Profile cover photo
Profile photo
Jū-khái Lîm
168 followers -
Lán ka-kī
Lán ka-kī

168 followers
About
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
5 hòe
Lán ēng 50 年, chiah 過 chit 款 5 歲 ê 日子。 Lán ē 記-eh 國校 ê 時, Gún pâ 有 chhōa gún kui 家口á, 去 兒童遊樂園,hit 陣 kap 台北動物園 lóng tī 圓山á。 入園 tio̍h 門票, ta̍k 項 thit-thô 物 koh tio̍h ài koh 買 票 排列 chiah ē-tàng 去sńg。 Lán hit kú 也 m̄ 知án-chóaⁿ,頭殼 ē 想講 ài 加開錢, tio̍h m̄ 去sńg,也pha...
Add a comment...

Post has attachment
Tiām-chīⁿ (2017 Silence )
Lán it-tio̍h kóng, kui ki 片 lóng tī 台灣 取景場, 所以, lán thàn 鮮 tio̍h 緊 來去看 講。 故事 內容, lán 早tio̍h 知影 ah, 影像 的確 phēng 文字 koh khah 利! 利劍劍 tùi lán 心肝 chha̍k 落去, lán 一直 想起 承賢寫 ê 〈反背ê 疼〉。 Nā 有 電影 phah lán 台灣ê故事,he tō m̄ 知 jōa 好 leh.... 聽講, 最近 日本人 有 phah 1 支電影講 台灣ê肝臟移殖...
Add a comment...

Post has attachment
jû-sù-bāng
jû-sù-bāng jî-sì-bāng(漳)/ jîr-sù-bāng(同) [茹絮夢] 種種ê夢;夢想。 睏你做你睏,莫得∼∼∼。 Châng暝無睏改論文(足phái勢講,hō͘ 人點tuh 百幾項), kiaⁿ日 tio̍h 量早倒落眠床, in 講 翻點 ē 寒 kah chhun 無 10 度, 早 bih 棉被khang 也好。 毯á,棉被 koh 1 頂 變態帽 sa 來 擋寒, 真緊tio̍h 落眠,睏 kah hôaⁿ。 景場 lán 真清楚是山坪頂,像真理koh khah sêng 淡江...
Add a comment...

Post has attachment
bāng sí
網路leh 傳ê 解夢笑話 醉生夢死, kap lán 個性 bē ha̍h。 M̄-ku,chang 暝 確實 夢死 ah, 初原頭 lán 看 tio̍h 小妹 kap 老pē leh 走chông,m̄ 知 厝nih siáng 過身, 尾á  chiah 知覺 原來 是 lán ka-kī, 哈哈哈。 Lán 看 tio̍h  lāu-pē  山坪  peh 起落崎, chiah 想起 i 都 中風 半遂 ah, ná ē? Soah sió-khóa 起 愛笑, koh kap in 參詳, che...
Add a comment...

Post has attachment
Chú-thé chài lūn
主體 tī tá-lo̍h ?  Lán koh 1 pái 來 看--1-ē。Tī chit 幾年 lán tàu-tīn ê 1 kóa 台語人 nih。 有kóa 人 ē 借勢peh koân,in iáu bē peh 起去chìn-chêng, kài 禮數kāu kah 過分,he lán bak tio̍h lóng ē hân tio̍h 心肝,驚驚 m̄ káⁿ chham in 交陪。 有ê 是自底好額人子弟,海派、大方、慷慨,言語高尚行放也親民,敢衝敢lòng, lán 敬佩, m̄-k...
Add a comment...

Post has attachment
chiò-kiàⁿ
Lán bat tú遇 過 1 kóa 台灣 khah有 知識、地位ê 人。 In 人講 tio̍h 話, 滿腹才情比手劃刀,目轉輪面十色, 無 tio̍h kài 嚴肅,bū 出--來 ê憤慨 khah chōe 過 chhùi-nōa水。總講, lán 感覺 m̄ 知án-chóaⁿ tio̍h是有某mih 欠缺,所致 in 講 tio̍h 理氣也bē bái, 內容也真好,ah 都 bē-tàng hō͘ 人 聽入心。 聽眾水準,當然無 cha̍p-chn̂g 好,是講 kám m̄ tio̍h 是 á...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded