-vat-lieu-2-ta-duc-tam/
Facebook: https://www.facebook.com/taductamck
Add a comment...

Post has attachment
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.educationappteam.hiennguyen.teachingapp

Tôi hướng dẫn cách sử dụng app Sức bền vật liệu. Các bạn hãy tải về và trải nghiệm. Nội dung gồm: "134 CÔNG THỨC (tính toán) + ~1000 HÌNH VẼ + 444 CÔNG THỨC (tra cứu) + 4 BỘ ĐỀ THI-ĐÁP ÁN chi tiết.

http://www.sucbenvatlieu.com/
DVD - Tạ Đức Tâm - Sức bền vật liêu 1: http://www.sucbenvatlieu.com/dvd-suc-ben-vat-lieu-1-de-hieu/
DVD - Tạ Đức Tâm - Sức bền vật liêu 2: http://www.sucbenvatlieu.com/dvd-suc-ben-vat-lieu-2-ta-duc-tam/
Xem thêm video: http://videosucbenvatlieu.gr8.com/
Group Sức bền vật liệu: https://www.facebook.com/groups/10994...
Mọi người có thể liên hệ với mình qua Facebook: https://www.facebook.com/taductamck
Hoặc email: taductamck@gmail.com
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded