Profile cover photo
Profile photo
Patthamaphon Nhuthong
38 followers
38 followers
About
Posts

Post has attachment
ข้อสอบปลายภาค
ข้อสอบปลายภาค                 คำสั่งข้อสอบมีทั้งหมด
๗   ข้อ
ให้นักศึกษาทำทุกข้อ
ห้ามลอกกันเขียนคำตอบโดยใช้สำนวนเหมือนกันถือว่ามิใช่ความคิดของนักศึกษาเอง
ปรับให้ตกทั้งคู่ ข้อละ ๑ o คะแนน ๑ . กฎหมายทั่วไปกับกฎหมายการศึกษา มีที่มาความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไ...

Post has attachment
อนุทิน 11
ระเบียบต่าง
ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักศึกษาอ่านระเบียบต่าง
ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อนักศึกษาอ่านระเบียบแล้วให้สรุปประเด็นที่สำคัญ เช่น
ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยเรื่องอะไร    ประกาศใช้เมื่อใด   ใครเป็นผู้ลงนามในระเบียบนั้น    เนื้อหาสาระที่ได้หรือค้นพ...

Post has attachment
อนุทิน 10
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ให้นักศึกษาศึกษาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 1.  พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
ประกาศใช้เมื่อใด และมีผลบังคับใช้เมื่อใด             ตอบ   ประกา...

Post has attachment
อนุทิน 9
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ให้นักศึกษาอ่านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและตอบคำถามต่อไปนี้ 1.   มีการบังคับใช้กำหนดไว้กี่วัน                 ตอบ      พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  ............

Post has attachment
อนุทิน 8
                                                  พรบ.เงินเดือนเงินวิทยะฐานฯ 1.   พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง   2   ฉบับ
ประกาศใช้เมื่อใด                 ตอบ    พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินว...

Post has attachment
อนุทิน 7
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้นักศึกษาตอบคำถามดังนี้ 1.   พรบ.สภาครูฯ   2546   ประกาศใช้และบังคับเมื่อใด                 ตอบ     ประกาศ   11   มิถุนายน   2546   บังคับใช้   12   มิถุนายน   2546 2.   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้แก่ใครบ้าง    ...

Post has attachment
อนุทิน 6
1 .  เหตุผลทำไมต้องประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ.   2545                   ตอบ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดให้บิดา มารดา
หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได...

Post has attachment
อนุทิน 5
                                     แบบฝึกหัดทบทวน บทที่ 3   เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว จงตอบคeถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1.  นักศึกษาอธิบายคำนิยามต่อไปนี้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542 ก .  การศึกษา                   ตอบ    การเรียนรู้...

Post has attachment
อนุทิน 4
                                                              แบบฝึกหัดทบทวน บทที่ 2 เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว
จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1.  ใครเป็นผู้ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก และมีเหตุผลอย่างไร และประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
เป็...

Post has attachment
อนุทิน 3
                                                         แบบฝึกหัด บทที่ 1 ความรููู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 1. ท่านคิดว่าทำไมมนุษย์เราต้องมีกฎหมายหากไม่มีจะเป็นอย่างไร ตอบ   กฎหมายจะควบคุมพฤติกรรมและความขัดแย้งของมนุษย์
เป็นเกณฑ์สร้างความสัมพันธ์   หากไม่ม...
Wait while more posts are being loaded