Profile

Cover photo
Учитељски факултет у Београду
Worked at Учитељски факултет у Београду
Attended Учитељски факултет
Lives in Beograd
6 followers|37,080 views
AboutPosts

Stream

People
In their circles
1 person
Have them in circles
6 people
Eva Konatar's profile photo
Zlatko Katanic's profile photo
Čaj's profile photo
Education
  • Учитељски факултет
Work
Skills
Студијски програм за образовање учитеља Студијски програм за образовање васпитача Студијски програм за образовање мастер учитеља Студијски програм за образовање мастер васпитача Докторске студије - методика разредне наставе
Employment
  • Учитељски факултет у Београду
    Учитељски факултет у Београду има Студијски програм за обрaзовање учитеља и Студијски програм за образовање васпитача. На Факултету су акредитовани програми основних, мастер и докторских студија. Школовање траје 8+2 семестра по новим студијским програмима којима се обезбеђују теоријска и практична знања неопходна за обављање учитељског и васпитачког позива. Током студија, студенти стичу професионалне компетенције у области планирања, организовања, реализовања и вредновања образовног и васпитног процеса, као и у области комуникације, решавања проблема у разреду и разумевања потреба деце. Велика пажња поклања се професионалној пракси, односно боравку и раду у предшколским установама и основним школама током студирања. Скупштина Републике Србије, јула 1993. године усваја Закон о учитељским факултетима, те на тај начин Учитељски факултет те исте године, 1. октобра, почиње са својим радом. Влада Републике Србије 10. априла 2007. године донела је Одлуку о спајању уз припајање Више школе за образовање васпитача и Учитељског факултета. До данас је на Факултету дипломирало више од 2.500 студената. Мастер студије завршило је више од 400 студената, а специјализовало, магистрирало и докторирало више од 50 студента. Наставни планови Факултета усклађени су са болоњским процесом и Законом о високом образовању. Наставним плановима и програмима обезбеђују се теоријска и практична знања неопходна за обављање учитељског и васпитачког позива. Заступљене су све наставне и стручне области битне за рад будућих учитеља и васпитача, а предмети су разврстани у четири области: општеобразовни, психолошко-педагошки, методички и професинална пракса (у основној школи и предшколској установи). За младе људе који се школују да раде са децом веома је важан и амбијент у којем стичу своја стручна знања и компетенције. Зато се на Учитељском факултету, смештеном у центру Београда, пуно улаже у опрему простора, учионица и кабинета. Студентима стоје на располагању изузетно добро опремљена библиотека, читаоница, интернет клуб, компјутерска лабораторија и студентски клуб. На Факултету, студенти имају могућност ангажовања у разним културноуметничким и спортским активностима. Студентски живот на Учитељском факултету врло је разноврстан. Студенти имају могућности да покажу своја знања и умећа у разним областима, од музике, глуме, спортских активности, до организационих вештина. Факултет омогућава студентима кроз редовне и изборне предмете да се искажу, али студенти могу и сами да преузимају иницијативу како би учествовали у многим културноуметничким, јавним, спортским, хуманитарнимиволонтерским деловањима. Наставно-научну делатност обавља преко 60 наставника и око 40 сарадника. Реч је о кадру који поседује највише научне и стручне способности. Њихов основни образовни циљ јесте да помогну студентима у стицању и усавршавању педагошко-психолошког и стручног рада, неговању критичког мишљења и размена идеја у образовном процесу.
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Beograd