யார் யாரோ நண்பன் என்று ஏமாந்த நெஞ்சம் உண்டு. பூவென்று முல்லை கண்டு புரியாமல் நின்றேன் இன்று. பால் போல கல்லும் உண்டு நிறத்தாலே ரெண்டும் ஒன்று
Shared publicly