Profile cover photo
Profile photo
Vishwanathan Umasubu
5 followers
5 followers
About
Vishwanathan's posts

Post has attachment

Post has attachment
Yuddha Kandam !! 128. Sri Rama Pattabhisheka Sarga:/ Coronation ceremony of Sri Rama !!
    Jai Sriman Narayana !!         Jai Anjaneya !!                     Shirasyanjalimathaya
Kaikeyanandha Vardhana : | Babhashey Bharatho Jyeshtan Ramam
Sathyaparakramam || Poojitha Mamika Matha   Dhaththan Rajyamidham Mama | Thaddhadhami Punasthubhyan Yaya...

Post has attachment
Sundarakandam !! 68. Sitha Samashvasa Kadhanam / Hanuman narrates how Devi Sita was pacified by him !!
    Jai Sriman Narayana !!         Jai Anjaneya !!               Atha Aham Uththaram Devya Puna:
Uktha:Sasambhramam | Thava Snehan Naravyaghra
Souhartha Anumanya Cha || Yevam Bahuvidham Vachyo Ramo
Dhasharathi: Thvaya |   Yaya Mama Apnuyath Sheegram Hathva
...

Post has attachment
Sundarakandam !! 67. Sita Vachana Anuvadha:/ Hanuman describes the messages of Sita !!
    Jai Sriman Narayana !!         Jai Anjaneya !!           Yevamuktha: Thu Hanuman   Raghavena Mahathmana | Seethaya Bhashitham Sarvam
Nyavedhayatha Raghave || Yevamukthavathi   Devi Janaki Purusharshabha | Poorvam Vruththam Abhijjanam
Chithrakoode Yaya T...

Post has attachment
Sundarakandam !! 66. Sita Abhibashitha Prashna:/ Rama’s enquiries about Sita !!
    Jai Sriman Narayana !!         Jai Anjaneya !!         Yevamuktho Hanumatha Ramo
Dhasharathathmaja: | Thama Manim Hrudaye Kruthva
Prarurodha Salakshmana: || Thama Thu Dhrushtva Manishreshtam
Raghava: Shokakarshitha: | Nethrabhyam Ashrupoornabhyam
Sugriv...

Post has attachment
Sundarakandam !! 65. Abhijyana Kadhanam Choodamani Pradhanam Cha/ Hanuman handed over the Choodamani to Rama !!
      Jai Sriman Narayana !!         Jai Anjaneya !!               Thatha: Prasravanam Shailam They
Gathva Chithrakananam | Pranamya Shirasa   Ramam Lakshmanam Cha Mahabalam || Yuvarajam Pura: Kruthya Sugrivam
Abhivadhya Cha | Pravruththam Atha Seethaya:
Pr...

Post has attachment
Sundarakandam !! 64. Hanumath Agamanam / Hanuman’s arrival to the city of Kishkindha !!
      Jai Sriman Narayana !!         Jai Anjaneya !!                   Sugrivenevamuktha: Thu   Hrushto Dhadhimukha : Kapi: | Raghavam Lakshmanam Chaiva
Sugrivam Cha Abhyavadhayath || Sa Pranamya   Cha Sugrivam   Raghavou Cha Mahabalai | Vanarai: Sahithai: ...

Post has attachment
Sundarakandam !! 63. Madhuvana Banga Nivedhanam/ Dhadhimukha informs the destruction of Madhuvana to Sugriva !!
      Jai Sriman Narayana !!         Jai Anjaneya !!                   Thatho Moordhna Nipathitham
Vanaram Vanararshabha: | Dhrushtva   Yeva Udhvigna Hrudhaye Vakyam Yethath Uvacha
Ha || Uthishta Uthishta   Kasmath Thvam Padhayo: Pathitho Mama | Abhayam The...

Post has attachment
Sundarakandam !! 62. Vanapala Pradharshanam/ Dhadhimukha’s efforts to protect Madhuvanam !!
      Jai Sriman Narayana !!         Jai Anjaneya !!                     Thanuvacha   Harishreshto Hanuman   Vanararshabha: | Avyagra Manaso Yooyam
Madhusevatha Vanara: || Ahamavarayishyami Yushmakam
Paripanthina: | Shruthva Hanumatho Vakyam Harinam
Pravaro...

Post has attachment
Sundarakandam !! 61. Madhuvana Banga:/ Destruction of the magnificent garden Madhuvanam !!
    Jai Sriman Narayana !!         Jai Anjaneya !!                     Thatho Jambavatho   Vakyam Agrunnantha Vanoukasa: | Angadha Pramukha Veera Hanuman
Cha Mahakapi: || Preethimantha: Thatha; Sarva Vayu
Puthra Pura: Sara: | Mahendhragram Parithyajjya
Pupl...
Wait while more posts are being loaded