Profile cover photo
Profile photo
Sandhya Bhat
54 followers -
ಹಾದಿಗಳು ಕೂಡಿ..ಹಾದಿಗರು ಅಗಲಿ... ಹೋಗುವದೊಂದು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ.. ಪರಿಚಯವೇ ಇರದ ಪಥಿಕರೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ.. ತುಟಿ ಬಿರಿದು ನಕ್ಕು ಕರೆದರಿಲ್ಲಿ...
ಹಾದಿಗಳು ಕೂಡಿ..ಹಾದಿಗರು ಅಗಲಿ... ಹೋಗುವದೊಂದು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ.. ಪರಿಚಯವೇ ಇರದ ಪಥಿಕರೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ.. ತುಟಿ ಬಿರಿದು ನಕ್ಕು ಕರೆದರಿಲ್ಲಿ...

54 followers
About
Posts

Post has attachment
**
                   £É£À¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁPÀĪÀ WÀ½UÉ... 2014 DzÀ WÀl£É EzÀÄ... ªÀÄUÀ£À G¥À£ÀAiÀÄ£ÀPÉÌ eÁA§ªÀw PÀ¯Áåt AiÀÄPÀëUÁ£À ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ..
CzÀÆ £ÀªÀÄä DwäÃAiÀÄgÁzÀ vÉÆÃnªÀÄ£É UÀt¥Àw ºÉUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆAqÀzÀPÀĽ EªÀgÀ
C£ÀÄߪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä §ºÀÄ¢£ÀzÀ P...

Post has attachment
**
   PÉÆAqÀzÀPÀĽ EªÀgÀ CzÀÄãvÀ PÀȵÀÚ ªÀÄvÀÄÛ
eÁA§ªÀAvÀgÀ eÉÆÃr, gÁwæ MAzÀÄ WÀAmÉAiÀÄ vÀ£ÀPÀªÀÇ PÀĽvÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß
»r¢lÄÖPÉÆArvÀÄÛ..CªÀgÀÄ Hl ªÀiÁrzÀÄÝ gÁwæ MAzÀÄ WÀAmÉUÉ.EµÀÄÖ M¼ÉîÃAiÀÄ
¥ÀæzÀ±Àð£À PÉÆlÖ ¤ªÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ HlªÀ£ÀÆß ºÁPÀ°®èªÀ®è JAzÀÄ FUÀ®Æ...

Post has attachment

Post has attachment

how is this??

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded