Profile cover photo
Profile photo
Audyt i Doradztwo Konrad Romanowski BiegłyRewident
Firma audytorska nr 3201
Firma audytorska nr 3201
About
Posts

Zapraszamy na szkolenie pt. "Zmiany w podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w 2018 roku". Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, głównych księgowych, oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych oraz podatkowych.
Zakres tematyczny szkolenia :
1. Podatek dochodowy od osób prawnych oraz od osób fizycznych
 nowe źródła przychodów – zyski kapitałowe – obowiązek wyodrębnienia przychodów i kosztów;
 przychód ze świadczenia usług – możliwość szacowania wielkości przychodu;
 zmiany w zakresie amortyzacji majątku otrzymanego w darowiźnie, amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych;
 wartość początkowa środków trwałych;
 kwoty wolne od podatku w PIT (zmiany w art. 21), zmiany w kwocie podlegającej opodatkowaniu;
 niedostateczna kapitalizacja – koszty uzyskania przychodu z tytułu odsetek;
 ograniczenia prawa do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatków na usługi niematerialne nabywane od podmiotów powiązanych;
 sprzedaż lub umorzenie wierzytelności a koszty uzyskania przychodu;
 nowy podatek od nieruchomości komercyjnych;
 zmiany w zakresie opodatkowania spółek CFC;
 zmiany w przepisach o uldze na nowe technologie;
 nowe zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy z działalności;
 przychody uzyskane z programów motywacyjnych oraz możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wypłat z zysku netto;
 limit kosztów uzyskania przychodów dla osób wykonujących twórcze zawody – nowa lista podmiotów uprawnionych do stosowania 50% kosztów podatkowych;
 zryczałtowany podatek dla dochodów z najmu;
2. Podatek od towarów i usług
 podzielona płatność – split payment;
 kasy elektroniczne;
 obowiązek umieszczania NIP na paragonach fiskalnych;
 obowiązek prowadzenie ewidencji na potrzeby VAT w formie elektronicznej;
 opłata recyklingowa od foliowych torebek a podatek VAT;
Termin szkolenia: 8 lutego 2018 roku w godzinach 9.30-15.00
Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa Centrum Komunikacyjnego w Legionowie (ul. Kościuszki 8a, 05-120 Legionowo)
Koszt szkolenia: 300 złotych plus 23% VAT.
Cena uwzględnia zestaw obiadowy (lunch) oraz kawę i herbatę, podawaną w przerwach między blokami szkolenia. Zgłoszenia na szkolenie prosimy wysyłać na adres: biuro@audit-division.pl
Add a comment...

Post has attachment
Zbliża się koniec roku obrotowego 2017. Czy Twoja firma jest przygotowana do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2017 ?


Zapraszamy na szkolenie pt. "Zamknięcie roku obrotowego 2017". Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, głównych księgowych, oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych oraz podatkowych.
Plan szkolenia:
1. Zawartość sprawozdania finansowego oraz podstawy prawne jego sporządzenia,
2. Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego,
3. Nadrzędne zasady rachunkowości,
4. Zasady (polityka) rachunkowości a rzetelność sprawozdania finansowego,
5. Etapy i terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego,
6. Procedury zamknięcia roku obrotowego:
a) ujęcie dowodów księgowych będących podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego,
b) zapewnienie kompletności i poprawności ksiąg rachunkowych,
przeprowadzenie inwentaryzacji (terminy, metody, zakres, rozliczenie),
c) wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
korekty błędów popełnionych w poprzednich latach,
7. Sporządzenie sprawozdania finansowego (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych):
a) ujjawnienia, noty do sprawozdania finansowego,
zasady prezentacji aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego,
b) stosowanie uproszczeń, w tym jednostki mikro i małe
najczęściej pojawiające się nieprawidłowości,
8. Zdarzenia po dacie bilansu,
9. Zatwierdzenie, publikowanie sprawozdania finansowego oraz podział wyniku finansowego,
10. Badanie sprawozdania finansowego, obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości.

Szkolenie poprowadzi: Barbara Misterska-Dragan, biegły rewident nr 2581, Wiceprezes Krajowej Rady Biegły Rewidentów, Prezes Zarządu Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. i Przewodnicząca Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów, Członek Komitetu Standardów Rachunkowości działającym przy Ministrze Rozwoju i Finansów, Członek Rad Nadzorczych, były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Termin szkolenia: 27 listopada 2017 roku w godzinach 9.30-15.30
Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa Arena Legionowo (ul. Bolesława Chrobrego 50B,05-120 Legionowo).
Koszt szkolenia: 320 złotych netto (plus 23% VAT).

Cena uwzględnia zestaw obiadowy (lunch) oraz kawę i herbatę, podawaną w przerwach między blokami szkolenia. Zgłoszenia na szkolenie prosimy wysyłać na adres: biuro@audit-division.pl. Więcej na stronie: http://www.audit-division.pl/szkolenia/
Add a comment...

Post has attachment
Ustawa o rachunkowości pozwala wyceniać nieruchomości zaliczane do inwestycji w cenie nabycia lub cenie rynkowej. Jakie są korzyści i zagrożenia związane z zastosowaniem wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości rynkowej? Kiedy zastosować tę metodę?. Przeczytacie na naszym blogu firmowym:

http://audit-division.pl/blogosfera/
Photo
Add a comment...

Add a comment...

Post has attachment
Witamy w Google+
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded