Profile cover photo
Profile photo
Ochrona Środowiska outsourcing glina.pl
5 followers -
Usługi dla firm w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz pozyskiwania dotacji na rozwój firmy
Usługi dla firm w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz pozyskiwania dotacji na rozwój firmy

5 followers
About
Posts

Post has attachment
Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami (ZPGO) alarmuje, że w polskim systemie gospodarki odpadami panuje dramatyczna sytuacja.

1 lipca b. r. w życie wchodzi rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące podwyższonych standardów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Po raz kolejny przedsiębiorcy z naszej branży zostali obciążeni kosztami działania systemu gospodarki odpadami w Polsce (dodatkowe pojemniki, inwestycje w dodatkowy tabor, instalacje sortownicze). Rozporządzenie samo w sobie jest dobre, nie rozwiązuje jednak najistotniejszych problemów działania systemu, tzn. finansowania - podkreśla Piotr Maciejewski, członek Zarządu ZPGO.

Przepisy wynikające z Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. mówią wprost, że koszty zbierania i przetwarzania odpadów powinni ponieść producenci lub wprowadzający towary na rynek, przekazując do systemu gospodarki odpadami tzw. opłatę recyklingową za odpady wprowadzone na rynek. Niestety, od wielu lat w Polsce nikt tego nie egzekwuje. Dla przykładu, w roku 2017 producenci (artykułów spożywczych, chemii gospodarczej etc.) płacą w Polsce zaledwie 7 zł za zebranie i przetworzenie tony odpadów z tworzyw sztucznych. - Na tonę takich odpadów wchodzi np. 30 tysięcy butelek PET. Pytamy, kto za 7 zł‚ jest w stanie odebrać i przetworzyć taką ilość - wylicza Piotr Maciejewski, członek Zarządu ZPGO.

Tymczasem, tzw. opłata produktowa (naliczana w 2017 r. za brak wywiązania się z poziomów odzysku i recyklingu przez producentów tworzyw sztucznych), wynosi aż 2700 zł za tonę. - Ktoś jednak policzył‚ ile to kosztuje. Pytanie - gdzie te pieniądze są? W Polsce podnosi się drastycznie koszty odbioru posegregowanych odpadów z gospodarstw domowych, podczas gdy w krajach rozwiniętych takie odpady odbierane są bezpłatnie - tłumaczy Piotr Maciejewski, członek Zarządu ZPGO.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Obowiązki dotyczące substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych CRO: 
Zakładanie konta w Centralnym Rejestrze Operatorów,
Zakładanie karty urządzenia, rejestrowanie i zgłoszenie urządzeń
Zgłoszenie instalacji do CRO, sprawozdanie BDS
tel. 603 798 286
ochrona@glina.pl
Add a comment...

Post has attachment
Raporty do KOBiZE:

Oferujemy pełną obsługę w zakresie raportów KOBiZE:
- założenie konta w krajowej bazie KOBiZE w imieniu zakładu,
- rejestracja firm z terenu całej Polski w bazie KOBiZE,
- raport do KOBiZE za instalacje,
- sporządzenie raportu końcowego dla firmy,
- sprawozdanie do KOBiZE,
- pomoc w wypełnianiu raportów,
- KOBiZE sprawozdania,
- obsługa bieżąca firmy w bazie KOBiZE,
- wypełnienie raportów zaległych i bieżących,
- dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków
 
tel. 603 798 286
ochrona@glina.pl
Photo
Add a comment...

Przypominam, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wprowadzoną na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce od 1 stycznia 2013 roku podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.

W związku z powyższym podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek wnieść należną opłatę oraz przedłożyć wykazy do urzędu marszałkowskiego za 2015 rok w terminie do 31 marca 2016 roku.
nie wiesz jak wypełnić zestawienie o korzystaniu ze środowiska w firmie? - dzwoń tel. 603 798 286
Add a comment...

Obowiązki operatorów i branży chłodniczej SZWO i F-gazy
Ustawowy (art. 39, art. 40, art. 41) obowiązek składania rocznych sprawozdań obejmuje m.in. podmioty, które stosują substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane, z uwzględnieniem ich stosowania w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń oraz prowadzą ich odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie. Sprawozdanie za rok poprzedni składa się do 28 lutego
(np. sprawozdanie za rok 2015 należy złożyć do 28 lutego 2016 roku). W sprawie sprawozdań proszę o kontakt tel. 603 798 286
Add a comment...

SZWO i F-gazy - Obowiązki operatorów i branży chłodniczej

Certyfikaty dla personelu i przedsiębiorców wydawać będą podmioty pełniące obowiązki jednostki certyfikującej, powołane rozporządzeniem,
które wyda Minister Gospodarki.
Do posiadania odpowiedniego certyfikatu zobowiązany jest m.in.
personel dokonujący odzysku F-gazów i substancji kontrolowanych, kontroli szczelności urządzeń i instalacji, konserwacji, serwisowania.
Konieczne jest też posiadanie „minimalnego wyposażenia technicznego”, które określi Minister Gospodarki w odpowiednim rozporządzeniu. Certyfikat taki może uzyskać osoba pełnoletnia, niekarana za przestępstwo
przeciwko środowisku. Certyfikat obowiązuje bezterminowo
(nie trzeba go przedłużać jak świadectwa kwalifikacji), ale może zostać cofnięty w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku. Informacja o posiadaniu certyfikatu jest publiczna – powstanie rejestr (imię, nazwisko, numer certyfikatu), umieszczony na stronie internetowej jednostki certyfikującej.
Posiadacze świadectwa kwalifikacji mogą pracować na ich podstawie do końca okresu, na który świadectwa zostały wydane, ale tylko z substancjami kontrolowanymi. Świadectwo kwalifikacji nie zastępuje
certyfikatu F-gazowego, jeśli pracujemy z F-gazami!
Odpowiedni certyfikat powinna też posiadać firma wykonawcza i serwisowa, która zatrudnia osoby z certyfikatem dla personelu. Od firmy wymaga się nie tylko zatrudnienia certyfikowanych pracowników, ale też spełniania wymogów rozporządzenia (WE) nr 303/2008 albo rozporządzenia (WE) nr 304/2008, m.in. wdrożenia odpowiednich procedur oraz posiadania odpowiedniego wyposażenia technicznego – zarówno w siedzibie głównej, jak i we wszystkich oddziałach.
SPRAWOZDANIA
Ustawowy (art. 39, art. 40, art. 41) obowiązek składania rocznych sprawozdań obejmuje m.in. podmioty, które stosują substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane, z uwzględnieniem
ich stosowania w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń oraz prowadzą ich odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie. Sprawozdanie za rok poprzedni składa się do 28 lutego (np. sprawozdanie za rok 2015 należy złożyć do 28 lutego 2016 roku),
w formie dokumentu elektronicznego, bezpośrednio połączonych z bazą danych, prowadzoną przez IChP. Przed
złożeniem pierwszego sprawozdania wymagana jest rejestracja w bazie danych.
W sprawozdaniu trzeba będzie wykazać rodzaj substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych, ich nazwy chemiczne i handlowe oraz ilość tych substancji:
 zakupionych lub pozyskanych nieodpłatnie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
 odzyskanych we własnym zakresie,
 wstępnie oczyszczonych we własnym zakresie w ramach recyklingu,
 zregenerowanych we własnym zakresie,
 sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
 zastosowanych w poszczególnych sektorach z podaniem rodzaju
zastosowania,
 poddanych zniszczeniu we własnym zakresie,
 zmagazynowanych na dzień 1 stycznia i 31 grudnia roku, którego
dotyczy sprawozdanie,
 utraconych w trakcie roku, którego dotyczy sprawozdanie – z wyodrębnieniem
ilości substancji kontrolowanych, nowych substancji
i fluorowanych gazów cieplarnianych utraconych wskutek wycieku i z innych przyczyn.
W sprawie zlecenia nadzoru nad sprawozdaniami zapraszam do kontaktu tel. 603 798 286
Add a comment...

dostałeś pismo z WIOŚ?
dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego za niedopełnienie obowiązku wynikającego z art. 200 i art. 237 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach?
zajmiemy się tym
dzwoń tel. 603 798 286
Add a comment...

Post has attachment
Gwarantujemy świadczenie usługi w sposób nieuciążliwy dla Państwa pracowników i funkcjonowania zakładu,
zgodnie z harmonogramem ich pracy, rygorystycznie przestrzegając norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska
oraz postępowania z odpadami.
=========================
odpady w firmie
ochrona środowiska Rzeszów
tel. 603 798 286
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Od wielu lat pomagamy pozyskiwać pieniądze na rozwój firmy. Stale poszerzające się grono klientów jest dowodem na wysoką jakość świadczonych usług.
Szczegółowy zakres współpracy dostosowujemy indywidualnie.
Polityką naszej firmy jest prowadzenie prac związanych z wnioskami od początku do końca procesu pozyskania środków, zwłaszcza rozliczenia końcowego.
Zapraszam do kontaktu,
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded